Ga naar boven

Programmabudget

Omgevingskwaliteit
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Verharde openbare ruimte

Lasten

45.842

38.832

-4.095

34.737

35.078

-341

Baten

-18.313

-16.303

280

-16.023

-16.865

841

Saldo

27.528

22.529

-3.815

18.714

18.214

500

Openbaar water

Lasten

7.632

8.588

-1.302

7.286

7.463

-177

Baten

-6.558

-6.602

-103

-6.705

-6.937

232

Saldo

1.074

1.986

-1.405

581

525

55

Openbaar groen

Lasten

7.628

9.875

-3.026

6.849

7.293

-445

Baten

-1.061

0

-368

-368

-797

429

Saldo

6.567

9.875

-3.394

6.481

6.497

-16

Duurzaamheid

Lasten

6.797

5.313

2.491

7.804

7.240

564

Baten

-901

-3

-530

-533

-919

386

Saldo

5.895

5.310

1.961

7.271

6.321

950

Programma

Lasten

67.899

62.608

-5.932

56.676

57.075

-398

Baten

-26.834

-22.908

-721

-23.629

-25.517

1.888

Saldo van baten en lasten

41.065

39.700

-6.653

33.047

31.557

1.490

Reserves

Toevoeging

1.010

643

0

643

643

0

Onttrekking

-20.239

-7.828

388

-7.440

-6.409

-1.030

Mutaties reserves

-19.228

-7.185

388

-6.797

-5.767

-1.030

Resultaat

21.837

32.515

-6.265

26.250

25.790

460

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

282

0

282

282

0

Onttrekking

-176

-176

0

-176

-176

0

Saldo

106

106

0

106

106

0

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-76

0

-5

-5

-5

0

Saldo

-76

0

-5

-5

-5

0

Reserve groene singels

Toevoeging

150

150

0

150

150

0

Onttrekking

-13.217

-4.076

3.476

-600

-409

-191

Saldo

-13.067

-3.926

3.476

-450

-259

-191

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-158

0

-120

-120

-109

-11

Saldo

-158

0

-120

-120

-109

-11

Reserve ondergrondse afvalcontainers

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-280

0

0

0

0

0

Saldo

-280

0

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.875

-1.345

-1.966

-3.311

-3.192

-119

Saldo

-1.875

-1.345

-1.966

-3.311

-3.192

-119

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1

0

-142

-142

0

-142

Saldo

-1

0

-142

-142

0

-142

Res.leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

578

211

0

211

211

0

Onttrekking

-2.455

-25

-349

-374

-324

-49

Saldo

-1.877

186

-349

-163

-114

-49

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.345

-100

-310

-410

-172

-237

Saldo

-1.345

-100

-310

-410

-172

-237

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.492

0

-1.492

-1.492

0

Saldo

0

-1.492

0

-1.492

-1.492

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-655

-440

-185

-625

-344

-281

Saldo

-655

-440

-185

-625

-344

-281

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-11

-11

-11

0

Saldo

0

0

-11

-11

-11

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-174

0

-174

-174

0

Saldo

0

-174

0

-174

-174

0

Totaal

Toevoeging

1.010

643

0

643

643

0

Onttrekking

-20.239

-7.828

388

-7.440

-6.409

-1.030

Reserves programma 5

-19.228

-7.185

388

-6.797

-5.767

-1.030

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Beleidsterrein Verharde Openbare Ruimte

Visie openbare ruimte

Eeerder is voor de gehele periode 2016 – 2018 een incidenteel budget van € 1.286.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van de “Visie op de openbare ruimte”. Een belangrijk onderdeel is het maken van "ruimte"door objecten uit de openbare ruimte te verwijderen. Met ingang van 2017 doen we dat op een andere manier dan voorheen. Hierdoor worden de kosten (€ 107.000) die gepland waren in 2017 grotendeels pas in 2018 gemaakt. De wijziging in de aanpak is dat eerst per wijkschouw de objecten werden verwijderd, nu worden per district structureel eerst alle paaltjes geïnventariseerd waarna alles ook districtsgewijs verwijderd wordt. De dekking van dit budget vindt plaats vanuit de reserve Stedelijke Ontwikkeling.

