Ga naar boven

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doelen en prestaties bij 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval

5A1.6 Beheren contracten buitenreclame

5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte

Prestatie 5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

Het afval beleidskader 2018-2022 is na een inspraakperiode door het college vastgesteld en aan de raad aangeboden. Het voorstel is om plastic, metaal en drankenkartons uit het huishoudelijk restafval laten halen in een nascheidingsinstallatie en tegelijk in te zetten op een betere bronscheiding van de andere afvalfracties, met name papier, textiel en grofvuil.
Op het Kiljanpad wordt geëxperimenteerd met dynamische verlichting. Dit is verlichting die feller gaat branden als er iemand aankomt en sterk dimt als er na verloop van tijd geen beweging meer is geweest. Op het Cronesteinpad is op aan de openbare weg LED verlichting aangebracht die werkt op zonne-energie. Doordat de verlichting op het fietspad is aangebracht, is de loop van de weg duidelijk. Daarnaast wordt de lichtverstoring van flora en fauna beperkt, omdat de LED-modules de omgeving niet verlicht.

Het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte uit 2013 heeft een update gehad in 2017.

Prestatie 5A1.3 Beheren openbare ruimte

Wijkbeheer

De interactie en afstemming met de stad over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verloopt via het binnen cluster Beheer georganiseerde wijkbeheer. In 2017 zijn 5 districtsavonden georganiseerd, 36 wijkschouwen gehouden met bewoners en 88 schouwen met ondernemers en 180 nieuwe beheerconvenanten afgesloten met bewoners die een stukje openbare ruimte willen onderhouden in de vorm van een geveltuin, of boomspiegel. De wijkavonden hebben geleid tot nu toe geleid tot 40 bewonersinitiatieven over het mede vormgeven van de openbare ruimte. In totaal zijn er al ruim 700 convenanten met bewoners(groepen) afgesloten over het zelf beheren van een stukje openbare ruimte.

Beheren openbare verlichting

De vervanging van armaturen (op basis van leeftijd) door LED armaturen, die in 2014 is gestart, wordt in 2018 afgerond. De vervanging is steeds per buurt, wijk.

Beheren Bruggen en Viaducten

In 2017 zijn meerdere meerpalen gerepareerd door de toepassing van een innovatieve techniek. Door gebruik te maken van een speciaal ontwikkelde kunsthars is het mogelijk de meerpalen (remmingwerken) ter hoogte van de waterlijn te repareren. Dit betekent dat vervanging dan niet nodig is.

Verminderen van overlast in eigen wijk

Een positieve ontwikkeling is de trendbreuk dat alle effectindicatoren (op één na die in score gelijk is gebleven) die in de Stadsenquête van 2017 gemeten zijn, een lichte verbetering laten zien ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de in 2017 uitgevoerde externe objectieve schouw bevestigt dat is voldaan aan het gewenste kwaliteitsniveau B conform CROW.

Prestatie 5A1.5 Bedrijfsafval

De inzameling van bedrijfsafval wordt sinds augustus 2016 niet meer uitgevoerd door de gemeente, maar door een particuliere inzamelaar. De prestatie maakt geen onderdeel meer uit van de begroting 2018.

Prestatie 5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte
Het project afvaldumpingen heeft zichtbare resultaten opgeleverd. Van de 35 hotspots waar structureel vaak gedumpt werd zijn er 26 zichtbaar verbeterd of zelfs opgelost.

Effectindicatoren bij 5A Verharde openbare ruimte

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.a Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte

-

6,9

7,0

7,1

Stadsenquête

5A1.b Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart

-

47%

-

43%

43%

Stadsenquête

5A1.c Gemeten kwaliteitsniveau 'zwerfvuil'

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.d Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart

-

36%

-

33%

33%

Stadsenquête

5A1.e Gemeten kwaliteitsniveau 'hondenpoep'

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.f Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart

-

28%

-

25%

30%

Stadsenquête

5A1.g Gemeten kwaliteitsniveau 'onkruid'

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.h Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart

-

29%

-

25%

30%

Stadsenquête

5A1.i Gemeten kwaliteitsniveau 'drijfvuil'

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.j Percentage inwoners dat het onderhoud van straten en wegen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

-

63%

-

67%

65%

Stadsenquête

5A1.k Gemeten kwaliteitsniveau 'verharding'

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.l Percentage inwoners dat het onderhoud van

straatmeubilair als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

-

65%

-

66%

67%

Stadsenquête

5A1.m Gemeten kwaliteitsniveau 'straatmeubilair'

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.