Ga naar boven

Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.278

-1

1.278

1.297

0

1.297

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.265

0

1.265

1.188

0

1.188

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.184

0

2.184

3.268

0

3.268

01A202 Ondersteuning College door BDO

1.538

0

1.538

1.538

0

1.538

01A203 Dagelijks managen door de CD

2.351

0

2.351

1.494

-61

1.433

01A204 Uitvoeren concerncontrol

1.420

-80

1.340

1.506

-108

1.398

01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.

81

0

81

49

0

49

01A206 Organiseren verkiezingen

361

0

361

240

0

240

01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

873

0

873

714

0

714

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

640

-34

606

637

-6

631

01A209 Organiseren van medezeggenschap

185

0

185

171

0

171

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

55

0

55

55

0

55

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

20.657

0

20.657

4.418

0

4.418

01 Bestuur

32.890

-115

32.775

16.575

-175

16.399

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

7.415

-2.634

4.781

7.196

-2.734

4.462

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.790

-7

2.783

2.710

-2

2.708

01B103 Op orde houden basisregistraties

2.347

-106

2.242

2.157

-141

2.015

01B201 Doorontwikkelen van het KCC

0

0

0

0

0

0

01B202 Invoeren van zaakgewijs werken

463

0

463

463

0

463

01B203 Omzetten papieren archieven in digitale

327

0

327

327

0

327

01 Dienstverlening

13.342

-2.746

10.596

12.853

-2.878

9.975

Totaal programma 01

46.233

-2.861

43.371

29.427

-3.053

26.374

Programma 02

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02A101 Planvorming optimale crisisorganisatie

