Ga naar boven

Toelichting reserves programma 6

Naam

Reserve grondexploitaties

Nummer/team

8100359

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

In de reserve Grondexploitaties worden alle winsten die kunnen worden genomen ondergebracht. De reserve is de overkoepelende reserve van het Grondbedrijf waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in de reserve om herbestemd te worden. De reserve vormt het onbelegde vermogen van het Grondbedrijf.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve wordt gevoed - deels via bestemming bij de jaarrekening - door de positieve resultaten van grondexploitaties, de verkoop van panden en het resultaat op erfpacht.

Stortingen in 2018:

- € 2.573.413 conform raadsbesluit RB18.0061; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018

- € 3.623.117 conform raadsbesluit RB18.0079; progr.begr. 2018-2021

- € 3.790.140 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017

- € 25.000 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018

- € 2.594.961 conform raadsbesluit RB18.0112; decemberwijziging 2018

Besteding

Jaarlijks wordt in Vermogensbeheer Grondexploitaties de stand van het vermogen herzien. Hierbij wordt door middel van een raadsvoorstel aangegeven hoe het stelsel van reserves en voorzieningen binnen dit vermogensbeheer moet worden geactualiseerd. Daar waar nodig zullen de bestemmingsreserves en de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden aangevuld volgens de inzichten die in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) worden gepresenteerd. Tevens zal bij ieder projectbesluit en uitvoeringsbesluit, dat door de raad dient te worden vastgesteld, bekeken worden of er een dotatie vanuit de reserve of de bestemmingsreserves noodzakelijk is. Zowel onttrekkingen als stortingen vinden dus plaats conform het meest recente MPG en Vermogensbeheer Grondexploitaties.

Onttrekkingen in 2018:

- € 5.072.397 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2018-2021

- € 618.079 conform raadsbesluit RB 18.0086; 2e bestuursrapportage 2018

- € 119.924 conform raadsbesluit RB 18.0070; entree Bio Science Park

- € 150.000 conform raadsbesluit RB 17.0103 pilotgebied Rooseveltstraat

- € 160.495 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017

- € 191.098 conform raadsbesluit RB18.0061; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018

- € 2.422.955 conform raadsbesluit RB17.0108; decemberwijziging 2017

- € 1.000.000 conform raadsbesluit RB 18.0059; 1e bestuursrapportage 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

Nummer/team

8100360

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

n.v.t.

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Leiden zit aan de grenzen van zijn ruimtelijke mogelijkheden. Daarmee komt ook de klassieke werking bij de aanleg van voorzieningen waarvan het nut een enkel exploitatiegebied overschrijdt, te vervallen. In verband daarmee wordt het doel van de reserve omgebogen naar het bekostigen van het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad. Te denken valt aan kunstobjecten, een fontein, illuminatie, een en ander in een orde van grootte qua kosten die past bij de over het algemeen bescheiden inkomstenbronnen van deze reserve.
Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve wordt met name gevoed door de uit exploitatieovereenkomsten voortvloeiende bijdrage in plankosten en bovenwijkse voorzieningen.

Geen stortingen in 2018

Besteding

Onttrekkingen in 2018:

- € 17.693 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e Bestuursrapportage 2018 en raadsbesluit RB17.0108; Decemberwijz.2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve afkoopsommen erfpacht

Nummer/team

8100361

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

Op aanbeveling van de accountant in de rekening 1996 opgenomen

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

De reserve is opgenomen om het inzicht in bezittingen en schulden van de gemeente te verbeteren. In 1996 is besloten de verantwoording van de afkoopsommen zodanig aan te passen dat over de contractperiode jaarlijks een deel van de afkoopsom vrijvalt ten gunste van de exploitatie om de rentelasten over de grondwaarde te dekken.

Functie

Inkomensfunctie

Datum realisatie

Gedurende de periode waarover de canon is afgekocht.

Datum opheffing

75 jaar na laatst ontvangen afkoopsom

Voeding

De ontvangen afkoopsommen erfpachtcanon worden aan de reserve toegevoegd.

Stortingen in 2018:

- € 2.016.356 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Ontvangen afkoopsommen erfpacht

Besteding

Op grond van een annuïtaire berekening vindt de vrijval plaats.

Onttrekkingen in 2018:

- € 573.192 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Afkoopsommen erfpacht

- € 537.000 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Resultaat regulier erfpacht

- € 353.930 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Herziene erfpachtexploitatie

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

In 2012 is een bedrag van € 25 mln uit de reserve afkoopsommen erfpacht overgeheveld naar de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen als dekking van:
- de tijdelijke cashflowproblemen in de reserve grondexploitaties
- eventuele cashflowproblemen bij de realisatie van de parkeergarages Garen- en Lammermarkt
­

Op basis van de uitgangspunten van het BBV (notitie erfpacht van de commissie uit 2013) zal de € 25 mln die door reserve afkoopsommen erfpacht is 'geleend' aan de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen (WPSI) moeten worden terugbetaald om de noodzakelijke omvang van de reserve afkoopsommen erfpacht te garanderen. Bij de bestuursrapportage 2014 is vooruitlopend € 8 mln overgeheveld naar de reserve afkoopsommen erfpacht. De volledige financiële afwikkeling van de reserve WPSI heeft plaatsgevonden bij Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2015. In 2012 is € 16,5 mln vanuit reserve WPSI onttrokken om de cashflow-problematiek bij de reserve grondexploitaties op te lossen. In 2013 is € 292.000 teruggestort naar reserve WPSI en in de periode 2015-2018 zal € 10,5 mln worden teruggestort naar de reserve afkoopsommen erfpacht.

