Ga naar boven

Overzicht incidentele baten en lasten

De gemeente moet volgens de Gemeentewet een overzicht van van structureel en reëel evenwicht opnemen in de jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. De raad en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen

af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen

Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen

bij: de structurele verrekeningen met de reserves

Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:

  • Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
  • Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De mutaties in zijn beoordeeld op het incidentele karakter. Voor is er structureel evenwicht aangezien de structurele lasten (€ .000 ) worden gedekt door (hogere) structurele baten (€ .000) .

Programma

Lasten/ baten

I/S

Realisatie 2016

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Lasten

Totaal

496.368

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Baten

Totaal

-492.249

SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA

4.119

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Lasten

I

929

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Baten

I

0

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

929

VEILIGHEID

Lasten

I

329

VEILIGHEID

Baten

I

0

SALDO VEILIGHEID

329

ECONOMIE

Lasten

I

3.664

ECONOMIE

Baten

I

-442

SALDO ECONOMIE

3.223

BEREIKBAARHEID

Lasten

I

3.309

BEREIKBAARHEID

Baten

I

0

SALDO BEREIKBAARHEID

3.309

OMGEVINGSKWALITEIT

Lasten

I

5.862

OMGEVINGSKWALITEIT

Baten

I

-4.510

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

1.352

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Lasten

I

7.514

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Baten

I

-16.967

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

-9.452

JEUGD EN ONDERWIJS

Lasten

I

3.389

JEUGD EN ONDERWIJS

Baten

I

-1.500

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

1.889

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Lasten

I

632

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Baten

I

0

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

632

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Lasten

I

7.313

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Baten

I

-1.776

SALDO MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

5.537

WERK EN INKOMEN

Lasten

I

2.538

WERK EN INKOMEN

Baten

I

-1.784

SALDO WERK EN INKOMEN

754

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

I

2.433

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Baten

I

-1.607

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

826

TOTAAL LASTEN

458.454

TOTAAL BATEN

-463.663

TOTAAL STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN

-5.209

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Toevoegingen

S

100

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Onttrekkingen

S

-3.077

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-2.977

VEILIGHEID

Toevoegingen

S

0

VEILIGHEID

Onttrekkingen

S

0

SALDO VEILIGHEID

0

ECONOMIE

Toevoegingen

S

0

ECONOMIE

Onttrekkingen

S

0

SALDO ECONOMIE

0

BEREIKBAARHEID

Toevoegingen

S

1.866

BEREIKBAARHEID

Onttrekkingen

S

-1.582

SALDO BEREIKBAARHEID

283

OMGEVINGSKWALITEIT

Toevoegingen

S

498

OMGEVINGSKWALITEIT

Onttrekkingen

S

-176

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

322

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Toevoegingen

S

5.994

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Onttrekkingen

S

-5.764

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

230

JEUGD EN ONDERWIJS

Toevoegingen

S

0

JEUGD EN ONDERWIJS

Onttrekkingen

S

-121

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

-121

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Toevoegingen

S

172

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Onttrekkingen

S

-302

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

-130

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Toevoegingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Onttrekkingen

S

-25

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

-25

WERK EN INKOMEN

Toevoegingen

S

0

WERK EN INKOMEN

Onttrekkingen

S

-132

SALDO WERK EN INKOMEN

-132

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoegingen

S

1.195

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onttrekkingen

S

-989

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

206

TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

9.824

TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

-12.168

STRUCTUREEL REKENING

Lasten

468.278

STRUCTUREEL REKENING

Baten

-475.832

STRUCTUREEL SALDO VAN DE REKENING

-7.553

STRUCTUREEL EVENWICHT

JA

Binnen de hierboven opgenomen totaalbedragen geven de onderstaande tabellen de belangrijkste posten en reserves per programma.

