Ga naar boven

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

In erfpacht uitgegeven gronden

175.818

175.502

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

25.601

30.911

Overige investeringen met een economisch nut

342.906

351.676

Totaal investeringen economisch nut

544.325

558.089

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

98.960

124.762

Totaal

643.285

682.851

Als onderdeel van de herziening van de financiële verordening per 1 januari 2017 zijn ook de afschrijvingstermijnen geactualiseerd, zodat de boekhoudkundige levensduur van de reconstructie van wegen, renovatie van riolering en grote civieltechnische werken zo goed mogelijk aansluiten bij de verwachte levensduur. Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

Was

Wordt

Motivatie

Grote civieltechnische werken

40

60

Gebruik duurzame materialen en zwaardere constructie

Reconstructie van wegen

25

40

Afschrijvingstermijn reconstructie is gelijk getrokken met termijn aanleg omdat deze in praktijk niet verschillen.

Renovatie van riolering

25

40

Gebruik duurzame materialen

Deze wijziging heeft geen invloed op de boekwaarde per 31-12-2016, maar heeft wel gevolgen voor de afschrijving over 2017. Door de afschrijving te bepalen op basis van de nieuwe afschrijvingstermijnen en - afschrijvingsmethoden is € 667.000 minder afgeschreven dan zou zijn gebeurd met de oude afschrijvingstermijnen/-methoden.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2016

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

16.076

5.023

243

20.856

Vervoermiddelen

2.836

501

450

2.887

Machines, apparaten en installaties

4.710

852

539

5.022

Overige materiele vaste activa

1.979

363

196

2.146

Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

25.601

6.739

1.428

30.911

Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Wateroverlast Oude Kooi

3.487

Vervanging riolering

814

Overig

722

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

5.023

Vervoermiddelen

Daf Zijlader 45-BJK-2

251

Daf Zijlader 42BJJ-7

250

Totaal Vervoermiddelen

501

Machines, apparaten en installaties

Vervanging wijkcontainers

693

6 containers voor afvalinzamelvoertuigen

118

Overig

41

Totaal Machines, apparaten en installaties

852

Overige materiële vaste activa

Aanschaf ondergrondse containers

363

Totaal Overige materiële vaste activa

363

TOTAAL INVESTERINGEN

6.739

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2016

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

In erfpacht uitgegeven gronden

175.818

199

515

175.502

Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden

175.818

199

515

175.502

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

47.904

728

9.947

378

38.307

Woonruimten

762

49

713

Bedrijfsgebouwen

265.245

27.172

2.217

11.117

93

278.990

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

2.423

734

174

2.983

Vervoermiddelen

1.128

1.025

121

255

1.777

Machines, apparaten en installaties

11.723

5.600

1.720

495

15.108

Overige materiele vaste activa

13.722

1.861

1.685

100

13.798

Subtotaal overige investeringen met economisch nut

342.906

37.120

12.285

15.001

1.066

351.676

Totaal overige investeringen met economisch nut

518.724

37.319

12.800

15.001

1.066

527.178

Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van i72nvesteringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie oveige investeringen materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

Exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

378

Grond STEO - YNS

350

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

728

Bedrijfsgebouwen

Uitbreiding Lakenhal (37jr)

7.609

Bouw parkeergarage Garenmarkt

6.458

Overig

13.105

Totaal Bedrijfsgebouwen

27.172

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Verpl.riolering park.gar.Garenmarkt

692

waterveld Roomburg - kunstgrasmat

11

Overig

31

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

734

Vervoermiddelen

Schmidt Cleango 500 met derde bezem 2X

328

Vervanging strooiwagens

249

Overig

448

Totaal Vervoermiddelen

1.025

Machines, apparaten en installaties

Techn.installaties park.gar.Lammermarkt

2.894

Ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)

1.919

Overig

787

Totaal Machines, apparaten en installaties

5.600

Overige materiële vaste activa

Aanschaf parkeerautomaten

709

Spelen openbare ruimte

324

Overig

828

Totaal Overige materiële vaste activa

1.861

TOTAAL INVESTERINGEN

37.120

Specificatie des-investeringen in overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

In erfpacht uitgegeven gronden

Verkoop in erfpacht uitgegeven grond

515

Totaal In erfpacht uitgegeven gronden

515

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

Grond ROC-locatie Lammenschansweg ingebracht in grondexploitatie Lammenschansdriehoek

8.200

Grond Rijnsburgerweg 124 ingebracht in grondexploitatie

1.800

Overig

-53

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

9.947

Bedrijfsgebouwen

Ambtelijke huisvesting

1.177

Sloop Ballonpad 2 uitbreiding

323

Sloop Kiljanpad 2 bouw

317

Overig

399

Totaal Bedrijfsgebouwen

2.217

Vervoermiddelen

Verkoop 93-BFJ-9

60

Verkoop 34-BFJ-17

60

Overig

1

Totaal Vervoermiddelen

121

TOTAAL DES-INVESTERINGEN

12.800

Ambtelijke huisvesting
Oorspronkelijk was de koers om zelf ambtelijke huisvesting te laten realiseren en in eigendom te nemen. Inmiddels is besloten om over te gaan tot het huren van een bestaand pand en af te zien van eigen realisatie. De gemaakte voorbereidingskosten zijn daarom afgeboekt.

