Ga naar boven

Programmabudget

Veiligheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Fysieke veiligheid

Lasten

9.726

10.220

815

11.035

10.948

88

Baten

-246

-250

-289

-539

-532

-7

Saldo

9.481

9.970

526

10.496

10.416

80

Sociale veiligheid

Lasten

2.688

2.064

429

2.493

2.485

7

Baten

-365

-292

-504

-796

-753

-43

Saldo

2.323

1.772

-76

1.697

1.732

-35

Programma

Lasten

12.414

12.284

1.244

13.528

13.433

95

Baten

-610

-542

-793

-1.335

-1.285

-50

Saldo van baten en lasten

11.804

11.742

451

12.193

12.148

45

Reserves programma 2
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 2

0

0

0

0

0

0

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Fysieke veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Sociale veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Toelichting op afwijkingen Reserves

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2017 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017
Binnen dit programma zijn geen investeringskredieten ouder dan drie jaar.