Kabels en leidingen
Kabelexploitanten hebben in 2017 meer werk aan kabels en leidingen (aanleg, vervanging, vernieuwing)uitgevoerd dan werd verwacht. Het dichtstraten van de verharding wordt door gemeneente uitgevoerd. Hierdoor zijn hiervoor meer kosten (€ 155.000 N) gemaakt dan begroot. Het dichtstraten van de verharding wordt vervolgens in rekening gebracht bij de kabelexploitanten en dit genereert zo ook opbrengsten (€ 125.000 V). Het nadeel in de kosten wordt daarmee nagenoeg gedekt door deze meeropbrengsten.

Werken voor derden verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen zijn nodig bij werkzaamheden in de openbare ruimte of bij bijvoorbeeld evenementen. De omvang van de werkzaamheden hangt daarmee van de vraag uit de markt af. In 2017 zijn er hogere kosten gemaakt (€ 303.000 N) dan begroot, die kosten zijn uiteraard ook doorberekend aan de afnemers (€ 322.000 V). De kosten worden doorberekend op basis van tarieven uit de Product- en Dienstcatalogus van cluster Beheer. Deze wordt periodiek geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de tarieven tenminste kostendekkend zijn.

Onkruidbestrijding
Een van de maatregelen bij onkruidbestrijding is het omzetten van verhard (niet gebruikt) oppervlak naar groen. Dit gebeurt in overleg met omwonenden. Als gevolg van deze intensieve burgerparticipatie kon een aantal locaties niet meer die in 2017 van verhard naar groen omgezet worden. Dit wordt nu in meegenomen in 2018. Hierdoor is in 2017 een voordeel ontstaan van € 110.000.

Inzamelen huishoudelijk afval
Voor de Motie intelligente ophaalroutes en klachtafhandeling is in 2017 € 100.000 beschikbaar gesteld. Een deel van de uitvoering van de te nemen maatregelen, bijvoorbeeld de analyse van de klepbewegingen bij ondergrondse containers, loopt door in 2018. Dit leidt tot een voordeel van € 55.000 aan de lastenkant. Een nadeel van € 284.000 aan lasten is binnen deze prestatie te verklaren door een overschrijding van 5% op het budget. Dit wordt veroorzaakt door fluctuaties (van jaar tot jaar) in opgehaalde afvalhoeveelheden en vuilverwerkingstarieven.
Daarnaast is er een voordeel van € 106.000 in de baten. Dit betreft inzamelwerkzaamheden voor rekening van derden. Op basis van nacalculatie bleek meer inzet plaats te hebben gevonden, dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Tegenover dit voordeel op zijn voor eenzelfde bedrag extra kosten gemaakt die worden verantwoord binnnen programma Algemene Dekkingsmiddelen.
Tot slot is een voordeel van € 126.000 ontstaan dat wordt veroorzaakt door voordelen op diverse werkzaamheden zoals papieropbrengsten, ontruimingen en dergelijke.

Beleidsterrein Openbaar Water

Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Beleidsterrein Openbaar groen

Ontwikkelen beleid groen
Er is geconstateerd dat de (lopende en afgeronde) kredieten m.b.t. Rhijnhof niet juist in de Leidse administratie zijn verantwoord. Het betreft investeringen in eigendom van derden die niet voldoen aan de vereisten om deze te activeren en af te schrijven. In de exploitatie van 2017 heeft de afboeking plaatsgevonden die een overschrijding van € 650.000 veroorzaakt, waarvan de bedoeling is om deze te verrekenen met de reserve afschrijving investeringen.

Regionaal groenfonds
In 2017 is subsidie aangevraagd en gekregen van de provincie Zuid Holland voor het wandelknooppuntennetwerk in het kader van versterking van de recreatieven routenetwerken uit het Uitvoeringsprogramma Groen. De subsidie had een looptijd tot eind 2017 maar het bleek dat de afstemming en uitwerking langer duurde dan gepland. Hierdoor is slechts een deel van het budget in 2017 uitgegeven, waardoor de lasten en baten ruim € 100.000 lager uitvallen. Eind 2017 is uitstel aangevraagd en de looptijd is nu tot eind juni 2018. Het betreft een subsidie waarbij 100% van de kosten wordt vergoed.

