Ga naar boven

Programmabudget

Stedelijke ontwikkeling
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Lasten

8.853

6.226

1.263

7.489

6.405

1.084

Baten

-3.489

-4.195

681

-3.515

-4.267

752

Saldo

5.365

2.031

1.944

3.974

2.138

1.836

Gemeentelijk vastgoed

Lasten

50.370

34.904

-995

33.910

27.951

5.959

Baten

-49.014

-33.922

800

-33.122

-28.823

-4.298

Saldo

1.356

983

-195

788

-873

1.661

Wonen

Lasten

839

401

142

542

1.274

-732

Baten

-12

-99

86

-13

-6

-7

Saldo

827

301

228

529

1.268

-739

Programma

Lasten

60.063

41.531

409

41.941

35.630

6.311

Baten

-52.515

-38.217

1.567

-36.650

-33.097

-3.553

Saldo van baten en lasten

7.548

3.315

1.977

5.291

2.534

2.758

Reserves

Toevoeging

16.974

8.023

8.764

16.788

17.127

-339

Onttrekking

-27.393

-11.392

-2.286

-13.677

-13.508

-170

Mutaties reserves

-10.419

-3.369

6.479

3.110

3.619

-509

Resultaat

-2.870

-54

8.455

8.401

6.152

2.249

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

11.627

4.497

7.199

11.696

11.678

19

Onttrekking

-9.823

-5.665

-991

-6.657

-8.378

1.721

Saldo

1.805

-1.168

6.208

5.040

3.300

1.740

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

Toevoeging

135

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-30

-30

-30

0

Saldo

135

0

-30

-30

-30

0

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.510

3.000

-1.000

2.000

2.016

-16

Onttrekking

-1.907

-1.450

0

-1.450

-1.569

119

Saldo

603

1.550

-1.000

550

447

104

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

-3

0

-3

-3

0

Saldo

-4

-3

0

-3

-3

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

0

0

400

400

1.164

-764

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

400

400

1.164

-764

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-10

0

-98

-98

-19

-78

Saldo

-10

0

-98

-98

-19

-78

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

104

29

-25

4

4

0

Onttrekking

-2.642

0

0

0

0

0

Saldo

-2.538

29

-25

4

4

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

136

198

55

252

155

98

Onttrekking

-353

-100

-72

-172

-125

-48

Saldo

-218

97

-17

80

30

50

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

309

130

-1

129

129

0

Onttrekking

-1.739

0

-1.887

-1.887

-1.114

-773

Saldo

-1.430

130

-1.888

-1.758

-985

-773

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

204

7

414

421

421

0

Onttrekking

-5.896

0

-411

-411

-391

-20

Saldo

-5.692

7

3

11

31

-20

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

956

45

17

63

63

0

Onttrekking

-210

-2.095

1.245

-850

0

-850

Saldo

746

-2.049

1.262

-787

63

-850

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

368

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-905

-905

-905

0

Saldo

368

0

-905

-905

-905

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

75

0

0

0

0

0

Onttrekking

-925

0

-420

-420

-420

0

Saldo

-850

0

-420

-420

-420

0

Reserve Lammenschanspark

Toevoeging

47

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2.406

-1.400

1.400

0

0

0

Saldo

-2.359

-1.400

1.400

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

103

66

0

66

63

3

Onttrekking

-29

-29

0

-29

0

-29

Saldo

75

38

0

38

63

-25

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-150

-500

500

0

0

0

Saldo

-150

-500

500

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.050

-150

30

-120

-120

0

Saldo

-1.050

-150

30

-120

-120

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-249

0

-368

-368

-215

-153

Saldo

-249

0

-368

-368

-215

-153

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-133

-133

-133

0

Saldo

0

0

-133

-133

-133

0

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

400

50

0

50

50

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

400

50

0

50

50

0

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

0

0

1.295

