Ga naar boven

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doelen en prestaties bij 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

Toelichting bij de prestatieverantwoording:


9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
De instroom van Leidenaren in de maatschappelijke opvang was in 2017 hoger dan in 2015 en 2016. Het is ondanks vele inspanningen nog niet gelukt om voldoende effectief te zijn in het voorkomen van dakloosheid. Nog te veel Leidenaren kloppen aan bij de maatschappelijke opvang. Vroegsignalering en begeleiding bij dreigende dakloosheid kan vaker worden ingezet.
Inspanningen om uitstroom te vergroten heeft effect (meer huisvesting, casusoverleg Binnenvest-gemeente) gehad maar instroom blijft onverminderd hoog.

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood
De zorg van een kleine groep inwoners met ernstige multi-problematiek verloopt moeizaam omdat er soms geen passende zorg is voor deze doelgroep. Vooral als sprake is van een combinatie van somatische en psychische/ verslavingsproblematiek. Dit is een belangrijk onderwerp binnen overleggen met de Zorgverzekeraar, Openbare Orde en Veiligheid, Veiligheidshuis, Meldpunt Zorg en overlast enz.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Deze prestatie is onderdeel van de uitvoering Nota Wonen programmaonderdeel 6C1.1 die een breed spectrum bestrijkt. Wat betreft voorkomen dakloosheid en versnellen uitstroom uit de maatschappelijke opvang staat deze prestatie op oranje. Voor het voorkomen van dakloosheid, maar vooral voor een snelle uitstroom uit de maatschappelijke opvang, zijn meer flexibele kleine woonruimtes nodig omdat maatschappelijk herstel in een eigen woning (woonruimte) sneller verloopt, duurzamer en goedkoper is.

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring
Het jaar kende een slechte start met een onverwacht negatief oordeel van de Inspecties over Veilig Thuis Hollands Midden. Door de volgende maatregelen is het gelukt om de zaak op orde te krijgen;

  • het aanstellen van een extern projectleider,
  • het vaststellen van een plan van aanpak ‘Naar een toekomstbestendig Veilig Thuis Hollands Midden’ (19-06-2017),
  • en een forse verhoging van het budget.

    Dit leidde er toe dat Veilig Thuis de zaken nu op orde heeft en kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Effectindicatoren bij 9D Kwetsbare groepen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.a Aantal feitelijk daklozen**

-

304

-

-*

125

GGD

9D1.b Aantal huisuitzettingen Leiden***

29

19

-

-*

12

GGD

9D1.c Gemiddelde verblijfsduur in nachtopvang in dagen

74

81

-

78

50

Binnenvest

9D1.d Gemiddelde verblijfsduur in crisisopvang in dagen****

107

133

-

107

90

Binnenvest

9D1.e Gemiddelde verblijfsduur in vrouwenopvang in maanden*****

6

7**

7,5

-*

6

Rosa Manus

9D1.f Percentage mensen met beschermd wonen op wachtlijst (overbruggingszorg) tov klanten BW intramuraal

11%

12%

-

-

-

T-care

9D1.g Aantal gehuisveste statushouders in Leiden******

-

-

308

170

164

COA

*Bij opmaak jaarrekening cijfers nog niet bekend. Naar verwachting medio mei 2018.
**Landelijk is een stijging van het aantal daklozen. Ongeveer 31.000 mensen hadden 2017 geen vaste plek om te wonen. Dat zijn 13.000 meer daklozen dan in 2009. Het aantal daklozen is in zes jaar tijd met 74 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CSB) hanteert getallen waarbij dak- en thuislozen vooral worden geregistreerd als ze in de opvang zitten of bij familie op de bank slapen. Van daklozen op straat bestaan geen cijfers.
***In juni 2017 is in Leiden gestart met de pilot Vroegsignalering. Woningcorporaties De Sleutels, Ons Doel, Portaal en SHWJ melden huurachterstanden van ongeveer 1 maand bij het Snelle hulp bij schulden team. Het Snelle hulp bij schulden team, dat bestaat uit twee medewerkers van de Stadsbank en Kwadraad/Sociaal wijkteam (SWT), benadert de huurder en biedt ondersteuning aan. Doel is om zo snel mogelijk de lopende huur te betalen, huurachterstanden in te lopen en de oorzaken van de financiële problematiek weg te nemen.
****Streefwaarden vastgesteld in Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2013 - 2017.­
*****De telling van de verblijfsduur is aangepast, waardoor het lijkt dat de totale duur is toegenomen. In deze telling wordt de totale verblijfsduur van crisisopvang en intensieve begeleiding samen genomen. Voorheen werd alleen de verblijfsduur van intensieve begeleiding berekend, ná de crisisopvang. De crisisopvang duurt circa 6 tot 9 weken.
****** Vanuit rijk opgelegde taakstelling.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.