Ga naar boven

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

In erfpacht uitgegeven gronden

175.502

175.109

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

30.911

34.038

Overige investeringen met een economisch nut

347.994

375.099

Totaal investeringen economisch nut

554.407

584.246

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

124.762

139.803

Totaal

679.169

724.049

Als onderdeel van de herziening van de financiële verordening zijn voor verschillende typen sportvelden de afschrijvingstermijnen geactualiseerd, zodat de boekhoudkundige levensduur van de sportvelden zo goed mogelijk aansluiten bij de verwachte levensduur. De afschrijvingstermijnen stonden allemaal op 40 jaar. Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

Onderdeel

Type veld

Afschrijftermijn

Natuurgrasveld

40

Onderbouw sportveld

- Kunstgrasveld hockey waterveld

- Atletiekbaan met volkunststof toplaag

30

- WETRA voetbalveld

- Kunstgrasveld (voetbal, hockey, korfbal) met rubber, TPE of

zand inoestrooid:

24

- Tennisbaan gravel en gravel plus

- Handbalveld asfalt

- Diverse (hekwerken. bestratino. lichtmasten)

24

Toplaag sportveld

Atletiekbaan met volkunststof toplaaq

15

- WETRA voetbalveld;

- Kunstgrasveld (voetbal, hockey) met rubber, TPE of zand inqestrooid

12

- Kunstorasveld hockev waterveld

10

- Kunstgrasveld korfbal zand ingestrooid nieuwe veld afmetinq 40x20

8

Deze wijziging heeft geen invloed op de boekwaarde per 31-12-2017, maar heeft wel gevolgen voor de afschrijving over 2018. Door de afschrijving te bepalen op basis van de nieuwe afschrijvingstermijnen en - afschrijvingsmethoden is € 19.846 meer afgeschreven dan zou zijn gebeurd met de oude afschrijvingstermijnen/-methoden.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

20.856

2.876

294

12

23.425

Vervoermiddelen

2.887

1.274

487

3.674

Machines, apparaten en installaties

5.022

674

584

45

5.069

Overige materiele vaste activa

2.146

-39

236

1.870

Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

30.911

4.785

1.601

57

34.038

Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Verv.+renov.riolering Haagweg zuid

647

Renovatie riolering Vreewijk

427

Overig

1.802

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

2.876

Vervoermiddelen

Vervangen containers (vm Gevulei) 2017

421

Kraan haakwagen 4 asser

263

Overig

590

Totaal Vervoermiddelen

1.274

Machines, apparaten en installaties

Inzamelmiddelen

576

Overig

98

Totaal Machines, apparaten en installaties

674

Overige materiële vaste activa

Aanschaf ondergrondse containers

-39

Totaal Overige materiële vaste activa

-39

TOTAAL INVESTERINGEN

4.785

In het project ondergrondse containers waren werkzaamheden meegenomen, die ten laste van het reguliere krediet hadden moeten komen. Dat is in 2018 bij de afronding gecorrigeerd.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

In erfpacht uitgegeven gronden

175.502

393

175.109

Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden

175.502

393

175.109

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

38.307

9.148

550

46.905

Woonruimten

713

1.698

41

2.370

Bedrijfsgebouwen

275.594

26.425

35

11.571

244

290.169

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

2.983

564

165

182

20

3.180

Vervoermiddelen

1.777

1.622

374

3.025

Machines, apparaten en installaties

14.823

2.716

1.665

735

15.139

Overige materiele vaste activa

13.798

2.482

1.704

263

14.313

Subtotaal overige investeringen met economisch nut

347.994

44.655

200

15.538

1.812

375.099

Totaal overige investeringen met economisch nut

523.496

44.655

593

15.538

1.812

550.208

Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

In 2018 is de Financiële verordening gemeente Leiden 2016 gewijzigd (RB18.0079), voor een aantal sportvelden is de afschrijvingstermijn verlaagd. Dit leidt tot een aanpassing in de afschrijving ten opzichte van 2017 van ongeveer € 20.000.

De boekwaarde van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat zelf (€ 3.396.000) als de technische installaties daarvan (€ 286.000) stonden tot en met 31-12-2017 onder de materiele vaste activa van de gemeente Leiden opgenomen. Geconstateerd is dat dit onjuist is. Het economische eigendom van deze activa is lang geleden al overgedragen aan de Regionale Brandweer Hollands Midden. Er is een overeenkomst tot dekking van boekverlies gesloten, waarin is afgesproken dat de jaarlijkse kapitaallasten worden vergoed door de Regionale Brandweer Hollands Midden. De boekwaarde wordt om die reden met ingang van 1-1-2018 opgenomen onder de financiele vaste activa (leningen verstrekt aan overige verbonden partijen).

Specificatie oveige investeringen materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

Aankoop Rijnsburgerweg 1-1A

8.425

exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

550

Overig

173

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

9.148

Woonruimten

Aan- en verkoop woningen Rhijnvreugd

1.698

Totaal Woonruimten

1.698

Bedrijfsgebouwen

Bouw parkeergarage Garenmarkt

7.851

Uitbreiding Lakenhal (37jr)

4.712

Teld/Sleut Kiljanpad nieuwbouw

3.782

Overig

10.080

Totaal Bedrijfsgebouwen

26.425

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Toplaag Mors I

362

Verv.riolering sportaccomm. 2013-2017

273

Overig

-71

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

564

Vervoermiddelen

Zijlader

249

Overig

1.373

Totaal Vervoermiddelen

1.622

Machines, apparaten en installaties

Ren.+ uitbr.installaties Lakenhal (20jr)

1.908

Uitbreiding betaald parkeren

144

Overig

664

Totaal Machines, apparaten en installaties

2.716

Overige materiële vaste activa

Spelen openbare ruimte

680

Speeltoestellen 2016

414

Overig

1.387

Totaal Overige materiële vaste activa

2.482

TOTAAL INVESTERINGEN

44.655

Specificatie des-investeringen in overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

In erfpacht uitgegeven gronden

Verkoop in erfpacht uitgegeven grond

393

Totaal In erfpacht uitgegeven gronden

393

Bedrijfsgebouwen

Boerhln 44 Dakwerkz 2003.185

35

Overig

Totaal Bedrijfsgebouwen

35

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Afb.bw. Kunstgras GHC

165

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

165

TOTAAL DES-INVESTERINGEN

593

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

550

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

550

Bedrijfsgebouwen

mdl r&u herinrichting

225

Overig

19

Totaal Bedrijfsgebouwen

244

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Waterveld Roomburg - Kunstgrasmat

20

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

20

Machines, apparaten en installaties

Ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)

735

Totaal Machines, apparaten en installaties

735

Overige materiële vaste activa

mdl r&u interieur

181

mdl r&u verhuizing

79

Overig

3

Totaal Overige materiële vaste activa

263

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

1.812

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investeringen met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (Tot en met 2016)

86.346

-60

2.646

5

83.635

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)

32.447

18.579

692

1.674

48.660

Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016)

4.568

488

4.080

Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017)

1.138

1.961

50

3.049

Overige materiele vaste activa (tot en met 2016)

161

11

150

Overige materiele vaste activa (Vanaf 2017)

102

127

229

Totaal

124.762

20.607

3.887

1.679

139.803

Voor grond-, weg- en waterbouwkundige werken (tot en met 2016) is de boekwaarde per 31-12-2017 € 58.000 lager en voor grond-, weg- en waterbouwkundige werken (vanaf 2017) hoger dan in de jaarrekening 2017. Het gaat hier om een aantal kleinere bedragen die in de jaarrekening 2017 onder de verkeerde categorie zijn verantwoord.

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Bouwkosten Valkbrug

2.179

Reconstructie Maresingel

1.514

Oude Kooi verharding

1.136

Overig

13.689

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

18.519

Machines, apparaten en installaties

Technische install. beweegbare bruggen

961

Vervanging openbare verlichting

482

Overig

517

Totaal Machines, apparaten en installaties

1.961

Overige materiële vaste activa

fiets en auto bewegwijzering

84

Overig

43

Totaal Overige materiële vaste activa

127

TOTAAL INVESTERINGEN

20.607

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Huisv. Verg.houders Voorschoterweg

529

Singelpark - Brugverbindingen

264

Overig

887

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.679

Machines, apparaten en installaties

Overig

Totaal Machines, apparaten en installaties

-

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

1.679

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2018 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2017

Toename

Aflossingen

Afschrijvingen

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

10.142

2.000

12.142

- voorziening deelnemingen

-123

-567

-690

- overige verbonden partijen

20

20

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

1.233

45

1.188

- deelnemingen

75

75

- overige verbonden partijen

3.681

150

3.532

Overige langlopende leningen

6.418

894

1.106

6.206

Totaal

21.446

2.327

1.301

22.473

Deelnemingen

1-1-2018

31-12-2018

Afwaardering duurzame waarde-vermindering

Balanswaarde per 31-12-2018

B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag

18

18

18

DZB Partycatering BV Leiden

135

135

135

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

789

789

789

N.V. Alliander

8.175

8.175

8.175

Innovation Quarter

1.000

2.000

1.000

Voorziening Innovation Quarter

-123

-190

-190

UNIIQ

0

1.000

1.000

Voorziening UNIIQ

0

-500

-500

Coöperatief Leids Startersfonds

25

25

25

Totaal deelnemingen

10.019

11.452

11.452

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De deelneming in het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is in 2018 met € 1.000.000 uitgebreid. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Voor de deelneming in het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is een verliesvoorziening gevormd van € 190.340. Uit de jaarcijfers van IQ blijkt dat in de aanloopfase alleen kosten worden gemaakt en dat op dit moment niet hard kan worden aangetoond wanneer het revolverend karakter van het fonds geëffectueerd gaat worden. De verliesvoorziening kan worden ingezet om eventuele tekorten in de aanloopfase van het fonds op te vangen.

In 2018 heeft de gemeente Leiden een deelneming genomen van € 1.000.000 in het Proof of Concept fonds UNIIQ. Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Voor de deelneming in UNIIQ is een verliesvoorziening gevormd van € 500.000.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van € 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.

Leningen aan woningbouwcorporaties
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.

Lening aan deelnemingen

Dit betreft een lening verstrekt van € 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Leningen aan overige verboden partijen
De boekwaarde van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat zelf (€ 3.396.000) als de technische installaties daarvan (€ 286.000) stonden tot en met 31-12-2017 onder de materiele vaste activa van de gemeente Leiden opgenomen. Geconstateerd is dat dit onjuist is. Het economische eigendom van deze activa is lang geleden al overgedragen aan de Regionale Brandweer Hollands Midden. Er is een overeenkomst tot dekking van boekverlies gesloten, waarin is afgesproken dat de jaarlijkse kapitaallasten worden vergoed door de Regionale Brandweer Hollands Midden. De boekwaarde wordt om die reden met ingang van 1-1-2018 opgenomen onder de financiele vaste activa (leningen verstrekt aan overige verbonden partijen).

Overige langlopende leningen
De mutaties in de overige langlopende leningen bestaan vooral uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen die lopen via de Stadsbank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).