Ga naar boven

Gerealiseerde dekkingsmiddelen

Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidsterrein
bedragen x € 1.000,-

Rekening 2015

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Begroting 2016

Verschil 2016

Lokale heffingen besteding niet gebonden

-51.950

0

-54.135

-54.135

-53.910

225

Algemene uitkering

-233.053

0

-237.074

-237.074

-237.076

-3

Dividend

-2.478

314

-2.285

-1.971

-1.981

-10

Saldo financieringsfunctie

-15.149

86

-13.942

-13.856

-13.407

449

Overige alg.dekkingsmiddelen

401

-2.042

807

-1.234

2.478

3.713

Onvoorzien

0

0

0

0

1

1

Totaal

-302.229

-1.641

-306.628

-308.269

-303.895

4.374

Toelichting op beleidsterreinen met afwijkingen > € 250.000

Algemene uitkering
De afrekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds is gebaseerd op de decembercirculaire 2016 en de laatste bevoorschotting van februari 2017.
Naar aanleiding van de decembercirculaire ontvangt Leiden € 250.000 voor het twinning arbeidsbemiddeling op Bonaire. ­Het project heeft tot doel de dienstverlening van de bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland te verbeteren en bij te dragen aan bijvoorbeeld afspraken op het gebied van armoedebestrijding en het ontwikkelen van jobprograms. Hiervoor wordt expertise uit het veld ingeschakeld, o.a. uit Leiden.
De aanpassing van de aantallen van de verdeelmaatstaven leidt tot een daling van de algemene uitkering van € 190.000.

Saldo Financieringsfunctie
Op de prestatie geldleningen is een positief resultaat ontstaan van € 484.000. Dit voordeel kan als volgt worden toegelicht.

  • In afwijking van de verwachting bij de 2e bestuursrapportage 2016, bleek het niet meer nodig nog in 2016 een lening van € 20 miljoen aan te gaan. Hierdoor is een financieel voordeel van € 65.000 ontstaan op de rentelasten op langlopende geldleningen;
  • Door de lage rentestand (negatieve rente) is sprake van een voordeel van € 67.000 op de rentelasten van aan te trekken kortlopende leningen;
  • Door besparingen zijn in 2016 voor het betalingsverkeer minder kosten gemaakt dan begroot, wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 44.000. Het is de verwachting dat de kosten de komende jaren zullen gaan toenemen.
  • Er is per saldo een voordeel van € 307.000 ontstaan doordat meer rente is doorbelast naar de prestaties (middels de doorberekende kapitaallasten) dan vooraf was voorzien, onder andere door wijzigingen in financiële regelgeving per 1 januari 2016 rond de "Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)" en de renteberekening.

Op de prestatie beleggingen is een nadeel ontstaan van € 35.000 door een correctie ten aanzien van bespaarde rente door gewijzigde regelgeving.

Overige algemene dekkingsmiddelen­
Het saldo op de overige algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 3.713.000 voordelig en bestaat uit de volgende onderdelen.

Stelposten concern­
Er is in 2016 een voordeel van € 159.000 ontstaan, doordat bij het meerjarig invullen van taakstellingen op onderdelen in 2016 meer ingevuld is dan noodzakelijk was.

Oninbare vorderingen
Gedurende het jaar is al € 531.000 rechtstreeks uit de voorziening voor dubieuze debiteuren is vrijgevallen. Nu valt er bij de jaarrekening per saldo nog eens € 653.000 vrij uit deze voorziening. Omdat er op begrotingsbasis al rekening was gehouden met een extra vrijval van € 100.000 is het saldo op deze prestatie € 553.000 voordelig. Deze vrijval is mogelijk geworden door onder andere een aanzienlijke opschoning van oude openstaande posten over de gehele breedte, maar in een aantal specifieke gevallen ook door het vervallen van de noodzaak om rekening te moeten houden met oninbaarheid.

Saldi kostenplaatsen
Het resultaat op saldi kostenplaatsen is per saldo € 1.507.000 voordelig. Dit resultaat is als volgt opgebouwd.

Door onderuitputting van kapitaallasten op investeringen in bedrijfsvoering ontstaat in een voordeel van € 455.000.

We hebben een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting inclusief rente van € 1.864.000 in verband met ROC/Da Vinci ontvangen. Dat bedrag hebben we voorzichtigheidshalve als verlies genomen. Voor hetzelfde bedrag is nog een risico opgenomen voor de mogelijke boete. Zie toelichting in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Tevens is een aantal BTW/BCF-posten vrijgevallen voor per saldo € 240.000.

Door de gehanteerde kostenverdeelsystematiek is van afdelingskostenplaatsen en hulpkostenplaatsen naar de programma's niet meer doorverdeeld dan is begroot. De som van de verschillen bedraagt over 2016 € 2.676.000 voordelig.

Plankosten definitiefase
Het voordeel op Plankosten definitiefase van € 1.494.000 is veroorzaakt doordat projectleiders eind 2016 minder kosten hebben gemaakt voor projecten in de definitiefase dan geraamd. Voor hetzelfde bedrag is er minder onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. Voor de exploitatie levert dit dus geen saldo op.