Ga naar boven

Programmabudget

Omgevingskwaliteit
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Verharde openbare ruimte

Lasten

35.078

35.823

202

36.024

35.642

382

Baten

-16.865

-16.302

-598

-16.900

-17.331

431

Saldo

18.214

19.521

-397

19.124

18.311

814

Openbaar water

Lasten

7.463

7.738

-222

7.516

7.425

91

Baten

-6.937

-6.892

-196

-7.089

-9.764

2.675

Saldo

525

845

-418

427

-2.339

2.766

Openbaar groen

Lasten

7.293

7.174

376

7.550

7.567

-17

Baten

-797

-89

-420

-509

-1.120

611

Saldo

6.497

7.085

-43

7.042

6.447

594

Duurzaamheid

Lasten

7.240

5.490

1.341

6.832

6.936

-105

Baten

-919

-28

-53

-81

-578

498

Saldo

6.321

5.462

1.289

6.751

6.358

393

Programma

Lasten

57.075

56.225

1.697

57.923

57.571

352

Baten

-25.517

-23.312

-1.267

-24.578

-28.794

4.215

Saldo van baten en lasten

31.557

32.913

431

33.344

28.777

4.567

Reserves

Toevoeging

643

283

946

1.229

1.229

0

Onttrekking

-6.409

-1.884

-2.276

-4.159

-3.420

-739

Mutaties reserves

-5.767

-1.601

-1.329

-2.930

-2.191

-739

Resultaat

25.790

31.313

-898

30.414

26.586

3.828

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

106

0

106

106

0

Onttrekking

-176

0

0

0

0

0

Saldo

106

106

0

106

106

0

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-5

0

0

0

0

0

Saldo

-5

0

0

0

0

0

Reserve groene singels

Toevoeging

150

0

251

251

251

0

Onttrekking

-409

0

-381

-381

-115

-266

Saldo

-259

0

-130

-130

136

-266

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

695

695

695

0

Onttrekking

-109

0

-156

-156

-146

-10

Saldo

-109

0

539

539

549

-10

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.192

-1.259

-659

-1.918

-1.871

-47

Saldo

-3.192

-1.259

-659

-1.918

-1.871

-47

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-59

-59

0

-59

Saldo

0

0

-59

-59

0

-59

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

211

177

0

177

177

0

Onttrekking

-324

-118

-236

-354

-354

0

Saldo

-114

58

-236

-178

-178

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-172

0

-410

-410

-164

-246

Saldo

-172

0

-410

-410

-164

-246

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.492

-286

-19

-305

-282

-23

Saldo

-1.492

-286

-19

-305

-282

-23

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-344

-220

-356

-576

-487

-88

Saldo

-344

-220

-356

-576

-487

-88

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-11

0

0

0

0

0

Saldo

-11

0

0

0

0

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-174

0

0

0

0

0

Saldo

-174

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

643

283

946

1.229

1.229

0

Onttrekking

-6.409

-1.884

-2.276

-4.159

-3.420

-739

Reserves programma 5

-5.767

-1.601

-1.329

-2.930

-2.191

-739

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000


Algemeen
Het positieve resultaat binnen het programma Omgevingskwaliteit bedraagt bijna € 4 miljoen. Dit voordeel is voor een bedrag van € 2,85 miljoen incidenteel omdat door de komst van het nieuwe rioleringsplan (IKWP) een incidentele vrijval plaats vindt uit de voorziening toekomstige investeringen riolering. Zie toelichting hieronder bij beleidsterrein Openbaar Water.

Beleidsterrein verharde openbare ruimte

Kabels en leidingen
Kabelexploitanten hebben minder werk aan kabels en leidingen uitgevoerd dan verwacht. Hierdoor zijn er minder opbrengsten gerealiseerd (een nadeel van € 47.000). Daartegenover zijn er ook minder kosten gemaakt (een voordeel van € 111.000).

In 2016 en 2017 zijn degeneratie gelden als vooruit ontvangen post voor in totaal € 273.000 op de balans gezet. Deze gelden waren bedoeld om de kosten te dekken van versneld onderhoud of vervanging als gevolg van het openbreken van de openbare ruimte voor plaatsing kabels en leidingen. In de praktijk wordt het onderhoud uitgevoerd met de beschikbare middelen binnen het beheerplan. De balanspost is daarom in 2018 afgewikkeld waardoor er een eenmalig voordeel ontstaat van € 273.000.

Bruggen en Viaducten
In de raming voor het versterken van de Bostelbrug is rekening gehouden met de inzet van verkeersregelaars gedurende 6 weken en dat de brug een periode afgesloten zou worden. Uit het oogpunt van bereikbaarheid bleek in een later stadium dat de brug open gehouden moest worden voor het busverkeer. Hierdoor zijn in werkelijkheid gedurende 61 dagen verkeersregelaars ingezet. Dit leidt tot een nadeel van € 189.000.

Werken voor derden verkeersmaatregelen
De omvang van de werkzaamheden hangt af van de vraag uit de markt. Door minder aanvragen zijn de baten achtergebleven (een nadeel van € 81.000). Tevens zijn er minder kosten gemaakt (een voordeel van € 78.000).

Stationstunnel
Voor de Stationspleintunnel is het vanwege wetswijziging nodig om het veiligheidsbeheerplan, het calamiteitenbestrijdingsplan en QRA (Kwantitatieve Risico Analyse) te evalueren en aan te passen. Hiervoor is € 150.000 beschikbaar gesteld bij de Tweede Bestuursrapportage 2018. De werkzaamheden hiervan zijn gestart in 2018 en lopen door in 2019. Hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel van € 120.000.

Straatmeubilair
De voorziening (groot onderhoud) voor wegmarkeringswerkzaamheden en in stand houding van Nationale Bewegwijzering valt vrij. Deze groot onderhoud werkzaamheden hebben een repeterend karakter. Dat betekent dat de kosten onderdeel worden van de exploitatie en gedekt worden door de huidige dotatie aan de voorziening. Als gevolg van het opheffen van de voorziening straatmeubilair ontstaat een eenmalig voordeel van € 264.600.

Kadernota kwaliteit openbare ruimte
In 2015 is het baggerdepot ten behoeve van de parkeergarage Lammermarkt kapot gegaan en bagger uit het depot gespoeld. Het gevolg is dat bagger in verschillende watergangen van de Oostvlietpolder is geraakt. De bemonsteringsonderzoeken hebben in 2017 plaatsgevonden en de baggeropdracht is nog niet uitgevoerd, omdat geconstateerd is dat er asbest in de bagger en waterbodem zit. Deze asbest komt uit de beschoeiing van verschillende tuinders van een Tuinvereniging in de Oostvlietpolder. Allereerst moet de asbesthoudende beschoeiing worden verwijderd, voordat gebaggerd kan worden. Door de complexiteit in het kader van de verantwoordelijk tussen de diverse partijen (Gemeente Leiden, Zuid Hollandslandschap en de tuinvereniging) heeft de uitvoering langer op zich laten wachten dan verwacht. Dit betekent een voordelig resultaat van € 46.000. Deze middelen zijn echter benodigd voor de nog uit te voeren sanering.

Inzamelen huishoudelijk afval
Het voordeel van € 178.000 op de opbrengsten wordt veroorzaakt door voordelen op diverse werkzaamheden zoals papieropbrengsten, afvalinzameling milieustraat, en werken voor derden. Tevens is er een voordeel op de lasten van € 138.000 dat met name wordt veroorzaakt door minder afvalverwerkingskosten, er is minder afval opgehaald dan vooraf begroot. De bijdrage van programma Duurzaamheid aan het Uitvoeringsprogramma afval komt pas in 2019 ten bate van het budget voor inzamelen afval.

Afvalstoffenheffing
Het nadeel van € 224.000 bestaat voornamelijk uit een nadeel als gevolg van de oninbaarheid van afvalstoffenheffingen over de oude jaren (€ 139.000). Daarnaast vallen de inkomsten over 2018 € 85.000 lager uit dan begroot. Oorzaak zijn o.a. de verminderingen als gevolg van de toekenning van bezwaarschriften en kwijtscheldingen. De verhoging van de afvalverbrandingsbeslasting van het rijk gaat in per 2019 en heeft geen gevolgen voor de kosten voor afval in 2018.

Beleidsterrein Openbaar Water

Beheren Riolering
Conform het vorige VGRP2014-2018 is de afgelopen jaren gespaard voor toekomstige vervangingen van de riolering. Met ingang van het IWKp 2019-2023 worden de vervangingen geactiveerd. Dat betekent dat het bedrag dat in de voorziening is gespaard voor vervangingen van € 2.850.000 vrij valt.

Rioolheffing
Binnen rioolheffing is er een nadeel van in totaal € 205.000. Dit nadeel bestaat voor een bedrag van € 75.000 uit oude jaren, voornamelijk als gevolg van het afboeken van oninbare vorderingen. Daarnaast is over het afgelopen jaar een hoger bedrag aan vermindering en kwijtscheldingen toegekend dan begroot (€ 130.000).

Beleidsterrein Openbaar groen

Dagelijks onderhoud openbaar groen
De afgelopen zomer was er een lange periode van warmte en droogte. Dit leidde in de tweede helft van 2018 tot meer groen dat moest worden vervangen dan andere jaren.
In 2018 is het contract groenonderhoud afgelopen. Doordat er bezwaar (juridische procedure) is gemaakt tegen de aanbesteding, kon het contract met de nieuwe aannemer niet op tijd in werking treden.
Er is daarom tijdelijk een aannemer ingehuurd om het werk toch uitgevoerd te krijgen. Hier stond echter een hoger tarief (kortdurend en marktwerking) tegenover dan wat in het aflopende contract stond opgenomen.
Tot slot was het een relatief warm najaar en begin van de winter waardoor het groen lang bleef doorgroeien. Dit heeft meer onderhoud dan normaliter gevergd; er was bijvoorbeeld een extra maaironde noodzakelijk.
Ons bomenbestand wordt steeds ouder. Dat is positief. De keerzijde is echter wel dat oude bomen steeds meer aandacht nodig hebben. Dat leidt tot meer veiligheidscontroles (kortere intervallen) en meer ingrepen om deze bomen veilig te houden. In totaal heeft bovenstaande tot een nadeel van € 100.000 geleid.

Bomenfonds
Leiden werkt hard aan het beter beschermen van haar bomen en het verbeteren van haar bomenbestand. Bomen die worden gekapt moeten in de meeste gevallen worden terug geplant. Om dit financieel mogelijk te maken moet de waarde van de gekapte bomen in het zogenaamde Bomenfonds worden gestort. De Voorziening Boomregeling Wijk (Bomenfonds) is op 31 december 2018 afgesloten met een bedrag van € 1.781.086. De stortingen in 2018 bedroegen € 337.000 en onttrekkingen € 894.000. Het grootste deel van de stortingen wordt gedaan door externen zoals aannemers en projectontwikkelaars. Bijna het gehele bedrag is geoormerkt voor de herplanting van bomen binnen de betreffende projecten. Pas als dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijkt, kan het geld worden ingezet voor de verbetering van het bomenbestand in Leiden.

Verbeterplan bomen
In 2018 zijn de bomen in beeld gebracht, geschouwd en in een database gezet. Het 'verbeterplan bomen' is met een brief aan de raad voorlopig afgerond. Het resterend budget van € 42.000 is bedoeld voor de evaluatie en de werking van de zogenaamde “groene kaart” die medio 2019 plaatsvindt.

Programma management en overkoepelende taken (LOL)
Het college heeft via voorstel 14.1137 de overeenkomst Leidse Ommelanden vastgesteld met de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Leiden heeft voor het uitvoeringsprogramma een meerjarige projectsubsidie ontvangen van maximaal € 7.500.000. Ook bij Holland Rijnland is subsidie aangevraagd voor dit uitvoeringsprogramma. De gemeente Leiden heeft toegezegd jaarlijks € 70.000 beschikbaar te stellen voor de looptijd van 6 jaar. Van dit gezamenlijke budget is nog een deel (€ 103.000) over omdat de kosten niet gelijkmatig over de uitvoeringsperiode uitgegeven worden. Doordat de lasten lager uitvallen komt er ook minder subsidie van de provincie binnen, aangezien zij 50% van de uitgaven dekken. Het budget voor het aanleggen van het Singelpark is voor een deel afkomstig vanuit het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden (LOL). De uitvoering van de aanleg van de bruggen in het Singelpark is vertraagd, waardoor mogelijk niet al het beschikbare subsidiegeld binnen de looptijd van het programma Leidse Ommelanden zal worden benut.

Versterking vergroening/stadsecologie
In 2018 is € 130.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van ambtelijke capaciteit voor vergroening en de aanstelling van een stadsecoloog. Deze middelen zijn onder andere besteed aan het aantrekken van een beleidsmedewerker klimaatadaptatie en biodiversiteit, voor onderzoekskosten voor de regionale visie natuurlijke leefomgeving en een knelpuntenanalyse van het Leidse ecologisch netwerk. De stadsecoloog is met ingang van 2019 aangetrokken. Vanwege deze latere start is er een voordeel op de kosten van € 79.000.

Aanleggen Singelpark
In 2018 is voor de tijdelijke aanleg van het Lakenplein € 50.000 gereserveeerd. Het werk wordt in samenwerking met de sanering van het terrein uitgevoerd. De afronding vind plaats in 2019.
Voor het Energiepark is € 140.000 gereserveerd voor de verplaatsing van de Portierloge. De voorbereiding is gestart en de uitvoering wordt naar verwachting in 2019 uitgevoerd.
Het realisatiebudget voor het het Singelpark is zoals eerder vermeld deels afkomstig vanuit het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020. Dit uitvoeringsplan is voor het jaar 2018 niet volledig uitgevoerd, vanwege de vertraging in de uitvoering van de aanleg van de Singelparkbruggen. Hierdoor zal mogelijk niet al het beschikbare subsidiegeld binnen de looptijd van het programma Leidse Ommelanden worden benut. Het uitvoeringsplan heeft een looptijd van 6 jaar en de bijdrage vanuit de reserve Groene Singels (€ 190.000) is niet gelijkmatig over de periode verdeeld maar afhankelijk van de voortgang van de projecten. In 2018 is € 111.000 uitgegeven.
In 2018 is € 165.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de kerende muur die langs het wandelpad (Singelroute) loopt en behoort tot de begraafplaats Zijlpoort. Momenteel vinden de gesprekken plaats met de stichting en naar verwachting wordt het werk in 2019 uitgevoerd.

Beleidsterrein Duurzaamheid

Bijdrage Omgevingsdienst West Holland
In opdracht van programma Duurzaamheid zijn aanvullende werkzaamheden door de Omgevingsdienst West Holland uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van duurzaamheidssubsidie en duurzaamheidsleningen. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de duurzaamheidsagenda (een bate binnen Omgevingsdienst). Daarnaast heeft de gemeente Leiden minder (advies)uren afgenomen dan begroot en zijn minder kosten gemaakt met betrekking tot milieucommunicatie, handhavings- en onderzoekskosten.

Geothermie
Het voordeel van € 59.000 wordt veroorzaakt doordat het project Geothermie in 2018, waarbij onderzoek wordt verricht naar het opwekken van schone energie, op basis van een in 2017 gesloten regionaal energieakkoord, nog niet volledig is uitgevoerd.

Gevelsanering
In 2018 is voor een bedrag van € 121.000 minder uitgegeven, waarbij een deel van dit voordeel wordt verrekend met de reserve GSB (€ 54.000). In 2018 zijn niet minder woningen gesaneerd dan verwacht, maar kon een groot deel daarvan ten laste van een beschikbare subsidie (Bureau Sanering Verkeerslawaai) gebracht worden.
Ook heeft er vrijval plaatsgevonden van budget uit 2013 van € 47.000.

NME Educatie/recreatie
Een voordeel van € 47.000 is ontstaan omdat het project duurzaamheidsfonds 2, dat ten doel heeft lokale initiatieven te stimuleren en ondersteunen, in 2018 nog niet is afgerond. Verder is een voordeel van € 50.000 ontstaan door vertraging in het project investeren in (t)huis .

Projecten bodemconvenanten
In het kader van het convenant bodem en ondergrond is een viertal projecten eind 2018 opgestart. Deze lopen door in 2019 en 2020. Het Rijk heeft hier voor de periode 2018-2020 incidenteel middelen voor beschikbaar gesteld. Het resterend budget in 2018 van € 110.000 is bedoeld voor uitvoering van de vier projecten in het kader van onderzoek naar het instrumentarium voor een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond.

Uitvoeren Duurzaamheidsbeleid
Vanaf 2016 is er een programmaopbouw van het programma Duurzaamheid voor de periode 2016 – 2020. De kosten worden niet gelijkmatig over de uitvoeringsperiode uitgegeven. In 2018 heeft uitvoering plaatsgevonden met een nadeel van € 368.000.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Groene Singels:
In 2018 is voor de tijdelijke aanleg van het Lakenplein € 50.000 gereserveerd. Het werk wordt in samenwerking met de sanering van het terrein uitgevoerd. De afronding vind plaats in 2019.
Voor het Energiepark is € 140.000 gereserveerd voor de verplaatsing van de Portierloge. De voorbereiding is gestart en de uitvoering (€ 136.560) wordt naar verwachting in 2019 uitgevoerd.
Het uitvoeringsplan Leidse Ommelanden 2014-2020 voor het jaar 2018 is niet volledig uitgevoerd. Het uitvoeringsplan heeft een looptijd van 6 jaar en de bijdrage vanuit de reserve Groene Singels (€ 190.000) is niet gelijkmatig over de periode verdeeld maar afhankelijk van de voortgang van de projecten. In 2018 is € 111.000 uitgegeven.

Reserve ontsluiting groengebieden:
Van de reserve ontsluiting groengebieden is € 10.000 minder onttrokken dan begroot. Het project knelpunt fietspad Matilo is uitgevoerd en opgeleverd. Het project heeft minder gekost.

Reserve Duurzaamheidsfondsen:
Het nadeel op de onttrekking van € 47.000 heeft betrekking op het nog in uitvoering zijnde duurzaamheidsfonds 2. Doel van dit budget is om de rol van de gemeente als stimulator en ondersteuner van lokale initiatieven praktisch handen en voeten te geven. Door projectvoorstellen te beoordelen en financiële bijdragen te leveren, laat de gemeente zien dat eigen initiatief wordt gewaardeerd, wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de duurzaamheiddoelstellingen én wordt duurzaamheid onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Hiervoor is € 100.000 beschikbaar.

Reserve klimaatmaatregelen:
Het verschil van € 59.000 wordt veroorzaakt doordat het project Geothermie in 2018, waarbij onderzoek wordt verricht naar het opwekken van schone energie, op basis van een in 2017 gesloten regionaal energieakkoord, nog niet volledig is uitgevoerd.

Reserve GSB (Grote Steden Beleid) middelen ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing):
Het verschil van € 246.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten Gevelsanering (€ 54.000) en verbeterprogramma Bomen (€ 192.000) voor begrotingsjaar 2018 niet volledig zijn uitgevoerd. Het resterend budget van € 192.000 voor het verbeterplan Bomen is bedoeld voor de evaluatie en de werking van de “groene kaart” die medio 2019 plaatsvindt.

Reserve programma binnenstad:
Het project Ruimte voor de Stad is tijdelijk gedekt uit de reserve programma Binnenstad tot en met 2018. Van deze tijdelijke middelen resteert een voordeel van € 13.000. Vanaf 2019 is het project Ruimte voor de stad structureel opgenomen in de begroting.
Voor het project fietsparkeren in de binnenstad loopt een onderzoek naar het vergroten van de capaciteit van de fietsenstallingen. Het project bevindt zich nog niet in de ontwerpfase.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling:
Het verschil van € 88.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project aanlichten monumentale panden voor begrotingsjaar 2018 niet volledig is uitgevoerd. In 2018 zijn de voorbereidende studies voor illuminatie van de gebouwen de Sterrewacht, de Pieterskerk en het Academiegebouw afgerond. De conclusie is dat het verlichten van het Academiegebouw en de Sterrewacht niet haalbaar is. De verlichting van de Pieterskerk is technisch uitvoerbaar gebleken en de uitvoering hiervan zal in 2019 plaatsvinden.


INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7100487 aanschaf ondergrondse containers
De tot en met 2018 geboekte kosten op dit krediet bedragen € 2.409.000 en zijn daarmee hoger dan het beschikbaar gestelde krediet van € 2.280.000. Het verschil van € 129.000 heeft met name te maken met de plaatsing van een aantal containers voor derden. Tegenover de hogere kosten staan ook hogere baten van derden (€124.000). Daarnaast is er dekking vanuit het budget “reguliere vervanging inzamelmiddelen”. Dit laatste omdat in het project Ondergrondse containers ook een aantal regulier te vervangen ondergrondse containers is meegenomen.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7100118 Weegsysteem afvalinzameling
In verband met een mogelijke vervanging van het inzamelsysteem in Zoeterwoude, was een krediet van €100.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuw weegsysteem voor minicontainers. Uiteindelijk is door Zoeterwoude voor een systeem met ondergrondse containers gekozen, waardoor weging van minicontainers niet meer nodig is.

7100882 verbeteringen 8 fietsroutes
Een achttal routes vanaf het Singelpark naar het buitengebied zijn geoptimaliseerd, waarbij knelpunten in het groen-recreatieve netwerk zijn aangepakt en routes zijn vergroend. De grootste successen zijn behaald bij het realiseren van de groene overkluizing aan de Willem de Zwijgerlaan en het opknappen van de fietstunnels. Het project is inmiddels verantwoord bij de provincie Zuid Holland en Holland Rijnland en kan daarom financieel worden afgesloten met een positief saldo van € 60.000.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018

7100082 vervanging verkeerslichtinstallaties
Jaarlijks wordt dit krediet bij de begroting opgehoogd voor de vervanging van de bestaande verkeerslichtinstallaties in de stad.

7100095 vervanging openbare verlichting 2014 e.v.
Voor het onderdeel beheren openbare verlichting is achterstand ontstaan in het uitvoeren van vervangingswerkzaamheden. Het betreft de vervanging van armaturen door LED armaturen. Deze worden wijk/ buurt gericht vervangen. In 2018 is er op ingezet om achterstand verder in te lopen. De verwachting is dat de achterstand in 2019 grotendeels wordt ingelopen. Met voorbehoud voor vervangingsinitiatieven welke een afwijkend karakter hebben, krediet blijft benodigd

7100097 Voorbereidingskrediet ontsluiting weg en brug Poelgeest- Trekvaartplein
Het project bevindt zicht nog in de voorbereidings- en ontwerpfase. De planning is dat in 2019 een uitvoeringsbesluit voor het project wordt genomen, het krediet kan als gevolg hiervan nog niet afgesloten worden.

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden + 7100559 herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof
De uitvoering van de werkzaamheden op de begraafplaats Rhijnhof en de herinrichting van de oude oprijlaan hebben in verband met bezwaren rondom kapvergunningen vertraging opgelopen. Op dit moment wordt met alle partijen gesproken om tot een gezamenlijke oplossing te komen zodat de projecten kunnen worden afgerond.

7100107 Integraal Waterplan
Het krediet Integraal Waterplan is de afgelopen jaren ingezet voor het Waterplan Leiden 2009-2015 en voor de Samenwerkingsagenda Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden (2014-2018). Van dit krediet is onder andere de samenwerking in de afvalketen opgezet en de overdracht van het beheer en onderhoud van een aantal polders aan het Hoogheemraadschap gerealiseerd. Op dit moment wordt een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld. Een belangrijk thema hierin is klimaatadaptatie. Een gedeelte van het resterend krediet van € 186.858 zal hieraan worden besteed. Daarnaast zijn voor 2019 investeringen voorzien in onder andere watertappunten in de stad, een pilot voor een alternatieve vorm voor waterberging en hergebruik van water, en het aanleggen van aanduidingen voor de ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen.

7100119 Inzamelmiddelen 2014 ev
Het krediet is bestemd voor de vervanging van de afvalverzamelcontainers. Voor 2018 en verder is een vervangingsplan uitgewerkt dat doorlopend wordt uitgevoerd.

7100120 Milieustraat
In verband met gewijzigde wetgeving en om de circulariteit verder te verbeteren, moeten er meer afvalsoorten (fracties) op de milieustraat apart worden ingezameld. Hierdoor moet de inrichting van de milieustraat worden aangepast. Deze herinrichting van de milieustraat moet er tevens voor zorgen dat het gebruik en de doorstroming van particuliere voertuigen wordt verbeterd. Het beschikbare krediet blijft hiervoor benodigd.

7100122 vervanging riolering
Krediet blijft benodigd voor vervaning van riolering voor Tuinstadwijk , Kooidistrict en binnenstad.
De projecten zijn in voorbereiding en deels in uitvoering. Verwachting is dat deze worden afgerond in 2019 en 2020.

7100360 Heempark
Het Heempark is in 2017 gerenoveerd en opgeleverd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het beheerplan. De verwachting is dat deze begin 2019 wordt afgerond.

7100422 Kweeklust
Als gevolg van een herprioritering binnen het investeringsprogramma Parken is de planvorming en ontwerp van park Kweeklust naar de toekomst doorschoven. In 2018 is het project gestart. De verwachting is dat de afronding in het najaar van 2020 zal plaatsvinden.

7100420 Staatsspoorbrug
Het krediet is bestemd voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de landhoofden van de Staatsspoorbrug. Er dienen nieuwe rij-ijzers geplaatst te worden en het wegdek zal geëgaliseerd worden. Deze werkzaamheden hebben in 2018 niet kunnen plaatsvinden, omdat het ivm de verkeersituatie niet mogelijk bleek om de weg gedurende enige tijd af te sluiten voor het drogen van het beton.

7100489 onderzoek geothermie
De gemeente heeft doelstellingen op het gebied van opwekking van schone energie. In 2017 is een Regionaal Energieakkoord gesloten om daar versnelling in te brengen. Er vindt nader onderzoek en opstart van projecten plaats, o.a. naar geothermie.

7100514 vervangen val Churchillbrug
Het vervangen van de val van de Churchillbrug heeft een relatie met de ontwikkeling van het Wernink terrein en de toekomstige verkeersafwikkeling ter plaatse. Bij het vervangen van de val van de Churchillbrug wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de toekomstige verkeerssituatie. Dit leidt tot enige vertraging in de voorbereiding van deze onderhoudswerkzaamheden.

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan
Dit krediet moet open blijven staan tot aan de realisatie van de deelgebieden 2A en 2B. Planvorming over deze deelgebieden kan eerst starten na besluitvorming over de Leidse Ring Noord. Planning is dat na besluitvorming hierover in het najaar van 2019 plaatsvindt.

7100589 kwaliteitsverbetering Breestraat fase 2
Bij het uitvoeringsbesluit van de Breestraat is destijds besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de tweede fase. Deze fase treedt in werking als de nieuwe busconcessie er is, en nadat er minder dan 325 bussen over de straat gaan rijden. De centrumroute moet dan gereed zijn. Het asfalt wordt dan vervangen door klinkers. Naar verwachting is dit in 2022.

7100594 Duurzaamheidsfonds II
Binnen dit krediet moeten nog bijdragen worden verleend aan de projecten die in het kader van het fonds 'lokale initiatieven' subsidie hebben aangevraagd bij de gemeente. Doel van dit budget is om de rol van de gemeente als stimulator en ondersteuner van lokale initiatieven praktisch handen en voeten te geven. Door projectvoorstellen te beoordelen en financiële bijdragen te leveren, laat de gemeente zien dat eigen initiatief wordt gewaardeerd, wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de duurzaamheiddoelstellingen én wordt duurzaamheid onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

7100608 t/m 7100620 Singelparkprojecten
In 2013 is het kaderbesluit (RV13.0098) Singelpark door de raad vastgesteld. In dit kaderbesluit zijn 10 deelprojecten geprioriteerd en zijn hier kredieten voor gereserveerd. De deelprojecten zijn/worden gefaseerd in uitvoeringsbesluiten aan uw raad voorgelegd en ook gefaseerd uitgevoerd. De verwachte afronding van het totaal van de geprioriteerde projecten is rond eind 2019 voorzien. Zodra een deelproject wordt afgerond kan het bijbehorende krediet ook afgesloten worden.

7100626 Wateroverlast Oude Kooi
Het project is inmiddels zo goed als afgerond en bevindt zich in de nazorgfase . Hierdoor kan het krediet nog niet worden afgesloten.

7100637 vervanging riolering Hooigracht
Krediet 7100637 is onderdeel van Centrumroute, krediet blijft benodigd.

7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln, 7101247 Vervanging riolering Maresingel, 7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/ WDZ, 7100643 renovatie riolering Vreewijk
Projecten worden naar verwachting in 2019 afgerond, de kredieten blijven benodigd.

7100667 Groene daken
Dit krediet is onderdeel van het programma Duurzaamheid en moet beschikbaar blijven voor het verlenen van subsidies in het kader van groene daken.

7100749 Van der Werfpark
De planvorming en ontwerp van het Van der Werfpark is begin 2017 gestart. Tijdens het planvormingsproces is vertraging opgetreden in het participatietraject en de afstemming met de reconstructie Garenmarkt. Het project zal na de reconstructie van de Garenmarkt worden opgepakt.

7100753 en 7100799 Openbare ruimte Lammermarkt

Aansluitend op de ingebruikname van de parkeergarage Lammermarkt is gestart met de inrichting van de openbare ruimte Lammermarkt. Dit project is grotendeels gerealiseerd. Aansluitend op de realisatie van de nieuwe Valkbrug worden de aansluitende wegvakken van de Lammermarkt en kruispunt Schuttersveld-Maresingel heringericht. De verwachting is dat de Valkbrug medio 2019 is afgerond en dat kredieten voor eind 2019 kunnen worden afgesloten.

7100761 laadpalen voor electrisch vervoer
Dit krediet wordt ingezet voor het aanleggen van publieke laadinfra voor elektrische auto’s. De uitvoering neemt meerdere jaren in beslag. Hierdoor kan het krediet niet worden afgesloten.

