Ga naar boven

Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve

Naam

Concernreserve

Nummer/team

8100908

Concernstaf

Raadsbesluit

05.0055

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van exploitatieresultaten. De minimale omvang van de concernreserve is vastgesteld op € 10 miljoen.

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Rekeningsresultaten worden toegevoegd aan de Concernreserve. Verder wordt de Concernreserve gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Perspectiefnota waarbij toevoegingen kunnen voorkomen.

Stortingen in 2017:

- € 822.955 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 93.171 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijzging 2017

Besteding

De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van het weerstandsvermogen van € 10 miljoen; dit is een harde ondergrens. Jaarlijks wordt met het bestemmingsvoorstel het meerdere aangewend.

Verder wordt de Concernreserve gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Perspectiefnota waarbij onttrekkingen kunnen voorkomen.

Onttrekkingen in 2017:

- € 5.351.299 conform raadsbesluit RB16.0514; Kaderbrief 2017-2020

- € 11.363.908 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 2.294.268 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 1.582.137 conform raadsbesluit RB17.0452; 2de Bestuursrapportage 2017

- € 875.174 conform raadsbesluit RB17.0008; Aanvulldend krediet statushouders

- € 1.597.973 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

€ 10 miljoen

Bijzonderheden

Bestemmingsreserves

Naam

Reserve GSB-middelen ISV en EZ

Nummer/team

8100910

Concernstaf

Raadsbesluit

10.0056

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Middelen om projecten te dekken voor de realisatie van prestatieafspraken in het kader van GSB met het Rijk.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2010

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Resterende middelen van de GSB-periode 2005-2009 als gevolg van de afrekening ISV I, ISV II en de BDU EZ met het Rijk.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Onttrekking in 2017:

- € 1.500.000 Vrijval K1137

- € 215.450 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 70.000 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 875.000 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017

- € 115.751 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 806.839 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016

- € 80.994 conform raadsbesluit RB16.0129; Verbetering kwaliteit ISV3

- € 237.000 conform raadsbesluit RB17.0023; Verbeterplan bomen

- € 63.000 conform raadsbesluit RB17.0080; Klimaatadaptie

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Bedrijfsvoering plankosten

Nummer/team

8101102

Concernstaf

Raadsbesluit

12.0153

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

De primaire functie van deze reserve is de dekking van de plankosten van projecten in de definitiefase.
De secundaire functie van deze reserve is het oplossen van knelpunten met betrekking tot de nieuwe plankostensystematiek.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

Vooralsnog niet ter sprake.

Voeding

De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving die teweeg wordt gebracht als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden.
Daarnaast kunnen plankosten in de definitiefase bij het nemen van een kaderbesluit eventueel terugvloeien naar de reserve (rekening houden met BBV voor het activeren van plankosten).

Stortingen in 2017:

- € 847.026 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 64.337 1e Actualisatie begroting 2017

- € 104.000 conform raadsbesluit RB16.0124; Haltevoorziening Leiderdorp

- € 70.000 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 210.000 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 92.000 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

- € 19.800 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017

Besteding

College is bevoegd orgaan. Bestedingen vinden plaats na collegebesluit.

Onttrekkingen in 2017:

- € 598.000 conform raadsbesluit RB16.0817Programmabegroting 2017-2020

- € 1.522.178 conform raadsbesluit RB17.0275; stemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 210.000 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 225.540 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

- € 800.000 conform raadsbesluit RB17.0549; December 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

Een optelsom van de storting in deze reserve van de afgelopen twee jaar.

Minimale omvang

geen.

Bijzonderheden

Aanwending van de reserve bedrijfsvoering plankosten kan, zonder voorafgaand raadsbesluit, door het College van B&W plaatsvinden. Verantwoording vindt plaats bij de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening. Indien het saldo van de reserve bedrijfsvoering in enig jaar boven het maximum komt, wordt het meerdere bij de jaarrekening toegevoegd aan de concernreserve.

