Ga naar boven

Beleidsterrein 9B Preventie

Doelen en prestaties bij 9B Preventie

Doel

Prestatie

9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

Verbonden partijen

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

Motieven en doelen deelname GR

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. De RDOG heeft ten doel uitvoering te geven aan de taken voor de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, volksgezondheid, ambulancevervoer en de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Onder de RDOG Hollands Midden vallen de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR).

Realisatie doelstellingen en prestaties 2018

De taken die de RDOG uitvoert, zijn opgenomen in RDOG Agenda 2020 en verdeeld over taken die gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen; taken die een gemeente wettelijk moet uitvoeren en bij de GGD belegd; niet wettelijke taken die gemeenten bij de RDOG hebben belegd; en taken die de RDOG uitvoert in opdracht van andere organisaties dan gemeenten. De belangrijkste thema’s voor de RDOG in 2018 waren: Vitale ouderen, verkleinen gezondheidsverschillen, bevorderen gezonde omgeving en het versterken van de sociale en fysieke veiligheid.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

Met name voor de niet-wettelijke GGD-taken meer inzicht verkrijgen in de relatie van de kosten per taak en de relatie tussen inzet van middelen en het beoogde maatschappelijke effect (in de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 RDOG HM en in de zienswijze op de programmabegroting 2019 RDOG HM). Raadsinformatiebijeenkomst Gemeenschappelijke Regelingen op 21 april 2018 als onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden.

Bijdrage 2018

€ 4.358.000

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 9B Preventie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.a Percentage inwoners dat zich kan redden in het dagelijks leven

94%

-

94%

-

97%

Stads- en wijkenquête*

9B1.b Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast voelt

14%

-

19%

-

13%

Stads- en wijkenquête*

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.