Ga naar boven

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

106.103

70.240

Overlopende passiva

23.173

20.559

Totaal

129.275

90.799

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

Bank- en girosaldi

56.857

26.978

Overige schulden

49.246

43.262

Totaal

106.102

70.240

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

  • Nog te betalen kosten € 23 mln
  • Crediteuren € 20 mln

De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:

  • Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) € 4,2 mln
  • Rente langlopende geldleningen € 3,4 mln
  • Onderwijshuisvesting € 3,6 mln
  • Gemeente Leiderdorp - Sociale premies uitkeringenadministratie € 0,9 mln
  • Servicepunt71 - VRIS/ICT € 0,9 mln

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

9.484

9.451

- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

7.664

6.549

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

6.025

4.559

Totaal

23.173

20.559

De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:

Omschrijving

Saldo 31-12-2017

Saldo 31-12-2018

Nog te betalen ingehouden loonheffing

6.574

6.693

Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer

1.320

1.195

Nog te betalen pensioenpremies

1.082

1.186

Overige posten

508

377

Totaal

9.484

9.451

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo 31-12-2017

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2018

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

1.918

1.082

2.023

2.859

Vooruitontvangen van diverse ministeries

2.620

7.562

6.106

1.164

Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties

3.126

600

2.526

Totaal

7.664

9.244

8.129

6.549

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo 31-12-2017

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2018

PZH OBSP Ontsluiting Bio Science Park DOS-2014-0003584

3

3

PZH Zernikedreef Bio Science Park DOS-2010-0018854

285

285

PZH-DiverseMolens DeValk/Maredijk/Stadspolder/Roodenburger/Kikker

57

23

13

47

PZH Leidse Ommelanden DOS-2014-0008088

1.170

943

2.000

2.227

PZH Groen doet Goed 2017 DOS-2017-0003574

40

40

PZH Wandelknooppuntennetwerk DOS-2016-0004432

103

103

PZH Groen doet Goed 2016 DOS-2016-0003549

10

10

PZH Brugverbinding Poelgeest DOS-2009-0014053

240

240

PZH Toegankelijkheid bushaltelocatie Hoge Rijndijk DOS-2014-0008087

20

20

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

1.918

1.082

2.023

2.859

MJV Via Hollands Midden Veiligheidshuis subsidie van der Staay

58

49

9

SZW ESF Actieplan jeugdwerk

2.208

2.688

1.386

904

MJV Leren van complexe casuïstiek

16

120

104

MOCW WEB / Volwasseneducatie 2015/2016/2017/2018

174

1.427

1.400

147

MOCW Onderwijsachterstanden beleid (OAB) 2014/40002en3 M

180

3.380

3.200

Vooruitontvangen van diverse ministeries

2.620

7.560

6.106

1.164

Regiomiddelen Beschermd wonen

45

45

Stichting platform gehandicapten

731

600

131

Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brug Poelgeest

2.350

2.350

Vooruitontvangen van overige overheden

3.126

600

2.526

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

Saldo 31-12-2017

Saldo 31-12-2018

Bijdragen van derden tbv (verbouw) Lakenhal

1.441

769

Parkeervergunningen

1.041

1.239

Vooruitgefactureerde erfpachtcanons

1.135

1.083

Overige posten

2.409

1.468

Totaal

6.025

4.559