Jaarstukken 2019

Uitvoeringsprogramma Leiden Duurzaam Bereikbaar

Het programma Bereikbaarheid is overgegaan in het programma Leiden Duurzaam Bereikbaar. Op 17 december 2019 heeft het college daarover een besluit genomen. De projecten uit het voormalige programma Bereikbaarheid zijn overgegaan in het nieuwe uitvoeringsprogramma Leiden Duurzaam Bereikbaar. Dit uitvoeringsprogramma omschrijft hoe de gemeente de ambities uit de Mobiliteitsnota gaat waarmaken in concrete projecten en de bijbehorende financiën. Het uitvoeringsprogramma is een ‘levend’ document wat betekent dat de projecten zoals benoemd kunnen veranderen in bijvoorbeeld planning en scope tijdens het realiseren van alle ambities.

Grote projecten zijn de Leidse Ring Noord, Rijnlandroute en de Centrumroute. Voor deze lopende projecten is dekking georganiseerd via het voormalige programma Bereikbaarheid.

Voor de Leidse Ring Noord is in november 2019 het geactualiseerde kaderbesluit genomen door de Leidse raad. Naar verwachting wordt het kaderbesluit in april 2020 in Leiderdorp door de raad genomen.

In 2019 is het boren van eerste tunnelbuis in de Rijnlandroute afgerond. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2020 gestart worden met het boren van de tweede tunnelbuis. Gezamenlijk met de Provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan de voorbereiding van het tracédeel Europaweg Lammenschansplein.

Voor de Centrumroute is in april 2019 een voortgangsbesluit genomen door de raad. Het deeltraject Hooigracht is aanbesteed. De voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten van de deeltrajecten Langegracht en Oude Herengracht is afgerond.