Ga naar boven

Beleidsterrein 6C Wonen

Doelen en prestaties bij 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen

6C1.2 Actualiseren van de prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Uitvoeren van de regionale woonagenda en bijdrage leveren aan woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

Prestatie 6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen

Groen stoplicht. Er waren en zijn diverse onderzoeken (ook regionaal), bijeenkomsten (o.a. woondebatten) en activiteiten nodig voor de uitvoering van de nota wonen en het aandeel wonen in de verstedelijkingsopgave. Voorbeelden hiervan zijn de thema’s wonen en zorg (o.a. wooncoach), jaarlijkse bijdrage aan de Provada, betaalbaarheid, verduurzaming, onderdeel wonen in de samenwerkingsovereenkomst met de universiteit, etc. De uitvoering van de Nota Wonen bestrijkt een breed spectrum. Een onderdeel daarvan is de huisvesting van kwetsbare groepen. Hiervoor is onder programma 9 een eigen prestatie opgenomen (9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen). Deze prestatie 9D1.3 staat op oranje.

Prestatie 6C1.3 Uitvoeren van de regionale woonagenda en bijdrage leveren aan woonruimteverdeling.

Deze prestatie krijgt een oranje stoplicht. De vaststelling van de regionale woonagenda (RWA) door Holland Rijnland heeft vertraging opgelopen, waardoor deze niet in 2017 is vastgesteld. Reden hiervoor is dat er meer tijd nodig was voor het bestuurlijke besluitvormingstraject, er discussie was met de provincie over de zogenaamde categorie 4 projecten (projecten met bestuurlijke afspraken: in hoeverre dienen deze projecten wel of niet onder de geraamde woningbehoefte te vallen) en discussie over het percentage sociaal (Er was verschil van mening over het vast te stellen percentage voor sociale huurwoningen). Vaststelling in het AB van Holland Rijnland is gebeurd in het eerste kwartaal 2018.

Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuisvesting).

Deze prestatie bestaat uit 13 verschillende projecten. Marktpartijen hebben de primaire verantwoordelijkheid voor 7 projecten, de gemeente voor 6 projecten. Bouwprojecten worden in toenemende mate door marktpartijen opgepakt. Het gemeentebestuur heeft daarbij een meer faciliterende rol. In de begroting 2018 (pagina 106) is de verdeling van verantwoordelijkheid voor belangrijke projecten 2018 duidelijk aangegeven in een tabel en toegelicht. In de begroting 2017 was dat nog niet het geval. Voor de duidelijkheid nemen wij nu ook in de jaarrekening 2017 een dergelijke tabel met toelichting op.

Bij de 13 verschillende projecten in de begroting 2017 is de verantwoordelijkheid overwegend als volgt :

Markt

Gemeente

Ananasweg

Haagwegterrein de Verleyding

Lakenplein

Lammenschansdriehoek

Van Vollenhovenkade

Nieuw Leyden

Rijkswaterstaatlocatie

Dieperhout

Haagwegkwartier-west

Nieuweroord

Onderzoek nieuwbouw universiteit Leiden

Oppenheimstraat

Uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt

In totaal krijgen 6 projecten een groen stoplicht omdat ze goed verlopen. Deze projecten worden verder niet toegelicht. Van de resterende projecten met een oranje stoplicht zijn er 4 met een verantwoordelijkheid vanuit de markt en 3 vanuit de gemeente. In algemene zin krijgen deze projecten een oranje stoplicht omdat het gaat om complexe projecten waarvoor meer tijd nodig is in verband met zorgvuldige uitwerking, participatie en samenwerking dan vooraf voorzien. Per project kan het volgende worden toegelicht :

Ananasweg

Ten gevolge van aanvullende onderzoeken (b.v. verkeersonderzoek) behorend bij het bestemmingsplan, is er een vertraging in de bestemmingsplanprocedure waardoor de verwachte start bouw van de ca. 370 woningen opschuift naar eind 2018.

Lammenschansdriehoek (vh Lammenschanspark)

De start bouw van de ( zorg)woningen in de Leidse Schans en Kanaalpark en de herinrichting van het Bètaplein Fase 2 was eind 2017/begin 2018 voorzien. Ten gevolge van vertraging in de afname van de Leidse Schans blokken E, F en A, verschuift de start bouw naar begin 2018. Op het Kanaalpark 141, 147 en 159 zal de start bouw ten gevolge van vertraging in de procedure van het bestemmingsplan en de daarbij horende overeenkomsten met de ontwikkelaars, opschuiven naar eind 2018. Door de langere doorlooptijd van de onteigeningsprocedure bij de Kroon is de verwachte start herinrichting Bètaplein Fase 2 verschoven naar eind 2018. De bouw van de Alphatoren is later gestart en zal daardoor medio 2018 opgeleverd worden.

Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex

Het college heeft in 2017 geconstateerd dat het proces om te komen tot de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan onder regie van de universiteit is gestagneerd en heeft de gemeenteraad in de zomer van 2017 een vervolgaanpak voorgesteld om de ontwikkeling verder te kunnen brengen. Op basis van een inhoudelijke beoordeling van de opgeleverde stedenbouwkundige modellen en de bevindingen van de procesbegeleider en universiteit pakt de gemeente daarom de regierol van de universiteit over. In de zomer van 2017 is de vervolgaanpak door de raad goedgekeurd. In 2018 wordt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Humanities Campus opgeleverd en aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Oppenheimstraat

Het uitvoeringsbesluit Oppenheimstraat fase 2 uit 2013 ziet op de bouw van 27 zorgappartementen met activiteitencentrum voor Gemiva, een gemeentelijke gymzaal, herhuisvesting van twee peuterspeelzalen van SPL, herhuisvesting van drie ruimtes voor buitenschoolse opvang en uitbreiding van kinderopvang met twee ruimtes voor voorschoolgroepen (voor Smallsteps). Mede naar aanleiding van een groot aantal ontvangen zienswijzen is onderzocht of het programma van Gemiva elders in de stad kan worden gerealiseerd, en die ruimte is inmiddels gevonden op het Kanaalpark. SPL en Smallsteps hebben daarnaast aangegeven het aantal groepsruimten niet langer te willen uitbreiden aan de Oppenheimstraat. Als gevolg hiervan is door het college aan de raad voorgesteld om de bestaande kinderopvanglocatie Oppenheimstraat 2 te renoveren en ter plaatse van het te slopen oude schoolgebouw Oppenheimstraat 4 een nieuwe gymaccommodatie te bouwen met twee zaaldelen. In het raadsvoorstel ‘Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat’ is daarnaast direct om het benodigde krediet voor dit nieuwe programma gevraagd, en om afsluiting van de kredieten in het aanvankelijke project. De raad heeft inmiddels ingestemd met dit voorstel. De renovatie is in het najaar van 2018 voorzien en de start bouw van de nieuwe gymaccommodatie medio 2019.

Van Vollenhovenkade (grondexploitatie Lorentzschool)

De ontwikkelaar heeft medio 2016 een nieuw bouwplan ingediend voor 69 appartementen, in 2 gebouwen met ondergrondse parkeergarages, waarvoor op 30 juni 2017 de omgevingsvergunning door het college is afgegeven. Er zijn in het najaar circa 500 bezwaarschriften ingediend op de omgevingsvergunning voor het bouwplan. De omgevingsvergunning is door het college in bezwaar herroepen en geweigerd op 16 januari 2018. Bij de weigering is vastgesteld dat onder meer het bouwplan van Niersman niet voldeed aan het bouwbesluit. De koopovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst worden ontbonden en de ‘oude’ omgevingsvergunning wordt door het college ingetrokken.

Nieuw Leyden (Skyline next)

De realisatie van de velden 3&4 door ERA, in opdracht van Portaal, is medio 2017 helemaal afgerond met de oplevering van de 13 aangrenzende grond gebonden koopwoningen. Het laatste project dat nog moest worden afgerond, is de uiteindelijke invulling van het voormalige 50KV-station, dat aan Skyline next grenst. De start bouw heeft ernstige vertraging opgelopen doordat het een voor Leiden nieuw bouwmethode betrof waarbij strenge eisen aan de omgevingsvergunning werden gesteld. Die vergunning is inmiddels verleend, de bouw is gestart en medio 2018 worden de laatste 24 woningen opgeleverd. Na de realisatie van deze laatste woningbouwlocatie zal het nog resterende openbare gebied worden ingericht

Uitvoeringprogramma Zeeheldenbuurt, ontwikkeling van de locatie Dolfijn/Schippertje/Oosterhof

Project Dolfijn ’t Schippertje betreft de verkoop en herontwikkeling van gemeentelijk eigendom, al dan niet in combinatie met eigendom van Portaal. In 2017 zijn functioneel-ruimtelijke, financiële en andere uitgangspunten voor herontwikkeling van Dolfijn ’t Schippertje verkend. Eind 2017 zijn deze uitgangspunten gedeeld met de wijk en is gestart met het voorbereiden van de marktselectieprocedure. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige kennis bij de marktpartijen. Na afronding van de kwalificatieronde zal een kaderbesluit worden voorgelegd. Na vaststelling van het kaderbesluit wordt de gunningsprocedure voorbereid en doorlopen voor de verkoop van het gemeentelijk eigendom. Samenwerking en participatie met vertegenwoordigers uit de Zeeheldenbuurt staat hierin voorop.