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

378

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

378

Bedrijfsgebouwen

Mdl r&u herinrichting

41

Muziekcentrum De Nobel

35

Overig

17

Totaal Bedrijfsgebouwen

93

Machines, apparaten en installaties

Ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)

495

Totaal Machines, apparaten en installaties

495

Overige materiële vaste activa

Mdl r&u verhuizing

100

Totaal Overige materiële vaste activa

100

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

1.066

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investeringen met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2016

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (Tot en met 2016)

93.706

780

2.578

3.944

86.404

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)

35.569

18

3.162

32.389

Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016)

5.093

549

-24

4.568

Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017)

1.307

169

1.138

Overige materiele vaste activa (tot en met 2016)

161

161

Overige materiele vaste activa (Vanaf 2017)

102

102

Totaal

98.960

36.978

798

3.127

7.251

124.762

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid

5.807

OBSP contract opdrachtnemer excl VRI

3.790

HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

2.525

Herinrichting Haarlemmerstraat

2.611

Bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt

2.711

Overig

18.125

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

35.569

Machines, apparaten en installaties

Vervanging openbare verlichting

400

OBSP verkeersregelinstallatie

255

Overig

652

Totaal Machines, apparaten en installaties

1.307

Overige materiële vaste activa

Fiets- en auto bewegwijzering

102

Totaal Overige materiële vaste activa

102

TOTAAL INVESTERINGEN

36.978

Specificatie des-investeringen in investeringen met maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Afboeken boekwaarde Rhijnhof

650

Sloop Haarlemmerstraat

139

Overig

10

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

798

TOTAAL DESINVESTERINGEN

798

De eerder opgenomen investeringen aan Rhijnhof zijn afgeboekt, omdat deze niet zijn gedaan op grond welke in eigendom van de gemeente is, maar op grond welke in eigendom van derden is.

BIj het kaderbesluit Haarlemmerstraat (RB16.0019) is besloten om de Haarlemmerstraat opnieuw in te richten. De inrichting van de Haarlemmerstraat zoals die was, was nog niet helemaal afgeschreven. Bij eerder genoemd raadsbesluit is daarom ook besloten om die boekwaarde af te boeken.

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

1.490

OBSP contract opdrachtnemer excl VRI

3.335

Overig

2.281

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.106

Machines, apparaten en installaties

Koppelen Leidse verk.centr.reg.verk.cen

169

Overig

-24

Totaal Machines, apparaten en installaties

145

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

7.251

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2017 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2016

Toename

Aflossingen

Afschrijvingen

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

10.142

10.142

- voorziening deelnemingen

-123

-123

- overige verbonden partijen

20

20

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

1.464

231

1.233

- deelnemingen

76

-1

75

Overige langlopende leningen

6.627

1.792

2.001

6.418

Totaal

18.206

1.791

2.232

17.765

Deelnemingen

1-1-2017

31-12-2017

Afwaardering duurzame waarde-vermindering

Balanswaarde per 31-12-2017

B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag

18

18

18

DZB Partycatering BV Leiden

135

135

135

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

789

789

789

N.V. Alliander

8.175

8.175

8.175

Innovation Quarter

1.000

1.000

1.000

Voorziening Innovation Quarter

-123

-123

-123

Coöperatief Leids Startersfonds

25

25

25

Totaal deelnemingen

10 .019

10.019

10.019

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Voor de deelneming in het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is een verliesvoorziening gevormd van € 123.340. Uit de jaarcijfers van IQ blijkt dat in de aanloopfase alleen kosten worden gemaakt en dat op dit moment niet hard kan worden aangetoond wanneer het revolverend karakter van het fonds geëffectueerd gaat worden. De verliesvoorziening kan worden ingezet om eventuele tekorten in de aanloopfase van het fonds op te vangen.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van € 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.

Leningen aan woningbouwcorporaties
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.

Lening aan deelnemingen

Dit betreft een lening verstrekt van € 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Overige langlopende leningen
De mutaties in de overige langlopende leningen bestaan met name uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen die lopen via de Stadsbank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).