Ga naar boven

Toelichting reserves programma 4

Naam

Reserve parkeren

Nummer/team

8100156

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid

Doel

Egalisatie van de exploitatieresultaten parkeervoorzieningen over meerdere jaren.

Functie

Egalisatie- en bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de prestatie parkeren die bij de jaarrekening ten gunste of ten laste van de reserve wordt gebracht. Bij de perspectiefnota 2010 - 2013 is besloten om jaarlijks een oplopend bedrag te storten in de reserve parkeren. Dit om de bijdrage van de parkeerreserve aan de algemene middelen in de jaren 2010 tot 2018 geleidelijk naar nul te brengen.

Stortingen in 2018:

- € 8.007.364 conform raadsbesluit RB17.0079; progr.begroting 2018-2021

- € 51.220 conform raadsbesluit RB18.0112; decemberwijziging 2018 - expl.Lammermarkt

- € 1.084.366 resultaat jaarrekening

Besteding

Onttrekkingen in 2018:

- € 8.070.386 conform RB17.0070; progr.begr. 2018-2021

- € 20.500 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e bestuursrapportage 2018

- € 230.811 conform raadsbesluit RB18.0112; decemberwijziging 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten

Nummer/team

8100160

Projectbureau

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het voorkomen van knelpunten bij de realisatie van belangrijke bereikbaarheidsprojecten.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Nader te bepalen.

Voeding

Bestemmingsreserve “Opbrengst verkoop aandelen Nuon”.

Stortingen in 2018:

- € 30.109 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017

- € 358.161 conform raadsbesluit RB 17.0079; progr.begroting 2018-2021

- € 43.806 conform raadsbesluit RB 18.0003; spoortunnel Kanaalweg

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.
Op 9 juli 2013 heeft de raad bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2012 een amendement aangenomen waarin € 1.983.500 van de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten als dekking voor de kosten van het ongelijkvloers maken van de kruising Julius Ceasarbrug/Kanaalweg wordt geoormerkt.
Er zijn kredieten beschikbaar gesteld voor Kwaliteitsverbetering Breestraat (€ 1.175.000), voorbereiding HOV-NET Zuid-Holland (€ 750.000) en begeleiding van het traject voor de aanleg van de Rijnlandroute (€ 400.000) welke (deels) gedekt zijn door deze reserve.

Onttrekkingen in 2018:

- € 6.832.197 conform raadsbesluit RB17.0079; programmabegroting 2018-2021

- € 1.349.893 conform raadsbesluit RB 17.0108; decemberwijziging 2017

- € 1.030.000 conform raadsbesluit RB 17.0113; uitv. vervanging auto- en fietsbewegwijzering

- € 521.000 conform raadsbesluit RB 18.0026; 1e actualisatie progr.begr. 2018-2021

- € 493.449 conform raadsbesluit RB 18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve fietsenstalling station

Nummer/team

8100161

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het realiseren van een structurele oplossing voor het fietsparkeren in het stationsgebied.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Uit de bestemmingsreserve "Opbrengst verkoop aandelen Nuon" is bij B&W voorstel 11.0205 d.d. 30 juni 2011 gestort € 4,0 mln in het kader van de bestemming restant aandelen Nuon. In de reserve fietsenstalling wordt in 2015 een bedrag ad. € 2,.564.000 gestort uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Dit betreffen bij het PRIL 2010 (RV 10.0114) gestorte gelden in de laatst genoemde reserve als gemeentelijke bijdrage voor een fietsenstalling aan de voorzijde van het station.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten uitgaande van het scenario "realistisch" uit de businesscase fietsparkeren Rijnsburgerblok het, vanaf 2020 (door latere oplevering dan gepland bij RB 13.0114: vanaf 2022) , te verwachten jaarlijkse exploitatieresultaat van circa € 25.000,- i.p.v. € 58.000 (excl.BTW) te storten in de reserve fietsenstalling station.

Stortingen in 2018:

- € 1.200.000 conform raadsbesluit RB 18.0112; Decemberwijziging 2018

- € 72.738 conform raadsbesluit RB 18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

Bij RV 13.0114 "uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de kapitaallasten van de stichtingskosten en de inrichtingskosten te dekken via jaarlijkse onttrekking uit deze reserve.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de verwachte negatieve exploitatieresultaten van het realistische scenario in de aanloopjaren 2017, 2018 en 2019 (door latere oplevering dan gepland bij RB 13.0114: in de aanloopjaren 2019 - 2021) te verrekenen met de reserve “fietsenstalling station”.

Onttrekkingen in 2018:

- € 3.457.557 conform raadsbesluit RB 17.0108; decemberwijziging 2017 en raadsbesluit RB 18.0038 bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden