Ga naar boven

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doelen en prestaties bij 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

Effectindicatoren bij 9C Ondersteuning

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag'

60%

68%

69%

-

70%

CEO Wmo*

9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus'

82%

85%

88%

-

90%

CEO Wmo*

9C1.c Percentage medewerkers SWT dat het eens is met de stelling: 'De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het SWT was snel en adequaat'

-

-

83%

-

-

Medewerkersenquête SWT**

9C1.d Percentage medewerkers SWT dat het eens is met de stelling: 'Clienten van het SWT zijn tevreden'

-

-

93%

-

-

Medewerkersenquête SWT**

9C1.e Percentage medewerkers SWT dat het eens is met de stelling: 'Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed'

-

-

28%

-

-

Medewerkersenquête SWT**

Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning

79%

79%

87%

-

81%

CEO Wmo*

9C2.b Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners

60

60

62

66

62

GMSD (wsjg-BBV)

9C2.c Percentage Leidenaren van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

93,0%

94,0%

94,6%

94,6%

93%

Basisregistratie Personen (BRP)

* CEO wordt altijd achteraf gehouden. In 2019 over 2018. Cijfers 2018 zijn daarom nog niet bekend.
* De Medewerkersenquete SWT is in 2018 niet gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.