Ga naar boven

Beleidsterrein 9B Preventie

Doelen en prestaties bij 9B Preventie

Doel

Prestatie

9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning Uit de stad- en wijkenquete 2017 blijkt dat de SWT’s nog niet goed genoeg gevonden worden door bewoners; nl 38% van de inwoners van Leiden heeft wel eens gehoord van het SWT en 30% daarvan weet waar het voor bedoeld is.

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg
In de 2e bestuursrapportage 2017 is melding gemaakt van een te verwachten stijging van de kosten. Vervolgens zijn de effecten hiervan opgenomen in het raadsbesluit op de zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 (RV17.0098). Het betreft een stijging van de daadwerkelijke personeelslasten als gevolg van de ontwikkeling van cao en pensioenlasten, wat bij vaststelling van de begroting RDOG 2017 nog niet bekend was.

Verbonden partijen
De onderstaande Verbonden Partij levert een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf Verbonden Partijen.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Effectindicatoren bij 9B Preventie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.a Percentage inwoners dat zich kan redden in het dagelijks leven

-

94%

-

94%

97%

Stadsenquête

9B1.b Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast voelt

-

14%

-

19%*

13%

Stadsenquête

*Afgerond 19% tamelijk tot zwaar belast, 1% overbelast

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.