Ga naar boven

Bijzonder programma Duurzaamheid

2017 was een GOED jaar voor Duurzaamheid in Leiden. Niet alleen is de aandacht voor duurzaamheid flink toegenomen, er is ook in het kader van het Programma Duurzaamheid veel inzet gepleegd en bereikt.

Energietransitie
Met de aanpak voor een aardgasvrije stad loopt Leiden voorop: samen met Utrecht was Leiden in 2017 de eerste stad met een Warmtevisie die duidelijk richting geeft aan de warmtetransitie. Leiden is in 2050 een aardgasvrije stad en in 2035 moet Leiden Zuidwest de eerste aardgasvrije wijk zijn. Met de in december ondertekende ‘Intentieovereenkomst Aardgasvrij Leiden Zuidwest’ wordt ook getoond dat direct wordt doorgepakt met het samen met partners zoeken naar nieuwe vormen van verwarming in deze landelijke Green Deal pilotwijk. Leiden heeft zich ook ingespannen voor het verduurzamen van het warmtenet. In de toekomst wordt de Leidse regio deels verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven.

De verduurzaming van woningen, scholen en bedrijven is verder op gang gekomen. Dat merken we aan de subsidieregeling die bijna leeg is, de energiescans voor huiseigenaren en ondernemers en de vele verzoeken aan wijkambassadeurs en het programmateam. Het concept van wijkambassadeurs is een uniek participatieconcept en krijgt landelijk veel aandacht. Net zoals de maatwerkaanpak voor erfgoed. In 2017 is in navolging van woningen en horeca, gestart met gratis energiescans voor winkeliers. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het inrichten voor een leningmogelijkheid voor bedrijven.

Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is gaan leven in de organisatie en bij stadspartners. Door de campagne Steenbreek met ‘Tuinman en Tuinman ’ is het concreet ontstenen en vergroenen van de stad bij inwoners onder de aandacht gekomen. Door het EU project SPONGE 2020 is in 2017 internationale kennis opgedaan en gedeeld en is gewerkt aan klimaatbestendige plannen voor de pilot gebieden het stationsgebied, Lakenplein en het Noorderkwartier oost.

Biodiversiteit
Om de biodiversiteit te verbeteren is niet alleen bijzonder onderzoek gedaan in het kader van de Omgevingsvisie Hart van Holland met Naturalis. Ook zijn plekken in de stad speciaal voor bijen ingericht, waaronder verschillende bermen en de Oostvlietpolder. Leiden is een van de eerste vijf bijvriendelijke gemeenten van Nederland. Verbeterpunten voor de biodiversiteit in Leiden zijn in beeld gebracht en kunnen de komende jaren meegenomen met veel reguliere werkzaamheden inde openbare ruimte.

Circulaire economie
Er is Kaderstellend Afvalbeleid opgesteld en door het college voor inspraak vastgesteld. We kiezen voor een realistisch duurzaam systeem met nascheiding van plastic en drankenkartons. Het (gescheiden) inzamelen van papier, textiel wordt bespoedigd door extra containers en educatie.

Duurzaamheid Educatie
In 2017 is de duurzaamheid educatie geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. Duurzaamheid krijgt de komende jaren meer aandacht op scholen. Deze nieuwe strategie werpt nu al z ’n vruchten af: het door verschillende Leidse partners waaronder de gemeente opgezette educatiemiddel Verwonderpaspoort heeft de Museumeducatieprijs gewonnen. Door leerlingen concreet met business cases aan de slag te laten gaan is onder andere op het DaVinci college een groot zonnedak verrezen. ·

Samenwerking met Stadspartners
De samenwerking met stadspartners is geïntensiveerd: met de universiteit is een Kennisatelier Duurzaamheid opgezet, met ondernemers wordt samengewerkt in het netwerk SPARK en Economie071 en in concepten zoals de Sustainable BusinessBattle. In de prestatieafspraken met corporaties zijn afspraken over de warmtetransit De communicatie en participatie is geprofessionaliseerd met wekelijks meerdere social media berichten, een actieve website, enkele drukbezochte netwerkbijeenkomsten · ie en klimaatadaptatie gemaakt.

Duurzame organisatie Leiden
Intern is de aansluiting gemaakt tussen ruimtelijke projecten /gebiedsontwikkeling en duurzaamheidsdoelen . Het stationsgebied e.o. profileert zich als de ‘Duurzaamste kilometer van Nederland ’, Leiden Zuidwest is een pilot voor duurzame verstedelijking en ook bij projecten in het Bio Sciencepark en projecten als de Rijkswaterstaatlocatie is duurzaamheid geïntegreerd. De duurzaamheidsparagraaf is sinds een raadsmotie dit voorjaar standaard en wordt nader geconcretiseerd in 2018. De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed komt op gang. In 2017 is er voor 25 panden een maatwerkadvies opgesteld en zijn een maatregelen doorgevoerd op o.a. gemeentelijke gymzalen. Op 1 van de panden legt het bewonerscollectief ‘Zon op Leiden ’ een zonnedak. De gemeentelijke organisatie heeft in 2017 duurzaamheidsstappen gemaakt. Niet alleen is de elektriciteit nu volledig afkomstig van Hollandse windmolens, ook is in alle panden gescheiden afvalinzameling ingevoerd, vindt er energiemonitoring plaats en is er veel aandacht geweest voor duurzaam inkopen (MVI).

Communicatie en participatie Leiden gaat GOED
De communicatie en participatie is geprofessionaliseerd met wekelijks meerdere social media berichten, een actieve website, enkele drukbezochte netwerkbijeenkomsten. ·

Regionale samenwerking
Met de Omgevingsvisie en het in 2017 opgezette Energieprogramma Holland Rijnland blijven we verder kijken dan onze gemeentegrenzen en pakken we samen op een innovatieve manier uitdagingen zoals biodiversiteitverbetering, verstedelijking, bodemdaling, warmtetransitie, opwekking van duurzame energie, duurzame mobiliteit aan.