Ga naar boven

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doelen en prestaties bij 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

Toelichting op prestaties

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

Onder deze prestatie vallen in totaal 12 verschillende onderdelen. Hiervan krijgen 9 een groen stoplicht, 2 een oranje stoplicht en 1 een rood stoplicht. In totaliteit krijgt de prestatie een oranje stoplicht. De meeste groene stoplichten worden niet afzonderlijk toegelicht.

1. Herijking Regionale kantorenvisie Holland Rijnland

Dit onderdeel krijgt een groen stoplicht. In 2018 is een regionale kantorenstrategie Holland Rijnland opgesteld. Deze zal begin 2019 in de besluitvorming komen en vervolgens voorjaar 2019 aangeboden worden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het leegstandspercentage qua kantoorvloeroppervlak in Leiden kwam in 2018 uit op 9,3%.

2. Economie 071

Groen stoplicht. Economie 071 werkt aan het versterken van de regionale economie in termen van meer werkgelegenheid en investeringen in de regio. Dit doen partners door samen te werken op verschillende thema's. Initiatieven die onder de vlag van Economie071 worden opgepakt hebben een focus op de 071 regio en vragen om een actieve bijdrage van zowel overheid, bedrijfsleven als kennisinstellingen. De index Economie071 is in 2018 met 3 punten gestegen naar 120.

Het convenant Economie071 is verlengd, budget is beschikbaar gesteld. Zelfstandige voortzetting Expat Centre Leiden buiten Economie071 verband is geregeld en zal per 1 juni 2019 in werking treden. Het project Internet of things heeft inmiddels de naam Smart 071 gekregen. In dit project is, volgens afspraak, door Hoge School studenten en MKB ondernemers aan vijftien cases gewerkt en zijn er vier kennisbijeenkomsten georganiseerd.

Het Project Human Capital Actieplan is eind 2018 opgestart. Het traject Bedrijventerreinenstrategie Leidse Regio is gestart. Ook zijn, als onderdeel samenwerking Economie071, masterclasses circulaire economie georganiseerd. Zie in dit verband ook programma 5.

3. Winkelnota Leidse Binnenstad 2018-2021

Groen stoplicht. De winkelnota voor de Leidse Binnenstad is in 2017 door de raad vastgesteld. Hierin wordt het onderscheidend karakter van de Leidse binnenstad t.o.v. andere steden beschreven en worden zeven doelstellingen uitgewerkt die bij elkaar een belangrijke bijdrage aan Leiden als concurrerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelstad. In 2018 is een aantal bijeenkomsten geweest van het aanjaagteam. Het opstellen van een uitvoeringsplan met uit te voeren acties is in 2018 vertraagd. Inmiddels is dit uitvoeringsplan voor kennisgeving naar de raad gestuurd. Ondertussen is in 2018 wel gewerkt aan projecten; zoals het realiseren van een goed communicatieplatform voor ondernemers en stadspartner (Chainels) en het maken van een goede marketingcampagne voor de binnenstad (in samenwerking met Leiden Marketing).

4. Standplaatsen

Een rood stoplicht voor dit onderdeel. De evaluatie van het standplaatsenplan en het opstellen van een nieuw standplaatsenplan is in 2018 niet opgepakt omdat prioriteit is gegeven aan het toekomstbestendig maken van de centrummarkt.

5. Horeca-visie

Oranje stoplicht. In 2018 is de 'Tussenevaluatie van de horecavisie' wel opgestart, maar nog niet afgerond. Dit zal in 2019 plaats vinden. Ondanks het korte tijdverloop sinds de vaststelling van de horecavisie zijn er met name voor de hotelmarkt belangrijke ontwikkelingen te constateren. Zoals de sterke stijging van hotelovernach­tin­gen (van ca. 190.000 in 2010 naar ca. 385.000 in 2017). Daarnaast de voortgaande groei in de horeca, toename van het aantal congressen in Leiden, kansen voor Leiden door de hotelstop in Amsterdam en is Leiden in 2022 de Europese hoofdstad voor wetenschappe­lijke congressen (ESOF 2022). Voor onderzoek van het belang hiervan voor de ontwikkeling van de hotel- en logiessector in Leiden is opdracht gegeven voor een Tussenevaluatie van het hotelbeleid, inclusief ontwikkeling van de toeristische verhuur van woningen via Airbnb.