1.295

1.295

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

1.295

1.295

1.295

0

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-26

-26

0

-26

Saldo

0

0

-26

-26

0

-26

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-120

-120

-86

-34

Saldo

0

0

-120

-120

-86

-34

Res.bedr.voer.plankosten P6

Toevoeging

0

0

90

90

90

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

90

90

90

0

Res.bereikbaarheidsprojecten P6

Toevoeging

0

0

321

321

0

321

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

321

321

0

321

Totaal

Toevoeging

16.974

8.023

8.764

16.788

17.127

-339

Onttrekking

-27.393

-11.392

-2.286

-13.677

-13.508

-170

Reserves programma 6

-10.419

-3.369

6.479

3.110

3.619

-509

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
De inkomsten uit Wabo-leges zijn € 770.000 hoger. Dat komt grotendeels omdat een aanvraag met een grote bouwsom is ontvangen in december, die pas verwacht werd in 2018. De extra inkomsten zijn gestort in de egalisatie-reserve inkomsten bouwleges. De inkomsten uit Wabo-leges met betrekking tot de Rijnlandroute zijn € 32.000 lager. De toe te rekenen kosten aan de Rijnlandroute zijn € 38.000 lager. De lasten op deze prestatie zijn in 2017 € 1.084.000 lager. Dit komt enerzijds tot stand doordat de invoering van de omgevingswet in 2017 minder inzet heeft gevraagd. De invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet is verschoven van 1 juli 2019 naar 1 januari 2021. Hierdoor is in 2017 op de te besteden middelen geanticipeerd met als gevolg lagere kosten in 2017. Anderzijds is met ingang van 2017 de financiële wetgeving (BBV) voor de verslaglegging van de overhead gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten waar dit niet meer is toegestaan. Dit leidt in 2017 tot een per saldo neutrale correctie op de gerealiseerde lasten binnen enerzijds de relevante programma’s en anderzijds het programma Overhead, Vpb en onvoorzien. Binnen die relevante programma’s ontstaan nu voordelen omdat er minder mag worden doorbelast dan begroot. Op het programma Overhead, Vpb en onvoorzien ontstaat het corresponderende nadeel.

Gemeentelijk vastgoed

Uitsplitsing beleidsterrein naar prestaties:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Lasten 2017

baten 2017

saldo 2017

begroting 2017

verschil 2017

voeren erfpachtbedrijf

1.960

-3.207

-1.247

-518

729

opstellen MPG 2017 en Vermogensbeheer grondexploitaties 2017-2021

16.812

-13.335

3.477

4.782

1.305

exploiteren van gemeentelijk vastgoed

9.179

-12.282

-3.103

-3.476

-373

totaal

27.951

-28.824

-873

788

1.661

Prestatie Voeren Erfpachtbedrijf
De presatie Voeren Erfpachtbedrijf heeft een voordelig saldo van € 729.000. Dit saldo is voornamelijk het gevolg van incidentele opbrengsten door verkoop van erfpachtgronden naar volledig eigendom en eerste uitgifte van gronden in erfpacht. Daarnaast zijn er suppletievergoedingen ontvangen van woningbouwverenigingen Portaal en Ons Doel voor het omzetten van erfpachtpercelen met sociale huurwoningen naar erfpachtpercelen met koopwoningen.

Prestatie Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

De prestatie Exploiteren van gemeentelijk vastgoed heeft een nadelig saldo van € 373.000 dat als volgt kan worden toegelicht. Het budget exploitatiebijdragen aan investeringen heeft een nadeel van circa € 200.000. Het betreft hier een niet geraamde afboeking van de boekwaarde van het project Oppenheimstraat. In het bestemmingsvoorstel bij deze jaarstukken wordt voorgesteld dit nadeel te dekken door een onttrekking aan de reserve Exploitatie Oppenheimstraat. De gerealiseerde huurinkomsten in 2017 blijven circa € 140.000 achter ten opzichte van de begroting. Als gevolg van een brand en nieuwe huurders zijn tijdelijke huuraanpassingen doorgevoerd. Daarnaast is de doorbelasting OZB van de panden maatschappelijk vastgoed circa € 150.000 hoger. Het effect als gevolg van correctie overhead is voor de prestatie Exploiteren van gemeentelijk vastgoed circa € 130.000 voordelig.

Prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021

Onderdeel van deze prestatie zijn naast de actuele grondexploitaties de beschikbare budgetten voor grondexploitatie algemene dienst en de beheerskosten van strategisch vastgoed. De prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer Grondexploitaties heeft een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. Dit saldo is voornamelijk het gevolg van:

Exploitatiebijdragen

Het budget exploitatiebijdragen aan investeringen heeft een voordeel van € 1,2 miljoen. Het gaat hierbij om verschillende reservebijdragen aan kredieten die nog niet volledig zijn uitgegeven en worden doorgeschoven naar 2018. Het volledige bedrag zal worden opgenomen in een bestemmingsvoorstel om te worden overgeheveld naar 2018.

Onderhandelingsakkoord Ons Doel

In het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016 (RV 16.0044) is vanuit de reserve

herstructurering woongebieden Ons Doel voor 2017 een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.094.736. In 2017 is

door woningstichting Ons Doel slechts een gedeelte van de bijbehorende prestatie gerealiseerd. Echter, de betreffende betaling door de gemeente schuift door naar 2018. Daarnaast schuiven de prestaties die niet in 2017 gerealiseerd zijn door naar 2018. Hierdoor is het restant budget 2017 van € 850.000 vanaf 2018 beschikbaar. Voorwaarde voor inzet middelen Onderhandelaarsakkoord is dat de bouw start in 2020.

Achterstallig onderhoud Haarlemmertrekvaart

In de 2017 is de nog te betalen btw voor achterstallig onderhoud Haarlemmertrekvaart voldaan. Hierdoor ontstaat in 2017 in de administratie van de gemeente Leiden een nadeel van € 237.500.

Beheerskosten strategisch vastgoed

De beheerskosten van strategisch vastgoed zijn in 2017 € 130.000 hoger dan geraamd. Oorzaak hiervan is het wegwerken van achterstallig onderhoud in een aantal panden op het terrein van de NUON-locatie en mede als gevolg van lekkage onvoorziene reparatiekosten. Vanuit de reserve Grondexploitaties wordt structureel een budget beschikbaar gesteld voor beheerskosten strategisch vastgoed.

Voorziening negatieve grondexploitaties

Als gevolg van het afsluiten van een aantal grondexploitaties en het actualiseren van de actieve grondexploitaties is het totale tekort van de actieve grondexploitaties met een negatief exploitatiesaldo hoger. Voor de grondexploitatie algemene dienst is het totale negatieve effect circa € 480.000. Hiervan is afgerond € 419.000 te verklaren door de resultaatontwikkeling van Stationsgebied - Rijnsburgerblok K1-5. Het resultaat van het Stationsgebied – Rijnsburgerblok K1-5 is met ruim € 0,9 mln. verslechterd en heeft voor het eerst een negatief saldo. Hiervoor wordt een voorziening getroffen van € 419.869. Deze achteruitgang van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het risico dat de 50KV-leiding moet worden verplaatst, bewaarheid lijkt te worden. Daarnaast heeft de provincie een beschikking afgegeven waarin bepaald is dat in verband met het verstoren van de molenbiotoop deze grondexploitatie een bijdrage moet leveren aan de Molenbiotoop van molen de Valk. Bovendien is gebleken dat de fiscale afwikkeling van de niet-verrekenbare BTW niet juist was geadministreerd, dat is nu hersteld. Zie voor een nadere toelichting van alle gemeentelijke grondexploitaties paragraaf 2.3.7 Grondbeleid.

Correctie overhead op uren plankosten naar prestaties

Met ingang van 2017 is de financiële wetgeving (BBV) voor de verslaglegging van de overhead gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten waar dit niet meer is toegestaan. Dit leidt in 2017 tot een per saldo neutrale correctie op de gerealiseerde lasten binnen enerzijds de relevante programma’s en anderzijds het programma Overhead, Vpb en onvoorzien. Binnen die relevante programma’s ontstaan nu voordelen omdat er minder mag worden doorbelast dan begroot. Op het programma Overhead, Vpb en onvoorzien ontstaat het corresponderende nadeel. Voor de prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitateis 2017-2021 betekent dit een voordeel van circa € 150.000.