Programma

Toelichting/Prestatie

Lasten

Baten

Totaal exploitatie

496.368.134

-492.249.467

1 Bestuur en dienstverlening

01A203 Dagelijks managen door de CD

744.912

0

01A206 Organiseren verkiezingen

89.517

0

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

54.975

0

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

39.786

0

2 Veiligheid

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

329.194

0

3 Economie

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

2.000

0

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

1.767.000

0

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

685.239

0

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

0

-41.790

03C103 Programmasturing Binnenstad

815.320

0

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

394.742

-400.000

4 Bereikbaarheid

04B201 Verplaatsen busstation naar zeezijde

303.568

0

04C102 Rijnlandroute

39.087

0

04C104 Ontsluiting BioSciencePark

161.200

0

04C105 Leidse Ring Noord

84.171

0

04C106 Verbeteren knelpunten wegennet

465.392

0

04A102 Fietsparkeren

418.833

0

04E101 Opstellen leefomgevingsbeleid

82.176

0

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

335.203

0

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

149.370

0

04D106 Uitvoeren maatregelen parkeren

1.270.193

0

5 Omgevingskwaliteit

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

332.306

-95.000

05D102 Verbeteren luchtkwaliteit

162.290

-158.442

05D103 Uitvoeren geluidsanering

569.311

-464.089

05D105 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

1.225.445

0

05C101 Ontwikkelen beleid groen

366.654

-125.905

05C103 Beheren openbaar groen

0

-546.000

05C205 Aanleggen Singelpark

499.917

0

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

179.699

0

05A103 Beheren openbare ruimte

2.268.147

-1.489.000

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

108.529

-316.197

05A105 Inzamelen bedrijfsafval

150.000

-1.300.234

05A107 Handhaven gebruik openbare ruimte

0

-15.000

6 Stedelijke ontwikkeling

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

238.234

-671.327

06B102 Opstellen PRIL

4.580.773

-12.839.842

06B103 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

1.487.945

-3.455.704

06A101 Opstellen structuur- en gebiedsvisies

37.018

0

06A103 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

60.000

0

06A105 Opstellen van bestemmingsplannen

431.432

0

06A106 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

668.567

0

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

10.478

0

7 Jeugd en onderwijs

07A102 Waarborgen kwal openbare speelruimte

57.373

0

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

190.000

0

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

719.914

0

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

675.790

0

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

449.577

-1.183.660

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

1.425.968

-316.355

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

-129.741

0

8 Cultuur, sport en recreatie

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

77.868

0

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

266.284

0

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

35.045

0

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

171.714

0

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

80.965

0

9 Maatschappelijke ondersteuning

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

3.827.427

-1.202.122

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

248.200

-248.200

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

-14.593

0

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

341.000

0

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

220.174

0

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

214.444

-214.444

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

2.167.256

-111.368

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

174.000

0

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

133.050

0

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

1.939

0

10 Werk en inkomen

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

160.912

-429.700

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

909.369

-601.600

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

898.000

0

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

558.750

-752.750

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

0

0

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

11.400

0

11 Algemene dekkingsmiddelen

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

0

-430.473

11A012 oninbare vorderingen

-652.541

0

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

2.113.937

807.431

11A014 Plankosten definitiefase

971.702

0

11A009 geldleningen

0

-1.984.333

Totaal incidenteel exploitatie

37.913.805

-28.586.104

Totaal structureel exploitatie

458.454.329

-463.663.363

Reserves

Omschrijving

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal mutaties in reserves

112.752.930

-119.850.522

Structurele mutaties in reserves

1 Bestuur en dienstverlening

Egalisatiereserve verkiezingen

100.000

0

Reserve Holland Rijnland

0

-3.076.525

4 Bereikbaarheid

Reserve parkeren

144.967

-1.582.444

Reserve bereikbaarheidsprojecten

1.486.027

0

Reserve fietsenstalling station

234.866

0

5 Omgevingskwaliteit

Reserve asbestsanering

282.026

-176.000

Res. onderh kap.goed en herinr openb rui

215.500

0

6 Stedelijke ontwikkeling

Reserve grondexploitaties

2.247.413

-4.252.909

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

10.495

0

Reserve afkoopsommen erfpacht

2.500.000

-1.378.744

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

0

-3.000

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

103.878

0

Reserve strategische aankopen

135.837

-100.460

Reserve bodemsanering

309.466

0

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

204.089

0

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

193.250

0

Reserve risico's projecten in uitvoering

64.155

0

Reserve risico's bijzondere projecten

74.561

0

Reserve Lammenschanspark

47.177

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

103.378

-28.579

7 Jeugd en onderwijs

Reserve combinatiefuncties

0

-121.364

8 Sport, cultuur en recreatie

Reserve exploitatie De Nobel

0

-12.049

Reserve Pieterskerk

172.022

-289.916

9 Maatschappelijke ondersteuning

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

0

-25.000

10 Werk en inkomen

Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

0

-132.278

11 Algemene dekkingsmiddelen

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.176.117

-971.702

Reserve afschrijvingen investeringen

18.729

-17.202

Totaal structureel in reserves

9.823.953

-12.168.171

Totaal incidenteel in reserves

102.928.977

-107.682.351

Totaal structurele lasten en baten

468.278.282

-475.831.534

Structureel saldo

-7.553.252

Structureel evenwicht

Ja