Ga naar boven

Bijzonder programma Bereikbaarheid

Projecten in Uitvoering
In 2017 is een drietal grote projecten opgeleverd: het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP), de parkeergarage Lammermarkt en de onderdoorgang van de Kanaalweg. Bij elkaar gaat het om meer dan 100 miljoen euro aan projecten die allen binnen budget zijn opgeleverd. De definitieve financiële afwikkeling volgt in 2018. Ook het eerste deel van de realisatie van de Centrumroute (Jan van Hout) werd opgeleverd en voor het tweede deel (Hooigracht) werd een uitvoeringsbesluit vastgesteld. De looproutes via de Haarlemmerstraat en Lange Mare werden verbeterd.

Projecten in voorbereiding
Voor de Leidse Ring bereidt de projectorganisatie het uitvoeringsbesluit voor op basis van vergelijkbare contracterings- en aanbestedingsmethode zoals toegepast bij OBSP, Parkeergarages en Kanaalweg. Ook voor projecten buiten de binnenstad (met name op het gebied van verkeersveiligheid, fiets, OV en VRI's) werd veel voortgang geboekt. Er zijn 12 projectopdrachten vastgesteld waarvoor bij de bestuursrapportage middelen zijn vastgesteld en waarvan de voorbereiding en de aanvang werkzaamheden in 2018 plaats kan gaan vinden.

Projecten van Provincie Zuid-Holland
Het project Rijnlandroute is van grote invloed op de bereikbaarheid van Leiden. De gemeente Leiden werkt dan ook nauw samen met de Provincie. De werkzaamheden voor het eerste contractdeel (snelwegen en tunnelverbinding) is gestart. De voorbereiding van het contractdeel Europaweg / Lammenschansplein wordt in 2018 door de Provincie opgestart.

HOV
De realisatie van de R-net corridors naar Zoetermeer en Leiderdorp is in 2017 afgerond. Het tracédeel door de binnenstad (Centrumroute) verloopt voorspoedig.

Met het besluit om de busterminal op de huidige locatie van het busstation te realiseren is ook duidelijkheid ontstaan over het tracé naar Katwijk: via de Plesmanlaan. Met name de maatregelen aan de Leidse Ring Noord ter hoogte van Naturalis zullen een positief effect hebben op de HOV verbinding.