Ga naar boven

Kerngegevens

De ramingen in deze jaarstukken zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens van Leiden

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

A. Sociale structuur

Aantal inwoners 1*):

121.562

122.279

123.753

waarvan:

van 0 - 19 jaar

24.222

24.230

23.964

van 20 - 64 jaar

80.477

80.638

82.015

van 65 jaar en ouder

16.893

17.411

17.774

 

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

3.384

3.500

3.544

waarvan:

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.222

3.340

3.355

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

161

160

189

Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)

1

0

0

 

Bijzondere bijstand:

458

600

587

 

Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen:

924

825

666

 

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente:

2.190 ha

2.195 ha

2.190 ha

waarvan:

Binnenwater

137 ha

131 ha

137 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten

56.523

57.726

57.437

Aantal woonschepen

224

225

224

Aantal woonwagens

148

133

142

 

Lengte van de wegen:

304 km

304 km

304 km

waarvan:

Hoofdontsluitingswegen

37 km

37 km

37 km

Verzamelwegen/industrie

47 km

47 km

47 km

Woonstraten/winkelstraten

220 km

220 km

220 km

 

Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen

22 km

22 km

22 km

Lengte van de waterwegen

32 km

32 km

32 km

Aantal m2 openbaar groen

3.932.543 m2

3.650.000 m2

3.835.361 m2

Aantal bomen

46.277

46.262

46.004

  1. 1Bron: BRP, voorlopige cijfers peildatum 31 december 2016 . Dit is gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. De opgenomen cijfers in voorgaande jaarrekeningen t/m 2015 zijn definitieve inwoneraantallen van het desbetreffende jaar per 1 januari (Bron: CBS)
Ontwikkeling woningvoorraad

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Stand per 1-1

55.231

56.308

56.523

Toename

1.573

1.480

1.307

Sloop

-162

62

-313

Overige

-119

0

-80

Stand per 31-12

56.523

57.726

57.437

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad1 in m2

-17.810 m2

61.830 m2

13.948 m22

  1. 1Alle adressen die geen woonfunctie hebben.
  2. 2 De voornaamste verklaring dat realisatiecijfer 2016 achter blijft bij de begroting is omdat een aantal grote projecten in 2017 in plaats van zoals gepland in 2016 worden opgeleverd.