Investeringen groenvoorziening
Omdat het project Singelpark nog geen (deel) opleveringen kent naar beheerstatus, zijn de gereserveerde middelen (€ 157.000) voor het toekomstig beheer in 2017 nog niet gebruikt.

Progr man en overkoepelende taken (LOL)
Het college heeft via voorstel 14.1137 de overeenkomst Leidse Ommelanden vastgesteld met de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Leiden heeft voor het uitvoeringsprogramma een meerjarige projectsubsidie ontvangen van maximaal € 7.500.000. Ook bij Holland Rijnland is subsidie aangevraagd voor dit uitvoeringsprogramma. De gemeente Leiden heeft toegezegd jaarlijks € 70.000 beschikbaar te stellen voor de looptijd van 6 jaar. Van dit gezamenlijke budget is nog een deel (€ 130.000) over omdat de kosten niet gelijkmatig over de uitvoeringsperiode uitgegeven worden. Doordat de lasten lager uitvallen komt er ook minder subsidie van de provincie ZH binnen, aangezien zij 50% van de uitgaven dekken.

Ontwikkelen beleid groen
In 2017 is voor een bedrag van € 22.000 minder bijgedragen aan de projecten Verbetering wijk Transvaal en knelpunt fietspad Matilo. Dekking van deze bijdrage vindt plaats uit de reserve parkeren (€ 11.000) en de reserve Ontsluiting groengebieden (€ 11.000).
De bijdrage (€ 84.000) aan het project Groene daken heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve Klimaatmaatregelen.

Spelen in de openbare ruimte
In 2017 zijn de laatste speeltuinen met achterstallig onderhoud aangepakt. Hier was een voorziening Spelen voor ingesteld. De voorziening kan nu vervallen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in de baten van € 70.000.

Bomenfonds
Leiden werkt hard aan het beter beschermen van haar bomen en het verbeteren van haar bomenbestand. Bomen die worden gekapt moeten in de meeste gevallen worden terug-geplant. Om dit financieel mogelijk te maken moet de waarde van de gekapte bomen in het zogenaamde Bomenfonds worden gestort. De Voorziening Boomregeling Wijk is op 31 december 2017 afgesloten met een bedrag van € 2.338.397. De stortingen in 2017 bedroegen € 457.000. Het grootste deel van de stortingen wordt gedaan door externen zoals aannemers en projectontwikkelaars. Bijna het gehele bedrag is gelabeld voor het terug-planten van bomen binnen de betreffende projecten. Pas als dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijkt kan het geld worden ingezet voor de verbetering van de groene hoofdstructuur. Het betreft in de meeste gevallen langdurige reserveringen voor onder meer Lorentz, Vlietweg, Oostvlietpolder, Morspart en omstreken en enkele kleinere bedragen.

Aanleggen Singelpark
De bijdrage (€ 191.000) aan het project Singelpark heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve Groene Singels.

Beleidsterrein Duurzaamheid

Bijdrage Omgevingsdienst West Holland
De uitgaven en inkomsten zijn per saldo budgettair neutraal. Deze extra uitgaven (€ 126.000) betroffen de uitvoeringskosten van de Omgevingsdienst West Holland inzake duurzaamheid, deze kosten worden gedekt door de duurzaamheidsagenda.

Gevelsanering en Geothermie
In 2017 is voor een bedrag van € 261.000 minder bijgedragen aan de projecten voor Gevelsanering en Geothermie. Dekking van deze bijdrage vindt plaats uit de reserve GSB (€ 202.000) en de reserve klimaatmaatregelen (€ 59.000).

