Ga naar boven

Beleidsterrein 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Doelen en prestaties bij 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en aquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Toelichting op prestaties

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Deze prestatie bestaat uit verschillende onderdelen.

  1. Regeldruk/dienstverlening ondernemers en POK. Groen stoplicht. Diamantplein en IJsselkade zijn de locaties voor pilot regelluwe zones. Peiling ondernemersklimaat 2018 is uitgevoerd. Resultaten zijn : de algemene dienstverlening krijgt in 2018 gemiddeld een 5,7 (5,8 in 2016). Dat is iets minder dan in 2016 en een lagere score in verhouding met het gemiddelde in de benchmark gemeenten (5,9). Het digitaal loket krijgt in 2018 gemiddeld een 5,2 (4,6 in 2016). Dit is verbeterd t.o.v. 2016 maar een lagere score in vergelijking met het gemiddelde in de benchmark gemeenten (6,0). De vergunningsafhandeling krijgt in 2018 gemiddeld een 4,8 (4,7 in 2016). Dat is iets verbeterd t.o.v. 2016 maar een lagere score in vergelijking met het gemiddelde in de benchmark gemeenten (5,4). Daarnaast krijgt het Ondernemersklimaat in 2018 gemiddeld een 6,1 (5,8 in 2016). Dit is verbeterd t.o.v. 2016 en een hogere score in vergelijking met het gemiddelde in de benchmark gemeenten (6,0).
  2. Starters. Het startersprogramma voor Leiden Bio Science Park krijgt een oranje stoplicht omdat de invulling van het programma wordt meegenomen in de strategie Leiden Bio Science Park. Voor de overige activiteiten zoals de startersbijeenkomsten, Gulliver, Science meets business geldt een groen stoplicht. Deze hebben ook in 2018 plaatsgevonden.
  3. Coöperatief Leids Startersfonds. Groen stoplicht. Het Startersfonds heeft in 2018 twee nieuwe leningen verstrekt en één lening is volledig afbetaald. Door de aantrekkende economie is het voor ondernemers weer makkelijker leningen te verkrijgen bij banken, waardoor minder vaak dan in de voorgaande jaren teruggevallen hoeft te worden op de dienstverlening van het Startersfonds.
  4. Bio Based Economy en Space. Een groen stoplicht voor dit onderdeel. De universiteiten van Leiden en Delft hebben nauw samengewerkt met SRON, NWO, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden om de verhuizing naar Zuid-Holland mogelijk te maken. De definitieve samenwerkingsovereenkomst waarmee de verhuizing officieel is, is op 31 mei 2018 op de Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden ondertekend. De samenwerking en verhuizing hebben daarnaast de steun van de gemeenten Delft, Noordwijk en Den Haag, TNO, ESA-ESTEC, NSO, InnovationQuarter en de regionale industrie op het gebied van de ruimtevaart.

3B1.2 Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

Een groen stoplicht voor deze prestatie. De onderwijsinnovatieprojecten die zich richtten op 21st century skills zoals digitale leeromgeving en bewustwording en omgaan met een veranderende digitale wereld, maar ook om het stimuleren van vaardigheden zoals onderzoekend leren, zijn inmiddels succesvol afgerond. Gewerkt wordt nu aan borging in de betrokken organisaties door de onderwijsinstellingen zelf. Verder blijven tekorten in techniek en ICT een aandachtspunt en daarom is in 2018 een werkgroep opgestart om een verbetering aan te brengen in doorlopende leerlijnen techniek en vergroten van de instroom in deze sectoren. Dit past ook bij de uitdaging waar Economie 071 aan werkt in het project Onderwijs & arbeidsmarkt. Eén van de concrete initiatieven die om deze reden in 2018 van start is gegaan, is het Open Innovatie Lab, een initiatief van Technolab dat een bijdrage beoogt te leveren aan de instroom in techniekonderwijs en kwaliteit van onderwijs. Ook de jaarlijkse Willie Wortel wedstrijd die kinderen helpt ondernemende vaardigheden te leren heeft in 2018 weer een groter bereik gekregen.

3B2.1 Stimuleren en aquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Deze prestatie is opgebouwd uit 5 verschillende onderdelen die allemaal een groen stoplicht krijgen. Medical Delta en Regionaal Investeringsprogramma EPZ worden niet nader toegelicht. Met betrekking tot Innovation Quarter kan worden genoemd dat in 2018 door de bemiddeling van IQ 6 bedrijven naar Leiden zijn gekomen met in totaal ca 50 banen. Met de bouw van de uitbreiding van TNO is in 2018 gestart. Na het positieve besluit van TNO om een deel van de werkzaamheden uit Zeist naar Leiden te verhuizen is een medewerkersdag voor TNO in Leiden georganiseerd. Dit is zeer op prijs gesteld.

Over het laatste onderdeel van deze prestatie, het Expat Centre Leiden (ECL) het volgende. De doelstellingen van het ECL, uitbreiding services, meer internationals bedienen en het kenniscentrum van de regio willen zijn op het gebied van internationalisering, blijven onveranderd. Het ECL krijgt steeds meer bekendheid o.a. via nieuwsbrieven en social media. Belangrijke resultaten en successen in 2018:

  1. Overheidsdienstverlening: meer dan 500 inschrijvingen uit Leiden en de regio. Deze internationals hebben we een soft landing gegeven.
  2. Informatievoorziening: website is verbeterd, we hebben heel veel kennisdomeinen toegevoegd en geupdatet. Het Expat Essentials informatieboek is uitgebracht dat alle internationals bij hun inschrijving ontvangen. De Expat Introduction is ontwikkeld (online e-learning voor internationals) en er is een folder ontwikkeld over internationaal en Nederlands onderwijs.
  3. Sociale activiteiten: er zijn verschillende events (mede-)georganiseerd, onder andere over onderwijs in de regio, het Nederlands belastingstelsel, de Webster Hackathon, borrels, partnerevenement, tango event.
  4. Private services: we hebben de samenwerking met regionale partners sterk uitgebreid. Dit zijn hoogwaardige dienstverleners die services aanbieden die voor internationals van belang zijn.
  5. Kenniscentrum: het ECL heeft een sterkere rol in het landelijke kennisnetwerk van Expat Centra (via Netherlands Foreign Investment Agency). Lobby van het ECL in het verkrijgen van een extra internationale school in Leiden/de regio. Het ECL was onderdeel van de landelijke taskforce die de komst van de EMA (European Medicines Agency) naar Nederland begeleid.

Verbonden partijen

Het betreft bij dit beleidsterrein het Coöperatief Leids Startersfonds en Innovation Quarter. Zie verder de toelichting bij de betrokken prestaties.

Effectindicatoren bij 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.a Aantal startende bedrijven in Leiden

1.311

1.643

1.718

-

890

Bedrijvenregister Zuid-Holland*

3B1.b Rapportcijfer 'Dienstverlening gemeente aan ondernemers'

-

5,8

-

5,7

6,0

Peiling Onder-nemersklimaat**

* Het bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer bedrijven in beeld zijn. De gegevens zijn met terugwerkende kracht aangepast. De streefwaarde is niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden. De realisatiewaarde voor 2018 wordt eind 2019 verwacht.
** De peiling Ondernemersklimaat (POK) wordt in Leiden vanaf 2016 om de twee jaar gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.