Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

ONTWIKKELINGEN KUNST- EN CULTUUR

2016 was een succesvol jaar voor de Leidse kunst- en cultuursector. Door de instellingen en organisaties werd een brede waaier aan culturele activiteriten en programma's georganiseerd, die goed bezocht werden - 250.135 podiumbezoekers, ca 1 miljoen museumbezoekers. Het podiumbezoek groeide zelfs 20% ten opzichte van 2015.

Uit de tussentijdse evaluatie van de Cultuurnota 2012-2018 bleek dat cultureel Leiden op de goede weg is.

Belangrijkste gebeurtenis was, na enige vertraging, de start van de verbouwing en uitbreiding van de Lakenhal.

ONTWIKKELINGEN CULTUREEL ERFGOED

Het enorme gebruik van de website van Erfgoed Leiden en Omstreken uit 2015 blijkt geen incident. Hoewel iets minder, vonden ook in 2016 ruim 1,3 miljoen bezoekers hun weg naar de rijke digitale collecties; dat zijn er nog steeds driemaal zoveel als in de jaren voor 2015.

In 2016 is het internationale project ECHOES2.0 gestart. Hierin wordt digitale techniek ontwikkeld die de gedigitaliseerde erfgoedcollecties van ELO, museum De Lakenhal, museum Boerhaave, Hoogheemraadschap Rijnland en de Leidse Universiteitsbibliotheek integraal toegankelijk kan maken. Met deze techniek kan ook gedigitaliseerde informatie over bijvoorbeeld de Pilgrimfathers van allerlei instituten in Leiden, Engeland en de Verenigde Staten toegankelijk worden gemaakt.  Voor de honderdduizenden bezoekers van de site wordt informatie zoeken via een landkaart nog aantrekkelijker en eenvoudiger gemaakt. Ook kunnen onderzoekers hun eigen onderzoeksomgeving creëren en wordt werken met Linked Open Data mogelijk.

Erfgoed Leiden blijkt regionaal gezien nog niet uitgegroeid. Ontwikkelingen uit 2016 wijzen uit dat de regionale positie de komende jaren steeds meer bestendigd en uitgebreid zal worden. Ook de vernieuwde publieksfunctie moet hierop aansluiten, zodat Erfgoed Leiden steeds meer zichtbaar wordt in de Leidse regio. Echter, de locatie aan de Boisotkade is qua gebruiksvolume “vol”. Ondanks het toenemend gebruik van digitale middelen blijft ook ‘analoog’ weken met de collecties in studiezaal (30%) en tijdens educatieve bijeenkomsten (60%) noodzakelijk. De Raad heeft het College in 2013 (RV13.0089) opdracht gegeven de plannen voor de publieksfunctie verder uit te werken. Hiertoe is een eerste visie op de nieuwe publieksfunctie geschreven. Het College heeft besloten deze verder uit te werken.

Wanneer de in 2016 gestarte pilot met het Noord Hollands Archief met goed gevolg wordt afgerond, zal naar verwachting definitief worden aangesloten op het nationale e-Depot.

ONTWIKKELINGEN SPORT

De gemeente Leiden streeft er naar dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Om dat te realiseren zorgt de gemeente voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen, waardeert en stimuleert zij initiatieven en ondersteunt zij sportverenigingen om naast hun sportfunctie ook maatschappelijk van waarde te zijn.

Tussenevaluatie Sportnota­
Op 11 februari 2016 is met de vaststelling van de Tussenevaluatie 2015 van de Sportnota ‘Verleiden tot bewegen’ (RV15.0147) op onderdelen bijgestuurd ten behoeve van de uitvoering van de sportnota. Daartoe is onder meer gestart met het proces rond het afstoten van sportvastgoed, het sleutelbeheer ingevoerd en zijn de zwemtarieven aangepast.

Voortgang infrastructurele sportprojecten­
In 2016 zijn de gymzalen aan het Houtkwartier en de Kikkerpolder gerealiseerd. Er zijn besluiten genomen met betrekking tot locatieonderzoek en duurzaamheid Combibad De Vliet (21 april 2016 RV 16.0037), Quick scan locatieonderzoek Topsporthal (29 maart 2016 RV.160028) en Businesscase nieuwe IJshal (5 juli 2016 RV 16.0042). De raad is geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de financiën en planning van de projecten Topsporthal en Combibad. Voorts is een oplossingsrichting benoemd om de voortgang van de projecten te kunnen garanderen en financiële risico’s ervan te beperken. Besluitvorming in de gemeenteraad zal in 2017 duidelijkheid moeten geven over de daadwerkelijk planning, realisatie en haalbaarheid van de eerder in 2016 vastgelegde sportambities.

Voetbal Vitaal­
Met alle voetbalverenigingen is afzonderlijk gesproken over hun situatie en hun verwachtingen van de regiorol van gemeente. In samenspraak met de KNVB en de Leidse Sportfederatie (LSF) zijn bijeenkomsten met de voetbalverenigingen georganiseerd waarbij criteria voor een vitale voetbalvereniging zijn geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarover de LSF een positief advies heeft uitgebracht.

Verzelfstandiging­ tennis
In 2016 is gesproken met de vier rode tennisverenigingen over het in eigen beheer nemen van de tennisaccommodaties. Tennisvereniging Unicum heeft aangegeven op korte termijn zelf te willen investeren in nieuwe banen en het eigendom van deze banen met bijbehorend beheer en onderhoud over te nemen van de gemeente. De mogelijkheden hiertoe worden (verder) onderzocht en leiden in 2017 tot besluitvorming.