Uitvoeren Duurzaamheidsbeleid
Vanaf 2016 is er een programmaopbouw van het programma Duurzaamheid. Vorig jaar is er gestart met de uitwerking van de zestien duurzame doelstellingen, in 2017 is er een piek ontstaan in het uitvoeren van de doelstellingen en is er meer budget uitgegeven (€ 86.000).
In 2017 is voor een bedrag van € 409.000 minder bijgedragen aan de projecten voor Duurzaamheidsfonds (€ 69.000) en Duurzaamheidsagenda (€ 340.000). Dekking van deze bijdragen vindt plaats uit de reserve Duurzaamheidsfondsen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Groene Singels:
Het verschil van € 191.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het uitvoeringsplan Leidse Ommelanden 2014-2020 voor begrotingsjaar 2017 niet volledig is uitgevoerd.

Reserve ontsluiting groengebieden:
Het verschil van € 11.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project knelpunt fietspad Matilo voor begrotingsjaar 2017 niet volledig is uitgevoerd.

Reserve Duurzaamheidsfondsen:
Het verschil van € 409.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten Duurzaamheidsfondsen (€ 69.000) en de Duurzaamheidsagenda ( € 340.000) voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve klimaatmaatregelen:
Het verschil van € 142.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten Groene Daken en Geothermie voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken:
Het verschil van € 299.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project Binnenste Beter vwb de Zeeheldenbuurt (€ 49.000)voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd. Een bedrag van € 250.000 heeft betrekking op de opgeheven bedrijfsactiviteit Bedrijfsafval waar in 2017 rekening was gehouden met frictiekosten.

Reserve GSB middelen ISV:
Het verschil van € 237.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten Gevelsanering (€ 202.000) en verbeterprogramma Bomen (€ 34.000) voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling:
Het verschil van € 281.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten aanlichten monumentale panden (€ 24.000) en visie op de openbare ruimte ( € 257.000) voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7100097 brug Poelgeest
De tot en met 2017 totaal geboekte kosten op het project ‘Brug Poelgeest’ bedragen € 643.000 en zijn daarmee meer dan het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 550.000.
De overschrijding laat zich verklaren door de extra plankosten als gevolg van de complexiteit en vereiste zorgvuldigheid in de procedure om te komen tot het (in 2017) vastgestelde bestemmingsplan.
Tegenover deze overschrijding staan extra inkomsten vanuit de verrekening bijdrage algemene dienst ( € 380.000) en de bijdrage vanuit Oegstgeest ( € 100.000) conform de allonge op de bestuursovereenkomst .
In het eerste kwartaal van 2018 zal een uitvoeringsbesluit worden voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Daarmee wordt voorzien in de vrijgave van het totaal benodigde investeringskrediet voor het project.

7100487 aanschaf ondergrondse containers

De tot en met 2017 geboekte kosten op dit krediet bedragen € 2.398.500 en zijn daarmee hoger dan het beschikbaar gestelde krediet van € 2.280.000. Het verschil van € 118.500 wordt deels gedekt door niet geraamde opbrengsten van € 74.431 uit de doorbelasting van geplaatste ondergrondse containers voor derden en door doorbelasting naar het budget "reguliere vervanging inzamelmiddelen". Dit laatste omdat in het project Ondergrondse containers ook een aantal regulier te vervangen ondergrondse containers is meegenomen.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot
Niet van toepassing binnen programma Omgevingskwaliteit.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100105 Rhijnhof­ overige werkzaamheden
Aan het bestaande krediet Rhijnhof is bij de programmabegroting 2015 een bedrag van € 812.000 beschikbaar gesteld voor het herinrichten en uitbreiden van Rhijnhof inzake projectfase 4, waaronder de aanleg van de brug en vijver. Dit op basis van de raadsbesluiten 01.0105 en 11.0064 waarin respectievelijk het Masterplan Rhijnhof en de herschikking van de kredieten is goedgekeurd. De verwachting was dat deze werkzaamheden rond 2017 zouden worden afgerond. Maar omdat er onduidelijkheid bestond met betrekking tot het planologisch mogelijk maken van het crematorium bij de begraafplaats en de diverse bezwaren die daarop zijn binnengekomen, zijn de planprocedures flink uitgelopen met extra in- en externe kosten als gevolg. Daarnaast is de markt flink aangetrokken waardoor ook de bouwkosten stijgen, via de 2e bestuursrapportage 2017 is daar een aanvullend budget van € 175.450 voor beschikbaar gesteld. Inmiddels is duidelijk dat conform planning de uitvoering alsnog in 2018 kan plaatsvinden.

