Ga naar boven

Beleidsterrein 6C Wonen

Doelen en prestaties bij 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen

6C1.2 Actualiseren van de prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Uitvoeren van de regionale woonagenda en bijdrage leveren aan woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Prestatie 6C1.2 Actualiseren van de prestatiefaspraken met corporaties

In 2016 zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van de Prestatieafspraken 2015-2020. Betaalbaarheid en omvang van de voorraad, duurzaamheid en de gevolgen van de extramuralisering voor de sociale huisvesting stonden en staan daarin ook de komende jaren centraal. De achterstand in de huisvesting van vergunninghouders is ingelopen voor een groot deel dankzij de inzet van de woningcorporaties

Bij aangenomen motie M 150042/1 over Een-op-een uitwerken duurzaamheidsafspraken met de woningcorporaties is toegezegd dat zal worden gerapporteerd over projecten die worden uitgevoerd om verduurzaming en energiebesparing te realiseren. Bij deze projecten wordt binnen vijf jaar zoveel mogelijk toegewerkt naar het halen van doelstellingen uit het convenant Energiebesparing Huursector. In de prestatieafspraken 2015-2020 Leiden is deze doelstelling vertaald naar een gemiddeld energielabel B. voor 2021. Portaal onderschrijft deze ambitie. De andere Leidse corporaties vinden het al een grote opgave om gemiddeld label C te halen. De verantwoording van de huurvoorraad wordt in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de labels A t/m G.

Energielabel

Totaal in percentages

A

16 %

B

11 %

C

34 %

D

19 %

E

9 %

F

7 %

G

3%

TOTAAL

99%

Op basis van deze tabel is de conclusie dat 61% van de huurvoorraad in label A t/m C zit. Qua gemiddeld label zitten de meeste corporaties in C. Dit betekent dat de landelijke ambitie uit het convenant Energiebesparing Huursector door de Leidse corporaties nog niet gehaald wordt. Duwo is hierop een uitzondering. Deze studentenhuisvester zit qua labelplichtige woningen in B. Daarbij worden de monumenten en studentenhuizen met onzelfstandige eenheden niet meegenomen.

Prestatie 6C1.3 Uitvoeren van de regionale woonagenda en bijdrage leveren aan woonruimteverdeling.

Een politiek belangrijk punt is dat sinds zomer 2016 het rijk als gevolg van de aanpassing van de Woningwet Nederland verdeeld heeft in Woningmarktregio’s. Holland Rijnland is benoemd tot een woningmarktregio, zoals wij ook geadviseerd hebben.

Een gevolg van de nieuwe woningwet is dat corporaties die hun kerngebied in een andere woningmarktregio hebben niet meer mogen investeren (aankopen doen of nieuwbouw plegen) in een andere regio. Voor Leiden betekende dit dat Portaal niet meer mocht investeren in Leiden. Dat zou desastreus zijn voor de uitvoering van ons volkshuisvestelijk beleid omdat dit ten koste gaat van de nieuwbouwproductie van sociale huurwoningen. Samen met Portaal hebben wij eind 2016 een ontheffingsverzoek bij het rijk ingediend, zodat Portaal kan blijven investeren in Leiden. Inmiddels - februari 2017 – heeft Portaal van het rijk ontheffing gekregen om in Leiden te mogen blijven investeren. Dat is goed nieuws voor de volkshuisvesting in Leiden. In het proces van ontheffing aanvragen hebben vier regiocorporaties zich gemeld met interesse om te verkennen of zij in Leiden zouden kunnen en willen investeren. Wij gaan dit met deze en de Leidse corporaties nader verkennen.

Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuisvesting)

Deze prestatie bestaat uit 11 verschillende projecten die vooral door derden worden ontwikkeld en niet door de gemeente. Zoals al in de inleiding is genoemd verlopen vele prestaties/projecten goed, maar projecten zijn ook complex in de uitvoering en vaak is meer tijd nodig voor samenwerking en participatie dan vooraf voorzien. Bij de hieronder genoemde projecten is dit veelal aan de orde. Het merendeel krijgt dan ook een oranje stoplicht.

Dieperhout
De sloop en het bouwrijp maken van de ROC-locatie heeft enkele maanden vertraging opgelopen vanwege fiscale optimalisaties.

Haagwegterrein de Verleyding
Start stond gepland in 2016, dit wordt 2017; de uitwerking van het plan heeft meer tijd gekost, inmiddels is de omgevingsvergunning onherroepelijk en zijn de voorbereidingen voor de bouw gestart

Haagwegkwartier-west
Voor fase 2 van de Noordelijke Sportvelden hebben de markpartijen meer tijd nodig gehad voor de voorbereiding van de bouw, waardoor de planning circa 1 jaar opschuift.

Lakenplein
Uitvoering door Portaal is vertraagd o.a. door bezwaarprocedure, de bouw kon niet eerder dan medio 2016 starten, voorziene oplevering eind 2017

Lammenschanspark
Vertraging start bouw blok E en F van medio 2016 naar Q4 2017 vanwege afzetproblemen van ontwikkelaar bij een belegger.

