Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

JEUGD

Speelruimte en buurtfunctie
In 2016 is gestart met de opstelling van integrale nota spelen en bewegen.
Thuis Op Straat draagt bij aan een positief speelklimaat in de wijken Stevenshof en Zuidwest en is 4 dagen per week actief bij het sport en speelproject Vijfhoven. Dit project heeft als doel, het ontwikkelen van een samenwerkingsvorm met buurtbewoners en gebruikers ten behoeve van het versterken van de buurtfunctie van de speeltuin, als ook het stimuleren van een beter en veiliger gebruik van de openbare speelruimte en een beter samenspel. Behalve speelplezier, bieden de speeltuinen ook een buurtfunctie. In 2016 zijn 2 speeltuingebouwen verbouwd/gerenoveerd om ze multifunctioneel te kunnen gebruiken. In het kader van vergroten van de buurtfunctie, zullen er nog 6 speeltuingebouwen worden aangepast.

Jeugdparticipatie en verbinding
Jeugdparticipatie heeft onder meer gestalte gekregen door inzet van King for a Day. Jongeren hebben als jeugdambassadeurs, jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar gevraagd naar hun interesses en daarbij maatschappelijk relevante thema’s opgehaald. Er is een jaarlijks terugkerend debat georganiseerd apart voor het po en het vo. Bij het project "Aan tafel!", waarin werd samengewerkt met Resto Van Harte, kregen 40 jongeren de ruimte om thema's met professionals te bespreken.

Voor de voorbereiding van de overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie zijn in het najaar jeugdigen gevraagd naar hun mening in verschillende sessies met basisscholieren, middelbare scholieren, MBO-studenten en de jongerenambassadeurs. De opbrengst wordt gebruikt als input voor een overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie. Deze visie geeft de verbinding aan tussen uiteenlopende beleidsterreinen die van belang zijn voor jeugdigen en ziet jeugdparticipatie als belangrijk instrument bij de ontwikkeling van beleid gemeentebreed.

Leidse aanpak - Jongeren 16-27 jaar
Er is een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie vastgesteld: het beleidsplan ‘Voor alle jongeren perspectief’. De jongeren zelf hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het ‘perspectiefplan'. De aanpak omvat een analyse van knelpunten waar deze doelgroep mee te maken heeft, alsook concrete verbetervoorstellen die moeten voorkomen dat jongeren met het meerderjarig worden tussen wal en schip vallen.
De Leidse aanpak wordt breed gedragen en is de basis voor regionale samenwerking. Aanbieders gaan samenwerken om te komen tot goede aansluiting op de periode na het 18e jaar. Een mooi voorbeeld van co-creëren.
Concrete acties binnen de Leidse aanpak die reeds in gang gezet zijn: interne ontschotting binnen de gemeentelijke afdelingen middels een Sleutelteam (zie paragraaf 2.3.14 bijzonder programma Transformatie Sociaal Domein) en bij aanbieders verplicht stellen van tijdig opstellen van een 'Perspectiefplan' waarin de noodzakelijke zorg na het 18e jaar wordt vastgelegd. Ook is de versterking van de verbinding tussen onderwijs, zorg, werk en inkomen, en het vormkrijgen van een stedelijk jongerenpunt in Nieuw Pancrat een feit.

Ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin
In 2016 hebben de jeugd- en gezinsteams (JGT’s) zich een stevige plek in het lokale veld verworven. Zorgvragers weten de weg naar de JGT’s goed te vinden en de samenwerking met scholen en huisartsen heeft inmiddels stadsbreed gestalte gekregen.
Voor jongeren en ouders is het fijn dat de klachtenbehandeling nu eenduidig geregeld is en voor gemeenten en andere partijen is het prettig dat er een herkenbaar aanspreekpunt is.
In februari hebben de negen zorginstellingen die gezamenlijk de medewerkers voor de JGT’s leveren, zich verenigd in de Coöperatie JGT Holland Rijnland. Daarmee is de samenwerking verder geformaliseerd.
In regionaal verband is een intensief traject gevolgd om aanbieders van jeugdhulp te contracteren voor de jaren
2017-2019. De JGT's, uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen zijn onderhands aanbesteed. De ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf, zijn gecontracteerd via een proces van bestuurlijk aanbesteden, met fysieke en virtuele overlegtafels.
Er is gebleken dat het tempo van de bezuinigingen op het jeugdhulpbudget niet in balans is met de vraag naar jeugdhulp. Dit heeft er toe geleid dat na de zomer extra budget is vrijgemaakt voor knelpunten (o.a. op het gebied van dyslexie) en is er bovendien het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp ingesteld, bedoeld om een versnelling mogelijk te maken van de transformatie.
Dankzij een extra door de raad beschikbaar gesteld budget konden JGT-medewerkers extra geschoold worden in het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast ontstond ruimte om in te kunnen spelen op extra hulpvragen (o.a. van vluchtelingen).
Het verzamelen van verhalen over de ervaringen met de JGT’s en SWT’s, onder de noemer van Verandering in Beeld, levert veel informatie op over wat goed gaat of nog te verbeteren valt.