57

0

57

50

0

50

02A102 Planvorming grootschalige evenementen

69

0

69

69

0

69

02A103 Inzet bij rampen en crises

69

0

69

69

0

69

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

9.644

-246

9.398

9.540

-246

9.294

02 Fysieke veiligheid

9.838

-246

9.592

9.726

-246

9.481

02B101 Activiteiten Veiligheidshuis B1

920

-287

633

878

-263

615

02B102 Inzet vermindering overvallen

31

0

31

31

0

31

02B103 Preventie woninginbraken

31

0

31

31

0

31

02B104 Inzet Steun- en Meldpunt AMHK

31

0

31

31

0

31

02B105 Bijdrage aan veilig ondernemen

31

0

31

31

0

31

02B106 Aanpak georganiseerde criminaliteit

31

0

31

31

0

31

02B107 Aanpak radicalisering

25

0

25

25

0

25

02B108 Aanpak fietsendiefstal

25

0

25

25

0

25

02B201 Activiteiten Veiligheidshuis B2

168

0

168

164

0

164

02B202 Beperken drugsgerelateerde overlast

25

0

25

25

0

25

02B203 Inzet beperken jeugdoverlast

25

0

25

25

0

25

02B204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

25

0

25

25

0

25

02B205 Inzet beperken woonoverlast

25

0

25

25

0

25

02B206 Inzet beperken overlast op het water

118

0

118

118

0

118

02B301 Risicoscan evenementen

82

0

82

82

0

82

02B302 Coördinatie en vergunning evenementen

321

0

321

303

0

303

02B401 Handhaven horecaregelgeving

203

0

203

203

0

203

02B402 Handhaven prostitutie-coffeeshopbeleid

44

0

44

44

0

44

02B403 Handhaven bij evenementen

557

0

557

391

0

391

02B404 Inzet OOV bevoegdheden burgemeester

31

0

31

31

0

31

02B501 Inzet sociale media

45

0

45

41

0

41

02B502 Inzet wijkveiligheid

95

-70

25

126

-101

25

02 Sociale veiligheid

2.890

-357

2.533

2.688

-365

2.323

Totaal programma 02

12.728

-603

12.125

12.414

-610

11.804

Programma 03

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.076

-448

628

992

-423

569

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

106

0

106

106

0

106

03A199 Overig

0

0

0

3

0

3

03 Ruimte om te ondernemen

1.182

-448

734

1.100

-423

678

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.682

0

1.682

1.667

0

1.667

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

2.157

0

2.157

1.880

0

1.880

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

1.136

0

1.136

1.109

-21

1.088

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

4.976

0

4.976

4.656

-21

4.635

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.149

-750

399

1.295

-854

441

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

422

0

422

383

0

383

03C103 Programmasturing Binnenstad

1.623

0

1.623

1.366

0

1.366

03 Marketing en promotie

3.194

-750

2.444

3.044

-854

2.190

Totaal programma 03

9.352

-1.198

8.154

8.801

-1.298

7.502

Programma 04

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen fietsbeleid

109

0

109

109

0

109

04A102 Fietsparkeren

1.076

-8

1.068

891

0

891

04A103 Verbeteren Fietsroutes

194

0

194

199

0

199

04A201 Opstellen voetgangersbeleid

5

0

5

5

0

5

04A202 Verbeteren aanlooproutes Centrum

11

0

11

11

0

11

04 Langzaam verkeer

1.395

-8

1.387

1.215

0

1.215

04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid

95

0

95

95

0

95

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

336

0

336

367

0

367

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

192

0

192

192

0

192

04B201 Verplaatsen busstation naar zeezijde

7

0

7

310

0

310

04 Openbaar vervoer

630

0

630

965

0

965

04C101 Opstellen beleid autoverkeer

456

0

456

456

0

456

04C102 Rijnlandroute

464

0

464

203

0

203

04C104 Ontsluiting BioSciencePark

192

0

192

192

0

192

04C105 Leidse Ring Noord

273

0

273

108

0

108

04C106 Verbeteren knelpunten wegennet

2.417

0

2.417

2.183

0

2.183

04 Autoverkeer

3.802

0

3.802

3.141

0

3.141

04D101 Opstellen parkeerbeleid

74

0

74

74

0

74

04D102 Realisatie openb parkeergarage Kooiplein

339

0

339

166

0

166

04D103 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

113

0

113

112

0

112

04D104 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

847

0

847

598

0

598

04D105 Parkeermanagement

3.968

0

3.968

3.968

0

3.968

04D106 Uitvoeren maatregelen parkeren

4.233

-10.188

-5.956

3.962

-11.152

-7.190

04 Parkeren

9.574

-10.188

-614

8.880

-11.152

-2.272

04E101 Opstellen leefomgevingsbeleid

152

0

152

133

-3

130

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.428

-2

1.426

1.324

-57

1.267

04E103 Bebording en bewegwijzering

51

0

51

51

0

51

04E201 Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

75

0

75

75

0

75

04 Leefomgeving

1.706

-2

1.704

1.583

-60

1.523

Totaal programma 04

17.107

-10.198

6.909

15.785

-11.212

4.572

Programma 05

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

666

-141

525

468

-123

345

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

255

0

255

258

0

258

05A103 Beheren openbare ruimte

28.473

-2.126

26.347

30.014

-2.754

27.260

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

10.167

-12.758

-2.591

9.736

-12.696

-2.960

05A105 Inzamelen bedrijfsafval

1.825

-1.838

-12

1.816

-1.881

-65

05A106 Beheren contracten buitenreclame

205

-653

-448

220

-671

-451

05A107 Handhaven gebruik openbare ruimte

3.324

-100

3.224

3.330

-188

3.142

05 Verharde openbare ruimte

44.914

-17.616

27.298

45.842

-18.313

27.528

05B101 Ontw beleid waterkwantiteit en kwaliteit

142

0

142

142

0

142

05B102 Beheren openbaar water en riolering

6.616

-6.041

575

6.585

-6.101

484

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

117

0

117

117

0

117

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

705

-459

246

581

-457

124

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

82

0

82

82

0

82

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

125

0

125

125

0

125

05 Openbaar water

7.787

-6.500

1.288

7.632

-6.558

1.074

05C101 Ontwikkelen beleid groen

846

-126

720

638

-115

523

05C102 Renoveren en herinrichten parken

134

0

134

134

0

134

05C103 Beheren openbaar groen

5.994

0

5.994

5.806

-946

4.859

05C104 Behandelen kapvergunningen

0

0

0

12

0

12

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

153

0

153

153

0

153

05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen

40

0

40

40

0

40

05C204 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

346

0

346

346

0

346

05C205 Aanleggen Singelpark

391

0

391

500

0

500

05 Openbaar groen

7.904

-126

7.778

7.628

-1.061

6.567

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

4.469

-95

4.374

4.216

-98

4.118

05D102 Verbeteren luchtkwaliteit

309

-250

59

221

-158

63

05D103 Uitvoeren geluidsanering

560

-475

85

569

-469

100

05D104 Uitvoeren bodemsanering

0

0

0

0

0

0

05D105 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

3.056

-119

2.937

1.790

-176

1.614

05 Duurzaamheid

8.394

-939

7.455

6.797

-901

5.895

Totaal programma 05

68.999

-25.180

43.819

67.899

-26.834

41.065

Programma 06

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen structuur- en gebiedsvisies

468

0

468

364

0

364

06A102 Actualiseren ruimtelijke agenda

0

0

0

0

0

0

06A102 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid

92

0

92

90

0

90

06A103 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

759

0

759

799

0

799

06A104 Adviseren complexe ruimt initiatieven

21

0

21

21

0

21

06A105 Opstellen van bestemmingsplannen

1.216

-80

1.136

1.279

-51

1.228

06A106 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

919

0

919

693

0

693

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

4.140

-2.866

1.274

4.033

-2.853

1.180

06A202 Het voeren van vooroverleg

35

0

35

35

0

35

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.301

-29

1.271

1.271

25

1.296

06A403 Ontwikkeling stationsgebied

205

-604

-399

186

-605

-419

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

5

0

5

77

-5

72

06A405 Bouw parkeergarages Garenm/Lammerm

6

0

6

6

0

6

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

9.165

-3.580

5.585

8.853

-3.489

5.365

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

6.946

-6.699

247

6.753

-7.175

-422

06B102 Opstellen PRIL

49.161

-42.039

7.122

32.197

-26.859

5.337

06B103 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

11.188

-11.532

-344

11.420

-14.979

-3.559

06 Gemeentelijk vastgoed

67.294

-60.270

7.024

50.370

-49.014

1.356

06C101 Uitvoeren van de nota Wonen

329

0

329

329

0

329

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

290

-90

200

326

-6

320

06C102 Actualiseren prestatieafspr corporaties

138

0

138

137

0

137

06C103 Uitvoeren van de regionale woonagenda

106

0

106

47

0

47

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

1

-9

-8

0

-6

-6

06 Wonen

864

-99

765

839

-12

827

Totaal programma 06

77.324

-63.949

13.375

60.063

-52.515

7.548

Programma 07

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

1.254

-35

1.218

1.246

-29

1.216

07A102 Waarborgen kwal openbare speelruimte

883

0

883

897

0

897

07A103 Ondersteunen spelbevordering

119

0

119

115

0

115

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

109

0

109

109

0

109

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.195

0

1.195

1.122

0

1.122

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

4.180

0

4.180

4.212

0

4.212

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

21.447

0

21.447

21.377

0

21.377

07 Jeugd

29.188

-35

29.152

29.078

-29

29.048

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

1.458

0

1.458

1.423

0

1.423

07B102 Waarborg kwalit.kinderopv/peuterspeelz

289

0

289

260

0

260

07 Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.747

0

1.747

1.683

0

1.683

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.672

0

1.672

1.605

0

1.605

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

1.718

-3.660

-1.942

1.419

-3.354

-1.935

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

590

0

590

662

-50

612

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

979

-20

959

986

-7

979

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

2.114

0

2.114

2.088

0

2.088

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

346

0

346

375

0

375

07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl

31

0

31

31

0

31

07C303 Bevorderen buitenschools leren

106

0

106

106

0

106

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.271

-740

531

1.325

-822

503

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

296

0

296

289

0

289

07 Onderwijsbeleid

9.123

-4.420

4.702

8.886

-4.233

4.654

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

149

0

149

149

0

149

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

11.519

-322

11.197

11.644

-383

11.261

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.583

-783

800

901

-306

595

07 Onderwijshuisvesting

13.251

-1.105

12.146

12.694

-689

12.005

Totaal programma 07

53.308

-5.561

47.747

52.341

-4.951

47.390

Programma 08

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

5.315

0

5.315

5.311

0

5.311

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

4.142

-358

3.784

4.074

-413

3.661

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

268

0

268

269

0

269

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

71

0

71

68

0

68

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

331

0

331

319

0

319

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

5.588

0

5.588

5.520

0

5.520

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

59

0

59

59

0

59

08A303 Bevorderen productieklimaat

236

0

236

221

0

221

08 Cultuur

16.009

-358

15.651

15.842

-414

15.428

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

5.250

-284

4.966

5.136

-404

4.733

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

385

-86

299

386

-85

301

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

1.241

0

1.241

839

0

839

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

0

0

0

8

-15

-7

08 Cultureel erfgoed

6.875

-369

6.506

6.369

-504

5.865

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

10.257

-3.224

7.033

10.089

-3.100

6.989

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

508

0

508

508

0

508

08C201 Ondersteunen van verenigingen

126

0

126

132

0

132

08C202 Ondersteunen sportver tav vrijwilligers

0

0

0

0

0

0

08C203 Verstrekken subsidies sportevenementen

0

0

0

0

0

0

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

285

0

285

383

0

383

08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering

163

0

163

163

0

163

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

475

-3

472

552

0

552

08C304 Stimuleren aandacht voor fair play

163

0

163

163

0

163

