Ga naar boven

Programmaverantwoording

Leeswijzer
De indeling van de programmaverantwoording volgt die van de begroting 2015.

In de programmaverantwoording is de standaard opbouw als volgt:

 • De missie.
 • Ontwikkelingen in 2015: een toelichting op zaken die het hele programma betreffen.
 • Daarna volgt per beleidsterrein een paragraaf.
  • Per beleidsterrein is er een korte terugblik op ontwikkelingen binnen dit beleidsterrein.
  • Vervolgens is een tabel opgenomen met de doelen en prestaties die tot het desbetreffende beleidsterrein behoren. Net als in de bestuursrapportages is nu met 'stoplichten' gewerkt. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat.
  • Onder de tabel wordt een deel van de prestaties toegelicht. Het criterium hiervoor is of de desbetreffende (afwijking op de) prestatie politiek relevant is. Dit leidt er soms toe dat alle prestaties van een beleidsterrein worden toegelicht en soms geen enkele.
  • Tot slot volgt indien van toepassing een tabel met de efectindicatoren die horen bij het desbetreffende beleidsterrein. Hierin staan de realisatiewaarden van 2010 t/m 2013, uiteraard voor zover beschikbaar. Ook staat de streefwaarde voor 2013 vermeld, zoals die in de Programmabegroting 2013 is vastgesteld.
  • De kaderstellende beleidsstukken die in 2014 zijn vastgesteld.
 • De financiën van het programma. 
  • Dit onderdeel begint met een tabel waarin een overzicht wordt gegeven van de financiële resultaten per beleidsterrein en voor het hele programma. Ook wordt een overzicht gegeven van mutaties in reserves.
  • Vervolgens worden afwijkingen van meer dan 250.000 euro toegelicht.
  • Daarna wordt een toelichting gegeven op investeringen: overschrijdingen op investeringskredieten, investeringskredieten ouder dan drie jaar die nog niet zijn afgesloten.

In de Programmaverantwoording staat niet alles over de begrotingsprogramma’s. De informatie over de verbonden partijen, weerstandsvermogen, risico’s en dergelijke is bijvoorbeeld apart samengebracht, mede vanwege wettelijke bepalingen voor de begroting en het jaarverslag.