Ga naar boven

Subsidies

Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft voor het verwezenlijken van de gestelde doelen. In 2016 zijn alle aanvragen afgehandeld conform de ‘nieuwe’ ASV 2012, die in 2011 is vastgesteld (RV 11.0082). In de ASV 2012 is gekozen voor uniformering en vereenvoudiging van de uitvoering en verantwoording van de subsidieverstrekking. De subsidieverstrekking is verdeeld in drie arrangementen. Eén arrangement is voor subsidies tot € 5.000, één voor subsidies van € 5.000 tot € 50.000 en één voor subsidies van € 50.000 euro of meer. Hierbij is aangesloten op de VNG-modelverordening.

Inkomsten vanuit het rijk of de provincie financieren een aanzienlijk deel van de subsidies. Ook cofinancieringen komen voor.

In 2016 is voor een totaalbedrag van € 51.782.886 aan subsidies verstrekt. Dat is € 43.052 minder dan het subsidieplafond inclusief begrotingswijzigingen (zie tabel 1). In tabel 2 is een overzicht van de verstrekte subsidies gespecificeerd naar prestatie en project opgenomen.

Analyse begrotingsrechtmatigheid – door de raad vastgestelde subsidieplafond 2016 op programmaniveau
De gemeenteraad van Leiden heeft voor 2016 een subsidieplafond op programmaniveau vastgesteld. Dit betekent dat de raad op programmaniveau voor 2016 het subsidieplafond heeft gemaximeerd. In 2016 heeft zich op Programma 3, 5, 6, 7 en 10 een overschrijding voorgedaan van het subsidieplafond. Aangezien deze overschrijding niet meer in 2016 aan de raad voor akkoord is voorgelegd, telt deze mee als fout in het kader van begrotingsonrechtmatigheid (deze worden in tabel 1 met een * aangegeven).

Tabel 1: Subsidies per programma en beleidsterrein 

Programma

Beleidsterrein

Begroting 2016

Rekening 2016

Resultaat 2016

1 Bestuur en dienstverlening

 

56.089

13.636

42.453

 

Bestuur

56.089

13.636

42.453

3 Economie *)

 

3.436.107

3.608.392

-172.285

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

2.057.144

2.100.026

-42.882

 

Marketing en promotie

1.358.899

1.458.366

-99.467

 

Ruimte om te ondernemen

20.064

50.000

-29.936

4 Bereikbaarheid

 

29.820

-

29.820

 

Parkeren

29.820

-

29.820

5 Omgevingskwaliteit*)

 

43.738

52.503

-8.765

 

Duurzaamheid

15.000

44.000

-29.000

 

Openbaar groen

28.524

1.600

26.924

 

Verharde openbare ruimte

214

6.903

-6.689

6 Stedelijke ontwikkeling *)

 

89.011

365.946

-276.935

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

29.820

29.820

-

 

Wonen

59.191

336.126

-276.935

7 Jeugd en onderwijs*)

 

10.169.463

10.285.608

-116.145

 

Jeugd

3.082.507

3.064.114

18.393

 

Onderwijsbeleid

5.737.734

5.977.498

-239.764

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.349.222

1.243.996

105.226

8 Cultuur, sport en recreatie

 

11.326.620

10.812.945

513.675

 

Cultureel erfgoed

611.585

267.782

343.803

 

Cultuur

10.284.563

10.054.858

229.705

 

Recreatie

29.327

29.327

-

 

Sport

401.145

460.977

-59.832

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

25.695.233

25.570.898

124.334

 

Kwetsbare groepen

13.909.979

13.665.548

244.432

 

Ondersteuning

1.651.281

1.806.410

-155.129

 

Preventie

4.689.093

4.567.090

122.003

 

Sociale binding en participatie

5.444.879

5.531.851

-86.972

10 Werk en inkomen *)

 

979.858

1.072.959

-93.101

 

Arbeidsparticipatie

545.306

642.499

-97.193

 

Inkomensvoorzieningen

20.636

18.766

1.870

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

413.916

411.694

2.222

Eindtotaal

 

51.825.938

51.782.886

43.052

De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 100.000 op programma en/of beleidsterrein) worden hierna verklaard:

Programma 3 Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
In 2016 is € 50.000 aan subsidie uitgekeerd in het kader van de cofinanciering van kennis-initiatieven.
Het budget hiervoor staat op een krediet dat gedekt wordt door een reserve. Op dit krediet stond deze subsidiebijdrage niet begroot als subsidiepost, als gevolg waarvan het subsidiebudget is overschreden.

Marketing en promotie
Binnen dit beleidsterrein vindt de overdracht van de toeristenbelasting plaats. Deze opbrengsten zijn op basis van een schatting geraamd op € 750.000. De daadwerkelijke baten van de toeristenbelasting vallen vaak hoger uit dan het begrote budget. Het hogere subsidiebedrag is niet onrechtmatig, omdat deze rechtstreeks is gekoppeld aan een hogere opbrengst. Ook vinden er vaak nog nagekomen afrekeningen over voorgaande jaren plaats.
Daarnaast is men dit jaar tot de ontdekking gekomen dat het Ondernemersfonds, de partij aan wie vanaf 2016 de toeristenbelasting wordt uitgekeerd, nog geld van de gemeente tegoed heeft, als gevolg van een incorrecte afrekening van de toeristenbelasting in het verleden. Om die redenen is er een overschrijding op het subsidiebudget zichtbaar.

Ruimte om te ondernemen
De subsidie die dit jaar is uitgekeerd binnen dit beleidsterrein (totaal € 50.000) is € 25.000 hoger dan was afgesproken. De andere helft van de dekking zou gedekt worden uit andere budgetten. De begrotingswijziging die hiervoor nodig was, kon echter niet meer tijdig aan de raad worden aangeboden.

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

Wonen

Met name voor het project Programma Binnenstad 2015-2018 zijn verschillende subsidies verleend. In 2016 voor in totaal € 335.000 bestaande uit onder andere subsidie voor doorontwikkeling cultuurweken, nacht van de kunst en het stimuleringsfonds Binnenstad. De begrotingen van deze subsidiebedragen zijn onderdeel van het project Programma Binnenstad 2015-2018. Er is voldoende dekking aanwezig voor deze subsidie.

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Onderwijsbeleid

Bij de 1e bestuursrapportage is een extra bedrag van ruim € 400.000 als overige kosten voor onderwijskansenbeleid geraamd. Dekking werd gevormd door de begrote onttrekking uit de in eerdere jaren opgebouwde reserve. In werkelijkheid is voor een bedrag van ca. € 200.000 subsidies verstrekt. Verzuimd is tijdig het budgetplafond hierop aan te passen.

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Op basis van afspraken met het Rijk zijn in de meicirculaire extra middelen beschikbaar gesteld voor aanbod van een voorschoolse voorzieningen voor alle peuters. Deze middelen zijn pas laat in het jaar beschikbaar gekomen. Verder zijn op basis van afrekeningen uit eerdere jaren bedragen teruggevorderd.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed
In 2015 is, als gevolg van het succes van de subsidieregeling Historisch Stadsbeeld, extra budget beschikbaar gesteld om meer subsidies te kunnen verlenen. Enerzijds voor aanpassingen van panden in de binnenstad (totaal € 500.000) en anderzijds om een extra impuls te geven aan de verwijdering van lichtbakken t.b.v. het aanpassen van gevelreclame (totaal € 50.000). Een groot deel van deze extra, incidentele budgetten die beschikbaar zijn gesteld, te weten totaal bijna € 330.000, is niet besteed in 2016 en zal in 2017 e.v. besteed worden.

Cultuur
Dat beleidsterrein ‘cultuur’ m.b.t. subsidies een onderbesteding van bijna € 230.000 laat zien wordt allereerst veroorzaakt doordat een bedrag van € 150.000, dat begroot staat op de post voor subsidies, ten goede is gekomen van de Lakenhal d.m.v. een interne verrekening. Interne verrekeningen vinden echter plaats op een andere boekingspost, waardoor deze bijdrage in dit geval niet meetelt als subsidie.
Daarnaast is n.a.v. amendement A150068/8 in 2015 een bedrag van € 158.000 beschikbaar gesteld voor BplusC t.b.v. kosten voor de bibliotheek in de Merenwijk; € 90.000 om uit te keren in 2016 en € 68.000 voor in 2017. Het gehele bedrag is abusievelijk in 2016 verantwoord. De € 68.000 zal pas in 2017 worden uitgekeerd.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
Vanaf 2018 daalt het budget Vrouwenopvang door rijksbezuinigingen fors. Daarom wordt, als het mogelijk is, in de aanloop naar 2018 niet het volledige subsidiebudget besteed. In 2016 was de onderbesteding € 164.000. Vanaf 2014 worden onderschrijdingen op het budget vrouwenopvang gestort in de reserve zachte landing rijksbezuinigingen 3D en daarbinnen geoormerkt voor vrouwenopvang. De gereserveerde middelen zijn beschikbaar om de rijksbezuinigingen vanaf 2018 deels op te vangen. Door positieve subsidie-afrekeningen uit 2015 is een voordeel van € 100.000 ontstaan.

Ondersteuning
Er zijn drie subsidies (stichting Radius, Diaconie Protestante gemeente en het Stadslab) in november beschikt, die gedekt zijn uit het transformatiebudget die geleid hebben tot een overschrijding van € 155.000. Op het moment van beschikken kon het subsidieplafond van dit beleidsterrein niet meer worden aangepast. Wel is binnen het door de raad vastgestelde subsidieplafond van het programma gebleven.

Preventie
De afrekening van een subsidie aan de stichting Rivierduinen over 2015 heeft geleid tot een positief incidenteel afwikkelingsverschil van € 74.000. Daarnaast is er minder aan subsidie verstrekt inzake vrijwillige thuis- en mantelzorg.

Sociale binding en participatie
Er zijn diverse subsidies inzake stimulering wijkinitiatieven in november en december verstrekt die hebben geleid tot de overschrijding van € 64.000 op dit beleidsterrein. Het door de raad vastgestelde subsidieplafond van het programma werd hierdoor niet overschreden.

Programma 10 Werk en Inkomen

Arbeidsparticipatie
De overschrijding op het subsidieplafond van programma Werk en Inkomen in 2016 wordt veroorzaakt door subsidies volwasseneneducatie. Vanaf 2015 ontvangt Leiden als centrumgemeente deze rijksmiddelen voor de regio Holland-Rijnland. Deze middelen moesten in 2016 voor 50%, geoormerkt door het Rijk, worden besteed bij het ROC en 50% mocht bij andere partijen worden besteed. Eind 2016 is er voor gekozen om een groter deel van de 50% (het niet-ROC deel) als subsidie te verstrekken en minder via (interne) aanbesteding. Bij het aanpassen van de hoogte van het subsidieplafond in de decemberwijziging kon hiermee nog geen rekening worden gehouden.

Tabel 2: Overzicht verstrekte subsidies 2016 per prestatie

Beleidsterrein

Prestatie

Project

 Rekening 2016 

1 Programma Bestuur en dienstverlening

Bestuur

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

13.636

3 Programma Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

917100 overige subsidies niet overheid

1.500.000

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

917100 overige subsidies niet overheid

600.026

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

905.166

917120 St. Stadspartners

296.000

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

157.200

917042 WFIA

100.000

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

917100 overige subsidies niet overheid

50.000

5 Programma Omgevingskwaliteit

Duurzaamheid

05D105 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

917100 overige subsidies niet overheid

44.000

Openbaar groen

05C101 Ontwikkelen beleid groen

917100 overige subsidies niet overheid

1.600

Verharde openbare ruimte

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

917100 overige subsidies niet overheid

6.903

6 Programma Stedelijke ontwikkeling

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A106 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

