Ga naar boven

Programmabudget

Veiligheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Fysieke veiligheid

Lasten

10.948

9.956

0

9.956

9.777

178

Baten

-532

-256

0

-256

59

-315

Saldo

10.416

9.700

0

9.700

9.836

-136

Sociale veiligheid

Lasten

2.485

2.584

-36

2.549

2.495

54

Baten

-753

-798

32

-766

-841

75

Saldo

1.732

1.787

-4

1.782

1.653

129

Programma

Lasten

13.433

12.540

-36

12.504

12.272

232

Baten

-1.285

-1.054

32

-1.022

-783

-240

Saldo van baten en lasten

12.148

11.487

-5

11.482

11.489

-7

Reserves programma 2
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 2

0

0

0

0

0

0

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Fysieke veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Sociale veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves
Er zijn geen afwijkingen op reserves.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2018 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018
Binnen dit programma zijn geen investeringskredieten ouder dan drie jaar.