Ga naar boven

Bijzonder programma Transformatie Sociaal Domein

In november 2017 is het transformatiebudget verantwoord aan de Raad. Er liep in 2018 echter nog een aantal projecten door vanuit het transformatiebudget. Het ging hier bijvoorbeeld om de onderzoeken Arbeid in perspectief en leefstijl als medicijn. Tevens zijn er middelen en aandacht besteed aan projecten die te maken hebben met het helder krijgen van geldstromen. Dit betrof de projecten ‘Geldstromen door de School’ en ‘Geldstromen door de wijk’. Ook in 2018 is ExposeYour gefinancierd vanuit de transformatiemiddelen eveneens als de versterking van het SWT. Naar aanleiding van het onderzoek van Blaauwberg is het ‘Healthplatform’ gestart, een netwerk dat de kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie én maatschappelijke problematiek met elkaar moet verbinden. De totstandkoming van dit netwerk loopt door in 2019. Zoals aangekondigd in de begroting 2018 is er veel aandacht gegaan naar de preventieve activiteiten onder anderen rondom Jeugd. Hiervoor is vanuit de transformatiemiddelen een programmamanager Jeugd preventie aangetrokken. In dit project is het onderwijs en de zorg meer aan elkaar verbonden en zijn de issues rondom bijvoorbeeld initiatieven zoals LIVE (Leids Initiatief Voor Educatie) nader bekeken en geadresseerd. Het onderwerp jeugdwelzijn vanuit de jeugdpreventie wordt in 2019 opgenomen in het programma ‘sterke sociale basis’. De pilots op het gebied van vroegsignalering zijn succesvol gebleken en daarom verder doorgezet. De Doorontwikkeling en de versterking van de capaciteit van de sociale wijkteams is eveneens voor een deel in 2018 nog bekostigd met transformatiemiddelen. Medio 2018 is het transformatiebudget overgegaan in de reserve Sociaal Domein.

Programmabudget sociaal domein
Om het sociaal domein is per 2018 een financieel hek gezet. Voortaan worden voor- en nadelen op het sociaal domein direct verrekend met de reserve sociaal domein, die een egaliserende functie heeft.

Het sociaal domein# is als volgt gedefinieerd:

 • Programma 7 Jeugd en Onderwijs. De prestaties 7A.2.1 t/m 7A.3.1. Betreft CJG en jeugdzorg.
 • Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning.
  Alle beleidsterreinen behoudens de prestatie 'Bevorderen cliëntbetrokkenheid'. Deze prestatie bestaat uit Stimuleren wijkinitiatieven en de diverse Wijkvisies.
 • Programma 10 Werk en Inkomen.
  De beleidsterreinen 10A Arbeidsparticipatie (inclusief DZB), 10D Schuldhulpverlening en 10B Maatschappelijke participatie en Minimabeleid behoudens de prestatie 'Kwijtschelding gemeentelijke heffingen'.

  Per saldo is afgerond € 1,73 miljoen toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door de bij programma 10 genoemde vrijval van een ESF-subsidie (afgerond € 1,4 miljoen).
  Dat er een saldo van € 278.161 ontstaat, komt doordat voor een aantal budgetonderschrijdingen budgetoverhevelingen worden voorgesteld bij de bestemming van het resultaat 2018.