08C305 Ondersteunen en faciliteren topsport

163

0

163

163

0

163

08 Sport

12.141

-3.227

8.914

12.153

-3.100

9.053

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

32

-26

6

37

-29

9

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

217

-179

38

229

-148

81

08D103 Verstrekken subsidies amateurtuinders

0

0

0

0

0

0

08D201 Evenementencoördinatie

234

0

234

240

-45

195

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

92

-85

7

89

-157

-68

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

406

-68

339

412

-81

331

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

162

0

162

163

0

163

08D205 Resultaatafspr organisatoren evenementen

31

0

31

31

0

31

08 Recreatie

1.176

-358

817

1.202

-459

742

Totaal programma 08

36.200

-4.312

31.888

35.564

-4.477

31.088

Programma 09

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

4.131

0

4.131

4.027

0

4.027

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

1.044

0

1.044

1.042

0

1.042

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

1.106

0

1.106

990

-2

988

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

571

0

571

538

0

538

09 Sociale binding en participatie

6.852

0

6.852

6.596

-2

6.594

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

4.495

-332

4.163

4.357

-316

4.041

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

5.042

-238

4.804

4.775

-215

4.560

09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid

163

0

163

163

0

163

09 Preventie

9.699

-570

9.129

9.295

-531

8.764

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

1.315

0

1.315

1.366

0

1.366

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

3.933

-253

3.680

4.101

-233

3.868

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

19.151

-919

18.232

20.881

-1.073

19.808

09 Ondersteuning

24.398

-1.172

23.226

26.348

-1.306

25.042

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

6.855

-1.171

5.685

6.796

-1.214

5.582

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.617

-200

1.417

1.589

-248

1.341

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

5.535

0

5.535

5.405

0

5.405

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

27.498

-1.325

26.173

27.994

-1.268

26.725

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

4.386

0

4.386

4.222

0

4.222

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

163

0

163

163

0

163

09 Kwetsbare groepen

46.054

-2.696

43.358

46.169

-2.731

43.438

Totaal programma 09

87.004

-4.438

82.565

88.408

-4.570

83.838

Programma 10

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.485

-268

1.217

1.812

-767

1.045

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.709

-1.472

237

1.721

-1.536

185

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

1.152

-1.000

152

1.067

-667

400

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

46.680

-22.579

24.101

46.818

-22.612

24.206

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

95

0

95

95

0

95

10 Arbeidsparticipatie

51.122

-25.319

25.803

51.513

-25.581

25.931

10B101 Uitv. Decl.reg. en aanvr part.bev.voorz.

285

0

285

285

0

285

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

6.916

-272

6.644

7.157

-300

6.857

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

190

0

190

190

0

190

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

406

0

406

378

0

378

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.282

0

1.282

1.434

0

1.434

10B205 Subsidies minimabeleid

473

0

473

507

0

507

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

9.553

-272

9.281

9.950

-300

9.650

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

62.790

-50.040

12.750

62.629

-49.877

12.751

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

190

0

190

190

0

190

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

476

0

476

476

0

476

10 Inkomensvoorzieningen

63.457

-50.040

13.417

63.295

-49.877

13.418

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

1.110

0

1.110

1.110

0

1.110

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.736

-619

1.116

1.440

-342

1.097

10 Schuldhulpverlening

2.846

-619

2.226

2.549

-342

2.207

Totaal programma 10

126.977

-76.251

50.726

127.307

-76.101

51.206

Programma AD

Begroting 2016 na wijzigingen

Rekening 2016


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-11.995

-11.995

0

-11.887

-11.887

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-33.666

-33.666

0

-33.532

-33.532

11A005 baten precariobelasting

0

-8.249

-8.249

0

-8.716

-8.716

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-53.910

-53.910

0

-54.135

-54.135

11A006 Algemene uitkering

329

-237.405

-237.076

0

-237.074

-237.074

ALG Algemene uitkering

329

-237.405

-237.076

0

-237.074

-237.074

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

286

-2.068

-1.782

286

-1.930

-1.644

11A008 Deelnemingen

28

-227

-199

28

-355

-326

DIV Dividend

314

-2.295

-1.981

314

-2.285

-1.971

11A009 geldleningen

91

-1.606

-1.515

86

-2.085

-1.999

11A010 Beleggingen

122

-12.013

-11.891

0

-11.857

-11.857

FIN Saldo financieringsfunctie

212

-13.619

-13.407

86

-13.942

-13.856

11A011 Stelposten concern

159

0

159

0

0

0

11A012 oninbare vorderingen

-100

0

-100

-653

0

-653

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

-46

0

-46

-2.361

807

-1.554

11A014 Plankosten definitiefase

2.465

0

2.465

972

0

972

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

2.478

0

2.478

-2.042

807

-1.234

11A015 Onvoorzien

1

0

1

0

0

0

ONV Onvoorzien

1

0

1

0

0

0

Totaal programma AD

3.335

-307.230

-303.895

-1.641

-306.628

-308.269