Ga naar boven

Toelichting reserves programma 4

Naam

Reserve parkeren

Nummer/team

8100156

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid

Doel

Egalisatie van de exploitatieresultaten parkeervoorzieningen over meerdere jaren.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de prestatie parkeren die bij de jaarrekening ten gunste of ten laste van de reserve wordt gebracht. Bij de perspectiefnota 2010 - 2013 is besloten om jaarlijks een oplopend bedrag te storten in de reserve parkeren. Dit om de bijdrage van de parkeerreserve aan de algemene middelen in de jaren 2010 tot 2018 geleidelijk naar nul te brengen.

Stortingen in 2017:

- € 8.921.119 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020

- € 979.188 conform raadsbesluit RB 17.0053; Eerste Bestuursrapportage 2017

- € 315.730 conform raadsbelsuit RB 17.0078; Tweede Bestuursrapportage 2017

- € 823.509 Resultaat jaarrekening

Besteding

Onttrekkingen in 2017:

- € 3.088.247 conform raadsbesluit RB 15.0064/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, UB betalen parkeren schilwijken

- € 443.000 conform raadsbesluit RB 11.0137/KB16 4.6/ RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Stadsparkeerplan Leiden

- € -70.279 conform raadsbesluit RB 14.0096/ RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, 7100738 kapitaallasten Kooiplein

- € 81.149 conform raadsbesluit RB 17.0053; Eerste Bestuursrapportage 2017, Parkeergarage Soestdijkkade

- € 250.000 conform raadsbesluit RB 17.0053; Eerste Bestuursrapportage 2017, Marktcamp Laat je Leiden

- € 55.000 conform raadsbesluit RB 09.0013/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, kapitaallasten 7100148 Haagwegterrein

- € 180.000 conform raadsbesluit RB 09.0013/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, rente 7198818 grond Haagwegterrein

- € 378.000 conform raadsbesluit RB 11.0137/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Stadsparkplan

- € 75.749 conform raadsbesluit RB10.0113/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, 7100286 kapitaallasten

- € 88.450 conform raadsbesluit RB12.0007/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, 7100472 Haagwegterrein kapitaallasten

- € 213.506 conform raadsbesluit RB12.0047/RB 13.0100/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Garenmarkt kapitaallasten

- € 951.004 conform raadsbesluit RB12.0047/RB 13.0100/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Lammermarkt kapitaallasten

- € -362.783 conform raadsbesluit RB 17.0078; Tweede Bestuursrapportage 2017, PB14 correctie parkeermiddelen kapitaallasten

- € 10.936 conform raadsbesluit RB 13.0127/RB 17.0051;Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, herziene erfpachtexploitatie

- € 4.565.597 conform raadsbelsuit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, resultaat parkeerexploitatie

- € 1.267.000 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, PB15/KB4.1 vrijval reserve economische investeringen

- € 24.225 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, RB14.0096 Parkeergarage Hoogvliet

- € -20.711 conform raadsbesluit RB14.0096/RB 17.0078 Tweede Bestuursrapportage 2017, digitalisatie parkeren controle en handhaving

- € 93.265 conform raadsbesluit RB 14.0096/RB 16.0101/RB 17.0078; Programmabegroting 2017-2020, Tweede Bestuurrapportage 2017, 7100738 kapitaallasten Kooiplein

- € 258.835 conform raadsbesluit RB14.0096/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, beheer & onderhoud parkeergarage Kooiplein

- € 50.000 conform raadsbesluit RB 14.0082/ RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, parkeren regul. schilwijken 7100796

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten

Nummer/team

8100160

Projectbureau

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het voorkomen van knelpunten bij de realisatie van belangrijke bereikbaarheidsprojecten.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Nader te bepalen.

Voeding

Bestemmingsreserve “Opbrengst verkoop aandelen Nuon”.

Stortingen in 2017:

- € 200.000 conform raadsbesluit RB16.0078 Openbare ruimte project Binnenstad

- € 2.500.304 conform raadsbesluit RB 14.0096; LAB071

- € 167.161 conform raadsbesluit RB14.0096; beheerkosten LAB071

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.
Op 9 juli 2013 heeft de raad bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2012 een amendement aangenomen waarin € 1.983.500 van de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten als dekking voor de kosten van het ongelijkvloers maken van de kruising Julius Ceasarbrug/Kanaalweg wordt geoormerkt.
Er zijn kredieten beschikbaar gesteld voor Kwaliteitsverbetering Breestraat (€ 1.175.000), voorbereiding HOV-NET Zuid-Holland (€ 750.000) en begeleiding van het traject voor de aanleg van de Rijnlandroute (€ 400.000) welke (deels) gedekt zijn door deze reserve.

