Ga naar boven

Programmabudget

Stedelijke ontwikkeling
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Lasten

6.405

7.299

190

7.489

7.164

325

Baten

-4.267

-4.400

-1.579

-5.979

-6.481

501

Saldo

2.138

2.899

-1.389

1.510

684

826

Gemeentelijk vastgoed

Lasten

27.951

28.453

7.170

35.622

31.266

4.356

Baten

-28.823

-28.031

-2.859

-30.890

-27.463

-3.427

Saldo

-873

422

4.311

4.732

3.804

929

Wonen

Lasten

1.274

356

138

495

360

134

Baten

-6

-14

1

-13

-3

-10

Saldo

1.268

343

139

482

357

125

Programma

Lasten

35.630

36.108

7.498

43.606

38.791

4.815

Baten

-33.097

-32.445

-4.438

-36.882

-33.947

-2.936

Saldo van baten en lasten

2.534

3.663

3.061

6.724

4.844

1.880

Reserves

Toevoeging

17.127

8.349

12.752

21.101

23.286

-2.185

Onttrekking

-13.508

-10.724

-12.151

-22.875

-19.434

-3.442

Mutaties reserves

3.619

-2.376

601

-1.775

3.852

-5.627

Resultaat

6.152

1.287

3.662

4.949

8.697

-3.747

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

11.678

3.878

6.607

10.485

12.607

-2.122

Onttrekking

-8.378

-6.907

-3.777

-10.685

-9.571

-1.113

Saldo

3.300

-3.029

2.829

-200

3.035

-3.235

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-30

0

-120

-120

-18

-102

Saldo

-30

0

-120

-120

-18

-102

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.016

2.000

0

2.000

2.016

-16

Onttrekking

-1.569

-1.464

0

-1.464

-1.464

0

Saldo

447

536

0

536

552

-16

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

2

-2

Onttrekking

-3

-3

0

-3

-3

0

Saldo

-3

-3

0

-3

-1

-2

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

1.164

1.100

2.950

4.050

4.420

-370

Onttrekking

0

0

-2.003

-2.003

-1.911

-92

Saldo

1.164

1.100

947

2.047

2.509

-462

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-19

0

-128

-128

-32

-96

Saldo

-19

0

-128

-128

-32

-96

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

4

30

-26

4

4

0

Onttrekking

0

0

-430

-430

-430

0

Saldo

4

30

-456

-426

-426

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

155

155

205

360

360

0

Onttrekking

-125

-100

0

-100

-100

0

Saldo

30

54

205

259

259

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

129

128

0

128

128

0

Onttrekking

-1.114

0

-1.630

-1.630

-700

-930

Saldo

-985

128

-1.630

-1.502

-572

-930

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

421

7

-6

2

2

0

Onttrekking

-391

0

-170

-170

-150

-20

Saldo

31

7

-176

-168

-148

-20

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

63

47

16

63

63

0

Onttrekking

0

-2.095

715

-1.380

-1.364

-16

Saldo

63

-2.048

731

-1.317

-1.301

-16

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-905

0

-2.573

-2.573

-2.573

0

Saldo

-905

0

-2.573

-2.573

-2.573

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-420

0

0

0

0

0

Saldo

-420

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

63

3

0

3

0

3

Onttrekking

0

-29

-186

-214

-186

-29

Saldo

63

-25

-186

-211

-186

-25

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

112

112

112

0

Onttrekking

0

0

-1.032

-1.032

-262

-770

Saldo

0

0

-920

-920

-150

-770

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-120

-100

-30

-130

-130

0

Saldo

-120

-100

-30

-130

-130

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-215

0

-153

-153

-74

-79

Saldo

-215

0

-153

-153

-74

-79

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-133

0

-150

-150

-114

-36

Saldo

-133

0

-150

-150

-114

-36

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

50

0

73

73

73

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

50

0

73

73

73

0

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

1.295

1.000

0

1.000

1.000

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.295

1.000

0

1.000

1.000

0

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-26

0

-26

-26

0

Saldo

0

-26

0

-26

-26

0

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-86

0

-384

-384

-325

-59

Saldo

-86

0

-384

-384

-325

-59

Res.bedr.voer.plankosten P6

Toevoeging

90

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

90

0

0

0

0

0

Res.bereikbaarheidsprojecten P6

Toevoeging

0

0

321

321

0

321

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

321

321

0

321

Reserve Duurzame Verstedelijking

Toevoeging

0

0

2.500

2.500

2.500

0

