Ga naar boven

Beleidsterrein 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Doelen en prestaties bij 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en aquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Prestatie 3B1.1. Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Deze prestatie bestaat uit 8 verschillende onderdelen die allemaal een groen stoplicht hebben. Hieronder de belangrijkste informatie over 2017.

Handelshuis
Dit is conform de begroting uitgevoerd. Op deze plek werken diverse ondernemersorganisaties samen. Ook het Cultuurfonds, Leiden Marketing, het Centrummanagement en het Expat centre vinden hier hun thuisbasis. De gemeenschappelijke huisvesting leidt tot veel synergie in de samenwerking.

Regeldruk / dienstverlening ondernemers
In een brief van 28 juni 2016 (kenmerk Z16/3 16164) is de raad geïnformeerd dat over twee jaar de volgende Peiling Ondernemersklimaat (POK) uitgevoerd zou worden. In 2017 is dus geen POK geweest. Verder is over de onderzoeksresultaten van een regelluwe zone op 4 juli 2017 een brief aan de raad gestuurd. Vervolgens zijn in de 2de helft van 2017 twee gebieden geselecteerd om de pilot regelluwe zones uit te voeren: winkelcentrum Diamantplein en winkelcentrum lJsselkade. Looptijd is 2018 en 2019. Hierover is de raad op 16 januari 2018 geïnformeerd. Uitvoering vindt plaats in een samenwerkingsvorm waarbij ondernemers-vereniging, wijkvereniging, vastgoedeigenaren en gemeente (economie, ro, vergunningen, handhaving) een pilotgroep vormen waarin op een integrale manier gekeken kan worden naar initiatieven. Dit past bij een nieuwe manier van werken in het kader van de nieuwe omgevingswet.

Starters
Economie071 heeft op 26 september 2017 een succesvolle regionale startersbijeenkomst gehouden voor ZZP-ers. Er waren een flink aantal deelnemers. Er is nog geen alternatief voor het inmiddels beeindigde starterstprogramma op het Leiden Bio Science Park.

Aanbesteding overheidsopdrachten
Op maandag 6 november en woensdag 8 november zijn twee informatiemiddagen georganiseerd voor ondernemers in het vastgoedonderhoud. Vanuit Beheer is een presentatie gegeven over wat vastgoedbeheer precies doet en welke onderhoudsopdrachten voor de komende jaren op de markt gezet worden. Vanuit de afdeling Inkoop van Servicepunt71 is gepresenteerd hoe een aanbestedingstraject precies werkt en wat ondernemers kunnen doen om in aanmerking te komen voor de uitvoering van een opdracht. De reacties van de aanwezige ondernemers was zeer positief.

Cooperatief Leids Startersfonds
Het Leids Startersfonds financiert plannen van beginnende en bestaande ondernemers in retail, dienstverlening en/of horeca. Voorwaarde is dat de ondernemer een winkelpand in Leiden betrekt. Initieel kwamen aanvragen met name uit het centrum, maar in 2017 is ook een nieuwe aanvraag in een buitenwijk gehonoreerd. Het betreft een onderneming die een belangrijke buurtfunctie vervult en zo de sociale cohesie in de wijk versterkt. Het uitstaande bedrag van de gemeente Leiden bedroeg bij aanvang 2017 € 100.491,87 en aan het eind van 2017 € 102.079,21. De eerste investering is volledig terugbetaald, ook de overige participanten zijn bij met hun betalingen.

HUBspot
HUBspot is inmiddels een succes. Het aantal in het pand gevestigde organisaties is inmiddels gegroeid tot 37 en er komt een veelvoud hiervan regelmatig op bezoek. Onder de bewoners zijn 22 start-ups. Hierbij zitten juist innovatieve starters van het domein life science. Door samenwerkingen aan te gaan met reeds bestaande initiatieven en door de continue groei in het eigen netwerk, worden er steeds meer events in het pand gehouden. Door de groei in deze lijn werken we verder aan het feit dat HUBspot Leiden hét centrum voor innovatie en ondernemerschap is van de Leidse regio. Nu HUBspot Leiden als project van Economie071 is gerealiseerd, de organisatie staat en de eerste resultaten zijn bereikt is het moment aangebroken om zelfstandig verder te groeien. In 2018 worden verschillende mijlpalen verwacht.

Bio Based Economy en Space
Met de komst van SRON en de summercourse International Space University Space Studies Program is de verwachting dat de ruimtevaartsector in Zuid Holland verstevigt. Provincie Zuid Holland onderzoekt samen met het ministerie van EZ en de gemeente Noordwijk hiervoor de mogelijkheden. De gemeente Leiden zit in de klankbordgroep.

Prestatie 3B1.2 Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap
Deze prestatie krijgt een groen stoplicht, Toelichting :

Maakbus
Na een succesvolle crowdfundingactie heeft Technolab de maakbus kunnen aanschaffen en kon zij daarmee de maakeducatie (zelf van alles maken door gebruik van allerlei materialen en gereedschappen, van een naaimachine tot een 3D printer en alles ertussen) techniek bij Technolab verder uitbouwen en richting de scholen brengen. Dit project is inmiddels afgerond, maar maakeducatie is een thema dat nog steeds verder door Technolab voor de scholen uitgevoerd wordt en verdieping krijgt.