Onttrekkingen in 2017:

- € 2.114.000 conform raadsbesluit RB15.0069/15.0068/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, versterking concernreserve

- € 250.000 PB 16 7100896/RB16.0121; Decemberwijziging 2016 MJB Programmabegroting nr 2017, programma sturing IP infrastructuur

- € 150.000 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Fietscorridor Noordwijk 7100837

- € 13.000 conform raadsbesluit RB 16.0066/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020; Spoor Leiden CS-Utrecht CS 7100943

- € 60.000 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Ov. busroutes & maatr.

- € 1.003.674 conform raadsbesluit RB16.0050/RB 17.0108; Decemberwijziging 2017, Leidse Ring-Noord

- € 750.000 conform raadsbesluit RB 16.0121/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Verkeersmonitorsysteem 7100991

- € 100.000 conform raadsbesluit RB 16.0121/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, 7101120 Gecoörd. regel./netw.ma

- € 200.000 conform raadsbesluit RB16.0118/16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Kop.regio.verk.centrale7101121

- € 113.820 conform raadsbesluit RB16.0066/RB 17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, 7100490 Onderzoek rijnland route

- € 3.389.138 conform raadsbesluit RB 17.0042; Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg/RB17.0078; Tweede Bestuursrapportage 2017/RB 17.0108; Decemberwijziging 2017, storting in reserve afschrijving investeringen

- € 680.508 conform raadsbesluit RB 16.0078/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020/RB 17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, Openbare ruimte project Binnenstad

- € 199.000 conform raadsbesluit RB 16.0124; Uitvoeringsbesluit aanleg haltevoorzieningen HOV corridor Leiden-Leiderdorp, 7101155 HOV Leiden-Leiderdorp

- € 28.000 conform raadsbesluit RB 17.0053; Eerste Bestuursrapportage 2017, Project Bereikbaarheid O&M

- € 6.996 conform raadsbesluit RB15.0069/RB 17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, 7100786 busterminam Terweelocatie

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve fietsenstalling station

Nummer/team

8100161

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het realiseren van een structurele oplossing voor het fietsparkeren in het stationsgebied.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Uit de bestemmingsreserve "Opbrengst verkoop aandelen Nuon" is bij B&W voorstel 11.0205 d.d. 30 juni 2011 gestort € 4,0 mln in het kader van de bestemming restant aandelen Nuon. In de reserve fietsenstalling wordt in 2015 een bedrag ad. € 2,.564.000 gestort uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Dit betreffen bij het PRIL 2010 (RV 10.0114) gestorte gelden in de laatst genoemde reserve als gemeentelijke bijdrage voor een fietsenstalling aan de voorzijde van het station.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten uitgaande van het scenario "realistisch" uit de businesscase fietsparkeren Rijnsburgerblok het, vanaf 2020 (door latere oplevering dan gepland bij RB 13.0114: vanaf 2022) , te verwachten jaarlijkse exploitatieresultaat van circa € 25.000,- i.p.v. € 58.000 (excl.BTW) te storten in de reserve fietsenstalling station.

Stortingen in 2017:

- € 50.000conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Toezicht fietsenstalling CS

- € 19.922 conform raadsbesluit RB 17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

Bij RV 13.0114 "uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de kapitaallasten van de stichtingskosten en de inrichtingskosten te dekken via jaarlijkse onttrekking uit deze reserve.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de verwachte negatieve exploitatieresultaten van het realistische scenario in de aanloopjaren 2017, 2018 en 2019 (door latere oplevering dan gepland bij RB 13.0114: in de aanloopjaren 2019 - 2021) te verrekenen met de reserve “fietsenstalling station”.

Onttrekkingen in 2017:

- € 156.375 conform raadsbesluit RB13.0114/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, 7100682 bouwrijp kosten Rijnsburgerblok

- € 50.056 conform raadsbesluit RB15.0069/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020/RB 17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016/RB 17.0078; Tweede Bestuursrapportage 2017/RB 17.0108; Decemberwijziging 2017, 7101070 en 7100790 fietsenstalling Leiden-Centraal

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden