Ga naar boven

Lokale heffingen

1 . Inleiding

In deze paragraaf staan de opbrengsten en het beleid voor de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen in 2016. Eerst worden heffingen behandeld die deel uitmaken van de woonlasten, te weten de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daarbij geven we een overzicht van de lokale lastendruk. Vervolgens gaan we in op de toeristenbelasting, de precariobelasting, de parkeerbelasting, rechten en het kwijtscheldingsbeleid.

In 2016 is de gehele uitvoering van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en precariobelasting gedaan door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Geraamde en werkelijke belastingopbrengsten 2016

 

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Verschil

OZB-eigenaren

32.755

33.666

33.532

-134

OZB-gebruikers

11.504

11.995

11.887

-108

Rioolheffing

5.466

6.041

6.045

4

Afvalstoffenheffing

10.785

11.188

11.152

-37

Toeristenbelasting

802

750

854

104

Precariobelasting

7.691

8.249

8.716

467

 

 

 

Totaal

69.003

71.889

72.186

296

 

 

 

Kwijtschelding

1.363

1.282

1.434

-152

Bedragen x € 1.000

2. Heffingen die deel uitmaken van de woonlasten

2.1. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen onroerende-zaakbelasting. De grondslag van de belasting is de waarde van een woning of niet-woning. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De aanslagen 2016 zijn naar de waardepeildatum 1 januari 2015 vastgesteld.

De OZB niet-woningen (exclusief areaalontwikkelingen) is ten opzichte van 2015 verhoogd met de index van 0,8%. De OZB woningen (exclusief areaalontwikkelingen) is verlaagd met 1,5% en bovendien niet trendmatig verhoogd.

De opbrengsten OZB zijn in totaal € 242.000 lager dan begroot. Dit komt met name doordat voor de OZB-eigenaren circa € 99.000 en voor de OZB-gebruikers circa € 112.000 oninbaar is verklaard.

2.2. Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven op grond van de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016. Voor woningen is de grondslag de omvang van het huishouden. Er zijn drie tarieven, namelijk een éénpersoons-, een tweepersoons- en een drie- of meerpersoonstarief. Voor niet-woningen wordt geheven naar waterverbruik, met een vast bedrag voor een gebruik tot 250 m3. De tarieven 2016 zijn ten opzichte van die van 2015 verhoogd met de trend van 0,8%.

De heffing dekt de kosten van het riool gedeeltelijk 83%. De opbrengst rioolheffing is in totaal € 6.045.000 en daarmee € 4.000 hoger dan begroot.

2.3. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven op grond van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016. De grondslag is de omvang van het huishouden. Er zijn drie tarieven, namelijk een éénpersoons-, een tweepersoons- en een drie- of meerpersoonstarief. De tarieven 2016 zijn ten opzichte van die van 2015 verhoogd met de trend van 0,8%.

De heffing dekt de kosten van het ophalen van huishoudelijk afval gedeeltelijk (96%). De opbrengst afvalstoffenheffing is in totaal € 11.152.000 en daarmee € 37.000 lager dan begroot.

2.4. Aanduiding van de lokale lastendruk

In de tabel hieronder is de lokale lastendruk in de jaren 2015 en 2016 aangegeven. De lasten zijn weergegeven voor een huurwoning en een koopwoning en opgesplitst in de huishoudengrootten waarvoor Leiden verschillende (afgeronde) tarieven kent. Het gaat om de tarieven voor een eenpersoons- (1PH); een tweepersoons- (2PH) en een drie- of meerpersoonshuishouden (MPH).

Bij een huurwoning bestaan de lasten uit rioolheffing (RIO) en afvalstoffenheffing (ASH). Bij een koopwoning bestaan de lasten uit rioolheffing, afvalstoffenheffing en de door eigenaren verschuldigde onroerende-zaakbelasting (OZB).

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Leiden was voor het belastingjaar 2016 circa € 209.000 (CBS).

Woningsoort

Belasting-soort

2015

1PH

2016 1PH

 

2015

2PH

2016 2PH

 

2015

MPH

2016 MPH

Huurwoning

OZB

-

-

 

-

-

 

-

-

 

RIO

66

66

 

94

94

 

122

123

 

ASH

146

147

 

210

212

 

274

276

 

totaal

212

213

 

304

306

 

396

399

 

 

 

 

 

 

 

Koopwoning

OZB

358

358

 

358

358

 

358

358

 

RIO

66

66

 

94

94

 

122

123

 

ASH

146

147

 

210

212

 

274

276

 

totaal

570

571

 

662

664

 

754

757


3. Heffingen die geen deel uitmaken van de woonlasten

3.1. Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt op grond van de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 geheven voor overnachtingen in hotels, pensions of andere vakantieonderkomens binnen de gemeente Leiden door niet-ingezetenen. Degene die de gelegenheid tot overnachting biedt (bijvoorbeeld de hotelier of pensionhouder) betaalt de belasting en mag deze doorberekenen aan degene die overnacht.

Op verzoek van de belastingplichtigen wordt de toeristenbelasting niet jaarlijks verhoogd in verband met de door hen te maken aanpassingen. Aanpassing gebeurt in beginsel eens in de drie jaar.

De definitieve aanslagen 2016 worden achteraf, als het totaal aantal overnachtingen vaststaat, opgelegd. Naar verwachting zal de opbrengst € 104.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit komt doordat het aantal overnachtingen is toegenomen. Bovendien zijn er aanslagen over oude jaren opgelegd.

3.2. Precariobelasting

Precariobelasting wordt op grond van de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn.

Met de heffing van precariobelasting worden algemene inkomsten verkregen. De aanslagen worden na afloop van het jaar opgelegd. De ingeboekte opbrengst precariobelasting is € 8.716.000 en daarmee € 467.000 hoger dan de begrote opbrengst. Dit komt met name omdat over de jaren 2014 en 2015 twee bezwaren openstaan met een betwist bedrag van in totaal € 600.000. Het aantal meter kabels en leidingen lijkt lager te zijn dan door de netbeheerder is opgegeven. Het is op dit moment nog onzeker of dit bedrag volledig ontvangen zal worden. We zullen hier verder over rapporteren in de bestuursrapportage 2017. Daarnaast zijn aanslagen over oude jaren oninbaar verklaard.

3.3. Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen worden op grond van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen. Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen.

3.4. Rechten

Op grond van verschillende verordeningen worden rechten geheven ter bestrijding van de kosten van gebruik van gemeentevoorzieningen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn leges voor vergunningen en andere producten, binnenhavengeld en markt- en staangelden.

4. Kwijtscheldingsbeleid

In Leiden komen in beginsel de volgende heffingen in aanmerking voor kwijtschelding:

  • Onroerende-zaakbelastingen;
  • Rioolheffing;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Precariobelasting voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt;
  • Binnenhavengeld voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt.

De mogelijkheden tot kwijtschelding zijn wettelijk geregeld. Het is gemeenten niet toegestaan een ruimer kwijtscheldingsbeleid te hanteren. Wel is toegestaan om in het geheel geen dan wel gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen. Leiden heeft gekozen voor het ruimst mogelijke kwijtscheldingsbeleid.

Kwijtschelding kan worden verleend als een belastingplichtige de aanslag slechts met buitengewoon bezwaar kan voldoen.

De kwijtscheldingen in 2016 zijn op basis van dit beleid verleend. Uiteindelijk zal naar verwachting over 2016 € 152.000 meer dan het geraamde bedrag worden kwijtgescholden.