Naam

Reserve Zachte landing 3D's

Nummer/team

8101278

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0061

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Conform de bestuurlijke afspraken rondom een zorgzame stad (zie beleidsakkoord 2014-2018) worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de "zachte landing" van de decentralisaties

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

2019

Voeding

De initiële storting maakt onderdeel uit van het vrij besteedbare deel van de concernreserve. Indien er sprake is van een onderbesteding van het beschikbare budget ter uitvoering van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties zullen jaarlijks bij resultaatbestemming of tussentijds bij de bestuursrapportage voorstellen worden gedaan om de onderbesteding te doteren aan de reserves zachte landing 3 D's.

Stortingen in 2017:

- € 7.691.921 conform raadsbesluit RB16.0069; Piezo Methodiek/RB 17.0009 1e act.progr.begroting, zorgtransformatie

- € 2.200.000 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017, beschermd wonen

- € 163.967 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 320.000 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017 , sociale wijkteams

- € 1.250.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, overgangsper. Jeugdzorg

- € 405.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, AWBZ naar WMO

- € -7.246.921 conform raadsbesluit RB 17.0009 1e act.progr.begroting, hulp bij huishouden

- € -196.625 conform raadsbesluit RB 17.0009 1e act.progr.begroting/RB17/0452; 2e Bestuursrapportage 2017/RB17/0549; Decemberwijziging 2017, vrouwenopvang

- € 290.920 conform raadsbesluit RB 17.0009 1e act.progr.begroting, aanpak huiselijk geweld

Besteding

Reserve is beschikbaar voor zowel transitiekosten als overige uitgaven aan de (nieuwe) beleidstaken vanuit de drie decentralisaties (Jeugzorg, uitbreiding WMO en Participatiewet).

Onttrekkingen in 2017:

- € 4.775.562 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020/RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016/RB17/0549; Decemberwijziging 2017, zorgtransformatie

- € 20.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, WMO Huishoudelijke hulp

- € 167.386 conform raadsbesluit RB 17.0014; Beschermd Wonen 2015, beschermd wonen

- € 574.330 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € -1.084.080 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017, vroegsignalering schuldenproblematiek

- € 49.011 conform raadsbesluit RB 17.0045; 2e Bestuursrapportage 2017, storting in res.maatsch./cult.voorz.

- € 300.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, st. vrij deel concernreserve

- € -75.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, AWBZ naar WMO

- € 190.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, compenseren RAS

- € 87.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020, voordeel vrouwenopvang

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t

Minimale omvang

n.v.t

Bijzonderheden

De reserve dient niet voor het dekken van de overschrijdingen op het I-deel van het Participatiebudget. Dit is immers geen nieuwe taak en de risico's hieromtrent zijn al meegenomen in het weerstandsvermogen.
Bij de 2e bestuursrapportage 2015 was door de raad besloten om de onderschrijding van €1 miljoen op het transformatiebudget over te hevelen naar 2016. In de raadsvergadering van december 2015 is vervolgens besloten om de onderschrijding van € 1 miljoen toe te voegen aan het risicodeel van de reserve. Bij de 1e bestuursrapportage 2016 zal de budgetoverheveling worden teruggedraaid.

Naam

Reserve informatisering (tot 31-12-2015 Zaakgewijs werken)

Nummer/team

8101285

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Het doel van de te vormen reserve en krediet Zaakgewijs werken is om de beschikbare middelen voor het project Zaakgewijs werken meerjarig te kunnen bewaken en overzicht te houden. De reserve dient ter dekking van investeringen in de organisatie die nodig zijn om tot een goed functionerend zaaksysteem te komen. Dit zijn bijvoorbeeldprocesaanpassingen en aanpassingen van de software . De reserve dient niet ter dekking van de kapitaallasten van bedrijfsmiddelen.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

Vooralsnog per 2017.

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen door verheveling van de onderuitputting kapitaallasten in

bedrijfsvoeringsmiddelen 2013.

Stortingen in 2017:

- € 300.000 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017

- € 351.000 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

Besteding

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor het project zaakgewijs werken.

