Ga naar boven

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2016

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

884

1.026

173

224

166

1.347

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

410

642

26

438

589

Totaal immateriele vaste activa

1.294

1.668

173

26

662

166

1.936

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat een grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, worden als voorbereidingskosten geactiveerd onder de balanspost 'Kosten van onderzoek en ontwikkeling'. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. In de tabel hieronder wordt de ouderdom van de voorbereidingskosten in beeld gebracht. Doordat 2016 het eerste jaar is waarin deze kosten worden geactiveerd zullen ze uiterlijk per 31-12-2021 moeten leiden tot een actieve grondexploitatie. Deze kosten hebben alle betrekking op voorbereidingskosten m.b.t. de ontwikkeling van het stationsgebied e.o. (STEO).
Voor STEO Rijnsburgerblok K3-4 is in 2017 een uitvoeringsbesluit genomen. (RB17.0031 d.d. 30-5-2017) De voorbereidingskosten zijn in de grondexploitatie ingebracht.

De doorgevoerde waardevermindering ad € 166.000 heeft betrekking op de voorbereidingskosten STEO-YNS.

Project

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAAL

Voorbereiding STEO-Rijnsburgerblok K3-4

173

-173

Voorbereiding STEO-Buskavel B1

3

11

13

Voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

697

603

1.300

Voorbereiding STEO-Trafolocatie 1

10

13

23

Voorbereiding STEO-YNS

10

10

Totaal geactiveerd per jaar

884

463

1.347

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De boekwaarde van de opgenomen bijdragen aan activa in eigendom van derden bevat de realisatie van de fietsenstalling bij het voormalige pand van V&D van € 354.000 (2013) en vervangingsinvesteringen voor de Leidse Schouwburg voor een totaal van € 235.000. Van dit laatste bedrag heeft € 205.000 betrekking op een informatiesysteem waarin in 2017 is geïnvesteerd.