Onttrekking

0

0

-100

-100

0

-100

Saldo

0

0

2.400

2.400

2.500

-100

Totaal

Toevoeging

17.127

8.349

12.752

21.101

23.286

-2.185

Onttrekking

-13.508

-10.724

-12.151

-22.875

-19.434

-3.442

Reserves programma 6

3.619

-2.376

601

-1.775

3.852

-5.627

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000


Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Het voordeel van € 826.000 op dit beleidsterrein is met name het gevolg van hogere leges (€ 450.000) en lagere lasten (€ 325.000). De inkomsten uit leges zijn met name hoger doordat de incidentele leges van de Rijnlandroute hoger zijn. De lasten zijn met name lager doordat de gerealiseerde kosten voor het actualiseren en het opstellen van bestemmingsplannen en de kosten van fietsparkeren lager zijn dan geraamd. Tevens is een voordeel gerealiseerd in het handhaven van bouwregelgeving. Naast dit voordeel is het beschikbaar budget voor inzet invoering Omgevingswet overschreden. Deze overschrijding is het gevolg van het (te veel) overhevelen van incidenteel geraamd budget van 2018 naar 2019 (bij de decemberwijziging 2018) waardoor in 2018 niet voldoende middelen beschikbaar zijn voor de gerealiseerde inzet.

Gemeentelijk vastgoed

Uitsplitsing beleidsterrein naar prestaties:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

baten 2018

saldo 2018

begroting 2018

verschil 2018

voeren erfpachtbedrijf

1.965

-3.283

-1.318

-398

919

opstellen MPG 2018 en Vermogensbeheer grondexploitaties 2018-2022

19.636

-12.337

7.299

7.808

509

exploiteren van gemeentelijk vastgoed

9.664

-11.843

-2.179

-2.678

-499

totaal

31.266

-27.463

3.802

4.732

929

Prestatie Voeren Erfpachtbedrijf
De prestatie Voeren Erfpachtbedrijf heeft een voordelig saldo van € 919.000. Dit saldo is voornamelijk het gevolg van incidentele opbrengsten door verkoop van erfpachtgronden naar volledige eigendom en eerste uitgifte van gronden in erfpacht. Daarnaast zijn er suppletievergoedingen ontvangen van woningbouwverenigingen Portaal en Ons Doel voor het omzetten van erfpachtpercelen met sociale huurwoningen naar erfpachtpercelen met koopwoningen.

Prestatie Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

De prestatie Exploiteren van gemeentelijk vastgoed heeft een nadelig saldo van € 499.000 dat als volgt kan worden toegelicht. In de exploitatie van maatschappelijk vastgoed zijn de lasten met € 511.000 overschreden als gevolg van een hogere doorbelasting OZB (€ 130.000), doorrekenen van hogere energietarieven en doorbelasting energiecoördinator (€ 150.000) en een BTW-naheffing Trekvaartplein periode 2013-2017 (€ 180.000). Echter, de exploitatie opbrengsten van maatschappelijk vastgoed zijn met € 241.000 toegenomen. Dit als gevolg van hogere doorbelasting nutskosten aan huurders (€ 40.000), hogere huurinkomsten (€ 50.000) en een vergoeding voor onder andere buiten onderhoud van gebouwen en servicekosten (€ 160.000).

De kosten van onderhoud vallen in 2018 € 223.000 hoger uit door een toename van kosten als gevolg van kostenstijging bouwmaterialen en een huidige gespannen arbeidsmarkt. Ook is voor een aantal panden het onderhoud uitgevoerd door de gemeente (gebouweigenaar) terwijl in de raming onderhoudsbudget hier geen rekening mee is gehouden aangezien de huurder hiervoor verantwoordelijk is conform demarcatielijst. Om ongewenste situaties te voorkomen heeft de gemeente het onderhoud uitgevoerd. Daarnaast is een factuur uit 2017 voor preventief en correctief onderhoud installaties meerdere gebouwen (€ 125.000) ten laste gebracht van het budget 2018.

Maatschappelijk vastgoed (bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Resultaat

exploitatie

-511

241

-270

onderhoud

-223

-

-223

Verkoop gemeentelijk vastgoed

-17

31

14

Algemene kosten beheer panden

-20

-

-20

Totaal

-771

272

-499

Prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2018-2022

Onderdeel van deze prestatie zijn naast de actuele grondexploitaties de beschikbare budgetten voor grondexploitatie algemene dienst, de beheerskosten van strategisch vastgoed en budget Regionaal investeringstrategie (RIS). De prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer Grondexploitaties heeft een voordelig saldo van € 509.000. Dit saldo is voornamelijk het gevolg van:

Exploitatiebijdragen

Het budget exploitatiebijdragen aan investeringen heeft een voordeel van € 2,2 miljoen. Het gaat hierbij om verschillende reservebijdragen aan kredieten die nog niet volledig zijn uitgegeven en worden doorgeschoven naar 2019.