Nieuweroord
Project loopt op schema conform de in de begroting opgenomen omschrijving. Tijdens het selectie- en ontwerpproces is sprake geweest van goede samenwerking en interactie tussen bewoners, marktpartij en gemeente. Doel was om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op wensen, ideeën en belangen. De wijze van interactie (participatie) is vastgelegd in Plannen van Aanpak participatie ten behoeve van de verschillende fases in het project. De raad heeft de uitkomsten van het selectie- en ontwerpproces vastgesteld in een uitvoeringsbesluit. Naar aanleiding daarvan is een grondreserveringsovereenkomst met de ontwikkelaar ondertekend.

Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex
We lopen achter op de verwachte resultaten genoemd in de intentieovereenkomst. In januari 2016 is de nota van uitgangspunten vastgesteld door de raad. Met dit besluit heeft de raad er voor gekozen om een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen die de benodigde participatietrajecten begeleid. Met de aanstelling van de procesbegeleider is het participatietraject van de universiteit met de klankbordgroep in 2016 gestart en parallel daaraan liep het participatietraject met de Sleutels. In 2016 werd het participatietraject met de klankbordgroep nog niet afgerond. De Sleutels maakte in december 2016 wel aan de universiteit bekend niet meer mee te willen werken aan het voorkeursmodel waarin sloop van de woningen van het Doelencomplex onderdeel van de ontwikkeling is.

Oppenheimstraat
In mei is de omgevingsvergunning voor dit project ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. De grote hoeveelheid ingediende zienswijzen vragen voor een aantal punten om een nadere motivering en aanvullend onderzoek. Daardoor duurt de beantwoording van de zienswijzen langer dan voorzien en kon de omgevingsvergunning in 2016 niet aan de raad worden aangeboden.

Nieuw Leyden (Skyline next)
De realisatie van de velden 3&4 (Skyline next) is in 2016 net niet afgerond. Wel zijn op deze locatie 122 koopappartementen opgeleverd en bewoond. Maar de omgevingsvergunning voor de 13 grond gebonden koopwoningen heeft vertraging opgeleverd. De vergunning is net na de zomer 2016 rond gekomen en de woningen worden medio 2017 opgeleverd. Er is een koper gevonden door Portaal die het voormalige 50KV-station, dat aan Skyline next grenst, zal transformeren naar 30 loftwoningen en in de kelder een garage met 40 plaatsen en een gezamenlijke fitnessruimte. Er wordt nu hard gewerkt om de woningen verkocht te krijgen en als dat snel lukt voor de eerste 70% dan kunnen ook deze woningen eind 2017 worden betrokken en kan eindelijk het aangrenzende openbare gebied definitief worden ontworpen en ingericht. Waarbij o.a. het beloofde basketbalveldje zal worden aangelegd.

Uitvoeringprogramma Zeeheldenbuurt, ontwikkeling van de locatie Dolfijn/Schippertje/Oosterhof
De situatie zoals gemeld bij de tweede bestuurlijke rapportage is nog steeds actueel; de planning dat het kaderbesluit in 2016 zou worden voorgelegd is niet gehaald. Door de complexe opgave en benodigde tijd voor goede participatie is de planning aangepast naar de eerste helft van 2017.

Prestatie 6C3.1 Kooiplein e.o.

Het project Kooiplein is een speerpunt binnen het WOP Noord. Vier deelgebieden binnen de gebiedsontwikkeling zijn al in uitvoering genomen. De planvorming en fasering van de uitvoering van deelgebieden 1a/b, 2a/b stond een aantal jaar in de ijskast. Dit als gevolg van de ontwikkelingen in de markt. Eind 2016 is door de ontwikkelaar gestart met de planvorming van deze deelgebieden. Deelgebieden 5a en 5b zijn bijna gereed. In Q 1 van 2017 is het gehele gebouw (bestaande uit winkels, woningen en garage) klaar. De bouw van deelgebied 4a is gestart in de zomer van 2016 en verloopt volgens planning. Q1 2016 is de ophoging van de Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan opgeleverd.

 Prestatie 6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

De aanleg van de openbare ruimte is verschoven naar 2017/18 omdat de bouw iets langzamer verloopt dan verwacht.

Prestatie 6C3.4 Oude Kooi

De nieuwbouw van de Noordelijke Blokken is eind 2016 opgeleverd.

Effectindicatoren bij 6C Wonen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 6C1 Hogere kwaliteit en toename woningvoorraad

6C1.a Toename aantal huurwoningen (inclusief studentenhuisvesting)

529

171

1.193

930

926

Nieuwbouwmonitor

6C1.b Toename aantal koopwoningen

137

164

380

377

578

Nieuwbouwmonitor

6C1.c Afname aantal woningen door sloop, correcties ed

31

261

281

393

62

Nieuwbouwmonitor

Doel 6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.a Rapportcijfer woonomgeving Leiden Noord

6,5

-

6,9

-

-

Veiligheidsmonitor