In onderstaande tabel is het voordelige saldo van € 1,3 miljoen van de prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer Grondexploitaties samengevat.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

Resultaat

exploitatiebijdragen aan investeringen

1.200

onderhandelingsakkoord Ons Doel

850

achterstallig onderhoud Haarlemmertrekvaart

240

beheerskosten strategisch vastgoed

130

correctie overhead

150

voorziening negatieve grondexploitaties

480

totaal

2.200

850

1.350

Wonen
Het nadeel van € 739.000 op beleidsterrein Wonen wordt vrijwel geheel verklaard door het definitief afboeken van een vordering vanwege het ontbinden van een uitvoeringsovereenkomst. Hier staat een voordeel van hetzelfde bedrag tegenover, dat onder programma Algemene dekkingsmiddelen is verantwoord. De afboeking is dus budgetneutraal omdat we al in eerdere jaren hebben ingeschat dat deze vordering niet zou kunnen worden geïnd, en het verliestoen al is genomen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve grondexploitaties

In 2017 is € 1.721.000 meer onttrokken aan de reserve dan begroot. Reden is dat, conform de financiële verordening, de mutatie in de voorziening negatieve grondexploitaties verrekend is met de reserve Grondexploitaties (€ 2.121.374). Bij de rapportage Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) worden de grondexploitaties nader toegelicht. Daarnaast komt het verschil in realisatie door geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van € 400.448).

Reserve afkoopsommen erfpacht

De onttrekking aan de reserve afkoopsommen erfpacht is € 119.000 hoger door vrijvallend saldo uit de reserve als gevolg van verkoop blooteigendom van erfpachtgronden.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
De inkomsten uit de Wabo-leges zijn € 770.000 hoger. Dat komt omdat een aanvraag met een grote bouwsom is ontvangen in december, die pas verwacht werd in 2018. De inkomsten uit de Wabo-leges en de daaraan toe te rekenen kosten met betrekking tot de Rijnlandroute zijn per saldo € 6.000 lager. De verschillen zijn verrekend met de egalisatie-reserve inkomsten bouwleges. Het deel wat beschikbaar is voor de Rijnlandroute worden binnen de reserve apart geoormerkt.

Reserve sociale huurwoningen

De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2017 is hiervoor € 19.000 besteed.

Reserve strategische aankopen

De storting in de reserve strategische aankopen is € 97.750 lager aangezien een geraamde bijdrage van het LUMC aan het project Lammenschanspark onterecht is opgenomen. De onttrekking is € 48.000 lager aangezien de werkelijk kosten van het project onteigening Lammenschansweg 128 in 2017 lager zijn. De niet gemaakte kosten in 2017 schuiven door naar 2018.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016

De onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is € 800.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft de projecten bodemsanering (algemeen), sanering gasfabriekterrein Langegracht en Dieperhout.

Reserve herstructurering woongebieden SvZ&V

De onttrekking aan de reserve is € 20.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het project Kooiplein.

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

In het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016 (RV 16.0044) is vanuit de reserve herstructurering woongebieden Ons Doel voor 2016 een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.094.736. In 2017 is door woningstichting Ons Doel slechts een gedeelte van de bijbehorende prestatie gerealiseerd. Echter, de betreffende betaling door de gemeente schuift door naar 2018. De prestaties die niet in 2017 gerealiseerd zijn schuiven door naar 2018. Hierdoor is het restant budget 2017 van € 850.000 vanaf 2018 wederom beschikbaar.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

De geraamde onttrekking van € 29.000 heeft betrekking op een exploitatiebijdrage aan een nieuw te bouwen gebouw ten behoeve van kinderopvang (BSO, KDV, PSL). Aangezien de bouwplannen zijn gewijzigd is deze onttreking in 2017 niet nodig.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van € 153.000, betreft bijdragen opstellen gebiedsvisies).