7100107 Integraal Waterplan
Het krediet Integraal Waterplan was eerst gekoppeld aan het Waterplan Leiden 2009-2015 en later aan de Samenwerkingsagenda Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden, 2014-2018. Hiervan is onder andere overdracht beheer en onderhoud water van een aantal polders aan het Hoogheemraadschap geregeld, speelwater- beheerplan opgesteld en de samenwerking in de afvalketen opgezet. Van het oorspronkelijke krediet staat nog € 230.000 open. Dit krediet willen we graag nog gebruiken. Een van de thema’s uit de Samenwerkingsagenda is Recreatie en Waterbeleving. Er zijn nog een aantal voorzieningen gewenst om de recreatie en waterbeleving te bevorderen, zoals een kwaliteitsverbetering voor de passantenhaven (betere voorzieningen) en een steiger voor de sleepboothaven. De aanleg van de steiger is voorzien in 2018, omdat in het kader van SAIL Leiden er een reunie van historische schepen plaats vindt in Leiden. De afstemming met de verschillende partijen als HVOL en Waterambacht Leiden loopt nog. Ook het rondkrijgen van aanvullende financiering heeft meer tijd gekost.

Voor klimaatadaptatie is een Europese subsidieproject gestart: SPONGE. Inmiddels liggen hier concrete plannen voor de uitvoering van pilots in het Noorderkwartier, Stationsgebied en Lakenplein. We willen hier onder andere experimenteren met klimaatbomen. De klimaatadaptatieve maatregelen zijn onderdelen van het herinrichtingsplan Noorderkwartier. De uitvoering van de herinrichting van het Noorderkwartier is voorzien in 2019. De herinrichting van het Lakenplein is voorzien in 2019-2020.

7100360 Heempark 2013­
Als gevolg van gewijzigde prioritering is de planvorming en ontwerp van het Heempark pas in 2016 begonnen. Het Heempark is in 2017 gerenoveerd en opgeleverd. In 2018 wordt de laatste hand gelegd aan het beheerplan en zal de financiele afrekening plaatsvinden.

7100318 vervanging wijkcontainers
Het krediet kan nog niet worden gesloten omdat het momenteel nog in uitvoering is. In 2018 zullen de afrondende plaatsingen van ondergrondse containers worden verricht.

7100487 aanschaf ondergrondse containers
Het krediet kan nog niet worden gesloten omdat het momenteel nog in uitvoering is. In 2018 zullen de afrondende plaatsingen van ondergrondse containers worden verricht.

7100422 Kweeklust
Als gevolg van een herprioritering binnen het investeringsprogramma Parken is de planvorming en ontwerp van park Kweeklust nog niet begonnen. Medio 2017 zijn de stakeholders in beeld gebracht en is de opdrachtsomschrijving afgerond. Begin 2018 zal een start gemaakt worden met de planvorming, waarna de uitvoering van de renovatie van park Kweeklust naar verwachting in het najaar 2018 zal starten.

7100538 Aansluiting Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan
Dit krediet moet open blijven staan tot aan de realisatie van de deelgebieden 2A en 2B. Planvorming over deze deelgebieden kan eerst starten na besluitvorming over de Leidsche Ring Noord.

7100660 Bestrating parkeerplaatsen Stedelijk Gymnasium
Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat het bestemd is voor het definitieve woonrijp maken na de realisatie van de Prinsenhoek en Kroon van Noord. Dit zal worden uitgevoerd einde 2017 / 2018.

7100749 Van der Werfpark
De planvorming en ontwerp van het Van der Werfpark is begin 2017 gestart. Tijdens het planvormingsproces is er vertraging geweest vanuit het participatietraject en de afstemming met de reconstructie Garenmarkt. Het project is daarom opgedeeld in twee fasen en zal eind 2018 worden opgeleverd.

7100095 vervanging openbare verlichting 2014 ev
De vervanging van armaturen (op basis van leeftijd) door LED armaturen welke in 2014 is gestart wordt in 2018 afgerond. De vervanging is steeds per buurt, wijk.

7100118 Vervanging installatie op inzamelvoertuig
In verband met een mogelijke wijziging van het inzamelsysteem in Zoeterwoude is nog niet duidelijk welk type weegsysteem ten behoeve van Diftar aangeschaft moet worden. Zolang er geen keuze is gemaakt en geen aanschaf heeft plaatsgevonden blijft het krediet benodigd.

7100119 Inzamelmiddelen 2014 ev
Het krediet is bestemd voor de vervanging van de afvalverzamelcontainers. Voor 2017 en verder is een vervangingsplan uitgewerkt dat momenteel wordt doorgevoerd.

7100420 Staatsspoorbrug
Het krediet is bestemd voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de landhoofden van de Staatsspoorbrug. Dit zal in 2018 plaatsvinden.

7100514 vervangen val Churchillbrug
Het vervangen van de val van de Churchillbrug heeft een relatie met de ontwikkeling van het Wernink terrein en de toekomstige verkeersafwikkeling ter plaatse. Bij het vervangen van de val van de Churchillbrug wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de toekomstige verkeerssituatie. Dit leidt tot enige vertraging in de voorbereiding van deze onderhoudswerkzaamheden.

7100608 t/m 7100620 Singelparkprojecten
In 2013 is het kaderbesluit (RV13.0098) Singelpark door de raad vastgesteld. In dit kaderbesluit zijn 10 deelprojecten geprioriteerd en zijn hier kredieten voor gereserveerd. De deelprojecten worden gefaseerd in uitvoeringsbesluiten aan de raad voorgelegd en ook gefaseerd uitgevoerd. De verwachte afronding van het totaal van de geprioriteerde projecten is rond eind 2019 voorzien. Zodra een deelproject wordt afgerond kan het bijbehorende krediet ook afgesloten worden.

7101154 Singelpark Restauratie aula Groenesteeg
Het deel-krediet voor de restauratie aula Groenesteeg werd begin 2017, ten laste van het totale krediet Singelpark, beschikbaar gesteld. Het werk is in november 2017 gestart, nog in uitvoering en zal naar verwachting april 2018 opgeleverd en financieel afgewikkeld worden.

7101180 Noorderkwartier West
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2018 worden afgerond.

7101181 Noorderkwartier Oost
De voorbereidingen voor de herinrichting zijn gestart in 2017. De verwachte doorloptijd van het project is tot 2021.

7100156 Tuin van Noord
In 2018 wordt nog een eindevaluatie van dit project gemaakt. Hierna kan dit krediet in 2018 worden afgesloten.

7100637 vervanging riolering Hooigracht, 7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln, 7100640 verv.riolering Eimerspoelstraat, 7100925 verv.+renov.riolering Haagweg Zuid
Vervanging Hooigracht is een integraal project in de Centrumroute en zal naar verwacht 2018 aanvangen. Witte Singel Bloemistenlaan Eimerpoelstraat worden Q2 2018 in uitvoering genomen. Ver-Ren Haagweg Zuid is een integraal project en wordt voorbereid.

7100486 Rioolrenovatie zuid-west, 7100638 renovatie riolering Einsteijnweg, 7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ, 7100643 renovatie riolering Vreewijk
Projecten worden in 2018 afgerond, de kredieten blijven benodigd.

7100924 aanp.kruising Oegstgeesterweg-Boerhaavelaan
Het project Oegstgeesterweg moet nog worden afgesloten, vervolgens kan de afrekening plaatsvinden met de gemeente Oegstgeest. In 2018 zal het project financieel worden afgewikkeld.

7101184 Boerhaavelaan
Vervanging wegen Boerhaavelaan is nog niet gestart. De bedoeling is dat het project eind 2018 start met uitvoering en gereed is in 2019. De werkzaamheden zijn uitgesteld in verband met de herontwikkelingwerkzaamheden in de wijk. Het krediet blijft daarom benodigd.

