Ga naar boven

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doelen en prestaties bij 1A Bestuur

Doel

Prestatie

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschappen, Rijk en Europa

1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

Toelichting op prestaties

De volgende prestaties zijn komen te vervallen door wijziging van de financiële regelgeving (BBV): 1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning, 1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie, 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits, en 1A2.9 Organiseren van medezeggenschap. De werkzaamheden achter de prestaties gaan natuurlijk onverminderd door. Over eventuele bijzonderheden zal worden gerapporteerd in programma 12, Overhead, Vpb en onvoorzien.

Verbonden partijen

Holland Rijnland

Motieven en doelen deelname GR

Het bereiken van sommige maatschappelijke doelen kan alleen door grootschalige samenwerking om slagkracht te realiseren. Vraagstukken van mobiliteit, economie, wonen, groen en ruimtelijke ontwikkeling doen zich per definitie voor op de schaal van de agglomeratie. Agendering van samenwerkingspunten kan door alle gemeenten worden geïnitieerd. Holland Rijnland is daarnaast uitvoeringsorganisatie voor het Regionaal Bureau Leerplicht, Woonruimteverdeling en Volwasseneneducatie.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2018

In haar jaarverslag en -rekening legt de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland verantwoording af over al haar inspanningen en resultaten. De volgende prestaties zijn o.a. geleverd in 2018:

 • Uitvoering Energieakkoord Holland Rijnland
 • Regionale Woonagenda is opgesteld, plus uitvoeringsagenda
 • Uitvoering van het Regionaal Groenprogramma, er zijn diverse financieringen verstrekt
 • Voorkeursvariant Duinpolderweg
 • Voorbereidingen nieuwe OV-concessie, feitenverzameling
 • Lobby voor budget Jeugdhulp
 • Opstellen nieuwe huisvestingsverordening
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Uitvoering doelgroepenvervoer
 • Banenimpuls kwetsbare jongeren
 • Uitvoeringstaken van Regionaal Bureau Leerplicht
 • TWO Jeugdhulp

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

Vanwege gemeenteraadsverkiezingen is in juni 2018 een nieuw AB en DB geformeerd.

Daarna is gestart met de opstelling van een nieuwe inhoudelijke agenda die medio 2019 aan de raden zal worden voorgelegd.

Bijdrage 2018

Inwonersbijdrage en Regionaal Bureau Leerplicht €1.268.462

Regionaal Investeringsfonds €3.076.652

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 1A Bestuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad'

28%

-

29%

-

-

Stads- en wijkenquête *

Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd'

48%

-

51%

-

-

Stads- en wijkenquête *

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.