Onttrekkingen in 2017:

- € 167.824 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve afschrijvingen investeringen (tot 31-12-2015 Kapitaallasten economische investeringen)

Nummer/team

8101304

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van nader aan te wijzen economische investeringen.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

-

Voeding

Incidentele middelen ter dekking van kapitaallasten van investeringen met een economisch nut waarover de raad heeft besloten.

Stortingen in 2017:

- € 65.123 conform raadsbesluit RB17.0042; Openbare ruimte

- € 23.259 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening

- € 1.260.000 Bereikbaarheid

- € 2.119.048 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016

- € 80.994 conform raadsbesluit RB16.0129; Aanvullend krediet Openbare Ruimte

- € 95.000 conform raadsbesluit RB16.0124; Aanleg haltevoorziening HOV

- € 697.952 conform raadsbesluit RB16/0130; Aanvullend krediet nieuwbouw basisschool

- € 200.000 conform raadsbesluit RB17.0007; Versterken buurtfunctie

- € 806.694 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 1.783.476 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

- € 3.335.297 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017

Besteding

Dekking kapitaallasten van investeringen met een economisch nut.

Onttrekkingen in 2017 :

- € 43.000 2e Bestuursrapportage 2016

- € 121.259 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2017-2020

- € 828.068 1e Actualisatie begroting 2017

- € 36.127 Bestemmingsvoorstel

- € 584.480 conform raadsbesluit RB17.0453; 2de Bestuursrapportage 2017

- € 153.171 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve flankerend beleid

Nummer/team

8100063

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

95.0168 / 04.0051

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; organisatie en bijkomende kosten voor maatregelen ter realisering van de aanpassing van de personeelsomvang.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

-

Datum opheffing

-

Voeding

Het totaal beschikbare bedrag voor het flankerend beleid taken en efficiency is indertijd geraamd op € 7,9 miljoen. Dat bedrag is in fasen ook in deze reserve gestort.
In het kader van ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ is in 2007 een bedrag gereserveerd van € 5 miljoen, dat ook bij deze reserve is gevoegd. Voor Anders Werken is een bedrag van € 1.068.000 gereserveerd en gestort in deze reserve.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Onttrekkingen in 2017:

- € 550.000 programmabegroting 15/KB11.08 personeelsomvang (besparing)

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsvoeringreserve concern

Nummer/team

8100064

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

08.0051

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

De doelstelling van de bedrijfsreserve is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Zie ook RB 12.0011.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2008

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Stortingen in 2017:

- € 1.000.000 Programmabegroting 2017-2020

- € 941.066 Resultaat bedrijfsvoering 2017

Besteding

Onttrekkingen in 2017:

- € 393.627 Ontwikkeling informatiseringsbeleiden GR's
- € 166.600 conform raadsbesluuit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 1.344.195 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 133.000 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Minimale omvang

1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Bijzonderheden

Naam

Reserve Vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut

Nummer/team

8101306

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Dekking van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

-

Voeding

Aanvullend voordeel balansverkorting ten opzichte van de kaderbrief dat in de meerjarenbegroting ontstaat door balansverkorting.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Dekking van (vervangings)investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2018.

Onttrekkingen in 2017:

- € 8.816 conform raadsbesluit RB15.0050; Knelpunt fietspad Matilo

- € 100.000 Krediet Oostvlietpolder

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve budgetoverheveling

Nummer/team

8101363

Concernstaf

Raadsbesluit

15.0098

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Faciliteren budgetoverheveling

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2015

Datum opheffing

-

Voeding

Incidentele middelen die niet zijn uitgegeven maar nodig zijn om de afgesproken prestatie in het volgend begrotingsjaar te realiseren.

Stortingen in 2017:

- € 706.739 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016

- € 1.136.440 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017

- € 375.000 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

- € 3.669.363 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017

Besteding

Prestaties waarvoor vanuit vorig begrotingsjaar incidenteel budget is overgeheveld.

Onttrekkingen in 2017:
- € 746.267 conform raadsbesluit RB16.0517; Programmabegroting 2017-2020

- € 599.649 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2016

- € 3.923.504 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden