Ga naar boven

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

Algemene reserve

17.454

17.940

Bestemmingsreserves

320.712

305.336

Gerealiseerd resultaat

4.582

2.431

Totaal

342.749

325.708

Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2018 nog niet verwerkt.

Voor een verdere toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 5.5.

Prg

Boekwaarde 1-1-2018

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2018

ALGEMENE RESERVES

AD

8100908 concernreserve

17.454

11.409

15.505

4.582

17.940

17.454

11.409

15.505

4.582

17.940

BESTEMMINGSRESERVES

1

8100060 reserve raad

153

153

1

8100062 reserve Holland Rijnland

19.439

3.077

16.362

1

8100066 egalisatiereserve verkiezingen

270

100

125

245

1

8101247 reserve rekenkamer

47

81

13

115

3

8101286 Reserve programma binnenstad

928

771

1.088

611

3

8101305 Reserve economische impulsen

6.225

1.548

4.677

4

8100156 reserve parkeren

3.234

9.143

8.322

4.055

4

8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten

24.339

432

10.227

14.544

4

8100161 reserve fietsenstalling station

11.835

1.273

3.458

9.650

5

8100303 reserve asbestsanering

362

106

114

354

5

8100305 reserve groene singels

351

251

115

487

5

8100306 reserve ontsluiting van groengebieden

863

695

146

1.412

5

8100308 reserve duurzaamheidsfondsen

3.764

1.909

1.855

5

8100309 reserve klimaatmaatregelen

143

143

5

8100310 res. leefbaarh.projecten in de wijken

5.864

177

1.417

4.624

6

8100359 reserve grondexploitaties

6.304

12.607

9.681

54

9.176

6

8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

630

18

612

6

8100361 reserve afkoopsommen erfpacht

107.919

2.016

1.464

108.471

6

8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

198

2

3

197

6

8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges

1.297

4.420

1.911

3.806

6

8100365 reserve sociale huurwoningen

499

32

467

6

8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal

434

4

430

8

6

8100368 reserve strategische aankopen

1.604

360

71

29

1.864

6

8100369 reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016

6.281

127

700

5.708

6

8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

169

2

150

21

6

8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

6.330

63

1.364

5.029

6

8100376 Reserve risico's projecten in uitvoering

2.670

2.573

97

6

8100377 reserve risico's bijzondere projecten

2.300

2.300

6

8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat

337

186

151

6

8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling

1.817

112

835

1.094

6

8101513 Reserve herontwikkeling Stationsgebied

1.295

1.000

2.295

6

8101673 Res Duurzame Verstedelijking

2.500

2.500

7

8100557 reserve combinatiefuncties

320

120

200

7

8100559 Reserve onderwijshuisvesting

854

38

816

8

8100059 Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

184

15

199

8

8100666 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

332

61

271

8

8100677 reserve exploitatie De Nobel

228

10

218

8

8101035 reserve Pieterskerk

4.867

193

123

4.937

8

8101272 reserve bedrijfsvoering ELO

578

17

561

8

8101487 Reserve sportstimuleringsfonds

450

150

300

8

8101651 Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

360

12

348

9

8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

173

173

9

8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

3.793

320

3.473

10

8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

5.069

141

293

4.917

10

8101090 Reserve zachte landing WSW

2.492

398

2.094

10

8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB

553

92

461

10

8101511 Reserve Fonds Debt? to no Debt!

266

4

262

AD

8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ

2.068

253

1.815

AD

8101102 reserve bedrijfsvoering plankosten

2.491

1.222

1.030

2.683

AD

8101278 Reserve Sociaal Domein

11.502

25.401

7.996

28.907

AD

8101285 Reserve Informatisering

869

432

437

AD

8101304 Reserve afschrijvingen investeringen

54.721

8.575

26.069

200

37.027

AD

8100063 reserve flankerend beleid

2.148

185

1.963

AD

8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern

2.888

1.000

2.407

1.481

AD

8101306 Reserve verv.inv. maatschappelijk nut

710

1.290

2.000

AD

8101363 Reserve budgetoverheveling

5.255

8.199

4.745

8.709

320.712

82.638

97.732

283

305.337

TOTAAL

338.166

94.047

113.237

283

4.582

323.277

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voor een toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 5.6.