917100 overige subsidies niet overheid

29.820

Wonen

917100 overige subsidies niet overheid

336.126

7 Programma Jeugd en onderwijs

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917024 Libertas

63.470

917032 St J&J-werk MH

895.686

917036 RDOG

34.000

917100 overige subsidies niet overheid

115.866

07A102 Waarborgen kwal openbare speelruimte

917100 overige subsidies niet overheid

251.851

917118 Leidse bond van speeltuinver.

66.372

917160 Speeltuinverenigingen

48.522

07A103 Ondersteunen spelbevordering

917116 Speel-o-theken

6.300

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917022 GGZ Rivierduinen

28.280

917025 Onderwijsadvies

13.110

917036 RDOG

560.180

917043 JES

139.458

917100 overige subsidies niet overheid

218.725

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

917009 St. Kwadraad

562.418

917100 overige subsidies niet overheid

59.875

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917025 Onderwijsadvies

90.686

917029 Subs St. peuterspeelzalen leiden(spl)

872.857

917035 Kinderopvangorganisaties

32.293

917036 RDOG

38.782

917043 JES

431.831

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

669.450

917004 BplusC

93.675

917025 Onderwijsadvies

15.870

917043 JES

423.501

917100 overige subsidies niet overheid

34.470

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917002 Schoolbesturen bao

51.714

917009 St. Kwadraad

105.022

917043 JES

381.453

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917002 Schoolbesturen bao

15.000

917003 Schoolbesturen vo

105.272

917025 Onderwijsadvies

221.351

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

917002 Schoolbesturen bao

516.518

917100 overige subsidies niet overheid

430.565

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

712.469

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

20.980

917043 JES

20.000

917100 overige subsidies niet overheid

122.060

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917043 JES

67.650

917100 overige subsidies niet overheid

324.030

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

917006 Dwp

180.000

Peuterspeelzalen en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

917029 Subs St. peuterspeelzalen leiden(spl)

1.858

917100 overige subsidies niet overheid

44.616

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.197.522

8 Programma Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

917100 overige subsidies niet overheid

5.500

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

911496 budget modellenboek gevelreclame

2.295

917100 overige subsidies niet overheid

4.722

917141 Historische winkelpuien

138.702

917142 Historische kleuren

30.421

917143 Historische Gevelreclame

3.416

917144 Historische onderd. openb. ruimte

7.153

917100 overige subsidies niet overheid

75.575

Cultuur

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

917100 overige subsidies niet overheid

8.962

917039 SieboldHuis

70.857

917044 Leids Filmfestival

20.000

917100 overige subsidies niet overheid

134.359

917106 Gebr. de Nobel

718.520

917107 Stadspodia

2.473.911

917108 Cultureel centrum de x

12.750

917109 Jazz-zolder hot house

7.159

917110 Imperium theater

3.132

917112 Muziekhuis

50.000

917113 Pieterskerk

380.773

917127 Veenfabriek

89.460

917129 Werfpop

20.000

917131 Schemerstad

12.500

917133 Muziek in de Hofjes

15.000

917134 Jazz festival

2.000

917135 Jazz Award

2.000

917136 Gouden Pet festival

4.000

917137 Museumnacht

5.000

917138 Stukafest

2.000

917140 Summer Jazz

10.000

917149 DV Cultuursubsidies

49.001

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

917162 St. Cultuurfonds Leiden

210.000

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

911446 Leiden Nacht van Kunst en Kennis

20.000

917100 overige subsidies niet overheid

185

917101 Stelpost subsidie

36.626

917149 DV Cultuursubsidies

72.967

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

917004 BplusC

5.266.526

917114 Ars aemula naturale

42.234

917125 jeugdtheaterorganisaties

87.947

917163 Stichting Cultuureducatiegroep

65.000

08A303 Bevorderen productieklimaat

917004 BplusC

18.389

917117 Leidse amateurkunstverenigingen

128.576

917149 DV Cultuursubsidies

10.025

917166 Leids amateurskunstfestival

5.000

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

914012 verhuur verenigingen

29.327

Sport

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

917019 VTV

68.686

917100 overige subsidies niet overheid

20.595

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

917001 Schoolsportcie Leiden

33.044

917100 overige subsidies niet overheid

5.000

917103 leidse sportfederatie

6.071

917104 Stichting marathon

42.689

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

7.195

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

52.949

917156 Stichting ijshal leiden

100.000

917157 Stichting topsport Leiden

124.748

9 Programma Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917009 St. Kwadraad

15.000

917012 Binnenvest

986.095

917021 Brijder Verslavingsgroep

1.189.450

917022 GGZ Rivierduinen

179.475

917034 De Brug

85.868

917036 RDOG

437.881

917037 Platform Kocon Katwijk

76.874

917100 overige subsidies niet overheid

4.840

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917009 St. Kwadraad

18.471

917012 Binnenvest

87.957

917022 GGZ Rivierduinen

