Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 18.0105 Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg
 • RV 18.0114 Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2019
 • RV 18.0102 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
 • RV 18.0101 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
 • RV 18.0100 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
 • RV 18.0090 Actieplan Omgevingslawaai 2019 – 2023
 • RV 18.0067 Zienswijze Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 18.0034 Deelverordening subsidiering wijk- en buurtinitiatieven
 • RV 18.0051 Technische wijzigingen Wegsleepverordening Leiden 2014
 • RV 18.0063 Aanwijzing leden Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland
 • RV 18.0017 Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017
 • RV 18.0022 Instellen Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties
 • RV 17.0118 Afval beleidskader 2018-2022
 • RV 18.0016 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Blekerspark, deelproject Singelpark
 • RV 18.0013 Programma Duurzaamheid: Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018
 • RV 18.0012 Programma Duurzaamheid: Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Groene daken 2016-2017
 • RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein, kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
 • RV 17.0116 Aanvraag rijksbijdrage voor het uitgevoerde project ‘beveiligd baggeren van de Rijn rondom de Vinkbrug in Leiden’.
 • RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht