Ga naar boven

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

121.008

106.102

Overlopende passiva

17.464

23.173

Totaal

138.472

129.275

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Kasgeldleningen

25.000

Bank- en girosaldi

47.760

56.857

Overige schulden

48.248

49.246

Totaal

121.008

106.102

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

  • Nog te betalen kosten € 23 mln
  • Crediteuren € 26 mln

De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:

  • Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) € 5,5 mln
  • Rente langlopende geldleningen € 3,2 mln
  • Onderwijshuisvesting € 2,2 mln
  • Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland € 1,9 mln
  • Gemeente Oegstgeest - Achterstallig onderhoud Haarlemmertrekvaart € 1,3 mln
  • Aflossing langlopende geldlening BNG € 1,0 mln
  • Hoogheemraadschap van Rijnland - Bombaggeren Vinkbrug € 0,9 mln

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

8.261

9.484

- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

4.194

7.664

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

5.009

6.025

Totaal

17.464

23.173

De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:

Omschrijving

Saldo 31-12-2016

Saldo 31-12-2017

Nog te betalen ingehouden loonheffing

5.299

6.574

Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer

1.621

1.320

Nog te betalen pensioenpremies

884

1.082

Overige posten

457

508

Totaal

8.261

9.484

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo 31-12-2016

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen

Saldo 31-12-2017

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

1.066

2.374

1.522

1.918

Vooruitontvangen van diverse ministeries

2.916

1.823

2.119

2.620

Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties

212

3.186

272

3.126

Totaal

4.194

7.383

3.913

7.664

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo 31-12-2016

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen

Saldo 31-12-2017

PZH 2009-525083Brug Poelgeest

240

240

PZH-2015-508201432 Stad-landverbindingen

9

9

PZH-2017-605891513

484

481

3

PZH-2011-246510227.2 en PZH-2010-0018854 Bio Science park

295

295

PZH-2014-489158825 Naturalispark/Leeuwenhoekpark

PZH-Diverse Molens

51

6

57

PZH-2014-499247949 Oostvlietpolder

PZH-2014-489179456 Lakenhal

415

415

PZH-2015-534224081 Ommelanden

488

1.200

518

1.170

PZH-2015-514893527 Bohrweg

84

84

PZH-Buslocaties

10

10

PZH-2017-606862151 Groen doet goed

40

40

PZH-Wandelknoopnetwerk

9

109

15

103

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

1.066

2.374

1.522

1.918

Actieplan jeugdwerk

1.411

1.549

752

2.208

Overgangssubsidie verkeerslawaai

475

475

ESF/Veiligheidshuis

65

162

169

58

Volwasseneducatie 2015

63

112

175

Onderwijsachterstanden beleid (OAB)

343

164

179

Vroegtijdige schoolverlaters

554

554

Rijksdienst Turfmarkt BRP

5

5

Vooruitontvangen van diverse ministeries

2.916

1.823

2.119

2.620

De vooruitontvangen bedragen van overige overheidsinstanties ad € 3.126.000 per 31-12-2017 betreft 2 posten:

- € 776.000 betreft van diverse gemeenten ontvangen bijdragen in verband met licht verstandelijk beperkten
- € 2.350.000 betreft vooruitontvangen bijdrage van de gemeente Oegstgeest ten behoeve van de aanleg brug Poelgeest

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

Saldo 31-12-2016

Saldo 31-12-2017

Bijdragen van derden tbv verbouw Lakenhal

1.761

1.441

Parkeervergunningen

1.115

1.041

Vooruitgefactureerde erfpachtcanons

1.193

1.135

Overige posten

940

2.409

Totaal

5.009

6.025