213.787

917036 RDOG

48.733

917100 overige subsidies niet overheid

1.084.623

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

917012 Binnenvest

5.025.976

917013 St. exodus

146.715

917100 overige subsidies niet overheid

5.295

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917011 Rosa manus

2.881.000

917022 GGZ Rivierduinen

209.637

917036 RDOG

857.145

917100 overige subsidies niet overheid

110.726

Ondersteuning

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

917022 GGZ Rivierduinen

541.655

917028 Radius

81.707

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

917009 St. Kwadraad

39.111

917024 Libertas

332.187

917100 overige subsidies niet overheid

811.750

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

917008 Leidse ver. van mantelzorg

6.081

917010 Leidse rechtswinkel

22.090

917014 St. inloophuis

136.635

917022 GGZ Rivierduinen

139.722

917024 Libertas

594.748

917028 Radius

928.732

917031 Activite

345.000

917033 GGZ Informatiepunt

93.942

917038 GGZ ZON

125.375

917100 overige subsidies niet overheid

1.656.976

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

218.301

917031 Activite

80.000

917036 RDOG

130.963

917100 overige subsidies niet overheid

88.525

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

1.472.953

917016 St. onderwijswinkel leiden

22.847

917019 VTV

45.724

917024 Libertas

2.181.398

917030 Vkc de spiegeling

21.415

917100 overige subsidies niet overheid

97.944

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

334

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917012 Binnenvest

20.879

917015 St. meldpunt discriminatie

41.800

917024 Libertas

367.257

917100 overige subsidies niet overheid

62.188

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

144.800

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

2.744

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

89.387

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

39.472

917024 Libertas

20.000

917026 Platform vluchtelingen

18.895

917027 Samenwerkingsverb van migr org

6.135

917028 Radius

424.570

917100 overige subsidies niet overheid

201.529

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

917024 Libertas

198.000

917100 overige subsidies niet overheid

51.580

10 Programma Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917100 overige subsidies niet overheid

155.306

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

917100 overige subsidies niet overheid

487.193

Inkomensvoorzieningen

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

917100 overige subsidies niet overheid

18.766

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

917100 overige subsidies niet overheid

23.730

10B205 Subsidies minimabeleid

917100 overige subsidies niet overheid

387.963

Eindtotaal

51.782.886

Overzicht Uitvoeringsovereenkomsten ­
De Uitvoeringsovereenkomst (Uvok) geeft nadere bepalingen voor de uitvoering van de verleningsbeschikking. Uitvoeringsovereenkomsten hebben een tweezijdig karakter, waarbij van de zijde van de gemeente vooral de beleidsdoelstellingen nader worden omschreven en de instelling aangeeft op welke wijze die worden gerealiseerd. Denk hierbij onder andere aan een nadere uitwerking van de doelen en inzet van middelen, een verwijzing naar de beleidsnota’s waarin deze doelen hun basis vinden, en een nadere uitwerking van de activiteiten en de gemaakte resultaatafspraken.

Organisaties waaraan in 2016 een subsidiebedrag van € 100.000 of meer is toegekend en waarmee de Gemeente Leiden een of meerdere Uitvoeringsovereenkomsten heeft afgesloten:

Organisatie 

Subsidiebedrag

BplusC

5.428.590

Brijder Verslavingszorg

1.189.450

Cardea Jeugdhulpverlening

392.912

Centrummanagement Leiden

195.000

Cultuurfonds Leiden

310.000

Da Vinci College

105.272

De Delta

180.000

Gebr. De Nobel

718.520

GGD Hollands Midden vestiging Leiden

2.061.013

InnovationQuarter

100.000

IVN LEIDEN

114.498

JES Rijnland

1.463.893

Jeugdsportfonds

100.000

Kwadraad

2.173.864

Leiden Marketing

296.000

Leids Universitair Medisch Centrum

500.000

Leidse schouwburg en stadsgehoorzaal

2.272.427

Libertas Leiden

3.520.000

MEE Zuid-Holland Noord

1.329.033

Ondernemersfonds Leiden

1.237.742

Onderwijs Advies

250.467

PROO Leiden

332.233

Rivierduinen Servicebedrijf

1.599.301

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

106.110

SMALLSTEPS

101.604

St. Jeugd- Jongerenwerk Midden Holland

895.686

St. VTV

101.500

Stichting Activite

522.000

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

113.500

Stichting De Binnenvest

6.285.500

Stichting Exodus Zuid-Holland West

146.715

Stichting IJshal Leiden

100.000

Stichting Inloophuis Psychiatrie

136.635

Stichting Ins Blau

201.484

Stichting Leids Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap

1.500.000

Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.

2.015.590

Stichting Pieterskerk Leiden

380.773

STICHTING PIEZO

120.348

Stichting Radius

1.531.832

Stichting Thuis op Straat Leiden

208.190

Stichting Topsport Leiden

124.747

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

571.950

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

490.416

Vereniging van Gebruikers BS Het Gebouw

143.000

Vrouwenopvangcentrum Rosa Manus

2.881.000

Zorgvragers Overleg Noord Zuid-Holland ZON

125.375

Totaal 

44.674.170