Ga naar boven

Toelichting reserves programma 6

Naam

Reserve grondexploitaties

Nummer/team

8100359

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programm

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

In de reserve Grondexploitaties worden alle winsten die kunnen worden genomen ondergebracht. De reserve is de overkoepelende reserve van het Grondbedrijf waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in de reserve om herbestemd te worden. De reserve vormt het onbelegde vermogen van het Grondbedrijf.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve wordt gevoed - deels via bestemming bij de jaarrekening - door de positieve resultaten van grondexploitaties, de verkoop van panden en het resultaat op erfpacht.

Stortingen in 2017:

- € 1.325.300 conform raadsbesluit RB17.0265; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017

- € 588.824 afkoopsommen erfpacht

- € 441.645 dotatie conform geldend rentepercentage

- € 5.095.068 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 82.571 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 1.870.000 conform raadsbesluit RB16.0817 Programmabegroting 2017-2020

- € 1.515.369 resultaat VGV 2015-2019

- € 13.055 reserveringsvergoeding Lammenschansweg

- € 745.738 resultaat erfpacht

Besteding

Jaarlijks wordt in Vermogensbeheer Grondexploitaties de stand van het vermogen herzien. Hierbij wordt door middel van een raadsvoorstel aangegeven hoe het stelsel van reserves en voorzieningen binnen dit vermogensbeheer moet worden geactualiseerd. Daar waar nodig zullen de bestemmingsreserves en de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden aangevuld volgens de inzichten die in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) worden gepresenteerd. Tevens zal bij ieder projectbesluit en uitvoeringsbesluit, dat door de raad dient te worden vastgesteld, bekeken worden of er een dotatie vanuit de reserve of de bestemmingsreserves noodzakelijk is. Zowel onttrekkingen als stortingen vinden dus plaats conform het meest recente MPG en Vermogensbeheer Grondexploitaties.

Onttrekkingen in 2017:

- € 65.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 1.292.969 rente-effect grondexploitatie

- € 79.442 conform o.a. raadsbesluit RB16.0100 Rijkswaterstaat

- € 79.063 storting in reserve afschrijving investeringen

- € 1.000.000 conform raadsbesluit RB 16.0099 Herontw. stationsgebied

- € 100.000 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 102.060 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017 van buiten naar binnen werken

- € 100.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 53.575 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, kapitaallasten Wissel

- € 56.507 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, LBSP Ext. plankosten

- € 240.937 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 2.000.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 2.121.374 mutatie voorziening negatieve grondexploitatie

- € 46.375 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016/RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, 919040 RB13.0062 7100535 coord.WOP-N

- € 53.524 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 486.702 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020/RB 16.0099; Verm.beh. Grex 16-20

- € 537.162 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 16.601 conform raadsbesluit RB17.0265; Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 A4/W4

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

Nummer/team

8100360

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

n.v.t.

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Leiden zit aan de grenzen van zijn ruimtelijke mogelijkheden. Daarmee komt ook de klassieke werking bij de aanleg van voorzieningen waarvan het nut een enkel exploitatiegebied overschrijdt, te vervallen. In verband daarmee wordt het doel van de reserve omgebogen naar het bekostigen van het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad. Te denken valt aan kunstobjecten, een fontein, illuminatie, een en ander in een orde van grootte qua kosten die past bij de over het algemeen bescheiden inkomstenbronnen van deze reserve.
Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve wordt met name gevoed door de uit exploitatieovereenkomsten voortvloeiende bijdrage in plankosten en bovenwijkse voorzieningen.

Geen stortingen in 2017

Besteding

Onttrekkingen in 2017:

- € 30.000 conform raadsbesluit RB17.0275; Resultaatbestemming 2016

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve afkoopsommen erfpacht

Nummer/team

8100361

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

Op aanbeveling van de accountant in de rekening 1996 opgenomen

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

De reserve is opgenomen om het inzicht in bezittingen en schulden van de gemeente te verbeteren. In 1996 is besloten de verantwoording van de afkoopsommen zodanig aan te passen dat over de contractperiode jaarlijks een deel van de afkoopsom vrijvalt ten gunste van de exploitatie om de rentelasten over de grondwaarde te dekken.

Functie

Inkomensfunctie

Datum realisatie

Gedurende de periode waarover de canon is afgekocht.

Datum opheffing

75 jaar na laatst ontvangen afkoopsom

Voeding

De ontvangen afkoopsommen erfpachtcanon worden aan de reserve toegevoegd.

Stortingen in 2017:

- € 2.015.740 Ontvangen afkoopsommen erfpacht

Besteding

Op grond van een annuïtaire berekening vindt de vrijval plaats.

Onttrekkingen in 2017:

- € 1.568.942 Afkoopsommen erfpacht

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

In 2012 is een bedrag van € 25 mln uit de reserve afkoopsommen erfpacht overgeheveld naar de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen als dekking van:
- de tijdelijke cashflowproblemen in de reserve grondexploitaties
- eventuele cashflowproblemen bij de realisatie van de parkeergarages Garen- en Lammermarkt
­

Op basis van de uitgangspunten van het BBV (notitie erfpacht van de commissie uit 2013) zal de € 25 mln die door reserve afkoopsommen erfpacht is 'geleend' aan de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen (WPSI) moeten worden terugbetaald om de noodzakelijke omvang van de reserve afkoopsommen erfpacht te garanderen. Bij de bestuursrapportage 2014 is vooruitlopend € 8 mln overgeheveld naar de reserve afkoopsommen erfpacht. De volledige financiële afwikkeling van de reserve WPSI heeft plaatsgevonden bij Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2015. In 2012 is € 16,5 mln vanuit reserve WPSI onttrokken om de cashflow-problematiek bij de reserve grondexploitaties op te lossen. In 2013 is € 292.000 teruggestort naar reserve WPSI en in de periode 2015-2018 zal € 10,5 mln worden teruggestort naar de reserve afkoopsommen erfpacht.

Naam

Reserve afkoop administratiekosten erfpachtbedrijf

Nummer/team

8100362

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

09.0024

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Voor erfpachters die gebruik maken van de afkoop van de canon is met ingang van 1990 de mogelijkheid geboden de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten eveneens af te kopen voor een periode van 75 jaar. Deze afkoopsom wordt bepaald door de jaarlijks te betalen vergoeding contant te maken tegen het bij uitgifte geldende canonpercentage. Vanuit de reserve vindt jaarlijks een bijdrage plaats ten gunste van de exploitatie erfpachtgronden om de gemaakte administratiekosten te dekken.

Functie

Inkomensfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

Termijn is afhankelijk van de nog af te kopen canons. Bovendien zal (bij voorkeur jaarlijks) toetsing plaats moeten vinden van aanwezige gelden en benodigde dekking. Daarbij zal een calculatie moeten worden gemaakt van de nog af te kopen canons.

Voeding

De ontvangen afkoopsommen administratiekosten worden aan de reserve toegevoegd.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Jaarlijks valt een evenredig deel van de reserve vrij.

Onttrekkingen in 2017:

- € 3.455 Resultaatafhankelijke boeking 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

Nummer/team

8100364

Omgevingsvergunningen

Raadsbesluit

06.0063

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Niet geraamde incidentele uitgaven mogelijk maken voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

31/12/2004

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Wanneer in enig jaar de inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen, onderdeel bouwactiviteiten, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven samenhangend met deze omgevingsvergunningen, hoger zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt toevoeging aan de reserve plaats. Omgekeerd wanneer in enig jaar de inkomsten uit leges voor deze vergunningen, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven, lager zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt onttrekking uit de reserve plaats.

Stortingen in 2017.