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020
Het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden kent een looptijd van 6 jaar en wordt naar verwachting in 2020 afgerond. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

7100867 Morspark
De herinrichting van het Morspark wordt in het voorjaar van 2019 afgerond. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

7100869 toegang Leidse Hout
Uit dit krediet zullen in 2019 werkzaamheden worden betaald t.b.v. het groenplan Alrijne. Dit krediet kan daarom niet worden afgesloten.

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt
De uitvoering van de herontwikkeling is nog in volle gang en loopt door tot naar verwachting 2020.
De financiering van extra medewerkers voor het Sociaal Wijkteam Binnenstad in het ”Infopunt De Ruijter” loopt van medio 2018 tot medio 2019.
Voor de Bonte Koestrook is het Definitief Ontwerp gereed. Afgerond saneringsonderzoek laat zien dat er een vaste vorm van asbest is aangetroffen die geen gezondheidsrisico’s veroorzaakt. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 de Bontekoestrook heringericht kan worden en er 83 bomen opnieuw worden geplant.
In het Zeeheldenpark is saneringsonderzoek gedaan met als uitkomst dat er géén verontreiniging is aangetroffen. Er is in samenwerking met de bewoners een definitief ontwerp gemaakt. Verwacht wordt dat de start van de werkzaamheden plaatsvindt in kwartaal 3 van 2019 en dat het park vóór eind 2019 is heringericht. Voor Dolfijn ’t Schippertje is samen met een klankbordgroep een marktuitvraag voor de ontwikkellocatie georganiseerd. Hierin zijn zowel gemeentelijke randvoorwaarden, als uitgangspunten uit de Wijkvisie en aanvullende wensen uit de omgeving meegenomen. Naar verwachting vindt de definitieve gunning in april 2019 plaats.

7100881 knelpunt fietspad Matilo
Het knelpunt fietspad Matilo is uitgevoerd en opgeleverd. Omdat voor dit project een subsidie is aangevraagd, moet het project financieel verantwoord worden bij de subsidieverstrekker. Dit traject loopt nog door in 2019.

7100925 verv.+renov.riolering Haagweg Zuid
Krediet blijft benodigd. Verwachting aanbesteding 2019, uitvoering 2020 tot 2022.

7101180 Noorderkwartier West
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2019 worden afgerond. Daarnaast is Liander aansprakelijk gesteld door de gemeente voor extra werkzaamheden en daarmee vertraging in de uitvoering. De procedure om deze (een deel van de) kosten terug te vorderen is nog niet afgerond. Ook hiervoor geldt de verwachting dat deze in 2019 wordt afgerond.

7101181 Noorderkwartier Oost
De voorbereidingen voor de herinrichting zijn gestart in 2017. Momenteel is in voorbereiding het kaderbesluit Noorderkwartier Oost. De verwachte doorlooptijd van het project is tot 2022.

7101184 Boerhaavelaan, 7101255 Marienpoelstraat, 7101256 Van Swietenstraat, 7101257 Vondellaan
Door herontwikkelingswerkzaamheden die in Houtkwartier plaats vinden zal de vervanging van de verharding naar verwachting plaatsvinden in 2020, krediet blijft benodigd

7101254 Haagweg (Boshuizerkade-Noordeindeplein)
De werkzaamheden worden naar verwachting in 2019 uitgevoerd, krediet blijft benodigd

7101258 vervanging materialen Haagweg Zuid
Door combinatie met energietransitie en klimaatadaptatie loopt het project vertraging op.
De verwachting is dat de uitvoering start in 2020, krediet blijft benodigd

7101259 vervanging materialen (wegen)
Bij het groot onderhoud van wegen worden afhankelijk van de kwaliteit van de verharding de materialen hergebruikt of vervangen. Indien er nieuwe materialen worden toegepast worden deze materialen ten laste van het krediet gebracht. In 2019 worden er groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waar ook nieuwe materialen worden toegepast, het krediet blijft benodigd.

7101420 riool verv. Meerburg, 7101421 riool verv. Morskwartier, 7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost, 7101423 riool verv. Professorenwijk Oost, 7101424 riool verv. Vogelwijk
Deze kredieten blijven benodigd. Bovenstaande kredieten van de projecten zijn in voorbereidende fase.

7101482 Einsteinweg
Krediet blijft benodigd voor het project Leiden Bio Science Park.