begroting 2018

rekening 2018

verschil

Jeugd 7A2.1 t/m 7A3.1

lasten

29.057.395

28.712.160

345.235

Maatschappelijke ondersteuning

lasten

89.513.978

89.895.483

-381.505

Maatschappelijke ondersteuning

baten

-3.937.469

-4.284.297

346.828

Werk en Inkomen

lasten

19.778.812

19.118.474

660.338

Werk en Inkomen

baten

-3.860.464

-5.328.508

1.468.044

DZB/Arbeidsparticipatie

lasten

32.812.966

32.027.491

785.475

DZB/Arbeidsparticipatie

baten

-11.541.981

-10.325.398

-1.216.583

resultaat

151.823.237

149.815.405

2.007.832

Reserves sociaal domein#

Reserve sociaal domein prog 7

onttrekking

-747.324

-834.005

86.681

Reserve sociaal domein prog 9

toevoeging

19.094.299

18.400.313

693.986

Reserve sociaal domein prog 9

onttrekking

-5.103.673

-4.687.265

-416.408

Reserve soc maatsch voorz

onttrekking

-233.292

-233.292

0

Reserve sociaal domein prog 10

toevoeging

4.817.319

7.001.747

-2.184.428

Reserve sociaal domein prog 10

onttrekking

-2.497.759

-2.498.753

994

DZB bedrijfsreserve

toevoeging

0

140.882

-140.882

DZB bedrijfsreserve

onttrekking

0

-293.378

293.378

Reserve zachte landing

onttrekking

-428.212

-397.879

-30.333

Reserve frictiekosten WIW

onttrekking

-125.057

-92.396

-32.661

saldo reserves

14.776.301

16.505.974

-1.729.673

saldo

166.599.538

166.321.377

278.161

Decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds
Het sociaal domein wordt deels bekostigd door de hieronder genoemde decentralisatie -uitkeringen, die opgenomen zijn in het gemeentefonds. Daarnaast wordt een deel van het sociaal domein bekostigd doordat in het (verre) verleden toevoegingen zijn gedaan aan de algemene uitkering. Dit deel is niet nauwkeurig te bepalen. Het gaat bijvoorbeeld om de middelen die in het verleden zijn ontvangen voor de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG). Deze middelen zijn aangewend voor vervoer- en woonvoorzieningen. In 2018 is afgerond € 2,9 miljoen hieraan besteed. De WVG-middelen zijn niet apart zichtbaar in de algemene uitkering, maar zijn ook niet opgenomen in het taakveld Zorg van de algemene uitkering.

Het resultaat van € 1.150.795 is ontstaan door de decembercirculaire van het Rijk. De toevoegingen uit de decembercirculaire kunnen niet tijdig in de programma-begroting 2018 worden opgenomen. Omdat het programma Algemene dekkingsmiddelen niet opgenomen is in het sociaal domein#, kon het voordeel niet direct worden verrekend met de reserve sociaal domein. Bij de bestemming van het resultaat 2018 zal daarom een voorstel worden gedaan. Ook zal worden voorgesteld om het resultaat van de decembercirculaire voor zover dat betrekking heeft op het sociaal domein voortaan op te nemen in het sociaal domein#.

begroting 2018

rekening 2018

verschil

WMO Huishoudelijke hulp

-7.415.100

-7.415.100

0

Maatschappelijke opvang en OGGZ

-7.833.265

-7.833.265

0

Gezond in de stad

-128.091

-128.091

0

Vrouwenopvang

-3.523.999

-3.594.494

70.495

Jeugd

-213.580

-213.580

0

Verhoogde asielinstroom

-70.883

-70.883

0

Decentralisatie Participatiewet

-121.602

-121.602

0

Armoedebestrijding Klijnsma-gelden

-541.434

-541.434

0

Armoede en schulden

-208.980

-270.900

61.920

Arbeid psychische beperking

-7.500

-7.500

Bonus beschut werken

-39.500

-39.500

0

Pilot weerbaar opvoeden

-10.000

-10.670

670

Sint Maarten Binnenvest

-46.538

-46.358

-180

Matchen op werk

-37.852

-37.852

0

COC Leiden

-20.000

0

-20.000

Maatschappeling begeleiding

-331.351

-116.130

-215.221

Transformatiefonds sociaal domein Jeugd

0

-1.146.572

1.146.572

Baankansen

0

-227.500

227.500

Economische zelfstandigheid

0

-40.000

40.000

Geweld hoort nergens thuis

0

-25.000

25.000

Ondersteuning beschermd wonen

0

-25.000

25.000

Pilot vebinding participatie zorg

0

-120.000

120.000

WMO Begeleiding/Beschermd wonen

-44.227.850

-44.056.922

-170.928

Jeugdzorg

-21.584.573

-21.424.540

-160.033

Participatiewet

-25.492.214

-25.492.214

0

totaal rijksmiddelen

-111.854.312

-113.005.107

1.150.795

Samengevat
Er is per saldo € 1,73 miljoen toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Via het resultaatbestemmingsvoorstel zal conform staand beleid € 1,15 miljoen in een latere fase worden toegevoegd.