Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 16.0127 Verordening tot wijziging van de ‘Verordening Duurzaamheidslening’ en tot wijziging van de ‘Stimuleringslening verduurzaming scholen’
 • RV 16.0129 Aanvullend krediet voor verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3
 • RV 17.0022 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 17.0039 Zienswijze Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 17.0023 Krediet verbeterplan bomen
 • RV 17.0071 Technische wijziging wegsleepverordening 2014
 • RV 17.0080 Krediet project klimaatadaptatie - Op weg naar klimaatbestendig Leiden
 • RV 17.0084 Aanbevelingen Rapport Rekenkamercommissie ‘Binding met Verbonden Partijen'
 • RV 17.0081 Beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte
 • RV 17.0087 Verordening afvalstoffenheffing 2018
 • RV 17.0088 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
 • RV 17.0089 Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2018
 • RV 17.0072 Vaststellen van de Leidse Warmtevisie (na inspraak)
 • RV 17.0082 Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015
 • RV 17.0094 Verlenging ‘Deelverordening subsidiëring Wijkinitiatieven’ tot en met 2018