Ga naar boven

Programmabudget

Bestuur en dienstverlening
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Bestuur

Lasten

16.575

11.608

16.334

27.942

27.614

328

Baten

-175

-115

-236

-352

-335

-17

Saldo

16.399

11.493

16.097

27.590

27.279

311

Dienstverlening

Lasten

12.853

9.357

585

9.942

9.721

221

Baten

-2.878

-2.450

-820

-3.269

-3.262

-7

Saldo

9.975

6.907

-235

6.672

6.459

214

Programma

Lasten

29.427

20.965

16.918

37.884

37.335

549

Baten

-3.053

-2.565

-1.056

-3.621

-3.597

-24

Saldo van baten en lasten

26.374

18.400

15.862

34.262

33.737

525

Reserves

Toevoeging

175

100

300

400

400

0

Onttrekking

-3.317

-3.105

-16.373

-19.477

-19.465

-12

Mutaties reserves

-3.142

-3.005

-16.073

-19.077

-19.065

-12

Resultaat

23.232

15.395

-210

15.185

14.672

513

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.077

-3.077

-16.373

-19.449

-19.449

0

Saldo

-3.077

-3.077

-16.373

-19.449

-19.449

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

120

100

0

100

100

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

120

100

0

100

100

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

55

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-12

0

-12

0

-12

Saldo

42

-12

0

-12

0

-12

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-16

-16

0

-16

-16

0

Saldo

-16

-16

0

-16

-16

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

0

0

300

300

300

0

Onttrekking

-212

0

0

0

0

0

Saldo

-212

0

300

300

300

0

Totaal

Toevoeging

175

100

300

400

400

0

Onttrekking

-3.317

-3.105

-16.373

-19.477

-19.465

-12

Reserves programma 1

-3.142

-3.005

-16.073

-19.077

-19.065

-12

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Bestuur
Het voordeel van € 311.000 op beleidsterrein Bestuur wordt veroorzaakt door meerdere kleine mee- en tegenvallers. De belangrijkste zijn:

  • De rekenkamercommissies van Leiden en Leiderdorp zijn in 2017 samengevoegd. Doordat minder onderzoeken zijn uitgevoerd is een voordeel ontstaan van € 43.000.
  • Aan relatiegeschenken en kosten voor relatiebeheer is in 2017 € 68.000 meer uitgegeven dan begroot. Het budget voor deze uitgaven is al een aantal jaar te krap.
  • In 2017 zijn meerdere kennisuitwisselingsactiviteiten betaald vanuit het door diverse universiteitssteden hiervoor bijeengebrachte budget. Daarvan is eind 2017 nog € 42.000 niet uitgegeven.
  • De bijdrage aan Holland Rijnland was € 95.000 hoger dan begroot, voornamelijk door frictiekosten als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingsoperatie en door een lagere teruggave van het BTW-compensatiefonds dan verwacht. In 2018 volgt de eindafrekening over 2017.
  • Op verzekeringen is per saldo een voordeel ontstaan van € 87.000. Dit komt doordat er voor een lager bedrag schade-uitkeringen zijn geweest dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
  • Bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 is uit de voorziening Internationale Samenwerking (ontstaan uit een project met kledingrecycler KICI) een bedrag van € 185.000 gehaald. Het was de bedoeling om deze middelen al in 2017 in te zetten voor de doelen uit de werkagenda internationalisering. Dat is nog niet gebeurd. Hierdoor ontstaat een voordeel van ditzelfde bedrag.

Dienstverlening
Het voordeel van € 214.000 wordt veroorzaakt door meerdere kleine mee- en tegenvallers, vooral:

  • De kosten van het beheer van basisregistraties zijn € 112.000 lager. dan begroot
  • De kosten van de taak registratie niet-ingezetenen zijn € 55.000 lager dan begroot.
  • De afdrachten rijbewijzen vallen € 42.000 lager uit doordat er minder rijbewijzen zijn verstrekt.
  • De voorbereiding van de pilot Thuisbezorging indentiteitsbewijzen heeft niet plaatsgevonden, waardoor de kosten € 30.000 lager zijn dan begroot. Uit vooronderzoek is gebleken dat de businesscase niet postief was.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Rekenkamer
Aan de reserve rekenkamer zou in de jaren 2016 tot en met 2019 jaarlijks € 12.500 onttrokken worden als extra armslag voor de rekenkamer om onderzoeken uit te voeren. Omdat door de samenvoeging van de rekenkamers van Leiden en Leiderdorp in 2017 weinig onderzoeken zijn uitgevoerd, hoefde dit bedrag in afwijking van het besluit daartoe niet aan de reserve onttrokken te worden.

Overschrijdingen op investeringskredieten

Binnen dit programma zijn geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

Binnen dit programma zijn geen investeringskredieten afgesloten met een opvallend overschot.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100004 Applicatie basisregistraties
Het krediet is bedoeld voor de ontsluiting van diverse basisregistraties. Deze ontsluiting via het geo-magazijn is nog niet gelukt omdat de landelijke partijen (Kadaster, Kamer van Koophandel) vertraging hebben opgelopen in hun planning en Leiden daarom nog niet kon aansluiten. We verwachten in 2018 aan te kunnen sluiten. De ontsluiting via een geo-viewer wordt in 2018 (ook) in gezamenlijkheid opgepakt en aangeschaft. Dit is dan het sluitstuk van het krediet.

7100339 Modernisering GBA (mGBA)
Door landelijke vertraging is de modernisering van het GBA door het Rijk op de lange baan geschoven. Leiden zal zelf nu verbeteringen, die op hold stonden vanwege de aangekondigde modernisering, doorvoeren.

7100340 Basisregistratie ondergrond (BRO)
De landelijke overheid is nog druk bezig met het vaststellen van de definities van de BRO. Leiden participeert in de klankbordgroep. Omdat de landelijke basisregistratie nog niet rond is, kan Leiden alleen voorbereidingentreffen op de komende implementatie. De uitgaven op dit krediet zullen dus nog komen.

7100384 Tachymeters
De vervanging van de tachymeters (instumenten voor landmeten) heeft vertraging opgelopen. Op dit moment zijn de Tachymeters vervangen en komt er nog één factuur aan die betaald moet worden. In 2018 wordt dit krediet afgesloten.

7100750 Zaakgewijs werken organisatie ontwikkeling
Het krediet kan niet worden afgesloten. Er komen nog kosten in 2018 waarna het krediet aan het einde van 2018 afgesloten kan worden.