Ga naar boven

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doelen en prestaties bij 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

Prestatie 5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

In 2017 is de Projectopdracht Klimaatbestendig Leiden opgesteld en vastgesteld. Onderdeel hiervan is het Europese SPONGE project. Hierin wordt samen met kennispartners uit Leiden, Nederland en Europa. Er is hiervoor gewerkt aan pilots in het Noorderkwartier, het Lakenplein en het stationsgebied. Aan de hand van klimaatkaarten wordt een klimaatadaptatiestrategie opgesteld. De Klimaatkaarten van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland waren in 2017 nog in ontwikkeling. Doordat er nog geen volledige klimaatkaarten beschikbaar waren, kon de klimaatadaptatiestrategie nog niet worden opgesteld. Op basis van de strategische samenwerkingsagenda met het Hoogheemraadschap van Rijnland is gewerkt aan efficiënter waterbeheer- en onderhoud.

Prestatie 5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

De bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 heeft in de zomer van 2017 voor inspraak gelegen. Na verwerking daarvan is de conceptregelgeving begin 2018 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Uitwerking van deze regelgeving volgt zodra door de raad vastgesteld in de loop van 2018.
In het najaar van 2017 is gestart met een drie jaar durend onderzoek naar de aantallen vaarbewegingen in het centrum van Leiden. Hiervoor zijn telinstrumenten geplaatst onder diverse bruggen. Op basis van de verzamelde gegevens kan worden bepaald of verkeersmaatregelen op het water in de toekomst nodig zijn.

Prestatie 52B.4 handhaven gebruik openbaar water

De in Leiden gestarte campagne "Vaar Goed & Vaar Veilig" is ook door andere gemeenten uitgedragen.

Effectindicatoren bij 5B Openbaar water

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van

watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

-

66%

-

66%

66%

Stadsenquête

Doel 5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de

recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden

-

7,0

-

7,1

7,3

Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.