Zorgpact Rijngouwe
In 2016 heeft een bijeenkomst van Zorgpact plaats gevonden waarbij het netwerk van zorg rondom onderwijs & arbeidsmarkt vertegenwoordigd was. Zeer recent heeft MBO Rijnland het initiatief genomen tot oprichting van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg. Met dit kenniscentrum zijn de doelstellingen die destijds in Zorgpact verwoord werden, behaald en zullen hierin verder vorm krijgen.

Prestatie 3B2.1 Stimuleren en aquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken
Deze prestatie krijgt het stoplicht groen. De verschillende onderdelen kunnen als volgt worden toegelicht.

InnovationQuarter
De besluitvorming over de kapitaalstortingen en deelname Uniiq heeft in 2017 plaatsgevonden. Leidse startende bedrijven weten de fondsen van InnovationQuarter goed te vinden. In 2017 is een zestal Leidse bedrijven gefinancierd. Voor wat betreft de acquisties heeft InnovationQuarter flink meegeholpen met het bid voor de EMA. Ook was IQ betrokken bij de acquisitie van SRON , TNO Health en andere bedrijven in Leiden. Voorbeelden hiervan zijn: Atterbury, HMT en Nuvalow.

Medical Delta
In 2017 zijn er drie livinglabs gestart namelijk de OnderzoeksOK, Care Robotics en Rehabilitian Technology. In deze verschillende omgevingen kunnen patiënten, zorginstellingen en het bedrijfsleven in werkelijkheid nieuwe ontwikkelingen/producten testen. Vanwege hun tienjarig bestaan heeft Medical Delta een visitatiecommissie de opdracht gegeven om Medical Delta te evalueren. Dit heeft geleid in een positief rapport met aanbevelingen die in 2018 tot een iets andere koers kan gaan leiden. In het voorjaar heeft Medical Delta hun jaarevent in Leiden georganiseerd.

Expat Centre Leiden
In 2017 heeft het Expat Centre Leiden (ECL) zich verder ontwikkeld als vraagbaak en kenniscentrum voor internationals en bedrijven en haar 500e inschrijving gedaan. Binnen Economie071 is de wens uitgesproken om de basisfinanciering voor het ECL tot en met 2020 te borgen op de begrotingen van de partners. Voor uitbreiding van de dienstverlening van het ECL tot een one-stop-shop is het beschikbare budget vooralsnog te beperkt. Deze ambitie leeft nog wel bij de aangesloten partijen van Eoconomie071.

Regionaal investeringsprogramma
Via dit programma brengt Leiden de opgaven van de Leidse Campus (Leiden Bio Science Park en Stationsgebied) onder de aandacht bij de provincie, ministeries en de EU. In het programma zijn kernopgaven opgenomen voor vernieuwing van economie, verbindingen, energie en stad en omgeving. Hiermee initiëren we (financierings-)kansen en ontwikkelingen waarmee we onze concurrentiepositie verbeteren en een aantrekkelijkere omgeving kunnen creëren voor inwoners en bedrijven. Het gaat in de samenwerking vooral om het delen van kennis, afstemmen van projecten en het gezamenlijk ontwikkelen van ‘bestuurlijke power’ om projecten verder te brengen richting het Rijk en de EU. De provincie, de MRDH, de gemeenten en in sommige gevallen private partners zijn en blijven zelf eigenaar (‘trekker’) van de ingebrachte projecten. Onze deelname leidt er tevens toe dat we via dit platform en MRDH op een andere manier met het Rijk aan tafel kunnen zitten. Onderdeel van de deelname aan het programma heeft ertoe geleid dat Leiden ook participeert in het Vliegwiel Europa, een expertise netwerk welke kennis en ondersteuning biedt op het vlak van Europese subsidies. Doel van het Vliegwiel is aansluiting te vinden voor projecten op financiële kansen en mogelijkheden vanuit EU programma’s.

Verbonden partijen

Het betreft bij dit beleidsterrein het Coöperatief Leids Startersfonds en Innovation Quarter. Zie verder bovenstaande toelichting bij de prestaties.

Effectindicatoren bij 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.a Aantal startende bedrijven in Leiden

770

1.311

1.634

310

Bedrijvenregister Zuid-Holland*

3B1.b Rapportcijfer ondernemersklimaat door ondernemers**

-

-

5,8

-

-

Peiling Onder-nemersklimaat**

* Het bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer bedrijven in beeld zijn. De gegevens zijn met terugwerkende kracht aangepast. De streefwaarde is niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden. De realisatiewaarde voor 2017 wordt eind 2018 verwacht.
** De peiling Ondernemersklimaat (POK) is in Leiden in 2016 voor het eerste gehouden. Deze enquete wordt om de twee jaar gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.