ONDERWIJS

Samenwerking
Kennisstad Leiden blijft investeren in onderwijs. De samenwerking met en tussen onderwijspartners in de stad neemt daarin een centrale plaats in. Er is dynamiek, getuige bijvoorbeeld de fusie tussen schoolbesturen van SCOL en PCS. Ook het ROC Leiden en het ID College werkten hun samengaan verder uit. Het eerste samengaan in het schooljaar is in 2017/2018. Tenslotte fuseerde het bestuur van de basisschool Er Riseleh met de landelijk opererende stichting Noor. De verwachting is dat deze bestuurlijke samenwerkingen het onderwijs in Leiden ten goede zal komen.

Huisvesting
Met een grote, deels monumentale scholenvoorraad in een stedenbouwkundig verdichtende omgeving heeft Leiden de uitdaging om de kwaliteit en kwantiteit van onderwijshuisvesting op peil te houden. In 2016 zijn er nieuwbouw projecten gerealiseerd voor het Driestar college en de Leo Kanner school. Daarnaast lopen diverse renovatie projecten volgens plan en zijn nieuwbouw projecten voor de komende jaren in voorbereiding. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat door stijgende bouwkosten de financierbaarheid onder druk komt te staan.

Innovatie en samenwerking
Het budget voor Onderwijskansen is al langer onderwerp van discussie op nationaal niveau. De grote bezuinigingen en herverdelingen zijn gelukkig nog niet doorgegaan, maar blijven boven de markt hangen. Door de komst van een aantal vluchtelingen eind 2015 naar Leiden, zijn de Internationale Schakelklassen uitgebreid, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Er is subsidie verleend aan partijen in de stad voor het aanstellen van in totaal 14,2 fte aan combinatiefunctionarissen.
Leiden stimuleert onderwijsinnovatie met structurele middelen, in 2016 zijn nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen tussen onderwijspartners en aansluitend aanvragen ingediend en gehonoreerd.

Passend Onderwijs is een taak van de samenwerkingsverbanden. Na het jaarlijkse overleg (OOGO) met de bestuurders van der regiogemeenten werden de (verbeteringen in de) ondersteuningsplannen vastgesteld. In de zogenaamde ontwikkelagenda wordt de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp concreet vormgegeven, zoals onderwijszorgarrangementen, aanpak thuiszitters, aansluiting op de arbeidsmarkt, adequaat aanbod voor vluchtelingenkinderen.

Uitval en verzuim
In het MBO (en het VO) was er sprake van een daling in het aantal thuiszitters. Het aantal vrijstellingen op basis van psychische en lichamelijke gronden is sterk gedaald. Alleen het aantal absoluut verzuimers is gestegen. Dat wil zeggen dat een leer- of kwalificatie plichtige niet staat ingeschreven en ook geen vrijstelling heeft. De verklaring daarvoor is de grote groep nieuwkomers die nog in afwachting was van onderwijs. Inmiddels is de wachtlijst voor instroom van deze groep in de Internationale Schakelklas weggewerkt.

De cijfers in het voorjaar over het voortijdig schoolverlaten waren teleurstellend, m.n. bij het MBO. De voorlopige cijfers in het najaar lieten een verbetering zien. Het voorbereidend onderwijs doet het goed in vergelijking tot de landelijke cijfers. Het MBO voldoet ondanks de ingezette daling nog niet aan de landelijke normdoelstellingen.
Er is een nieuw regionaal programma tot stand gekomen: ‘Succesvolle Aanpak VSV 2017-2020’. Kern daarvan bestaat uit vijf maatregelen: de pluscoach, buitenkans, onderwijsloket MBO, arbeidsmarkt toeleiding en de overstap van V(SO) naar MBO.
Naast de regionale aanpak steunt de gemeente financieel projecten om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen, zodat alsnog  een startkwalificatie wordt behaald. Voor het kerstreces is de raad door de wethouder Onderwijs per brief geïnformeerd over inzet en resultaten van de Leidse VSV-projecten.