Ga naar boven

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doelen en prestaties bij 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams
De partners die gezamenlijk de Sociaal Wijkteams (SWT's) vormen hebben in 2016 besloten een coöperatie Sociale wijkteams op te richten. Naar verwachting zal de coöperatie in de 2e helft van 2017 een feit zijn.
De coöperatie i.o. heeft in 2016 intensief gewerkt om de basis op orde te krijgen.
De ontwikkeling van de sociaal werker, het vergroten van de inzet en betrokkenheid van wijkbewoners en het ontwikkelen en benutten van talenten van klanten zijn punten van aandacht geweest maar behoeven nog verdere doorontwikkeling.
De gemeente wil graag samen met de coöperatie invulling geven aan deze doorontwikkeling.

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen
In 2016 is voor de tegemoetkoming in stapeling van zorgkosten een regeling vastgesteld. Alle klanten met een Wmo (maatwerk) voorziening of indicatie CIZ voor Wlz en thuiswonend of wijkverpleging konden een tegemoetkoming van €200 aanvragen. Ongeveer 3300 mensen hebben in 2016 van deze regeling gebruik gemaakt.

Effectindicatoren bij 9C Ondersteuning

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.a Percentage Leidenaren van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

90,5%

92,1%

93,0%

94,0%

93,0%

Basisregistratie Personen