Ga naar boven

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doelen en prestaties bij 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

7C1.3 Doen bevorderen ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

7C3 Leidse accenten

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen

7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie
Aan de kwaliteit is gewerkt door afspraken te maken over opbrengstgericht werken bij SPL en Smallsteps. Er zijn speciale VVE-coaches op HBO niveau ingezet in de VVE-voorscholen, die professionals op de vloer coachen en werken aan de verbetering van de uitvoering van VVE. Ook het leren van elkaar is onderdeel van de kwaliteitsimpuls. Een aandachtspunt is voldoende deelname van kinderen uit de doelgroep. Inititatieven om deelname te vergroten hebben wisselende successen, het niet verplicht kunnen stellen van deelname is hier onderdeel van.

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen
Op een paar scholen is 'Bibliotheek op School' geopend voor meer leesplezier en hoogwaardig taalaanbod.

7C1.3 Doen bevorderen ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen
Verschillende scholen hebben gebruik gemaakt van de regeling 'Ouderbetrokkenheid op Maat'. Dit is een subsidiekader waarin instellingen een aanvraag op maat konden doen, afgestemd met de OnderwijsKansen partners.

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Er is uitvoering gegeven aan de ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugd van de samenwerkingsverbanden en 7 betrokken gemeenten. Met input vanuit onderwijs zijn er afspraken gemaakt over de inkoop van jeugdhulp met het oog op aansluiting van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften.

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs
Op grond van de nieuwe Deelverordening subsidieregeling combinatiefuncties zijn in 2016 aan 9 organisaties subsidies toegekend voor het aanstellen van in totaal 14,2 combinatiefunctionarissen verspreid over de stad. Er zijn goede resultaten geboekt vanuit een georganiseerde netwerkbijeenkomst voor alle combinatiefunctionarissen en gevoerde werkgeversoverleggen.
Een van de belangrijkste doelstellingen van de Brede School Het Gebouw, is het functioneren als kloppend hart van de wijk. Er wordt al veel samengewerkt met verschillende organisaties in Het Gebouw om te komen tot nieuwe activiteiten om de functie van het 'kloppend hart' te vergroten. De oriëntatie op de beheersmatige zaken vraagt meer aandacht. De gemeente moet, ondanks inspanningen, blijven bijspringen in de exploitatie van de wijkondernemer.

Bestuurlijk wordt er van voorschool t/m universiteit succesvol samengewerkt via de 'Leidse onderwijstafels' die ca. 3 keer per jaar plaatsvinden. In 2016 vond de eerste editie van het Leids Onderwijsfestival plaats; een kennisuitwisseling tussen docenten van alle onderwijsinstellingen in Leiden. Dit is een van de projecten die werd gefinancierd vanuit het onderwijsinnovatiebudget.

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten
Uit de voorlopige VSV-cijfers van oktober 2016 blijkt dat er sprake is van een daling van het aantal VSV-ers t.o.v. het voorgaande schooljaar. Voor het VO wordt voldaan aan de landelijke normdoelstellingen. Voor het MBO is dat nog niet het geval. Met een aangepast regionaal VSV-programma, versterkt met lokale VSV-middelen en strakke monitoring van de resultaten wordt aangestuurd op een zo laag mogelijk aantal VSV-ers en daarmee ook het behalen van de normdoelstellingen voor het MBO.

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen
De voorlopige VSV-cijfers van oktober 2016 laten zien dat in Leiden en omgeving sprake is van een relatief laag percentage verzuim van leerplichtigen.

Effectindicatoren bij 7C Onderwijsbeleid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.a Gemiddelde CITO-score van de onderwijskansenscholen

530,9

530,6

533,0

528,6

534,0

PLATO

7C1.b Percentage gewichtenpeuters dat deelneemt aan VVE-voorzieningen (lokale meting)*

80%

65%

47%

58,4%

70%

PLATO

Doel 7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie**

7C4.a Gemiddelde uitval MBO niveau 2

13,2%

11,9%

11,9%

10,12%

10,0%

DUO

7C4.b Gemiddelde uitval MBO niveau 3/4

4,0%

3,8%

4,2%

3,9%

2,8%

DUO

7C4.c Gemiddelde uitval bovenbouw VMBO

1,2%

1,7%

1,8%

1,7%

4,0%

DUO

7C4.d Gemiddelde uitval bovenbouw havo/vwo

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%

0,5%

DUO

*Het “gewicht’ is een maat om de achterstand in de ontwikkeling van een peuter te voorspellen. De gemeente heeft de doelgroep voor VVE uitgebreid met zogeheten ‘sterretjes’-kinderen: kinderen die geen gewicht hebben volgens de rijkscriteria, maar wel een risico lopen op (taal)achterstand. Hun deelname aan een VVE voorziening neemt in de loop van de jaren toe, maar in de rijksindicator worden zij niet opgenomen.
** Betreft de doelstellingen van OCW die voor alle regio's gelden voor de convenantsperiode t/m 2016. De realisatiepercentages komen uit de indicatieve VSV-cijfers 2015-2016 regio Holland Rijnland van DUO met peildatum 1 oktober 2016.