- € 1.163.632 Resultaatafhankelijk boeking bouwleges

Besteding

Jaarlijks en afhankelijk van de hoogte van de meerinkomsten middelen beschikbaar stellen om de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, te optimaliseren.

Geen onttrekkingen in 2017.

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Het resultaat op de inkomsten bouwleges wordt voornamelijk bepaald door projecten met bouwsommen groter dan
€ 1 miljoen. Het resultaat kan jaar op jaar flink fluctueren doordat o.a. de gemeente geen invloed heeft op het moment dat de bouwaanvraag daadwerkelijk wordt ingediend. December of januari kan daardoor bepalend zijn voor het jaarresultaat. De verwachting is wel dat de komende jaren er genoeg grote projecten zullen zijn om de raming te realiseren. Het resultaat op de bouwleges inzake de Rijnlandroute zal zolang het project loopt binnen de reserve worden geoormerkt voor de Rijnlandroute.

Naam

Reserve sociale huurwoningen

Nummer/team

8100365

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

06.0063

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Voor een aantal met name genoemde bestemmingen was in het kader van de volkshuisvesting een voorziening ingesteld. De op 31 december 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 opgeheven.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

1 januari 2006

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

n.v.t.

Voeding

De voeding is in 2006 conform BBV in de reserve gestort. Het betrof gelden voor particuliere woningen en later zijn daar locatiesubsidies aan toegevoegd.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Met RB 12.0111 is deze reserve ingezet voor de "Uitvoering Nota Wonen".

Onttrekkingen in 2017:

- € 19.189 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve herstructurering woongebieden Portaal

Nummer/team

8100367

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen van de hogere grondprijs met Portaal, indien Portaal bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert. Het geld wordt dan uitgekeerd aan de gemeente (zie verder raadsvoorstel/besluit betreffende de uitwerking van de Raamovereenkomst Stedelijke herstructurering Portaal, met name het deel dat de overeenkomst vaststelling Herstructureringsprojecten beslaat).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Jaarlijkse rentedotatie.

Stortingen in 2017:

- € 4.300 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

Besteding

Conform raamovereenkomst Portaal.

Geen onttrekkingen in 2017.

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve strategische aankopen

Nummer/team

8100368

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Verwerven en beheren van strategische aankopen conform de Nota Strategisch Grondbeleid (RB 05.0051 van 08-06-2005)

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De structurele voeding uit de reserve grondexploitaties betreft een bedrag van € 100.000 en jaarlijkse rentedotatie.

Stortingen in 2017:

- € 100.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 54.605 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

Besteding

Conform doelstelling.

Onttrekkingen in 2017:

- € 24.097 2e bestuursrapportage 15, 7100886 2e fase Betaplein

- € 100.460 conform raadsbesluit RB09.0123 Kapitaallasten 7198950/7198819 Morswg 1

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve bodemsanering

Nummer/team

8100369

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

05.0052

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het ondersteunen van projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De structurele jaarlijkse voeding uit de reserve grondexploitaties is vanaf 2014 opgeheven conform besluitvorming bij PRIL-vermogensbeheer 2014.

Stortingen in 2017:

- € 128.995 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

Besteding

Met name de sanering van het voormalige Nuon-terrein zal uit deze reserve worden gedekt.

Onttrekkingen in 2017:

- € 295.000 conform raadsbesluit RB17.0265; Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2017

- € 823.036 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

Nummer/team

8100372

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

06.0122

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet met De Sleutels van Zijl en Vliet, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, conform de Raamovereenkomst met DSvZeV (zie verder raadsvoorstel/ besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel, RB 07.0023).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Conversie van erfpachtovereenkomsten en jaarlijkse rentedotatie.

