Ga naar boven

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 13.0017), staat in artikel 13 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is. Met raadsbesluitnummer 10.0037 d.d. 27-05-2010 is het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld. Het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat.

Voor de vervangingsinvesteringen wordt u verwezen naar het hoofdstuk over investeringen. Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht in de balans/financiële positie.


Beleidskader

De Beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen vormt het beleidskader voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau (ambities bijvoorbeeld schoon en veilig) waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd.


De beleidskaders van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

 • De werkzaamheden die in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed gedaan moeten worden;
 • Besloten onderhoudsniveau uit het beeldkwaliteitsplan;
 • De grootte van het areaal;
 • De kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • De huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • Een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Binnen Leiden is in 2016 sprake van de volgende elf vastgestelde beleidskaders kapitaalgoederen:

A. Water (o.a. baggeren)
B. Openbare verlichting
C. Groen ( inclusief bomen)
D. Kunstwerken
E. Walmuren, beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers
F. Straatmeubilair
G. Spelen
H. Wegen
I. Riolering
J. Vastgoed
K. Sportaccommodaties

Overzicht beheerplannen

In 2016 zijn de nieuwe beheerplannen Openbare Ruimte 2017-2021 vastgesteld

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan openbare verlichting

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja*

Ja

Nee

5

Beheerplan Kunstwerken

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straat-meubilair

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Nee

Ja

Nee

5

VGRP 2014-2018

2014

Een keer per 5 jaar

2019

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Ja **

6

Beheerplan gemeentelijk Vastgoed

2016

Een keer per 4 jaar

2020

Ja

Ja

Nee

8

Sportaccommodatie-plan

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

* De voorziening is voor groeiplaatsverbetering om boomwortelschades te voorkomen.

** Het achterstallig onderhoud bij het domein Wegen betreft het wegwerken van boomwortelschades.

A. Water


Gewenst kwaliteitsniveau:

De gemeente onderhoudt de watergangen op het niveau van beeldkwaliteit B van het CROW.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het regulier onderhoud aan water, riolering en gemalen is conform planning uitgevoerd.

Op de Hooigracht en Lammenschansweg hebben groot onderhoud en vervangingen plaatsgevonden.  In de wijken Fortuin en Meerburg zijn restlevensduur verlengende maatregelen uitgevoerd. Het hoofdgemaal Maresingel is mechanisch gerenoveerd evenals het vacuümsysteem Cronesteijn. Het project terugdringen wateroverlast Houtkwartier is in uitvoering en wordt Q2 2017 afgerond.

Ook zijn de reguliere activiteiten uitgevoerd zoals: bladvissen, verwijderen van welvaartsvuil

waaronder fietswrakken en verwijderen van slootvuil. Tot slot is het onderhoud gepleegd aan de vier waterspeelplaatsen en zestien fonteinen

In de brief aan de raad (Z/16/294936) van 26 april 2016 over de invulling van de taakstelling is gemeld dat er minder vaak drijfvuil uit niet doorvaarbare watergangen wordt verwijderd en minder vaak walmuren worden gereinigd. Het is te verwachten dat dit gaat doorwerken in de bijbehorende effectindicatoren.

B. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau:

Voor nieuw aan te brengen openbare verlichting past de gemeente Leiden de landelijk geaccepteerde Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011) toe. De gehanteerde veiligheidsrisico’s zijn gebaseerd op het vigerende NEN-3140. Voor lichtmasten streven we visuele beeldkwaliteit B na van het CROW

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het uitvoeren van het regulier onderhoud (exploitatie) is volgens planning verlopen. Verder is het wegwerken van de in 2012 geconstateerde achterstand op het gebied van schilderwerkzaamheden en werkzaamheden aan het kabelnet afgerond. Het uitvoeren van geplande vervangingswerkzaamheden (investeringen) uit het uitvoeringsplan 2014-2018 loopt echter achter vooral vanwege vertraging in ontwerp en werkvoorbereiding. Verwacht wordt deze achterstand medio 2017 te hebben ingelopen.

C. Groen


Gewenst kwaliteitsniveau:

Voor groen geldt de onderhoudsambitie “CROW B”.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 Is het onderhoud Groen volgens het geldende beheerplan uitgevoerd.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

In heel Leiden is bij verhardingen met boomwortelschade sprake van een inhaalslag. (zie onder "H Wegen"). Hiervoor is naast reparatie aan het wegdek, groeiplaatsverbetering noodzakelijk voor de betreffende bomen. Voor deze achterstalligheid bij reparaties door wortelopdruk en groeiplaatsverbetering van bomen is inmiddels een voorziening ingesteld.

D. Kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau

De bruggen, tunnels en viaducten worden beheerd en onderhouden op het vastgestelde onderhoudsniveau B. De specifieke NEN-normen zijn benoemd in het beheerplan.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 zijn de eerstelijns onderhoudswerken door de afdeling zelf gedaan. Het gaat om reinigen, conserveren (rekening houdend met wensen monumentzorg), verhelpen van storingen en herstellen van kleine schades;

Is groot onderhoud uitgevoerd, de werkzaamheden zijn voortgezet volgens het beheerplan Kunstwerken 2012-2016. Op hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden in 2016 uitgevoerd:

 • Vervangen heftoren en beweegbare deel (val) van de staatsspoorbrug.
 • Voor de vervanging van het wegdek van de Churchillbrug is een haalbaarheidsonderzoek opgesteld om na te gaan of de aanleg van 1 extra rijstrook mogelijk is i.v.m. de ontwikkellocatie Wernink.
 • Het vervangen van de houten bruggen in de Stevenshof en de Merenwijk conform het beheerplan Kunstwerken 2016.
 • In 2016 is voor de Jan van Houtbrug een tijdelijke brug aangelegd uit het oogpunt van bereikbaarheid. In het najaar van 2016 gestart met de aanleg van de nieuwe Jan van Houtbrug.

E. Walmuren

Gewenst kwaliteitsniveau

De gemeente onderhoudt de walmuren op beeldkwaliteitsniveau B conform CROW.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 zijn:

 • de poldermolentjes, fonteinen, steigers, walmuren en beschoeiingen onderhouden;
 • is het eerstelijns onderhoud aan de walmuren uitgevoerd vooral het plaatselijk reinigen en verwijderen van groen;
 •  het dagelijks en groot onderhoud aan walmuren en beschoeiingen conform de planning van het beheerplan uitgevoerd. De groot onderhoudswerkzaamheden aan de damwanden Zijlsingel en Herensingel zijn niet in 2016 uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2019 om werk met werk te kunnen maken als de herinrichting van gevel tot gevel plaatsvindt.

F. Straatmeubilair

Gewenst kwaliteitsniveau

Het straatmeubilair in de openbare ruimte wordt onderhouden en in stand gehouden op CROW kwaliteitsniveau B, conform het beleidskader openbare Ruimte, Straatmeubilair.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 is het straatmeubilair onderhouden op CROW kwaliteitsniveau B. Naar aanleiding van verschillende wijkschouwen is onder andere gestart met het saneren van Leidse palen in de openbare ruimte. Ook zijn in samenwerking met verkeer alle overbodige verkeersborden in de Binnenstad gesaneerd. De straatnaamborden in de binnenstad zijn vervangen voor geëmailleerde exemplaren.

G. Spelen


Gewenst kwaliteitsniveau  

Voor Spelen geldt de onderhoudsambitie CROW B.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016:

 • is het dagelijks beheer en onderhoud volgens beheerplan uitgevoerd;
 • na een positieve uitspraak van de rechter i.v.m. een rechtszaak over de aanbesteding “inkoop speeltoestellen” is in 2016 gestart met het planmatig vervangen van diverse speelplekken. De achterstand die door de aanbesteding was ontstaan is zo goed als ingelopen.
 • is het onderhoud aan valondergronden bij openbare speelplekken gegarandeerd door een overeenkomst met DZB;
 • zijn werkzaamheden in samenwerking met bewoners uitgevoerd waaronder Runderplein, Sloepenwal en Klipperwerf. Op deze plekken zijn de speelplekken in samenspraak met omwonenden vergroend. Daarnaast zijn er tal van speeltuinen in samenspraak met speeltuinbesturen en omwonenden gerenoveerd. (waaronder Maredijk, Stevenshof, Morskwartier)

H. Wegen


Gewenst kwaliteitsniveau

Het kapitaalgoed wegen wordt onderhouden en in stand gehouden op CROW kwaliteitsniveau B. Er is geen sprake van achterstand op het reguliere wegonderhoud. Wel vindt de komende jaren een inhaalslag plaats op het wegwerken van boomwortelschades, eventueel in combinatie met groeiplaatsverbetering (zie ook C. Groen).

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 is kleinschalig dagelijks onderhoud uitgevoerd, het herstellen van het wegdek bij calamiteiten en kleine schades.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • Herinrichting Oegstgeesterweg
 • Vervanging asfaltdeklaag Rijnsburgerweg, Haagweg en Smaragdlaan.
 • Groot onderhoud Heintje Davidsweg, Charley Tooropweg en de Mary Zeldenrustweg (Stevenshof)
 • Vernieuwing rotonde Stevenshofdreef.
 • Groot onderhoud elementenverhardingen (bestrating) in de Merenwijk, Raadsherenbuurt en Transvaalbuurt, inclusief het herstellen van boomwortelschades.

I. Riolering


Gewenst kwaliteitsniveau

De rioolreinigingen en rioolinspecties worden uitgevoerd op basis van richtlijn BRL K10014 respectievelijk richtlijn BRL K10015.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De werkzaamheden zijn gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, inspectieputten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en onderbemalingsgemalen conform het vGRP 2014-2018. Het regulier onderhoud aan water, riolering en gemalen is conform planning uitgevoerd. Groot onderhoud en vervangingen zijn uitgevoerd aan de Hooigracht en Lammenschansweg. Restlevensduur verlengende maatregelen zijn uitgevoerd in de wijken Fortuin en Meerburg. Het hoofdgemaal Maresingel is mechanisch gerenoveerd evenals het vacuümsysteem Cronesteijn. Het project terugdringen wateroverlast Houtkwartier is in uitvoering en wordt Q2 2017 afgerond. Wateroverlastlocatie Julianastraat en Anna Poulownastraat worden meegenomen in het Sponge project Noorderkwartier Oost en de te verwachte uitvoering is 2019.

Groen

Het verrichten van het regulier onderhoud water is conform planning beheerplan Water 2012-2016 uitgevoerd. Tevens is het baggeren watergangen conform planning uitgevoerd.

J. Vastgoed

Gewenst kwaliteitsniveau

De beheerplannen zijn de vertaling van beleid en wet- en regelgeving naar operationeel niveau en aansluiting op de financiële administratie. Het gewenste onderhoudsniveau (ambitieniveau) is een belangrijk onderwerp. Het minimale basiskwaliteitsniveau is Conditieniveau 3 conform de vigerende normering NEN 2676. Dat wil zeggen een sober en doelmatig niveau zonder franje, duurzaam en veilig. Voor de Rijksmonumenten geeft een gebrekenopname de noodzakelijke transparantie voor het bepalen van het basiskwaliteitsniveau voor monumentaal vastgoed.

In 2016 is het conditieniveau voor de vastgoedportefeuille opnieuw geïnspecteerd en zijn alle Meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. Voor de gebouwen op de verkooplijst of in een grondexploitatie wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

In de begroting is een jaarlijkse storting van circa € 2,7 miljoen opgenomen voor planmatig onderhoud van ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed. Op basis van de beschikbare reguliere budgetten en de stand van de voorziening is de conclusie dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Een goede sturing op planning van het onderhoud en onderhoudsuitgaven is daarbij noodzakelijk. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille.

K. Sportaccommodaties
Gewenst kwaliteitsniveau

De te handhaven kwaliteitsnormen zijn weergegeven in het nieuwe beheerplan Sport. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en sportterreinen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

 • Bij Sportpark Pernix is het 1e veld voorzien van een nieuwe toplaag.
 • Het hoofdveld van Kikkerpolder II is in de veldherstel periode omgebouwd naar een kunstgrasveld.
 • Op het hoofdveld van Hc Roomburg is een waterveld gerealiseerd.
 • De tribune van UVS is onlangs in gebruik genomen!
 • Verder zijn alle groot onderhoudswerkzaamheden conform planning uitgevoerd of uitgesteld indien uit inspecties bleek dat dit mogelijk was en voordelen bood.

Financieel overzicht x € 1.000

Begroting 2016

Rekening 2016

Verschil

A. Water programma 5

Kapitaallasten

0

0

0

Jaarlijks onderhoud

455

449

6

Groot onderhoud / storting voorziening

164

164

0

Totaal

619

613

6

B. Openbare verlichting programma 5

Kapitaallasten

462

462

0

Jaarlijks onderhoud

883

918

-35

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Totaal

1.345

1.380

-35

C. Groen programma 5

Kapitaallasten

89

89

0

Jaarlijks onderhoud

3.024

2.789

235

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Totaal

3.113

2.769

343

D. Kunstwerken programma 5

Kapitaallasten

681

681

0

Jaarlijks onderhoud

1.559

1.561

-2

Groot onderhoud / storting voorziening

612

785

-173

Totaal

2.852

3.027

-175

E. Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers programma 5

Kapitaallasten

79

79

0

Jaarlijks onderhoud

168

153

14

Groot onderhoud / storting voorziening

626

626

0

Totaal

872

857

14

F. Straatmeubilair programma 5

Kapitaallasten

541

541

0

Jaarlijks onderhoud

519

690

-171

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Totaal

1.061

1.231

-171

G. Spelen programma 5

Kapitaallasten

6

6

0

Jaarlijks onderhoud

811

616

194

Groot onderhoud / storting voorziening

0

-546

546

Totaal

817

77

740

H. Wegen programma 5

Kapitaallasten

2.079

2.079

0

Jaarlijks onderhoud

1.149

1.092

57

Groot onderhoud / storting voorziening

2.697

2.697

0

Totaal

5.926

5.868

57

I. Riolering programma 5

Kapitaallasten

933

933

0

Jaarlijks onderhoud

1.715

1.717

-2

Groot onderhoud / storting voorziening

1.134

1.134

0

Totaal

3.782

3.784

-2

J. Vastgoed programma 6

Kapitaallasten

6.791

6.794

-3

Jaarlijks onderhoud

954

1.133

-179

Groot onderhoud / storting voorziening

2.899

2.899

0

Totaal

10.644

10.826

-182

K. Sportaccommodatie s progra mma 8

Kapitaallasten

2.190

2.197

-7

Jaarlijks onderhoud

729

470

259

Groot onderhoud / storting voorziening

1.495

1.495

0

Totaal

4.414

4.162

252

Overzicht met kerncijfers

Water

Te schonen watergangen (km.)

110 km

Te baggeren watergangen (km.)

110 km

Fonteinen (st.)

16 st

Waterspeelplaatsen (st.)

4 st

Openbare verlichting

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen en overspanningen (st.)

19.208 st

Armaturen (st.)

20.317 st

Lichtbronnen (lampen) (st.)

20.869 st

Ontsteekpunten (st.)

68 st

Groen

Areaal groen (are)

41.450 are

Bomen (st.)

46.277 st

Kunstwerken

Vaste bruggen (st.)

479 st

Beweegbare bruggen (st.)

39 st

Tunnels (st.)

26 st

Viaducten (st.)

19 st

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

Beschoeiingen (km.)

65 km

Kademuren (km.)

21 km

Damwanden (km.)

23 km

Nat. vriend. oevers (km.)

6 km

Straatmeubilair

Banken (st.)

2.237 st

Fietsvoorzieningen (st.)

9.624 st

Hekwerken (st.)

280 st

Palen (st.)

22.000 st

Verkeersvoorzieningen Borden c.a. (st.)

22.409 st

Verkeersvoorzieningen Bewegwijzering (st.)

1.398 st

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering belijning (m.)

351.729 m

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering figuratie (m.)

9.414 m

Spelen

Speelplekken (st.)

315 st

Speeltoestellen (st.)

1.373 st

Sporttoestellen (st.)

306 st

Speelprikkels (st.

144 st

Afscheidingen (m²)

4.671 m²

Verhardingen (m²)

15.314 m²

Veiligheidsondergrond (m²)

24.723 m²

Wegen

Asfalt (m²)

1.169.580 m²

Elementen (m²)

3.285.074 m²

Cement (m²)

32.649 m²

Overige (m²)

75.661 m²

Riolering

Openbaar riool (km.)

351,5 km

Drukriolering (km.)

19 km

Nooduitlaten (st.)

172 st

Gemaal objecten (st.)

185 st

Niveaumeters (st.)

9 st

Overstortmeters (st.)

29 st

Electrische schuiven (st.)

12 st

Kolken (st.)

43.500 st

Sportbedrijf accommodaties en velden

Zwembaden

3

Sportparken met:

12

Voetbalvelden

27,5

Korfbalvelden

10

Hockeyvelden

3

Atletiekbaan

1

Tennisparken met:

4

Tennisbanen

31

Diverse sportaccomodaties waaronder bijvoorbeeld

3

Sporthallen

1

Sportzaal

1

Turnhal

1

Tennishal

1

Tafeltennishal

1

Botenloods

1

Overige velden voor andere takken van sport

6

Complexen volkstuinen

6 (totaal 481.507 m²)

Areaal jeugddorp

16

Gebouwen in eigendom

Ambtelijke huisvesting

9

Maatschappelijk vastgoed

80

Strategische vastgoed

25

Niet beleidsondersteunend (verkooplijst)

73

Monumentale objecten

14