7101258 vervanging materialen Haagweg Zuid
Vervanging wegen Haagweg Zuid is nog niet gestart, de bedoeling is ook dat het project in 2018 start met uitvoering en gereed is in 2021. De werkzaamheden hebben de nodige voorbereiding nodig in verband met de complexiteit van de werkzaamheden. Andere opgaves, zoals energie transitie en klimaat adaptief, vragen de nodige afstemming en voorbereiding. Het beschikbare krediet is hiervoor benodigd.

7100120 Milieustraat
In verband met gewijzigde wetgeving moeten er meer afvalsoorten (fracties) op de milieustraat apart worden ingezameld. Hierdoor moet de inrichting van de milieustraat worden aangepast. Deze herinrichting van de milieustraat moet er tevens voor zorgen dat het gebruik en de doorstroming van particuliere voertuigen wordt verbeterd. Het beschikbare krediet is hiervoor benodigd. 

7100721 Oostvlietpolder fase 2
De laatste werkzaamheden ten behoeve van de goede werking van het gemaal zijn begin 2018 afgerond. Het krediet zal in 2018 financieel worden afgewikkeld.

7100082 vervanging verkeerslichtinstallaties.
Jaarlijks wordt dit krediet bij de begroting opgehoogd voor de vervanging van de bestaande verkeerslichtinstallaties in de stad. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beheerplan voor de verkeerslichtinstallaties.

7100742 vri Rijnsburgerweg
Dit krediet is beschikbaar voor een verkeersregelinstallatie bij de Rijnsburgerweg en bedoeld voor capaciteitsverruimende maatregelen. Er wordt nog aan ontworpen en de vraag is of een verkeersregelinstallatie de beste oplossing hiervoor is. In 2018 wordt hierover beslist, waarna de maatregelen worden uitgevoerd.

7100761 laadpalen voor elektrisch vervoer
Dit krediet wordt ingezet voor het aanleggen van publieke laadinfra voor elektrische auto’s.

7100489 onderzoek geothermie regio Leiden
De gemeente heeft doelstellingen op gebied van opwekking van schone energie. In 2017 is een Regionaal Energieakkoord gesloten om daar versnelling in te brengen. In 2018 vindt nader onderzoek en opstart van projecten plaats o.a. naar geothermie. Daarvoor zijn deze middelen benodigd.

7100594 Duurzaamheidsfonds 2
Een deel van dit krediet moet nog uitgekeerd worden aan de projecten die in het kader van het fonds 'lokale initiatieven' subsidie hebben aangevraagd bij de gemeente. In het kader van de '80-20'-regeling wordt een resterend percentage van 20% pas na verloop van tijd (na uitvoering van het project) uitgekeerd. Het resterende deel van dit krediet moet besteed worden voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. Het krediet kan dus nog niet afgesloten worden.

7100667 groene daken
Voorstel voor verlenging van deze subsidieregeling tot 2021 is vastgesteld in B&W. Het besluit wordt voor de verkiezingen aan de raad voorgelegd. Dit krediet moet doorlopen tot 2021.

7100589 kwaliteitsverbetering Breestraat fase 2
Bij het uitvoeringsbesluit van de Breestraat is destijds besloten om al een krediet beschikbaar te stellen voor de tweede fase. Deze fase treedt in werking als de nieuwe busconcessie er is, en nadat er minder dan 325 bussen over de straat gaan rijden. De centrumroute moet dan gereed zijn. Het asfalt wordt dan vervangen door klinkers. Naar verwachting is dit in 2021

7100323 herinr.Marnixstr.Molenstr.Past.str.Mus.s

Het krediet wordt in 2018 samengevoegd met het restkrediet Nieuw Leyden.

7100626 Wateroverlast Oude Kooi

Het project is vertraagd door bomenproblematiek daardoor kan het krediet nog niet worden afgesloten, verwacht wordt dat het in 2018 wel afgesloten kan worden.