Ga naar boven

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doelen en prestaties bij 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Effectindicatoren bij 10D Schuldhulpverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.a Aantal deelnemers aan preventieve trajecten

416

303

322

312*

395

Stadsbank

Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.a Aantal schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

207

201

200

176

250

Stadsbank

10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

122

112

166

124

125

Stadsbank

*Monitoring van deze indicator is samengesteld uit het aantal gestarte stabilisaties, budgetbeheerrekeningen en deelnemers aan cursussen, en niet de preventie activiteiten vanuit het Preventieplan. Hierdoor is het jaarcijfer onvolledig. Eind 2017 vindt een actualisatie van het huidige Preventieplan plaats. De resultaten zullen worden opgenomen in een opnieuw te definiëren indicator preventie programmabegroting 2019.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.