Naam

Reserve afkoop administratiekosten erfpachtbedrijf

Nummer/team

8100362

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

09.0024

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Voor erfpachters die gebruik maken van de afkoop van de canon is met ingang van 1990 de mogelijkheid geboden de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten eveneens af te kopen voor een periode van 75 jaar. Deze afkoopsom wordt bepaald door de jaarlijks te betalen vergoeding contant te maken tegen het bij uitgifte geldende canonpercentage. Vanuit de reserve vindt jaarlijks een bijdrage plaats ten gunste van de exploitatie erfpachtgronden om de gemaakte administratiekosten te dekken.

Functie

Inkomensfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

Termijn is afhankelijk van de nog af te kopen canons. Bovendien zal (bij voorkeur jaarlijks) toetsing plaats moeten vinden van aanwezige gelden en benodigde dekking. Daarbij zal een calculatie moeten worden gemaakt van de nog af te kopen canons.

Voeding

De ontvangen afkoopsommen administratiekosten worden aan de reserve toegevoegd.

Stortingen in 2018:

- € 1.533 resultaatafhankelijke boeking 2018

Besteding

Jaarlijks valt een evenredig deel van de reserve vrij.

Onttrekkingen in 2018:

- € 3.000 Resultaatafhankelijke boeking 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

Nummer/team

8100364

Omgevingsvergunningen

Raadsbesluit

06.0063

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Niet geraamde incidentele uitgaven mogelijk maken voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

31/12/2004

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Wanneer in enig jaar de inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen, onderdeel bouwactiviteiten, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven samenhangend met deze omgevingsvergunningen, hoger zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt toevoeging aan de reserve plaats. Omgekeerd wanneer in enig jaar de inkomsten uit leges voor deze vergunningen, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven, lager zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt onttrekking uit de reserve plaats.

Stortingen in 2018:

- € 1.100.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 3.319.631 conform raadsbesluit RB18.0112; Decemberwijziging 2018

Besteding

Jaarlijks en afhankelijk van de hoogte van de meerinkomsten middelen beschikbaar stellen om de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, te optimaliseren.

Onttrekkingen in 2018:

- € 1.041,146 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e bestuursrapportage 2018

- € 500.000 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018

- € 369.802 conform raadsbesluit RB18.01132; Decemberwijziging 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Het resultaat op de inkomsten bouwleges wordt voornamelijk bepaald door projecten met bouwsommen groter dan
€ 1 miljoen. Het resultaat kan jaar op jaar flink fluctueren doordat o.a. de gemeente geen invloed heeft op het moment dat de bouwaanvraag daadwerkelijk wordt ingediend. December of januari kan daardoor bepalend zijn voor het jaarresultaat. De verwachting is wel dat de komende jaren er genoeg grote projecten zullen zijn om de raming te realiseren. Het resultaat op de bouwleges inzake de Rijnlandroute zal zolang het project loopt binnen de reserve worden geoormerkt voor de Rijnlandroute.

Naam

Reserve sociale huurwoningen

Nummer/team

8100365

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

06.0063

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Voor een aantal met name genoemde bestemmingen was in het kader van de volkshuisvesting een voorziening ingesteld. De op 31 december 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 opgeheven.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

1 januari 2006

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

n.v.t.

Voeding

De voeding is in 2006 conform BBV in de reserve gestort. Het betrof gelden voor particuliere woningen en later zijn daar locatiesubsidies aan toegevoegd.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Met RB 12.0111 is deze reserve ingezet voor de "Uitvoering Nota Wonen".

Onttrekkingen in 2018:

- € 32.435 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve herstructurering woongebieden Portaal

Nummer/team

8100367

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen van de hogere grondprijs met Portaal, indien Portaal bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert. Het geld wordt dan uitgekeerd aan de gemeente (zie verder raadsvoorstel/besluit betreffende de uitwerking van de Raamovereenkomst Stedelijke herstructurering Portaal, met name het deel dat de overeenkomst vaststelling Herstructureringsprojecten beslaat).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Stortingen in 2018:

- € 4.343 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Besteding

Conform raamovereenkomst Portaal.

Onttrekkingen in 2018:

- € 430.000 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve strategische aankopen

Nummer/team

8100368

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Verwerven en beheren van strategische aankopen conform de Nota Strategisch Grondbeleid (RB 05.0051 van 08-06-2005)

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De structurele voeding uit de reserve grondexploitaties betreft een bedrag van € 100.000 en jaarlijkse rentedotatie.

Stortingen in 2018:

- € 100.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 54.605 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 205.000 conform raadsbesluit RB 18.0105; Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg

Besteding

Conform doelstelling.