Stortingen in 2017:

- € 1.394 Dotatie conform geldend rentepercentage

- € 148.840 Nadeelcompensatie wegens wegvallen jaarlijkse dotatie bespaarde rente vanaf 2017 (RB 17.0053)

- € 70.962 Bij bestemmingsvoorstel 2016 (RB 17.0051) in 2016 gestorte, niet begrote, eindafrekening liquidatie Nieuw Leijden

- € 200.000 t.b.v. tegemoetkoming winkeliers winkelplein Surinamestraat / Kooilaan ter compensatie van omzetderving i.v.m. bouwwerkzaamheden (RB 17.0078)

Besteding

Conform raamovereenkomst DSZ&V.

Onttrekking in 2017:

- € 360.602 Dotaties uit reserve herstructurering woongebieden Sleutels t.b.v. krediet uitvoering Kooiplein (RB 17.0078)

- € 30.000 Uitbetalingen tegemoetkomingen winkeliers Surinamestraat / Kooilaan ter compensatie van omzetderving i.v.m. bouwwerkzaamheden (RB 17.0078)

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Herstructurering Woongebieden Ons Doel

Nummer/team

8100373

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

RV 06.0122

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Het verrekenen met Ons Doel van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel).

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Jaarlijkse rentedotatie.

Stortingen in 2017:

- € 45.323 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 17.352 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

Besteding

Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert.

Geen onttrekkingen in 2017.

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve risico’s projecten in uitvoering

Nummer/team

8100376

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

RV 08.0050

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Dekking van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

N.v.t.

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

Jaarlijkse rentedotatie.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten in uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG.

Onttrekkingen in 2017:

- € 905.300 conform raadsbesluit RB17.0265; Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve risico’s bijzondere projecten

Nummer/team

8100377

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

RV 08.0050

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Dekking van risico’s bij twee voormalige projecten (Leiden Centraal Project / Oostvlietpolder).

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

N.v.t.

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

Jaarlijkse rentedotatie.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten voor uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG.

Onttrekkingen in 2017:

- € 420.000 conform raadsbesluit RB17.0265; Meerjarenpersperctief Grondexplotatie 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Nummer/team

8101234

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

13.0038

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Bijdrage aan exploitatie Oppenheimstraat.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

2053

Voeding

Eenmalige dotatie vanuit programma 7 (€ 100.000) en een eenmalige dotatie (€ 100.000) vanuit reserve Grondexploitaties.

Stortingen in 2017:

- € 63.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

Besteding

Jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat ter compensatie van het exploitatietekort.

Geen onttrekkingen in 2017.

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

­

Naam

Reserve stedelijke ontwikkeling

Nummer/team

8101303

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling ­

Doel

Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

-

Voeding

Onttrekking reserve compensatie dividend Nuon conform beleidsakkoord 2014-2018.

In 2014 is er € 5.000.000 gestort vanuit reserve compensatie dividend NUON.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad.

Onttrekkingen in 2017:

- € 102.131 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, subsidie hist. stadsbeeld

- € 343.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 1.455 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, iluminatie 3 gebouwen

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

­

Naam

Reserve Herontwikkeling Stationsgebied

Nummer/team

8101513

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

16.0099

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling ­

Doel

Reserveren van middelen voor uitvoeren masterplan Stationsgebied.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2016

Datum opheffing

-

Voeding

In de periode 2017-202 jaarlijks € 1 mln. vanuit de Reserve Grondexploitaties (RB 16.0101).

Stortingen in 2017:

- € 1.000.000 conform raadsbesluit RB 16.0101

- € 295.000 gestort bij MPG 2017 (Rb 17.0052) omdat een korting op de grondprijs is verstrekt aan de ontwikkelaar omdat deze de gronden saneert. Dit betekent een verslechtering van de grondexploitatie RBB Lorentz maar tevens een verbetering van de reserve LUBO (Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond). Besloten is om de verbetering van € 295.000 aan de reserve LUBO te onttrekken en te storten in de reserve Herontwikkeling Stationsgebied eo. Hiermee blijven deze middelen beschikbaar voor de (toekomstige) ontwikkelingen Stationsgebied.

Besteding

Dekking investeringen voor uitvoering masterplan Stationsgebied.

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

­