Ga naar boven

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doelen en prestaties bij 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams
Ondanks het behoud van de extra fte’s uit 2016 is de vraag aan de teams nog te hoog om alle taken voldoende en op tijd uit te kunnen voeren. Zo is er in 2017 nog onvoldoende gewerkt aan het opbouwen van netwerken in de wijk om collectieve oplossingen te kunnen bieden, hebben de teams te weinig outreachend en preventief kunnen werken en is de bekendheid van de teams niet genoeg gestegen. In het Kader SWT in Leiden
(RV 17.0077) dat eind 2017 is vastgesteld zijn prioriteiten voor 2018 beschreven om de kwaliteit van de ondersteuning van de SWT’s te verbeteren en hun positie in de wijk te versterken.

Effectindicatoren bij 9C Ondersteuning

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag'

-

60%

68%

-

70%

CEO Wmo*

9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus'

-

82%

85%

-

90%

CEO Wmo*

9C1.c Percentage medewerkers SWT dat het eens is met de stelling: 'De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het SWT was snel en adequaat'

-

-

-

83%

-

Medewerkers-enquête SWT**

9C1.d Percentage medewerkers SWT dat het eens is met de stelling: 'Clienten van het SWT zijn tevreden'

-

-

-

93%

-

Medewerkers-enquête SWT**

9C1.e Percentage medewerkers SWT dat het eens is met de stelling: 'Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed'

-

-

-

28%

-

Medewerkers-enquête SWT**

Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning

-

79%

79%

-

81%

CEO Wmo*

9C2.b Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners

-

60

60

56***

62

GMSD ***(wsjg-BBV)

9C2.c Percentage Leidenaren van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

92,1%

93%

94,0%

94,6%

93%

Basisregistratie Personen (BRP)

* Cijfers 2017 kunnen in 2018 geleverd worden. CEO 2016 is in 2017 uitgevoerd.
** Aangenomen amendement Raadsvoorstel 16.0054 indicator oordeel professionals.
*** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. De waarde voor 2017 is een voorlopig cijfer gebaseerd op het eerste half jaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.