Ga naar boven

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doelen en prestaties bij 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

Een aantal projecten heeft wat vertraging opgelopen. De projecten Singelparkpromenade, de openbare ruimte projecten in het stationsgebied en de Steenstraat worden aangepakt na vaststelling van de nieuwe mobiliteitsvisie. De uitvoering van de Centrumroute (waaronder deelprojecten Hogewoerd en Kaardesteeg) loopt uit qua planning. Het Havenplein wordt pas aangepakt na het gereedkomen van de parkeervisie. De projecten Morsstraat/Haarlemmerstraat/Haven, Herenstraat en Koepoortsbrug zijn volgens planning gerealiseerd.

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Voor het meerjarig investeringsprogramma Wegen wordt de planning niet gehaald. Dit ligt aan de complexiteit van de projecten Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid, waar een integrale aanpak wordt gevraagd, samen met de energietransitie en de klimaatadaptatie. Ook het groot onderhoud aan het project Houtkwartier kan nog niet worden uitgevoerd omdat eerst de ontwikkelwerkzaamheden gereed moeten zijn. Indien het groot onderhoud voorafgaand hieraan wordt uitgevoerd, rijdt het zware werkverkeer vervolgens gedurende de bouwwerkzaamheden de net aangelegde verharding weer kapot en kan het na afloop overnieuw gedaan worden. Dit is niet doelmatig. Een eerst mogelijke start wordt eind 2019 verwacht. Verder liften een aantal investeringen mee met programma bereikbaarheid en programma binnenstad, waar we afhankelijk zijn van de voortgang in deze projecten.

Effectindicatoren bij 5A Verharde openbare ruimte

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.a Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte

6,9

-

7,0

-

-

Stads- en wijkenquête*

5A1.b Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart

47%

-

43%

-

-

Stads- en wijkenquête*

5A1.c Gemeten kwaliteitsniveau 'zwerfvuil'

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.d Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart

36%

-

33%

-

-

Stads- en wijkenquête*

5A1.e Gemeten kwaliteitsniveau 'hondenpoep'

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.f Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart

28%

-

25%

-

-

Stads- en wijkenquête*

5A1.g Gemeten kwaliteitsniveau 'onkruid'

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.h Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart

29%

-

25%

-

-

Stads- en wijkenquête*

5A1.i Gemeten kwaliteitsniveau 'drijfvuil'

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.j Percentage inwoners dat het onderhoud van straten en wegen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

63%

-

67%

-

-

Stads- en wijkenquête*

5A1.k Gemeten kwaliteitsniveau 'verharding'

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.l Percentage inwoners dat het onderhoud van

straatmeubilair als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

65%

-

66%

-

-

Stads- en wijkenquête*

5A1.m Gemeten kwaliteitsniveau 'straatmeubilair'

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.