Beheerskosten strategisch vastgoed

De beheerskosten van strategisch vastgoed zijn in 2018 € 305.000 lager dan geraamd, Vanuit de reserve Grondexploitaties wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor beheerskosten strategisch vastgoed. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn in 2018 geen noemenswaardige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd voor het strategisch vastgoed.

Regionaal investeringsstrategie (RIS)

In de Kaderbrief 2018-2021 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor inrichting Regionaal Investeringsstrategie (RIS) campus Leiden. Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurlijke en ambtelijke activiteiten voortvloeiend uit gemeentelijke deelname aan het programma is budget beschikbaar gesteld voor projecten, lobby, inhuur externe expertise en out-of-pocket kosten. Het benodigd budget voor 2018 bedraagt € 150.000. In 2018 zijn deze middelen nog niet aangewend.

Voorziening negatieve grondexploitaties

Als gevolg van het afsluiten van een aantal grondexploitaties (€ 562.767 positief) en een winstneming (€ 1.070.892 positief), het actualiseren van de actieve grondexploitaties (€ 2.171.764 positief) en het aanpassen van het programma Stationsgebied (€ 4.479.147 negatief, zie ook toelichting onder paragraaf 6A4.3) is het tekort voor de exploitatie (grondexploitatie algemene dienst) circa € 1,0 miljoen. Daarnaast zijn conform BBV plankosten van voorgaande jaren van Stationsgebied afgeboekt (€ 1,2 miljoen). Bovenstaande resulteert in een negatief resultaat van € 2,2 miljoen, zie onderstaande tabel. Zie voor een nadere toelichting van alle gemeentelijke grondexploitaties paragraaf 2.3.7 Grondbeleid.

bedragen x € 1.000

Voordeel

Nadeel

Resultaat

Af te sluiten grondexploitaties

563

-

563

Winstneming grondexploitatie Nieuweroord

1.071

-

1.071

Actualisatie grondexploitaties (voorziening negatieve grondexploitaties)

2.172

-

2.172

Actualisatie grondexploitatie STEO

aanpassen programma

-

4.479

-4.479

bijdrage Molen de Valk

-

360

-360

subtotaal

3.805

4.839

-1.034

Afboeken plankosten STEO (periode 2016-2018)

-

1.203

-1.203

Totaal

3.805

6.042

-2.236

In onderstaande tabel is het resultaat van de prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2018-2022 weergegeven.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

Resultaat

exploitatiebijdragen aan investeringen

2.253

-

-

beheerskosten strategisch vastgoed

305

-

-

regionaal investeringstrategie (RIS)

150

-

-

voorziening negatieve grondexploitaties

-

2.236

-

totaal

2.708

2.236

471

Wonen
Het voordeel van € 125.000 op beleidsterrein Wonen kan vrijwel geheel verklaard worden door de reservebijdrage aan het krediet Nota wonen die in 2018 niet volledig is ingezet en doorschuift naar 2019.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve grondexploitaties

In 2018 is € 1,1 miljoen minder onttrokken aan de reserve. Reden is dat de geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Daarnaast is in 2018 € 2,1 miljoen meer gestort in de reserve dan begroot. Reden is dat, conform de financiële verordening, de mutatie in de voorziening negatieve grondexploitaties verrekend is met de reserve Grondexploitaties. Bij de rapportage Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) worden de grondexploitaties nader toegelicht.

Reserve bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf (pgm6)

De onttrekking aan de reserve is € 102.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het krediet beeldende kunst (€ 92.500) en het krediet onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug (€ 9.800).

Reserve afkoopsommen erfpacht

De storting in de reserve afkoopsommen erfpacht is € 16.000 hoger als gevolg van een hogere erfpachtconversie.

Reserve afkoopsommen adm. kst. erfpacht

In 2018 is € 1.533 gestort in de reserve als gevolg van het afkopen van jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
De storting in de reserve is € 370.000 hoger als gevolg van hogere inkomsten uit incidentele leges van de Rijnlandroute. Daarnaast is € 92.000 minder onttrokken aan de reserve als gevolg van een hogere wabo bijdrage.

Reserve sociale huurwoningen

De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2018 is hiervoor

€ 32.000 besteed.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016

De onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is € 930.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Het betreft het project bodemsanering (algemeen).

Reserve herstructurering woongebieden SvZ&V

De onttrekking aan de reserve is € 20.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het project Kooiplein.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Een geraamde onttrekking van € 29.000 heeft betrekking op een exploitatiebijdrage aan een nieuw te bouwen gebouw ten behoeve van kinderopvang (BSO, KDV, PSL). Daarnaast is een storting voorzien van € 3.378. Aangezien de bouwplannen zijn gewijzigd zijn de onttrekking en de storting in 2018 niet nodig.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van € 79.000, betreft bijdragen opstellen gebiedsvisies).

Reserve asbestsanering

De onttrekking aan de reserve is € 36.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken.

Reserve economiche impulsen Kennisstad (pgm6)

Voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan voor Humanitas Campus is in 2017 € 470.000 beschikbaar gesteld. Vanaf 2018 is hiervoor nog € 384.000 beschikbaar. In 2018 is € 325.000 uitgegeven. De definitiefase loopt conform planning door tot en met 2019.

Reserve bereikbaarheidsprojecten (pgm6)

De geraamde toevoeging van € 320.500 betreft het verkopen van grond (snippergroen) van de gemeente Leiden aan de provincie. In het kader van de RijnlandRoute heeft de provincie aangegeven grond (snippergroen) te kopen van de gemeente. Dit zou in 2018 met een overeenkomst afgerond worden. Het opstellen van de overeenkomst voor de grondaankoop is vertraagd en vindt nu plaats in 2019.

Reserve duurzame verstedelijking

De geraamde onttrekking van € 100.000 heeft betrekking op het inzetten voor onderzoeken, investeringenaanloopkosten en het stimuleren van kleinschalige initiatieven passend binnen de opgave Duurzame verstedelijking. In 2018 is dit budget niet aangewend.

Reserve stedelijke ontwikkeling

Het verschil in realisatie is onder andere het gevolg van een geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft de project wonen boven winkels (€ 769.970).

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

7101064 grond STEO - YNS

Krediet “grond STEO-YNS” van € 440.000 is in 2012 beschikbaar gesteld (RB 12.0120) voor de verwerving en bijkomende kosten van Stationsweg 34. In deze raming is rekening gehouden met risico’s die uiteindelijk niet hebben plaatsgevonden. Daarom kan dit krediet worden afgesloten met een positief saldo van € 63.241 (€ 440.000 -/- € 376.768).

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018.

7100800 herinrichting Surinamestraat
Het krediet dient nog beschikbaar te blijven in 2019 aangezien ter hoogte van het politiebureau een bufferbrug wordt geplaatst. Daarnaast wordt een deel van het talud nog aangepast.

7100154 Kooiplein uitvoering

Het project Kooiplein is volop in uitvoering en zal nog een aantal jaar doorlopen. Vanaf 2019 zal met name worden gewerkt aan de deelgebieden 1 en 2. Hierdoor dient dit krediet beschikbaar te blijven.

7100316 Planvoorbereiding Kaasmarkt
Het plan behelst de herinrichting van de openbare ruimte en een aantal ruimtelijke ontwikkelingen aan de randen van het plein. In 2016 is een hernieuwde projectopdracht door het college vastgesteld waarbij het restant krediet Kaasmarkt voor onderzoeken in de definitiefase gebruikt wordt. Voordat besluitvorming gevraagd wordt voor het kaderbesluit Kaasmarkt wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het ophogen van de Haarlemmerstraatparkeergarage. Naar verwachting wordt het kaderbesluit herontwikkeling Kaasmartk in 2019 voorgelegd aan de raad.

7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

Dit krediet loopt door in 2019 waarin ter afronding van dit krediet de herinrichting van het Koningspark gepland staat. Eveneens nog aanvullende werkzaamheden voor afronding Nieuw Leyden zijnde: (1) Restpunten openbare verlichting, LOOR procedure voor overdracht naar Beheer is nog niet afgerond, (2) Oplevering van pand voormalig Nuon 50 kV aan de Pasteurstraat 101-161, IBB Kondor, inrit en huisaansluiting.

7100519 bodemsanering voormalige ROC-locatie Dieperhout

Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat (1) woonrijp maken van de voormalige ROC locatie Dieperhout nog gaande is, (2) de rioolsleuven moeten nog definitief gefundeerd en herbestraat worden en (3) Alrijne terrein moet nog worden aangelegd.

7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord

Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat de hierin beschikbaar gestelde gelden bestemd zijn voor het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord dat loopt tot en met 2020.