Reserve parkeren (pgm6)

In 2017 zijn voor de openbare parkeerplaatsen sportzalen Houtkwartier geen beheerkosten gemaakt. Hierdoor is het beschikbaar budget van € 26.000 in 2017 niet ingezet.

Reserve economiche impulsen Kennisstad (pgm6)

Voor de afronding van de definitiefase voor Humanitas Campus is € 470.000 beschikbaar gesteld in 2017. De definitiefase loopt in 2018 ook nog door. In 2017 is € 86.000 uitgegeven en voor de resterende € 384.000 wordt een resultaatbestemming voorgesteld.

Reserve bereikbaarheidsprojecten (pgm6)

De geraamde toevoeging van € 320.500 betreft het verkopen van grond (snippergroen) van de gemeente Leiden aan de provincie. In het kader van de RijnlandRoute heeft de provincie aangegeven grond (snippergroen) te kopen van de gemeente. Dit zou in 2017 met een overeenkomst afgerond worden. Het opstellen van de overeenkomst voor de grondaankoop is vertraagd en vindt nu plaats in 2018. Voorgesteld wordt om de opbrengsten van het snippergroen over te hevelen naar 2018.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

7100126 plankosten woningen Van Vollenhovenkade en Du Rieustraat

In de Grondexploitatie Lorentzschool is voor het deelproject grondexploitatie van Vollenhovenkade een krediet opgenomen voor de plankosten, omdat de kosten voor de baten vanuit grondverkoop uit zouden gaan. De omgevingsvergunning voor het project van Vollenhovenkade is door het college in bezwaar herroepen en geweigerd op 16 januari 2018. Tevens is besloten om de koopovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst te ontbinden en de ‘oude’ bouwvergunning in te trekken. Met het ontbinden van de uitvoeringsovereenkomst is de huidige vordering afgeboekt en het krediet afgesloten.

7100144 Taxeren panden

In de exploitatie is vanaf 2016 structureel budget opgenomen om de vastgoedportefeuille periodiek te kunnen taxeren. Hierdoor kan dit krediet worden afgesloten met een positief saldo van € 49.250.

7100515 Technische installaties De Waag

Als gevolg van een gunstige aanbesteding kan dit krediet afgesloten worden met een voordeel van € 293.000. Doordat in de bouw een vertraging is opgetreden is de betreffende huurruimte later beschikbaar gesteld aan de huurder. Hierop heeft de huurder een claim ingediend bij de gemeente. In hoeverre deze claim door de gemeente geëffectueerd moet worden hangt af van rechtelijke uitspraak.

7101056 voorbereiding STEO-Rijnsburgerblok K3-4

In mei 2017 is het uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok K 3,4 (RB 17.0031) vastgesteld en daarmee ook de grondexploitatie Rijnsburgerblok K 3,4. Hierop worden de plankosten t.b.v. Rijnsburgerblok K 3,4 vanaf 2017 begroot. Het krediet “voorbereiding STEO-Rijnsburgerblok K3-4” waarop voorbereidende plankosten tot en met 2016 zijn geboekt kan hierdoor worden afgesloten. Het positief saldo van € 477.782 op dit krediet wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat begrote bedragen voor plankosten 2017 (€ 220.252) en 2018 (€ 233.405) vrijvallen.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100139 Bodemsanering
Dit krediet kan niet worden afgesloten vanwege (doorlopende) verplichtingen van het Leidse Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO) 2016-2020.

7100622 Kunst in openbare ruimte
Het krediet moet nog beschikbaar blijven aangezien gewerkt wordt aan de plaatsing van een aantal beelden in het Singelpark. In 2018 wordt dit krediet verder aangesproken.

7100459 Wonen boven winkels
Project is in 2016 uitgebreid en het budget is verhoogd en loopt de komende jaren door. Er is geen strikte termijn aan te hangen aangezien inzet van het krediet afhankelijk is van het aantal aanvragen.

7100154 Kooiplein uitvoering
Het project Kooiplein is volop in uitvoering en zal nog een aantal jaar doorlopen.

7100316 Planvoorbereiding Kaasmarkt
Het plan behelst de herinrichting van de openbare ruimte. In 2016 is een hernieuwde projectopdracht door het college vastgesteld waarbij het restant krediet Kaasmarkt voor onderzoeken in de definitiefase gebruikt wordt. Het planproces is nu in de fase na projectopdracht.

7100519 Bodemsanering voormalige ROC locatie Dieperhout
De bodemsanering op de voormalige parkeerplaats van Alrijne is uitgevoerd in 2017, maar het krediet dient nog open te blijven staan. Mogelijk komt er bij het ontgraven van rioolsleuven, verleggen gasleiding en cunetten bij de aanleg van het woonrijp maken door Smits Bouwbedrijf, Beverwijk, nog vervuiling te voorschijn. In Q3 2018 is dat duidelijk.

7100135 Exploitatieovereenkomst Haagwegterrein (La Linea)
Het project Haagwegterrein loopt nog door tot in 2018. Oplevering van het laatste deelproject ‘De Verleyding’ staat in april gepland. Hierna worden nog enkele resterende werkzaamheden uitgevoerd.

7100136 Leiden Bio Science Park: Externe Plankosten
Dit krediet is nodig voor een (verlengde) projectopdracht Leiden Bio Science Park. Het betreft werkzaamheden (ontwikkeling en uitvoering van het Masterplan) die in de periode 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd.

7100153 planvoorbereiding Leiden Bio Science Park
Dit krediet is nodig voor een (verlengde) projectopdracht Leiden Bio Science Park. Het betreft werkzaamheden die in de periode 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd.

7100535 Coördinatie uitvoering WOP Noord
Krediet WOP Noord kan niet worden afgesloten. Bij de programmabegroting 2017-2020 (RV 16.0101) is besloten om een aanvullende bijdrage van in totaal € 440.000 voor de voortzetting van het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2017-2020 beschikbaar te stellen.

7100526 BSO Oppenheimstraat
Begin 2018 wordt het voorstel Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat aan de raad voorgelegd, waarin ook de afsluiting van dit krediet wordt besloten.

7100527 peuterspeelzaal Oppenheimstraat
Begin 2018 wordt het voorstel Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat aan de raad voorgelegd, waarin ook de afsluiting van dit krediet wordt besloten.

7100528 kinderdagverblijf Oppenheimstraat
Begin 2018 wordt het voorstel Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat aan de raad voorgelegd, waarin ook de afsluiting van dit krediet wordt besloten.

7100129 planvoorbereiding reconstructie Haarlemmerweg/-dijk
Het krediet zal worden afgesloten bij het in 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2018 worden aangeboden.

7100152 Gevelsanering woningen
De gemeente heeft vanuit de rijksoverheid de verplichting om met dit krediet de zogenaamde A-lijstwoningen geluid te saneren en heeft hiervoor de tijd tot 2020. Daarnaast zal in 2018 op rijksniveau nieuw geluidsbeleid worden vastgesteld en naar verwachting wordt de termijn waar binnen woningen gesaneerd mogen worden met dertig jaar verlengd.

7100536 Uitvoering nota wonen
Er lopen (ook regionaal) diverse woononderzoeken (bv. actualisering leefstijlenonderzoek Smart Agent) waarvoor budget benodigd is. Daarnaast wordt bijgedragen aan experimenten en initiatieven ter uitvoering van de woonvisie (onder meer via de organisatie van woondebatten). De ervaring leert dat er in de loop van het jaar nieuwe initiatieven voor het bevorderen van de leefbaarheid zich aandienen, waarvoor een bijdrage vanuit het woonbudget noodzakelijk is.

7100666 Bijdragen opstellen gebiedsvisie
Er wordt ingezet op intensieve integrale gebiedsaanpakken. Naast inzet op sociale vraagstukken volgt soms ook de noodzaak tot investeringen in de fysieke omgeving. Hiervoor is meestal nodig dat er een visie op een buurt of gebied wordt gemaakt, wat soms langer duurt dan gedacht, rekening houdend met de kans en uitdaging die er ligt. Ook bepaalde ontwikkelingen hebben het nodig dat er eerst geïnvesteerd wordt in het opstellen van een visie.