Ga naar boven

Taakstellingen en reserveringen

In de periode 2011-2014 is een pakket aan bezuinigingstaakstellingen opgelegd voor in totaal € 19 miljoen. Deze taakstellingen werden, zoals in de jaarstukken van 2014 is gerapporteerd, nagenoeg geheel gerealiseerd. Sindsdien zijn er nog met enige regelmaat taakstellingen aan de opgave toegevoegd. De taakstellingen worden gerubriceerd in centraal gepositioneerde taakstellingen, in indexeringstaakstellingen en in aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeelde taakstellingen.
In deze paragraaf lichten we de niet met een begrotingswijziging ingevulde taakstellingen voor 2016 toe, en wordt de opgave voor 2017 en verder in een overzicht gepresenteerd. Voor een meer actuele stand verwijzen we naar de Eerste bestuursrapportage 2017.

Taakstellingen 2016
De opgave van de in te vullen taakstellingen voor 2016 zoals opgenomen In de jaarrekening 2015 was € 2.534.208. Over de invulling van dit totaalbedrag is in beide bestuursrapportages gerapporteerd. De indexeringstaakstellingen voor 2016 waren al bij het opstellen van de programmabegroting 2016 ingevuld. In 2016 zijn de centrale taakstellingen volledig en de toebedeelde taakstellingen grotendeels ingevuld. Exclusief indexeringstaakstellingen is per saldo voor € 2.216.711 aan taakstellingen ingevuld, zodat ultimo 2016 nog een bedrag resteert van € 392.814. Dit zijn de volgende taakstellingen:

Toebedeelde taakstellingen

Pfh

2016

5100300 Cluster Beheer

PL

-286.020

5100302 Cluster Beheer Sportaccommodaties

PD

-31.477

Overig

-75.317

Totaal toebedeelde taakstellingen

-392.814

Hieronder lichten we toe waarom de in de tabel opgenomen toebedeelde taakstellingen op begrotingsbasis niet zijn gerealiseerd.

Cluster Beheer
De in het najaar aan het cluster Beheer toegerekende deel van € 286.000 van de gemeentebrede inkooptaakstelling is voor 2016 niet meer in de begroting van budgetten afgeboekt, waardoor een nadeel ontstaat. Wel is er beoordeeld of deze taakstelling opgevangen kon worden met onderschrijdingen op andere budgetten. Dat bleek mogelijk doordat op het domein Spelen binnen het programma Omgevingskwaliteit een inkoopvoordeel van € 300.000 kon worden gerealiseerd door een andere wijze van inkopen en doordat voor een andere beleidsmatige aanpak is gekozen. Daarmee is de taakstelling per saldo feitelijk toch nog gerealiseerd.

Cluster Beheer Sportaccommodaties
Aanvankelijk was de verwachting dat alle taakstellingen voor 2016 geheel konden worden verwerkt. Gedurende het jaar bleek echter dat een deel van de verdeling meer onderzoek vergde dan verwacht, waardoor deze niet volledig kon worden toebedeeld.

Overige taakstellingen
Het gaat hier om een aantal restanttaakstellingen binnen de organisatie, die voor 2016 ingevuld zijn door ruimte beschikbaar te houden op andere budgetten.

Taakstellingen 2017 en verder
In onderstaand overzicht staan de openstaande taakstellingen voor 2017 en verder opgenomen na verwerking van eventuele mutaties bij de eerste actualisatie van de begroting 2017. Over de voortgang op de realisatie rapporteert het college in de bestuursrapportages.

TAAKSTELLINGENOVERZICHT

Pfh

2017

2018

2019

2020

2021

Centrale taakstellingen

6101451 Stelpost bestuurlijke samenwerking

MD

0

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

6101289 Stelpost digitalisering dienstverlening

MD

-373.376

-429.286

-429.286

-429.286

-429.286

6101293 Stelpost aanpassing personeelsomvang

MD

-4.851

-92.210

-12.210

-12.210

-12.210

6100890 Stelpost kapitaallasten

MD

50.316

-1.191

-41.900

-27.915

-27.915

6100893 Stelpost RvNB Huisvestingskosten

MD

0

-273.581

-273.581

-273.581

-273.581

6101508 taakstelling verkoop bedrijfsafval

MD

0

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

6101508 taakstelling verkoop bedrijfsafval

MD

0

-221.057

-221.057

-221.057

-221.057

Totaal centrale taakstellingen

-327.911

-1.817.325

-1.778.034

-1.764.049

-1.764.049

Indexeringstaakstellingen

6101150 Stelpost korting jaarlijkse index bv

MD

0

-650.000

-1.300.000

-1.300.000

-1.300.000

6101298 Stelpost OZB woningeigenaren geen index

MD

0

-309.000

-327.000

-327.000

-327.000

Totaal indexeringstaakstellingen

0

-959.000

-1.627.000

-1.627.000

-1.627.000

Toebedeelde taakstellingen

5100300 Cluster Beheer

PL

-415.768

-761.460

-808.449

-827.070

-827.070

5100302 Cluster Beheer Sportaccommodaties

PD

-78.510

-227.602

-227.602

-227.602

-227.602

5100327 Handhaving Openbare Ruimte en Veiligheid

HL

-404.800

-404.800

-404.800

-404.800

-404.800

6100051 leges reisdocumenten

MD

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid

RS

-101.200

-101.200

-101.200

-101.200

-101.200

6100339 maatschappelijk vastgoed GVM

PL

0

-364.644

-402.006

-402.006

-402.006

6101015 Stelpost Korting subsidies (4 jr)

MD

-9.378

-119.219

-52.186

-52.186

-52.186

Overige taakstellingen

Overig

-130.503

-169.985

-169.985

-169.985

-169.985

Totaal toebedeelde taakstellingen

-1.140.159

-2.188.910

-2.206.228

-2.224.849

-2.224.849

Totaal taakstellingen

-1.468.070

-4.965.235

-5.611.262

-5.615.898

-5.615.898