Krediet van binnen naar buiten werken

Tot slot bij deze prestatie nog de volgende informatie. Bij de behandeling van de ‘Decemberwijziging Krediet van binnen naar buiten werken ad € 350.000 ’ (rv 17.0108), in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van 14 december 2017 is toegezegd dat de raad bij de jaarrekening geïnformeerd zal worden over de besteding van dit krediet dat bestemd is om initiatieven uit de markt mogelijk te maken. In onderstaande tabel is de besteding opgenomen:

Project

Begroting 2017

911345 Nog te verdelen

63.680,00

917764 Plankosten Robijnhof

12.314,00

917765 Plankosten Plesmanlaan-Jacobs eo

13.078,00

917766 Plankosten Steenvlinder/Toussaintkade

24.962,00

917767 Plankosten Ter Haarkade 1

7.888,00

917768 Plankosten Lorentzkade fase 2

4.033,00

917769 Plankosten Rhijnvreugd

12.829,00

917770 Plankosten Sumatra

31.159,00

917771 Plankosten Scal-locatie

10.057,00

LEAD Monuta

170.000,00

Totaal

350.000,00

Prestatie 6C3.1 Kooiplein

Deze prestatie krijgt een oranje stoplicht. Het project Kooiplein e.o. is een speerpunt binnen het WOP Noord. In het verlengde hiervan heeft de gemeente in 2010 met de marktpartij Proper-Stok/Heijmans en woningbouwcorporatie de Sleutels (verenigd in een CV/BV) een raamovereenkomst gesloten t.b.v. de planvorming en de realisatie van het project. Een viertal deelgebieden binnen de gebiedsontwikkeling is reeds in uitvoering genomen en grotendeels opgeleverd. De realisatie van deelgebieden 3 en 5 is in 2014 gestart en zijn vanaf eind 2016 tot het tweede kwartaal van 2017 gefaseerd opgeleverd. In december 2016 zijn de commerciële plint met diverse voorzieningen, inclusief supermarkt, en de openbare parkeergarage met 214 parkeerplekken opgeleverd. De woningen volgden vanaf begin 2017. In november 2017 waren de werkzaamheden aan Het Plein afgerond en was het winkelgebied weer volledig toegankelijk. Samen met de ontwikkelaar, de ondernemers en de bewoners is deze mijlpaal gevierd.

De realisatie van deelgebied 4 is het derde kwartaal van 2016 van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2018 wordt dit deelgebied, met een feestelijk opening, opgeleverd. De tweede supermarkt, de tweede openbare parkeergarage met 142 parkeerplekken en de woningen zijn dan beschikbaar. Ook wordt het openbaar dakpark, een uniek project in Leiden, opgeleverd. Het zuidelijk deel van het project is dan geheel afgerond.

Het project staat aan de start van een nieuwe uitdaging: het noordelijk deel (deelgebied 1 en 2) van het project. Sinds de start van het project is de maatschappij ontzettend veranderd door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, digitalisering en individualisering. De plannen voor deze deelgebieden, passen daar niet goed meer bij. Daarom wordt het plan sinds eind 2017, in samenwerking met de marktpartij en de verschillende afdelingen binnen de Gemeente, opnieuw getoetst. Ook de ontwikkelingen rondom de Leidse Ring Noord worden hierin meegenomen. Doel is dat er in 2018 een gedragen ontwerp komt wat past binnen de huidige maatschappij.

Prestatie 6C3.3 Groenoordhallen e.o

Oranje stoplicht. De overdracht van de 2e fase van het Groenoordhallenterrein van Ymere naar een andere ontwikkelaar en daarbij het vaststellen van het geactualiseerde masterplan is vertraagd naar medio 2018 omdat de onderhandelingen met Ymere meer tijd vergen.

Verbonden partijen

Bij het beleidsterrein wonen zijn in de begroting de volgende verbonden partijen opgenomen : stichting Boerhaave en de Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten .

Effectindicatoren bij 6C Wonen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 6C1 Hogere kwaliteit en toename woningvoorraad

6C1.a Toename aantal huurwoningen (inclusief studentenhuisvesting)

171

1.193

930

702

1.285

Nieuwbouwmonitor

6C1.b Toename aantal koopwoningen

164

380

377

250

447

Nieuwbouwmonitor

6C1.c Aantal vernietigde woningen

261

281

393

156

92

Nieuwbouwmonitor

6C1.d Gemiddelde WOZ waarde

211.000

202.000

209.000

218.000

-

CBS (via wsjg)*

6C1.e Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

1,6

21,6

-

CBS (via wsjg)*

6C1.f Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

573

575

566

572

-

COELO (via wsjg)*

6C1.g Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

755

759

752

760

-

COELO (via wsjg)*

Doel 6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.a Rapportcijfer woonomgeving Leiden Noord

-

6,9

-

6,8

6,9

Veiligheidsmonitor

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BVV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de wsjg aanduiding. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren van alle gemeenten te vinden zijn: waarstaatjegemeente.nl Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Vanwege deze wettelijk opgelegde werkwijze zie we af van het opnemen van streefwaarden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.