Ga naar boven

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde 31-12-2015

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2016

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

884

0

0

0

884

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

435

0

26

0

410

Totaal immateriele vaste activa

0

1.319

0

26

0

0

1.294

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat een grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, worden als voorbereidingskosten geactiveerd onder de balanspost 'Kosten van onderzoek en ontwikkeling'. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. In de tabel hieronder wordt de ouderdom van de voorbereidingskosten in beeld gebracht. Doordat 2016 het eerste jaar is waarin deze kosten worden geactiveerd zullen ze uiterlijk per 31-12-2021 moeten leiden tot een actieve grondexploitatie. Deze kosten hebben alle betrekking op voorbereidingskosten m.b.t. de ontwikkeling van het stationsgebied e.o. (STEO).

Project

2016

2017

2018

2019

2020

Voorbereiding STEO-Rijnsburgerblok K3-4

173

0

0

0

0

Voorbereiding STEO-Buskavel B1

3

0

0

0

0

Voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

697

0

0

0

0

Voorbereiding STEO-Trafolocatie 1

10

0

0

0

0

Totaal geactiveerd per jaar

884

0

0

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Als gevolg van een wijziging van de BBV is een bedrag ad € 426.000 opgenomen onder de investeringen. Dit bedrag wordt op de balans per 31-12-2015 nog gepresenteerd onder de financiële vaste activa.
De opgenomen bijdragen aan activa in eigendom van derden bevatten de realisatie in 2013 van de fietsenstalling bij het voormalige pand van V&D van € 439.000 en vervangingsinvesteringen voor de Leidse Schouwburg voor een totaal van € 35.000. Op deze activa wordt vanaf 2014 afgeschreven.