Ga naar boven

Programmabudget

Economie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Ruimte om te ondernemen

Lasten

1.467

1.609

-427

1.182

1.100

82

Baten

-436

-448

0

-448

-423

-25

Saldo

1.031

1.161

-427

734

678

56

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Lasten

3.868

3.900

1.076

4.976

4.656

319

Baten

5

0

0

0

-21

22

Saldo

3.873

3.900

1.076

4.976

4.635

341

Marketing en promotie

Lasten

2.611

1.917

1.277

3.194

3.044

150

Baten

-802

-380

-370

-750

-854

104

Saldo

1.808

1.537

908

2.444

2.190

255

Programma

Lasten

7.945

7.426

1.926

9.352

8.801

551

Baten

-1.233

-828

-370

-1.198

-1.298

100

Saldo van baten en lasten

6.712

6.597

1.556

8.154

7.502

652

Reserves

Toevoeging

6.733

641

1.737

2.379

2.379

0

Onttrekking

-912

-1.141

-2.882

-4.024

-3.578

-446

Mutaties reserves

5.821

-500

-1.145

-1.645

-1.199

-446

Resultaat

12.533

6.097

412

6.509

6.303

206

Reserves programma 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve Cofinancieringfonds Kennisstad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-160

0

-50

-50

-50

0

Saldo

-160

0

-50

-50

-50

0

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

1.483

641

-250

391

391

0

Onttrekking

-752

-641

-604

-1.246

-1.033

-213

Saldo

731

0

-855

-855

-642

-213

Reserve economische impulsen Kennisstad

Toevoeging

5.250

0

1.988

1.988

1.988

0

Onttrekking

0

-500

-1.500

-2.000

-1.767

-233

Saldo

5.250

-500

488

-12

221

-233

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-570

-570

-570

0

Saldo

0

0

-570

-570

-570

0

Reserve risico's bijzondere projecten P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-158

-158

-158

0

Saldo

0

0

-158

-158

-158

0

Totaal

Toevoeging

6.733

641

1.737

2.379

2.379

0

Onttrekking

-912

-1.141

-2.882

-4.024

-3.578

-446

Reserves programma 3

5.821

-500

-1.145

-1.645

-1.199

-446

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
Voorgenomen was dat de gemeente in 2016 een kapitaalstorting van € 1 mln zou doen in het Proof of Concept (POC) fonds. Dit fonds gaat leningen verstrekken aan startende en innovatieve ondernemers. Omdat dit een risicovol fonds is, zou hiervoor een voorziening van 50% (€ 500.000) moeten worden getroffen, dienend als risicoreservering. De kapitaalstorting van € 1 mln is echter uitgesteld en heeft niet in 2016 plaatsgevonden. De renteafschrijvingen en stortingen in de verliesvoorziening m.b.t. het POC-fonds die binnen dit beleidsterrein geraamd stonden hebben om die reden niet plaatsgevonden, waardoor een onderuitputting zichtbaar is. Deel van het budget dat beschikbaar was gesteld voor het treffen van de voorziening voor POC is echter wel ingezet voor het vormen van een garantstelling voor de Biotech Training Facility (BTF) van € 267.000 (Collegebesluit 16.0872).

Reserves

Reserve Cofinancieringsfonds Kennisstad
Deze reserve vertoont geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Reserve Programma Binnenstad P3
De onttrekking aan deze reserve is € 213.000 lager dan begroot. De reden hiervoor is dat de werkzaamheden rondom een aantal projecten binnen Programma Binnenstad, waaronder die t.b.v. de retailstrategie, de inrichting van het stationsplein en wifi in de binnenstad, grotendeels zullen plaatsvinden in 2017, waardoor ook het geld pas in 2017 zal worden ingezet.

Reserve economische impulsen Kennisstad

De onttrekking aan deze reserve is € 233.000 lager dan begroot. Oorzaak hiervan is het uitstellen van de kapitaalstorting van € 1 mln in het Proof of Concept (POC) fonds. Voor deze kapitaalstorting zou een voorziening worden getroffen van € 500.000. Dit is dan ook de onttrekking die oorspronkelijk geraamd stond. Omdat de kapitaalstorting niet in 2016 heeft plaatsgevonden hoefde er dus ook (nog) geen voorziening te worden getroffen voor het POC-fonds. In plaats daarvan is € 267.000 gestort in een voorziening m.b.t. de Biotech Training Facility. Zie ook de toelichting onder de beleidsterreinen.

Reserve grondexploitaties P3
Deze reserve vertoont geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Reserve risico's bijzondere projecten
Deze reserve vertoont geen afwijkingen t.o.v. de begroting.


INVESTERING

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2016 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016

7100540 Electrische installatie vrijdagmarkt
Vanwege langdurige ziekte van de projectleider heeft het vervangen van de elektrische installatie op de vrijdagmarkt vertraging opgelopen. Dit is overigens geen groot probleem omdat de huidige installatie nog goed functioneert. In 2017 wordt de elektrische installatie wel vervangen. Het krediet kan om deze reden niet worden afgesloten.

7100136 Leiden Bio Science Park: Externe Plankosten
Dit krediet is nodig voor een (verlengde) projectopdracht Leiden Bio Science Park. Het betreft werkzaamheden (ontwikkeling en uitvoering van het Masterplan) die in de periode 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd.

7100153 planvoorbereiding Leiden Bio Science Park
Dit krediet is nodig voor een (verlengde) projectopdracht Leiden Bio Science Park. Bij de 1e bestuursrapportage 2016 is aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 500.000,- Het betreft werkzaamheden die in de periode 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd