Ga naar boven

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doelen en prestaties bij 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

Toelichting op de prestaties

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

Huisvesten van dak- en thuislozen in de gemeente van herkomst is lastig te realiseren omdat er onvoldoende woonruimtes ter beschikking komen. Resultaat is dat in de centrale locatie “de Nieuwe Energie” nog steeds cliënten verblijven die wel al zelfstandig kunnen wonen maar geen woonruimte tot hun beschikking hebben.

De gezamenlijke corporaties hebben in 2018 de taakstelling voor de huisvesting van statushouders niet volledig gerealiseerd. Het taakstellingscijfer was 172. Er was tevens een voorsprong opgebouwd uit 2017 van 6. Hierdoor werd het taakstellingscijfer uiteindelijk 166 en de realisatie 144. De achterstand van 22 is gelegen in het feit dat het 2e half jaar van 2018 weinig mutaties hebben plaatsgevonden bij de woningcorporaties. Daarnaast speelt ook een grote rol dat het COA, als gevolg van het achterblijven van de uitgifte van verblijfsvergunningen door capaciteitsproblemen bij de IND, niet voldoende en tijdig personen aan de gemeente koppelt (=toewijst) om de taakstelling ook daadwerkelijk te kunnen behalen. Het 2e half jaar 2018 heeft de inzet vooral plaatsgevonden op het terugbrengen van de koppelingstermijn. Tot slot bestaat het merendeel van de koppelingen uit alleenstaanden. Dit blijft een lastige groep om huisvesting voor te vinden.

Effectindicatoren bij 9D Kwetsbare groepen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.a Aantal feitelijk daklozen

304

-

-

-

125

GGD*

9D1.b Aantal huisuitzettingen Leiden

19

-

-

-

12

GGD*

9D1.c Gemiddelde verblijfsduur in nachtopvang in dagen

81

-

78

-

50

Binnenvest**

9D1.d Gemiddelde verblijfsduur in crisisopvang in dagen

133

-

107

-

90

Binnenvest**

9D1.e Gemiddelde verblijfsduur in vrouwenopvang in maanden

7

7,5

-

6

6

Rosa Manus

9D1.f Percentage mensen met beschermd wonen op wachtlijst (overbruggingszorg) tov klanten BW intramuraal

11%

12%

-

24%

-

T-care

9D1.g Aantal gehuisveste statushouders in Leiden

-

308

170

144

164

COA

* De GGD heeft deze cijfers al een aantal jaren niet gepubliceerd.
** Gegevens nog niet beschikbaar

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.