7100886 onteigening Lammenschansweg 128

De onteigeningsprocedure loopt nog. Derhalve moet dit krediet beschikbaar blijven.

7100788 Multifunctioneel maken Merendroom

De bedoeling is om het pand multifunctioneel te maken zodat het gebruikt kan worden door verschillende instellingen. Om dit mogelijk te maken is een ruimte nodig die nu nog is verhuurd tot 2020. Het plan kan dus pas worden uitgevoerd na 2020.

7100139 Bodemsanering

Dit krediet kan niet worden afgesloten vanwege (doorlopende) verplichtingen van het Leidse Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (LUBO).

7100622 Kunst in openbare ruimte

Dit krediet kan niet worden afgesloten aangezien lopende verplichtingen zijn aangegaan zoals plaatsing van een aantal beelden in het Singelpark. In 2019 wordt dit krediet verder aangesproken.

7100459 Wonen boven winkels

Het project is in 2016 uitgebreid, het budget is verhoogd. In 2018 is het project opnieuw verlengd voor de komende jaren. Er is geen strikte termijn aan te hangen aangezien inzet van het krediet afhankelijk is van het aantal aanvragen.

7100135 Exploitatieovereenkomst Haagwegterrein (La Linea)

Het project Haagwegterrein loopt nog door tot in 2019. Resterende werkzaamheden in 2019 betreffen de aanleg van een voetpad van de Telderskade naar de Ruigte en de financiële afhandeling van project de Verleyding.

7100136 Leiden Bio Science Park: Externe Plankosten

Project LBSP is een langlopend project. Grondslag voor het project is de overeenkomst met Universiteit Leiden uit 2009 en het 1e (uit 2014) en 2e addendum (uit 2016). Nog niet alle prestaties zoals in de overeenkomst en de addenda zijn afgesproken zijn uitgevoerd, daardoor loopt het project nog door en kan dit krediet niet worden afgesloten.

7100153 Planvoorbereiding Leiden Bio Science Park

Project LBSP is een langlopend project. Grondslag voor het project is de overeenkomst met Universiteit Leiden uit 2009 en het 1e (uit 2014) en 2e addendum (uit 2016). Nog niet alle prestaties zoals in de overeenkomst en de addenda zijn afgesproken zijn uitgevoerd, daardoor loopt het project nog door en kan dit krediet niet worden afgesloten.

7100152 Gevelsanering woningen
Het krediet is nodig om aan de verplichting vanuit de rijksoverheid te kunnen voldoen om tot en met het jaar 2020 de gevels van de zogenaamde A-lijstwoningen te saneren voor wat betreft het geluid, alsmede voor de verplichte geluidsanering van niet gemelde woningen die wel in de saneringsprojecten moeten worden meegenomen maar waarvoor BSV geen subsidie verstrekt.

7100536 Uitvoering nota wonen
De middelen zijn bedoeld voor experimenten en initiatieven ter uitvoering van de huidige woonvisie (zoals een bijdrage aan doorstroming binnen de sociale voorraad en periodiek onderzoek kwalitatieve woningbehoefte). De ervaring leert dat er in de loop van het jaar nieuwe initiatieven voor het bevorderen van de leefbaarheid zich aandienen, waarvoor een bijdrage vanuit het woonbudget noodzakelijk is. Verder zal het budget ook dienen om vorm te geven aan de invulling van een nieuwe woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda zoals bijvoorbeeld de organisatie van een Woondebat. Ook is het budget bedoeld voor het bekostigen van het proces om als gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties te komen tot nieuwe prestatieafspraken.

7100666 Bijdragen opstellen gebiedsvisie

Er wordt ingezet op intensieve integrale gebiedsaanpakken. Naast inzet op sociale vraagstukken volgt soms ook de noodzaak tot investeringen in de fysieke omgeving. Hiervoor is meestal nodig dat er een visie op een buurt of gebied wordt gemaakt, wat soms langer duurt dan gedacht, rekening houdend met de kans en uitdaging die er ligt. Ook bepaalde ontwikkelingen hebben het nodig dat er eerst geïnvesteerd wordt in het opstellen van een visie.

7100245 Muziekcentrum De Nobel

Om (geluid-) technische problemen inzichtelijk te maken is een uitgebreid onderzoek gedaan door TNO en Level-acoustics. De definitieve rapportage is in 2019 gereed en zal naar verwachting leiden tot concrete, op korte termijn, uit te voeren maatregelen. Het krediet kan pas na afronding daarvan afgesloten worden.