Onttrekkingen in 2018:

- € 100.460 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve LUBO (Leides Uitv.progr. Bodem en Ondergrond (voorheen bodemsanering)

Nummer/team

8100369

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het ondersteunen van projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De structurele jaarlijkse voeding uit de reserve grondexploitaties is vanaf 2014 opgeheven conform besluitvorming bij PRIL-vermogensbeheer 2014.

Stortingen in 2018:

- € 127.846 conform raadsbesluit RB17.007; Programmabegroting 2018-20201

Besteding

Met name de sanering van het voormalige Nuon-terrein zal uit deze reserve worden gedekt.

Onttrekkingen in 2018:

- € 699.851 conform raadsbesluit RB18.0112; Decemberwijziging 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

Nummer/team

8100372

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

06.0122

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet met De Sleutels van Zijl en Vliet, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, conform de Raamovereenkomst met DSvZeV (zie verder raadsvoorstel/ besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel, RB 07.0023).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Conversie van erfpachtovereenkomsten en jaarlijkse rentedotatie.

Stortingen in 2018:

- € 1.700 conform raadsbesluit RB17.0070; Programmabegroting2018-2021 + raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018

Besteding

Conform raamovereenkomst DSZ&V.

Onttrekking in 2018:

- € 150.000 conform RB17.0108; Decemberwijziging 2017 - Kooiplein

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Herstructurering Woongebieden Ons Doel

Nummer/team

8100373

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

RV 06.0122

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen met Ons Doel van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Stortingen in 2018:

- € 46.909 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 16.392 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e Bestuursrapportage 2018

Besteding

Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert.

Onttrekkingen in 2018:

- € 1.364.211 conform RB17.0108; Decemberwijziging 2017 + RB18.0112; Decemberwijziging 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve risico’s projecten in uitvoering

Nummer/team

8100376

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

RV 08.0050

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Dekking van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

N.v.t.

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

Geen stortingen in 2018.

Besteding

In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten in uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG.

Onttrekkingen in 2018:

- € 2.573.413 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve risico’s bijzondere projecten

Nummer/team

8100377

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

RV 08.0050

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Dekking van risico’s bij twee voormalige projecten (Leiden Centraal Project / Oostvlietpolder).

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

N.v.t.

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

Geen stortingen in 2018.

Besteding

In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten voor uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG.

Geen onttrekkingen in 2018:

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Nummer/team

8101234

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

13.0038

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Bijdrage aan exploitatie Oppenheimstraat.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

2053

Voeding

Eenmalige dotatie vanuit programma 7 (€ 100.000) en een eenmalige dotatie (€ 100.000) vanuit reserve Grondexploitaties.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat ter compensatie van het exploitatietekort.

Onttrekkingen in 2018:

- € 185.571 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemminsvoorstel jaarstukken 2017 en RB 18.0010; herijking bouwprogramma

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

­

Naam

Reserve stedelijke ontwikkeling

Nummer/team

8101303

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling ­

Doel

Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

-

Voeding

Onttrekking reserve compensatie dividend Nuon conform beleidsakkoord 2014-2018.

In 2014 is er € 5.000.000 gestort vanuit reserve compensatie dividend NUON.

Stortingen in 2018:

- € 112.363 conform raadsbesluit RB 18.0105; Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg

Besteding

Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad.

Onttrekkingen in 2018:

- € 220.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 615.164 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 en raadsbesluit RB17.0108; decemberwijziging 2017

Omvang per

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

­

Naam

Reserve Herontwikkeling Stationsgebied

Nummer/team

8101513

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

16.0099

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling ­

Doel

Reserveren van middelen voor uitvoeren masterplan Stationsgebied.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2016

Datum opheffing

-

Voeding

In de periode 2017-202 jaarlijks € 1 mln. vanuit de Reserve Grondexploitaties (RB 16.0101).

Stortingen in 2018:

- € 1.000.000 conform raadsbesluit RB 17.0079; progr.begr. 2018-2021

Besteding

Dekking investeringen voor uitvoering masterplan Stationsgebied.

Geen onttrekkingen in 2018.

Omvang per

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

­

Naam

Reserve Duurzame verstedelijking

Nummer/team

8101673

Stedelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

18.0112

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling ­

Doel

Conform de bestuurlijke afspraken rondom een duurzame verstedelijking ( zie Beleidsakkoord 2018-2022) beschikbaar stellen van middelen om investeringen te kunnen doen in het kader van gebiedsontwikkeling, vergroening en verduurzaming.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2018

Datum opheffing

Niet van toepassing

Voeding

In 2018 een dotatie van € 2.500.000 en vanaf 2019 een jaarlijkse dotatie van € 3.000.000 zoals opgenomen in het beleidsakkoord 2018-2022.

Stortingen in 2018:

- € 2.500.000 conform raadsbesluit RB 18.0112; Decemberwijziging 2018.

Besteding

2018: onttrekking van € 100.000 voor eerste onderzoeken, aanloopkosten en het stimuleren van kleinschalige initiatieven conform de doelstelling Duurzame verstedelijking is doorgeschoven naar 2019.

Geen onttrekkingen in 2018.

Omvang per

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

­