Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

Beheer openbare ruimte

In 2016 is hard gewerkt aan het operationaliseren van de in 2015 vastgestelde visie ‘Ruimte voor de stad’. De visie geeft richting aan het beheer en de inrichting van de openbare ruimte voor de komende jaren. In de kern draait het in de visie om ruimte terug geven aan de inwoners van de stad. Door bijvoorbeeld het bevorderen van bewonersparticipatie in het beheer en onderhoud van de stad, of het opnieuw inrichten van de openbare ruimte omdat bewoners hierom vragen. Maar ook door objecten, die in de loop der tijd hun functie hebben verloren, weg te halen zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan. Tevens is er ruim aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit in de stad. Belangrijk hierbij is dat binnen de visie de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor de basis en daarop aanspreekbaar is. Dat wil zeggen schoon, heel en veilig conform het ambitieniveau van de gemeente. Eind 2016 is de raad via een brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de visie. Bespreking van de brief in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 2 februari jl. leidde tot de samenvattende conclusie, dat de wijkgerichte aanpak waarmee de visie wordt uitgewerkt voortvarend en succesvol verloopt.
In 2016 zijn de middelen voor het onderhouden van de kapitaalgoederen duurzaam, planmatig en in samenhang met ander ‘werk ingezet. De werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. Een belangrijke mijlpaal is gerealiseerd: de beheerplannen voor de planperiode 2017-2021 zijn vastgesteld. Voor het domein ‘Kunstwerken’ is bij vaststelling van het beheerplan aangekondigd dat een aantal bruggen aan een nadere technische inspectie wordt onderworpen en dat de resultaten hiervan bij de eerste bestuursrapportage 2017 en de kaderbrief 2018-2021 te betrekken. Er is sprake van een onderbesteding op dit programma. In de financiële paragraaf wordt deze onderbesteding toegelicht. De onderbesteding vanuit beheer wordt vooral veroorzaakt door eenmalige besparingen (Straatreiniging en Spelen) en een veranderde werkwijze bij aanbesteding van speeltoestellen. Deze werkwijze is in 2016 al toegepast terwijl het vorige beheerplan met bijbehorende begroting nog van toepassing was. Met het nieuwe beheerplan Spelen 2017-2021 is deze werkwijze ook in de meerjaren begroting verwerkt.
De gemeente heeft ook in 2016 een veilige, functionele en goed onderhouden openbare ruimte verzorgd. De openbare ruimte is beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders en beleidsplannen is benoemd. De volgende resultaten kunnen benoemd worden: het verbetertraject heeft geleid tot een professionele beheerorganisatie. Met de nieuwe beheerplannen realiseren we de afgesproken beeldkwaliteit (Niveau B CROW) voor de openbare ruimte. cluster beheer besteedt jaarlijks (slechts) 1,4% van de inventariswaarde (de nieuwbouwwaarde)  aan onderhoud. De stedelijk beheerders stemmen niet alleen intern af maar ook met andere programma’s en maken werk met werk. Beheer levert een belangrijke bijdrage aan het programma duurzaamheid.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Het Leids Uitvoeringprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 is vastgesteld, evenals de illuminatienota Verleiden met Licht. Voor de openbare ruimte projecten in de binnenstad is een projectopdracht vastgesteld. Uit de in 2016 uitgevoerde evaluatie blijkt dat er duidelijk behoefte is aan het handboek kwaliteit openbare ruimte. Uit de evaluatie kwam de wens naar voren om voor het handboek een jaarlijkse update te maken. De update van het handboek wordt in het tweede kwartaal van 2017 verwacht. Het project SPONGE voor een klimaatbestendig Leiden is opgestart. Het project introduceert nieuwe manieren van denken en werken aan klimaatadaptatie in bebouwd gebied, door doelgroep specifieke programma's over bewustwording over klimaatadaptatie en de toepassing van pilots met innovatieve adaptatiemaatregelen of gebiedsgerichte oplossingen in de openbare ruimte. Het proces rond de nota Waterkracht is afgerond. De renovatie van het Morspark is gestart, evenals het creëren van ommetjes in de Zeeheldenbuurt. De groene kaart 2016 is vastgesteld. Binnen de Leidse Ommelanden is doorgewerkt aan de routing, de bruggen en de informatieborden over de historie van het Singelpark, worden beleefroutes uitgewerkt en is park Matilo afgerond. In de Oostvlietpolder worden ‘t Bijenhoff en ‘t Waterhoff aangelegd. Voor het Singelpark zijn besluiten genomen over de Singelroute, Lammermarkt en Energiepark.

Duurzaamheid

In 2016 is duurzaamheid geland in Leiden. Na enkele jaren van aanloop onder de noemer Duurzaam Leiden, een uitgebreid participatietraject en de vaststelling van het ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 eind 2015 kon per 2016 een vliegende start gemaakt worden voor de programmatische aanpak van duurzaamheid in Leiden. Leiden heeft daarbij ambities uitgesproken: niet alleen voldoen aan internationale afspraken zoals het Klimaatakkoord van Parijs, maar ook als kennisstad voorop lopen. Onder de noemer "Leiden gaat Goed." is in 2016 veel opgestart en bereikt om Leiden klaar te stomen als duurzame stad. Hoogtepunten zijn de wijkgerichte aanpak en verschillende samenwerkingsverbanden (green deals) voor energiebesparing, de ontwikkelingen rondom warmte, verschillende vergroeningsacties in de stad, de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie en aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Op de thema’s regionale energietransitie (omgevingsvisie), warmteaanpak en wijkgerichte aanpak energie is de gemeente een koploper geworden. Na een positief eerste jaar met veel ontwikkelingen, zijn we er van overtuigd dat de ingestoken weg de komende jaren nog meer concrete duurzaamheid resultaten oplevert en dat een nog grotere doelgroep in Leiden duurzaamheid zal omarmen.