Ga naar boven

Programmabudget

Bestuur en dienstverlening
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Bestuur

Lasten

27.614

11.376

-165

11.211

10.643

568

Baten

-335

-188

29

-160

-100

-60

Saldo

27.279

11.188

-136

11.051

10.543

508

Dienstverlening

Lasten

9.721

9.634

661

10.294

10.444

-149

Baten

-3.262

-2.566

-411

-2.976

-3.411

435

Saldo

6.459

7.068

250

7.318

7.033

286

Programma

Lasten

37.335

21.010

496

21.505

21.086

419

Baten

-3.597

-2.754

-382

-3.136

-3.510

375

Saldo van baten en lasten

33.737

18.256

114

18.370

17.576

794

Reserves

Toevoeging

400

100

43

143

181

-38

Onttrekking

-19.465

-3.230

0

-3.230

-3.230

0

Mutaties reserves

-19.065

-3.130

43

-3.087

-3.049

-38

Resultaat

14.672

15.126

157

15.283

14.527

755

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-19.449

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Saldo

-19.449

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

100

100

0

100

100

0

Onttrekking

0

-125

0

-125

-125

0

Saldo

100

-25

0

-25

-25

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

0

43

43

81

-38

Onttrekking

0

-12

0

-12

-12

0

Saldo

0

-12

43

30

69

-38

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-16

-16

0

-16

-16

0

Saldo

-16

-16

0

-16

-16

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

300

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

300

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

400

100

43

143

181

-38

Onttrekking

-19.465

-3.230

0

-3.230

-3.230

0

Reserves programma 1

-19.065

-3.130

43

-3.087

-3.049

-38

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Bestuur
De verschillen op het beleidsterrein Bestuur zijn de volgende:
De accountantskosten die ten laste van de raad komen zijn ruim € 90.000 hoger dan begroot. De oorzaak is gelegen in meerkosten bij de controle van de jaarrekening over 2017. De overige meerkosten zijn opgenomen binnen het programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

De griffie heeft circa € 38.000 minder uitgegeven aan onderzoeken omdat dit het eerste jaar is dat de rekenkamercommissies van Leiden en Leiderdorp zijn samengevoegd. Hierdoor is de cyclus met onderzoeken wat later gestart waardoor ook minder uitgaven zijn gedaan. Dit saldo is gestort in de Reserve rekenkamer.

Binnen risicobeheersing en verzekeringen is er een voordeel van € 300.000. Het voordeel is voornamelijk ontstaan doordat er in 2018 weinig beroep is gedaan op het eigen risico. Daarnaast is er een voordeel ontstaan van circa € 60.000 door het kritisch doornemen van de brandverzekering voor de panden in eigendom van Leiden.
De universiteitssteden van Nederland en een aantal koepelorganisaties hebben ieder € 5.000 ingelegd voor kennisuitwisseling en gezamenlijke lobby bij het Rijk (totaal € 65.000). Leiden is voorzitter van dit Netwerk Kennissteden Nederland en beheert het budget. Het restant budget eind 2018 bedraagt € 28.000. Voor 2019 zijn in ieder geval uitgaven voorzien voor onderzoek en voor een bijdrage aan de nationale Dag van de Stad.
Het aantal te houden onderzoeken binnen de gemeente varieert. Voor de stadsenquête geldt specifiek dat deze om het jaar gehouden wordt. Gevolg is dat het budget niet elk jaar volledig wordt besteed. Per saldo is er over 2018 een voordeel van € 55.000.
Bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 is uit de voorziening Internationale Samenwerking (ontstaan uit een project met kledingrecycler KICI) een bedrag van € 185.000 gehaald. Het was de bedoeling om deze middelen

al in te zetten voor de doelen uit de werkagenda internationalisering. Dat was eind 2018 nog niet gebeurd, waardoor met name door het bedrag uit de voorziening een voordeel van € 173.000 ontstaat.

Dienstverlening
Er is € 435.000 extra aan baten ontvangen. Het betreft o.a. € 129.000 aan invorderingsopbrengsten BSGR (wordt voortaan vanaf 2018 rechtstreeks aan Leiden overgemaakt), € 215.000 aan incidentele inkomsten van regiogemeenten/SP71 voor o.a. gezamenlijke regionale werkzaamheden m.b.t. basisregistraties (VRIS) en
€ 83.000 aan incidentele extra leges burgerzaken. Het nadeel op de lasten wordt voor € 111.000 veroorzaakt door incidentele extra VRIS-kosten.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Rekenkamer
De maximale omvang van de Reserve Rekenkamer die € 40.000 was is o.b.v. RV18.0058, bestemmingsvoorstellen jaarstukken 2017, voor een periode van 2 jaar vervallen. Op basis van dit besluit wordt het overschot van € 38.468 gestort in de reserve. Daarnaast wordt er o.b.v. RV15.0061 €12.500 onttrokken. De reserve komt rekening houdend met het voorgaande uit op een bedrag van ca. €116.000. Dit relatief hoge bedrag wordt veroorzaakt door de aanloop naar de samenvoeging van de rekenkamercommissie Leiden en Leiderdorp in 2017 en de start van de samengevoegde rekenkamercommissie in 2018. Dit heeft geleid tot minder onderzoeken in 2017 en 2018 met als gevolg een overschot in beide jaren op de budgetten van de rekenkamercommissie.

Overschrijdingen op investeringskredieten

Binnen dit programma zijn geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7100004 Applicatie basisregistraties
Op het oorspronkelijke krediet van € 300.000 was ook rekening gehouden met de aanschaf van een nieuwe GEO-viewer. Dit onderdeel is niet afgenomen. Dat is regionaal afgestemd. In VRIS verband zal dit opnieuw worden onderzocht en eventueel via een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. Er resteert derhalve een bedrag van € 65.000.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018

7100339 Modernisering GBA (mGBA)
Voor 2019 staan de eerste stappen richting de vervanging/ doorontwikkeling van de Burgerzakenapplicatie gepland. Het krediet blijft benodigd en zal worden benut.

7100340 Basisregistratie ondergrond (BRO)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken rond in 2019 de implementatie van de basisregistratie ondergrond af. In dat kader heeft Leiden ook nog een aantal zaken te regelen. De uitgaven op dit krediet zullen daarom dus nog komen. De verwachting is dat het krediet in 2020 afgesloten kan worden.

7100751 Zaakgewijs werken software
Het krediet kan niet worden afgesloten. Het nu resterende positieve saldo van ruim € 62.000 wordt betrokken bij de in 2019 op te stellen business case t.b.v. het Leidse aandeel van het regionale zaaksysteem (workflow, postafhandeling en archiefbeheer).

7100795 Programma VRIS
In 2019 worden nog kosten verwacht die ten laste van dit inmiddels bijna uitgeputte krediet gebracht moeten worden. Daarna zal het krediet worden afgesloten.