Vooruitlopend op de Tussentijdse evaluatie van de horecavisie, heeft de gemeenteraad ingestemd met een tussentijdse partiele herziening van de horecavisie voor het gebied, direct aan de Nieuwe Rijn gelegen (RV 17.0074). Doel hiervan is de terugdringing van de leegstand in de winkelpanden in het gebied, door het mogelijk maken van maximaal vijf extra panden voor nieuwe zelfstandige horeca. In 2018 zijn de vergunningen verleend voor de vestiging van de vijf horecabedrijven.

6. Beleidsregels terrassen

Een groen stoplicht voor dit onderdeel. De evaluatie van de terrassen is afgerond en hierover is een rapport opgesteld. Naar aanleiding van het collegeprogramma is vervolgens gekeken of de regels voor terrasinrichting konden worden versoepeld. Er zijn nieuwe beleidsregels voor terrassen opgesteld die wat soepeler zijn. Deze zijn inmiddels in 2019 door het college vastgesteld voor inspraak en naar de raad gestuurd, samen met het rapport van de evaluatie.

7. Schaarse vergunningen voor onder andere ligplaatsen, markten en standplaatsen

Het onderdeel schaarse vergunningen krijgt een oranje stoplicht. De gemeente volgt nog steeds de ontwikkelingen op het gebied van de jurisprudentie over schaarse vergunningen. Bij het vaststellen van nieuw beleid wordt ook gekeken naar de regelgeving rondom schaarse vergunningen.

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

De ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park blijft ook in 2018 een positief beeld tonen en krijgt daarom een groen stoplicht. De campus staat in de top 10 van succesvolle science campussen in Europa. In 2018 steeg de werkgelegenheid in dit gebied verder, meer dan begroot. Voor het deelgebied Entree is in 2018 een marktpartij geselecteerd voor de herontwikkeling van dit gebied, met de realisatie van circa 1.100 (studenten)woningen en een aantal voorzieningen zoals detailhandel en horeca.

De samenwerking in triple helix verband (tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen) is intensief, zowel als het gaat om de groei van het aantal bedrijven, om de versterking van de samenhang tussen partijen als om de ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn wel aandachtspunten die geadresseerd dienen te worden teneinde een leidende positie als campus voor de toekomst te borgen. Deze liggen op het gebied van bereikbaarheid (onder andere reconstructie openbare ruimte, vertraging planvorming reconstructie Sylviusweg en Mendelweg, deelfietsenpilot gestaakt) en op het gebied van bouwinitiatieven (vertraging hogeschool uitbouw).

Effectindicatoren bij 3A Ruimte om te ondernemen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.a Aantal arbeidsplaatsen in Leiden*

66,350

67.537

70.294

69.866

68.500

Bedrijvenregister Zuid-Holland

3A1.b Aantal bedrijfsvestigingen in Leiden*

7.775

8.664

9.627

10.229

8.900

Bedrijvenregister Zuid-Holland

3A1.c Percentage leegstand in kantoren in Leiden

11,7%

10,8%

8,7%

9,3%

10,0%

Kantorenmonitor Holland Rijnland

3A1.d Aantal arbeidsplaatsen op het Leiden Bio Science Park

18.008

18.274

18.739

19.026

18.893

Bedrijvenregister Zuid-Holland

3A1.e Index Economie071 **

110

113

117

120

117

Economie071

3A1.f Percentage functiemenging***

54,9%

55,3%

55,4%

55,5%

-

LISA (via wsjg)

3A1.g Verhouding tussen verwacht en gemeten Bruto gemeentelijk product****

-

-

-

-

-

Atlas voor gemeenten (via wsjg)

3A1.h Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 74 jaar***

79,6

95,9

101,3

109,8

-

LISA (via wsjg)

3A1.i Percentage demografische druk***

51,1%

50,8%

50,9%

51,6%

-

CBS (via wsjg)

* Het bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen in beeld zijn. De streefwaarden zijn daardoor niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden. In de begroting 2018 is dit al aangepast; streefwaarde voor 2018 is 68.500 oplopend tot 70.000 in 2021.
** De Index Economie 071 is enkele jaren geleden aangepast, met terugwerkende kracht zijn de cijfers herrekend naar een nieuw basisjaar 2012.
*** Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BVV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de wsjg aanduiding. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren van alle gemeenten te vinden zijn: waarstaatjegemeente.nl Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Vanwege deze wettelijk opgelegde werkwijze zie we af van het opnemen van streefwaarden.
**** Deze BBV-indicator is geschrapt van de lijst met verplichte indicatoren en wordt daarom niet meer gemeten.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.