Prg

Boekwaarde 1-1-2018

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde 31-12-2018

EGALISATIEVOORZIENINGEN

5

8105025 Voorziening waterkwaliteit

577

355

254

678

5

8105026 Voorziening groot onderhoud kunstwerken

1.509

846

1.105

1.250

5

8105027 Voorz.groot onderh.walm. en beschoeiing

1.000

296

226

1.070

5

8105028 Voorziening groot onderhoud wegen

3.354

2.471

3.046

2.779

5

8105029 Voorz. groot onderh.openbare verlichting

116

191

-12

319

5

8105031 Voorziening groot onderh.straatmeubilair

186

129

50

265

5

8105162 Voorziening groot onderhoud gemalen

110

79

97

92

5

8105036 Voorziening groeiplaatsverbetering

88

123

211

6

8105009 voorziening onderh.gemeentelijk vg

16.317

2.972

6.322

12.967

8

8105007 voorziening groot onderhoud lakenhal

238

114

352

8

8105160 Voorziening groot onderhoud sportacc.

2.699

1.363

1.085

2.977

9

8105011 voorziening oggz/regionaal kompas

147

147

AD

8105012 Voorziening onderhoud gebouwen DZB

479

41

520

Totaal Egalisatievoorzieningen

26.820

8.980

12.384

412

23.004

VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING

5

8105003 voorziening boomregeling wijk

2.339

337

894

1.782

8

8105166 Voorz. restauratie collectie De Lakenhal

250

55

85

220

AD

8105163 Voorz. van derden verkregen middelen

64

286

182

168

Totaal voorziening van derden verkregen middelen met specifieke bestemming

2.653

678

1.161

2.170

VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN

1

8105151 voorziening pensioenen wethouders

6.131

245

596

5.780

2

8105060 Voorziening veiligheidsbeleid

144

10

134

6

Voorziening negatieve grondexploitaties

3.435

3.435

9

8105164 Voorz. huisvesting statushouders

1.809

24

1.833

10

8105035 Voorz.trans.verg.DZB personeel

274

246

28

AD

8105153 voorziening loga-gelden

210

93

117

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

8.567

3.704

945

11.327

VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN RISICO'S

3

8105037 voorziening garantstelling BTF

267

267

OH

8105167 Voorziening Risico WGA

243

273

516

Totaal voorzieningen ter dekking van risico's

510

273

783

VOORZIENINGEN BIJDRAGEN AAN TOEKOMSTIGE VERVANGINGSINVESTERINGEN

5

8105004 voorziening riolering toek.investeringen

4.322

1.000

3.383

1.939

Totaal voorzieningen bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen

4.322

1.000

3.383

1.939

TOTAAL

42.872

14.635

17.873

412

39.223

Onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wordt dit jaar ook de voorziening negatieve grondexploitaties gepresenteerd. Dit is in andere jaren altijd een correctiepost op de waarde van de voorraden geweest. Voor Lammenschansdriehoek en Dieperhout worden negatieve resultaten verwacht, terwijl er per 31-12-2018 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat de bedragen die voor deze projecten in de voorziening negatieve grondexploitaties zijn gestort, worden gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat per 31-12-2018 om een totaalbedrag ad € 3.4 mln.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

Onderhandse leningen

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

256.827

343.111

- binnenlandse bedrijven

3

3

- binnenl.pens./verz.inst.

21.250

20.000

278.080

363.114

Door derden belegde gelden

108

109

Waarborgsommen

161

186

Totaal

278.349

363.409

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2018:

Saldo 31-12-2017

Vermeer - deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2018

Rentelast 2018

Onderhandse leningen

278.080

110.000

24.966

363.114

5.646

Door derden belegde gelden

108

1

109

1

Waarborgsommen

161

29

4

186

Totaal

278.349

110.030

24.970

363.409

5.647

Toelichting

In 2018 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken voor een totaalbedrag van van € 110 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.