Ga naar boven

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Algemene reserve

32.069

17.454

Bestemmingsreserves

341.683

320.712

Gerealiseerd resultaat

2.979

4.582

Totaal

376.731

342.749

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2017 nog niet verwerkt.

Voor een verdere toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 5.5.

Prg

Boekwaarde 1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2017

ALGEMENE RESERVES

AD

8100908 concernreserve

32.069

916

18.510

2.979

17.454

32.069

916

18.510

2.979

17.454

BESTEMMINGSRESERVES

1

8100060 reserve raad

153

153

1

8100062 reserve Holland Rijnland

38.889

19.450

19.439

1

8100066 egalisatiereserve verkiezingen

170

100

270

1

8101247 reserve rekenkamer

47

47

3

8101286 Reserve programma binnenstad

2.643

641

2.356

928

3

8101305 Reserve economische impulsen

6.971

746

6.225

4

8100156 reserve parkeren

3.814

11.040

11.620

3.234

4

8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten

30.516

2.867

9.044

24.339

4

8100161 reserve fietsenstalling station

11.971

70

206

11.835

5

8100303 reserve asbestsanering

389

282

309

362

5

8100304 reserve groen Oostvlietpolder

5

5

5

8100305 reserve groene singels

610

150

409

351

5

8100306 reserve ontsluiting van groengebieden

972

109

863

5

8100308 reserve duurzaamheidsfondsen

6.956

3.192

3.764

5

8100309 reserve klimaatmaatregelen

143

143

5

8100310 res. leefbaarh.projecten in de wijken

6.515

211

862

5.864

6

8100359 reserve grondexploitaties

3.058

11.677

8.377

54

6.304

6

8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

660

30

630

6

8100361 reserve afkoopsommen erfpacht

107.472

2.016

1.569

107.919

6

8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

201

3

198

6

8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges

133

1.164

1.297

6

8100365 reserve sociale huurwoningen

518

19

499

6

8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal

430

4

434

6

8100368 reserve strategische aankopen

1.575

154

96

29

1.604

6

8100369 reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016

7.270

129

1.118

6.281

6

8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

139

421

391

169

6

8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

6.267

63

6.330

6

8100376 Reserve risico's projecten in uitvoering

3.576

906

2.670

6

8100377 reserve risico's bijzondere projecten

2.720

420

2.300

6

8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat

274

63

337

6

8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling

2.264

447

1.817

6

8101513 Reserve herontwikkeling Stationsgebied

1.295

1.295

7

8100557 reserve combinatiefuncties

454

134

320

7

8100559 Reserve onderwijshuisvesting

1.937

1.083

854

8

8100059 Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

169

15

184

8

8100666 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

347

15

332

8

8100677 reserve exploitatie De Nobel

239

11

228

8

8101035 reserve Pieterskerk

4.797

193

123

4.867

8

8101272 reserve bedrijfsvoering ELO

580

11

13

578

8

8101487 Reserve sportstimuleringsfonds

500

50

450

9

8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

323

150

173

9

8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

3.444

713

364

3.793

10

8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

5.623

241

795

5.069

10

8101090 Reserve zachte landing WSW

1.349

1.624

481

2.492

10

8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB

684

131

553

10

8101511 Reserve Fonds Debt? to no Debt!

300

34

266

AD

8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ

4.053

1.985

2.068

AD

8101102 reserve bedrijfsvoering plankosten

2.166

1.407

1.082

2.491

AD

8101278 reserve zachte landing 3D's

11.628

4.878

5.004

11.502

AD

8101285 Reserve Informatisering

386

651

168

869

AD

8101304 Reserve afschrijvingen investeringen

44.815

10.431

525

54.721

AD

8100063 reserve flankerend beleid

2.698

550

2.148

AD

8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern

3.165

1.941

2.218

2.888

AD

8101306 Reserve verv.inv. maatschappelijk nut

568

316

174

710

AD

8101363 Reserve budgetoverheveling

4.636

5.888

5.269

5.255

341.682

61.156

81.518

608

320.712

TOTAAL

373.751

62.072

100.028

608

2.979

338.166

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voor een toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 5.6.

Prg

Boekwaarde 1-1-2017

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde 31-12-2017

EGALISATIEVOORZIENINGEN

5

8105025 Voorziening waterkwaliteit

532

411

366

577

5

8105026 Voorziening groot onderhoud kunstwerken

1.668

957

1.116

1.509

5

8105027 Voorz.groot onderh.walm. en beschoeiing

1.168

340

508

1.000

5

8105028 Voorziening groot onderhoud wegen

3.189

3.064

2.899

3.354

5

8105029 Voorz. groot onderh.openbare verlichting

210

94

116

5

8105030 Voorziening groot onderhoud spelen

428

358

70

5

8105031 Voorziening groot onderh.straatmeubilair

43

284

141

186

5

8105162 Voorziening groot onderhoud gemalen

394

92

376

110

5

8105036 Voorziening groeiplaatsverbetering

342

119

373

88

6

8105009 voorziening onderh.gemeentelijk vg

15.077

3.106

1.866

16.317

8

8105007 voorziening groot onderhoud lakenhal

194

79

35

238

8

8105160 Voorziening groot onderhoud sportacc.

2.785

1.497

1.583

2.699

9

8105011 voorziening oggz/regionaal kompas

148

1

147

AD

8105012 Voorziening onderhoud gebouwen DZB

439

40

479

Totaal Egalisatievoorzieningen

26.408

10.199

9.716

70

26.820

VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING

1

8105159 Voorziening internationale samenwerking

184

184

5

8105003 voorziening boomregeling wijk

1.899

457

17

2.339

8

8105166 Voorz. restauratie collectie De Lakenhal

250

250

AD

8105163 Voorz. van derden verkregen middelen

199

150

285

64

Totaal voorziening van derden verkregen middelen met specifieke bestemming

2.282

857

302

184

2.653

VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN

1

8105151 voorziening pensioenen wethouders

6.412

103

178

6.131

2

8105060 Voorziening veiligheidsbeleid

152

8

144

4

8105154 voorz. Afwikkeling voc-gelden

200

200

9

8105164 Voorz. huisvesting statushouders

1.578

231

1.809

10

8105035 Voorz.trans.verg.DZB personeel

418

144

274

AD

8105153 voorziening loga-gelden

233

23

210

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

8.992

231

278

378

8.567

VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN RISICO'S

3

8105037 voorziening garantstelling BTF

267

267

OH

8105167 Voorziening Risico WGA

243

243

Totaal voorzieningen ter dekking van risico's

267

243

510

VOORZIENINGEN BIJDRAGEN AAN TOEKOMSTIGE VERVANGINGSINVESTERINGEN

5

8105004 voorziening riolering toek.investeringen

4.979

1.073

1.730

4.322

Totaal voorzieningen bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen

4.979

1.073

1.730

4.322

TOTAAL

42.928

12.603

12.026

632

42.872

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Onderhandse leningen

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

160.379

256.827

- binnenlandse bedrijven

3

3

- binnenl.pens./verz.inst.

22.500

21.250

182.882

278.080

Door derden belegde gelden

105

108

Waarborgsommen

168

161

Totaal

183.155

278.349

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2017:

Saldo 31-12-2016

Vermeer - deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2017

Rentelast 2017

Onderhandse leningen

182.882

115.000

19.802

278.080

5.033

Door derden belegde gelden

105

3

108

2

Waarborgsommen

168

1

8

161

Totaal

183.155

115.004

19.810

278.349

5.035

Toelichting

In 2017 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken voor een totaalbedrag van van € 115 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.