Ga naar boven

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doelen en prestaties bij 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid;

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid;
In 2016 is het aantal dak- en thuislozen dat een beroep doet op opvang in 2016, net als in 2015, fors hoger dan in voorgaande jaren.
Het is in 2016 niet gelukt de bezetting van de tijdelijke nachtopvang in Gebouw C bij Nieuwe Energie duidelijk te verminderen. De instroom blijft onverminderd hoog. Preventie door vroegsignalering en hulp bij schulden, en voorkomen van huisuitzetting vergt veel inzet. Preventie en samenwerking met regiogemeenten behoeft aandacht.
De planning van oplevering tijdelijke locaties voor huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen is opgeschoven.

Er is een proces ingezet met regiogemeenten en (zorg)partners om de verbinding tussen GGZ preventie en Verslavingspreventie een meer integraal aanbod te laten ontwikkelen (én daarbij samenwerken) ten behoeve van inwoners die kampen met dubbel diagnose problematiek.
Dit beleidsontwikkelingsproces (visieontwikkeling) is opgenomen in het Landelijk Programma Nieuwe Wegen in de GGZ. Dit gecombineerd met een pilot (project). De pilot richt zich op verbetering van de ondersteuning van zelfstandig wonende cliënten in de wijk en de rol van ervaringsdeskundigen daarbij.

In 2016 is de beleidsnota 'Voor alle jongeren perspectief' vastgesteld, waarin speciale aandacht wordt gegeven aan jongeren in een kwetsbare positie tussen 16 en 27 jaar (zie ook programma 7A Jeugd). Deze sluitende aanpak draagt bij aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder deze doelgroep.

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood
In 2016 is o.a. een intensieve samenwerkingsrelatie opgezet tussen Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland en het gemeentelijke Project JAS. Doel is elke geplaatste statushouder in Leiden, effectief en efficiënt de (maatschappelijke) begeleiding te bieden die nodig is.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
In 2016 zijn de gezamenlijke woningcorporaties erin geslaagd om de gehele taakstelling voor het huisvesten van statushouders te behalen. Ondanks de forse opgave van 366 (restant taakstelling 2015 = 58 + taakstelling 2016 = 308) te huisvesten statushouders, zijn in totaal 377 statushouders gehuisvest. Geen geringe prestatie in het licht van de forse opgave in vergelijking met andere jaren.

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) biedt opvang & begeleiding in de BBB aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die geen recht (meer) hebben op wettelijke voorzieningen. De begeleiding is gericht op het zoeken van nieuw perspectief of terugkeer naar het land van herkomst.
Aan 30 mensen kan daar sobere opvang geboden worden. De hulpvragen kunnen sterk variëren, maar in 2016 verbleven er steeds rond de 28 ongedocumenteerden. STUV is daarom gebleven binnen de vastgestelde programma afspraken.

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen
Er is in vervolg op de ontwikkelingen in 2015 geïnvesteerd in de samenwerking met en de deskundigheid van alle Jeugd en Gezinsteams (JGT's) en Sociale Wijkteams (SWT's) in Hollands Midden met het doel verbetering van signalering en vroeginterventie.
De samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis zijn eind 2016 bestuurlijk vastgesteld.

Door formatie uitbreiding en inspanningen is in 2016 het proces op orde gebracht; Veilig Thuis houdt na een melding ten alle tijden zicht op de veiligheid van huishoudens, legt contact met het gezin en bij ernstig en urgent geweld wordt altijd meteen actie ondernomen. De wachttijden zijn teruggebracht, maar nog niet helemaal opgelost.
Eind 2016 is onafhankelijk onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands Midden naar de benodigde formatie voor uitvoering van wettelijke taken in relatie tot het werkaanbod. Een zelfde onderzoek is al bij andere Veilig Thuis organisaties uitgevoerd. De resultaten vormen de basis voor regionale besluitvorming in 2017 over een meerjarenbegroting voor Veilig Thuis Hollands Midden (zie ook programma 2, beleidsterrein 2B Sociale Veiligheid, prestatie 2B1.4 Inzet Veilig Thuis).

Effectindicatoren bij 9D Kwetsbare groepen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.a Aantal feitelijk daklozen*

212

-

304

-

125

GGD

9D1.b Aantal huisuitzettingen Leiden

36

29

19

n.n.b.

12

GGD

9D1.c Gemiddelde verblijfsduur in nachtopvang (dagen)

66

74

85 (nachten)

50

Binnenvest

9D1.d Gemiddelde verblijfsduur in crisisopvang in dagen**

79

107

n.n.b.

90

Binnenvest

9D1.e Gemiddelde verblijfsduur in vrouwenopvang in maanden***

6

6

7,5***

7,5

6

Rosa Manus

* Aantal feitelijke daklozen wordt 1 maal per 2 jaar gemeten, laatste meting was in oktober 2015.
** Streefwaarden vastgesteld in Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2013-2017.
***De telling van de verblijfsduur is aangepast, waardoor de totale duur in 2015 was toegenomen. In de huidige telling wordt de totale verblijfsduur van crisisopvang en intensieve begeleiding berekend. Eerder werd alleen de verblijfsduur van intensieve begeleiding gerekend, na de crisisfase. Tijdens de crisisopvang kunnen cliënten eerst tot rust komen en wordt een uitgebreide intake gedaan, waarna beoordeeld wordt of de cliënt en haar eventuele kinderen voor intensieve interne begeleiding in aanmerking komen. Deze crisisopvang duurt ca. 6 tot 9 weken.