Ga naar boven

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doelen en prestaties bij 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

De verordening rond de Historische havens is nog niet afgerond. Dit heeft te maken met het afstemmen van ambities rond de historische kwaliteit van het water in Leiden. Het proces loopt en zal medio 2019 tot besluitvorming leiden. In 2018 is prioriteit gegeven aan het vaststellen van en uitwerking geven aan de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening en zal de opdracht rond woonboten en oevers in 2019 worden opgepakt.

Effectindicatoren bij 5B Openbaar water

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van

watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

66%

-

66%

-

-

Stads- en wijkenquête*

Doel 5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de

recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden

7,0

-

7,1

-

-

Stads- en wijkenquête*

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.