Ga naar boven

Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Bestuur en dienstverlening

Lasten

27.864

27.692

18.540

46.233

29.427

16.805

Baten

-2.707

-2.710

-151

-2.861

-3.053

192

Saldo

25.157

24.982

18.389

43.371

26.374

16.997

Veiligheid

Lasten

12.169

13.256

-528

12.728

12.414

313

Baten

-496

-591

-12

-603

-610

7

Saldo

11.674

12.665

-540

12.125

11.804

321

Economie

Lasten

7.945

7.426

1.926

9.352

8.801

551

Baten

-1.233

-828

-370

-1.198

-1.298

100

Saldo

6.712

6.597

1.556

8.154

7.502

652

Bereikbaarheid

Lasten

13.726

15.213

1.893

17.107

15.785

1.322

Baten

-8.451

-11.483

1.285

-10.198

-11.212

1.014

Saldo

5.275

3.730

3.178

6.909

4.572

2.336

Omgevingskwaliteit

Lasten

70.812

61.884

7.115

68.999

67.899

1.100

Baten

-24.591

-23.061

-2.119

-25.180

-26.834

1.654

Saldo

46.221

38.823

4.996

43.819

41.065

2.754

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

64.324

42.982

34.342

77.324

60.063

17.261

Baten

-46.774

-36.712

-27.237

-63.949

-52.515

-11.434

Saldo

17.550

6.270

7.105

13.375

7.548

5.827

Jeugd en onderwijs

Lasten

51.134

49.973

3.335

53.308

52.341

967

Baten

-5.434

-4.577

-983

-5.561

-4.951

-610

Saldo

45.701

45.396

2.352

47.747

47.390

357

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

36.695

36.243

-43

36.200

35.564

636

Baten

-5.057

-4.653

341

-4.312

-4.477

164

Saldo

31.638

31.590

298

31.888

31.088

800

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

84.380

86.292

712

87.004

88.408

-1.404

Baten

-5.984

-1.672

-2.767

-4.438

-4.570

132

Saldo

78.396

84.620

-2.055

82.565

83.838

-1.272

Werk en inkomen

Lasten

120.786

124.383

2.594

126.977

127.307

-330

Baten

-76.123

-74.491

-1.760

-76.251

-76.101

-149

Saldo

44.663

49.892

834

50.726

51.206

-480

Algemene middelen

Lasten

2.448

1.394

1.941

3.335

-1.641

4.976

Baten

-304.677

-298.950

-8.280

-307.230

-306.628

-602

Saldo

-302.229

-297.556

-6.339

-303.895

-308.269

4.374

Totaal

Lasten

492.284

466.738

71.827

538.565

496.368

42.197

Totaal

Baten

-481.527

-459.728

-42.053

-501.781

-492.249

-9.532

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

10.757

7.009

29.774

36.784

4.119

32.665

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

0

100

70

170

175

-5

Onttrekking

-3.116

-3.090

-16.777

-19.867

-3.317

-16.550

Saldo

-3.116

-2.990

-16.707

-19.697

-3.142

-16.555

RESERVES Economie

Toevoeging

6.733

641

1.737

2.379

2.379

0

Onttrekking

-912

-1.141

-2.882

-4.024

-3.578

-446

Saldo

5.821

-500

-1.145

-1.645

-1.199

-446

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

10.809

10.971

7.625

18.596

20.106

-1.510

Onttrekking

-23.590

-12.273

-25.389

-37.661

-36.895

-767

Saldo

-12.781

-1.301

-17.764

-19.065

-16.789

-2.276

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

753

493

518

1.010

1.010

0

Onttrekking

-3.814

-649

-22.187

-22.836

-20.239

-2.598

Saldo

-3.061

-156

-21.670

-21.826

-19.228

-2.598

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

24.094

10.344

8.920

19.264

16.974

2.290

Onttrekking

-34.619

-7.809

-23.215

-31.024

-27.393

-3.631

Saldo

-10.524

2.535

-14.295

-11.759

-10.419

-1.341

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-514

-150

-433

-583

-453

-131

Saldo

-126

-150

-433

-583

-453

-131

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

212

172

161

333

568

-236

Onttrekking

-390

-303

-721

-1.024

-853

-171

Saldo

-179

-131

-561

-692

-285

-407

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

0

0

5.386

5.386

5.386

0

Onttrekking

-1.259

-199

-2.582

-2.781

-2.094

-687

Saldo

-1.259

-199

2.804

2.605

3.292

-687

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

4.054

397

935

1.332

1.471

-139

Onttrekking

-906

-935

-951

-1.886

-1.858

-28

Saldo

3.148

-538

-16

-554

-387

-167

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

20.234

8.437

53.640

62.077

64.685

-2.608

Onttrekking

-25.132

-12.016

-13.627

-25.643

-23.172

-2.471

Saldo

-4.897

-3.578

40.012

36.434

41.513

-5.079

Totaal

Toevoeging

67.277

31.556

78.990

110.546

112.753

-2.207

Totaal

Onttrekking

-94.252

-38.565

-108.765

-147.330

-119.851

-27.480

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-26.975

-7.009

-29.774

-36.784

-7.098

-29.686

Lasten/Toev.

559.561

498.293

150.818

649.111

609.121

39.990

Baten/Onttr.

-575.780

-498.293

-150.818

-649.111

-612.100

-37.011

RESULTAAT

-16.219

0

0

0

-2.979

2.979

Dit is een andere presentatie dan in tabel 1 van paragraaf 3.1.1 Financieel resultaat 2016 is weergegeven. In bovenstaande tabel geven wij het rekeningresultaat ten opzichte van de bestuursrapportage aan.

Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.

Ten opzichte van de jaarrekening 2015 zijn de reserve flankerend beleid en de bedrijfsvoeringsreserve concern in deze jaarrekening onder programma Algemene dekkingsmiddelen opgenomen, terwijl die in de jaarrekening 2015 nog onder programma Bestuur en dienstverlening opgenomen waren. Dit zorgt voor een verschuiving van € 4,4 mln op de toevoegingen en van € 1,6 mln op de onttrekkingen.