Ga naar boven

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doelen en prestaties bij 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling

6A1.2 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid

6A1.3 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

6A1.4 Adviseren complexe ruimtelijke initiatieven

6A1.5 Opstellen van bestemmingsplannen

6A1.6 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

6A4.2 Wonen boven winkels

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

6A4.5 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt

Prestatie 6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling

Voor deze prestatie staat het stoplicht op groen. In 2017 is de Agenda voor de regionale Omgevingsvisie 2040 het Hart van Holland door 9 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. In Wassenaar heeft het college besloten de Agenda vast te stellen. Er zijn trekkers benoemd voor de noodzakelijke onderzoeken op verstedelijking (Leiden en Katwijk), mobiliteit (Katwijk), energie (Holland Rijnland) de groene leefomgeving (Zoeterwoude) en bodemdaling (Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland). Aan de deelnemende gemeenten is een voorstel gepresenteerd om de noodzakelijke mensen en middelen vrij te maken. Naar verwachting worden deze onderzoeken in 2018 afgerond en vindt de noodzakelijk integratieslag plaats in 2019. Deze thema’s worden onderzocht in de geest van de Omgevingswet. Dat betekent dat in alle onderzoeken aandacht moet zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en onderwerpen als economie, gezondheid, lucht- en waterkwaliteit.

Deze regionale studies zijn directe input voor de Leidse Omgevingsvisie. Omgekeerd zijn de belangrijke Leidse programma’s Binnenstad, Bereikbaarheid, Kennisstad en Duurzaamheid input voor regionale onderzoeken. Door deze in een regionale context te plaatsen en te verbinden met de ambities van onze regionale samenwerking wordt het draagvlak voor de Leidse programma’s verbreed. Dat versterkt onze positie als regio en als Leiden. In de tijd waarin de Rijksoverheid steeds vaker naar de regio’s kijkt als uitvoeringspartner zitten wij steeds vaker aan de landelijke tafels omdat we een sterke, goed samenwerkende regio zijn. De voorbereiding voor de Leidse Omgevingsvisie is in 2017 gestart. Daarbij wordt in de geest van de nieuwe Omgevingswet gewerkt, zodat bij de inwerkingtreding van de Wet de Leidse ruimtelijke ambities hierop zijn voorbereid. In dit proces wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten die zijn verworven en het onderzoek dat is verricht in het kader van de regionale samenwerking voor het Hart van Holland. Zo is inmiddels duidelijk dat thema’s als de verstedelijking, de energietransitie en de klimaatadaptatie ruimte vragen. Ook is duidelijk dat de nieuwe boven en ondergrondse infrastructuur die hiervoor nodig goed ingepast moeten worden in het al dichtbebouwde Leiden.

Er wordt interactief gewerkt aan een visie voor de stad en tegelijkertijd is Leiden Zuid-West aangewezen als pilot-gebied om met de gebiedsgerichte uitwerking van de wet ervaring op te doen. Door op twee niveaus met de wet aan de slag te gaan kunnen beide processen van elkaar leren en ontstaat er een beter beeld van wat nodig is om op het niveau van de stad en in de wijk. Participatie is een belangrijk onderdeel van het proces. In november zijn de grove contouren van deze aanpak met de gemeenteraad besproken en heeft de wethouder de werkwijze in een brief aan de raad uiteen gezet.

Prestatie 6A1.3 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

Deze prestatie krijgt een groen stoplicht. Het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit loopt over meerdere sporen; via (bijdragen aan) het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) en invulling van de rol van stadsstedenbouwer. De gemeentelijke subsidie is ook in 2017 aan het RAP verleend. Het RAP heeft een stadsprogramma in de Architectuurweek verzorgd en heeft daarnaast een podium geboden voor verschillende onderwerpen tijdens de stadscafés. Na meerdere oriënterende gesprekken is Hilde Blank medio 2017 begonnen als kwartiermaker stadsstedenbouwer. Eind 2017 heeft ze haar inzichten gedeeld in een plan van aanpak waarin de Verstedelijkingsopgave en de invulling als stadsstedenbouwkundige wordt beschreven. Op basis van dit plan van aanpak is Hilde Blank aangesteld. Tot slot kan nog worden genoemd dat binnen het cluster Stedelijke Ontwikkeling een start is gemaakt met het houden van ateliers over de ruimtelijke opgaven van de stad.

Prestatie 6A1.5 Opstellen van bestemmingsplannen

Stoplicht staat hiervoor op groen. Afgezien van de al in de brief ‘Actualisatie bestemmingsplannen’ van 31 januari 2017 genoemde uitzonderingen Loswal, Haarlemmertrekvaart, Hippocrates en Merenwijk verloopt het tijdig actualiseren van bestemmingsplannen volgens planning. Zoals eerder gemeld is er om uiteenlopende redenen bewust voor gekozen de actualisatie van deze vier gebieden te temporiseren

Prestatie 6A1.6 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

Deze prestatie krijgt een groen stoplicht. Het kabinet Rutte-II heeft in juni 2014 het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet aangeboden aande Tweede Kamer. De wet vervangt 26 wetten die het kader vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen en zal uiteindelijk de wetgeving voor ruimtelijke ordening, water, milieu, natuur en de bouwregelgeving omvatten, evenals delen van de monumentenwetgeving. Daarmee worden de verschillende deelonderwerpen waaruit het omgevingsbeleid nu bestaat met elkaar verbonden. Het wetsvoorstel voorziet in een integraal kader voor plaatsgebonden activiteiten van burgers, bedrijven en overheden in de fysieke leefomgeving. Het biedt onder meer regelingen voor taaktoedeling aan overheden, normstelling, visie- en planvorming, algemene regels, besluitvorming, bijzondere omstandigheden, toezicht en handhaving. De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Gemeente Leiden is in 2017 gestart met het bijzonder programma Omgevingswet om de organisatie voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Zie verder ook de toelichting bij dit programma elders in de jaarstukken.

Prestatie 6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

Stoplicht op groen. Het Stadsgehoorzaalblok (Catharinasteeg) is gereed en in gebruik genomen. Het gemeentelijke vastgoed voor de ontwikkeling van het Haarlemmerstraatblok is geleverd. De ontwikkelaar heeft de uitvoering in voorbereiding.

Prestatie 6A4.2 Wonen boven winkels

Groen stoplicht. In het project 'Wonen boven Winkels' zijn tot nu toe 77 woningen gerealiseerd en voor 75 woningen is de voorbereiding gestart.

Prestatie 6A4.4. Meelfabriek

Stoplicht op groen. De omgevingsvergunning voor fase 1 (57 twee- en driekamer studentenappartementen, inclusief ondergrondse parkeergarage) is in april 2015 verleend. Bewoners hebben diverse bezwaar en beroepsprocedures opgestart tegen de vergunning. Dit heeft voor behoorlijke vertraging van de start bouw gezorgd, maar inmiddels is de bouw halverwege 2017 echt van start gegaan. Naar verwachting worden de studentenwoningen in het najaar van 2018 opgeleverd.Voor het volgende deel, fase 1A, is in 2017 ook een omgevingsvergunning verleend. Ook hier is de bouw gestart. Volgens planning worden de bouwwerken (restauratie van het monumentale kantoor en poortgebouw, grote ondergrondse garage met ca 300 parkeerplaatsen, ca 60 appartementen in de nieuwe Singeltoren en het monumentale Riffellokaal) in de loop van 2019 opgeleverd. De aanvraag omgevings-vergunning voor de derde fase (ontwikkeling Meelfabriek hotel, spa & wellness en kantoren) wordt in 2018 verwacht.

Prestatie 6A4.5 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt

Groen stoplicht. Zie programma Bereikbaarheid, prestaties 4D1.3 en 4D1.4.