Ga naar boven

Beleidsterrein 8C Sport

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel

Prestaties

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2016

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen


8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen door subsidiering

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies

8C3.4 Stimuleren aandacht voor fair play

8C3.5 Ondersteunen en faciliteren topsport


Toelichting bij de prestatieverantwoording

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)­
In 2016 zijn de volgende maatregelen genomen om de exploitatie van de sportaccommodaties te verbeteren:

  • Implementatie sleutelbeheer sportaccommodaties
  • Uitbreiden van de zwemlessen door de gemeente
  • Aanpassing van het activiteiten rooster zwembaden waardoor overwerk tot een minimum is beperkt
  • Ruime/ flexibele openingstijden openluchtbad de Vliet door inzet van vrijwilligers.
  • Verhogen van de zwemtarieven

Het grootste gedeelte van de taakstelling is inmiddels structureel ingevuld. In 2016 is de taakstelling nagenoeg volledig ingevuld doordat incidentele voordelen binnen de begroting (denk aan vrijval kapitaalslasten combibad) ingezet konden worden. Voor het aantal bezoeken van de zwembaden geldt dat deze lager uitvielen dan verwacht: 420.000 tegenover 390.000 werkelijk. De voornaamste oorzaak hiervan is de lagere aantallen recreatieve bezoekers van openluchtbad de Vliet in de zomer(60.000) ten opzichte van vorige zomers (75.000). Het aantal zwemdagen (>25 C˚) is gedurende het gehele zomerseizoen laag geweest met, uitzondering van de prachtige dagen in september.

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2015­
In 2016 zijn alle groot onderhoudswerkzaamheden conform planning uitgevoerd of uitgesteld indien uit inspecties bleek dat dit mogelijk was en voordelen bood. Verder zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd.
De gymzalen aan het Houtkwartier en de Kikkerpolder zijn gerealiseerd. Bij Sportpark Pernix is het 1e veld voorzien van een nieuwe toplaag. Het hoofdveld van Kikkerpolder II is in de veldherstel periode omgebouwd naar een kunstgrasveld.Op het hoofdveld van Hc Roomburg is een waterveld gerealiseerd. De tribune van UVS is onlangs in gebruik genomen.  

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen­
Per 1 januari 2016 is de nieuwe Deelverordening subsidieregeling combinatiefuncties in werking getreden. Op grond van deze deelverordening zijn in 2016 aan 9 maatschappelijke organisaties subsidies toegekend voor het aanstellen van in totaal 14,2 fte combinatiefunctionarissen verspreid over de stad. De combinatiefunctionarissen organiseren tientallen sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de leeftijd 4-18 jaar. Zij vergroten hiermee het sport- en cultuuraanbod op en rond school en in de wijk en proberen kinderen structureel aan het bewegen te krijgen en door te laten stromen naar sport- of cultuurverenigingen. In 2016 is een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle combinatiefunctionarissen om de onderlinge samenwerking te verbeteren en er zijn twee werkgeversoverleggen gevoerd. Op basis van de verantwoordingsformulieren wordt medio 2017 de uitvoering geëvalueerd.

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen­ en schoolsporttoernooien
De gemeentelijke schoolsportcommissie heeft een subsidie ontvangen voor het organiseren, coördineren en stimuleren van (school)sport. De commissie organiseert schoolsporttoernooien en biedt kennismakingscursussen voor schoolgaande jeugd aan. In schooljaar 2015/2016 deden er 1.436 kinderen mee aan diverse cursussen en vertegenwoordigden 6.405 leerlingen hun school bij de Leidse toernooien. De deelname aan de cursussen laat hiermee een stijging zien.

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon, Singelloop) door subsidiëring­
Voor het stimuleren van sportevenementen is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar. Stichting Leiden Marathon ontvangt een subsidie. Aan de Leiden marathon deden in 2016 bijna 13.000 deelnemers mee. In 2016 zijn voor de derde keer op rij de Koningsspelen georganiseerd. 9.038 leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van 31 Leidse bassischolen deden hieraan mee. De kleutergroepen sportten op de eigen schoolpleinen. In samenwerking met de Leidse Sportfederatie is het sportgala georganiseerd. Hier vindt de uitreiking van de sportprijzen plaats.

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies­
De raad heeft bij de behandeling van de Tussenevaluatie 2015 van de sportnota ‘Verleiden tot bewegen’ de motie Sportstimuleringsfonds (M150147/4) aangenomen, waarin de raad het college verzoekt om een sportstimuleringsfonds te creëren ter stimulering van de sport in Leiden. Op 20 december 2016 heeft de gemeenteraad de Deelverordening sportstimulering Leiden vastgesteld.

In het kader van de deelverordening subsidiëring jeugdsport zijn waarderingssubsidies toegekend aan 56 organisaties met jeugdleden. Aan 14 organisaties is een subsidie toegekend voor sportevenementen die buiten de reguliere activiteiten van organisaties vallen.

8C3.4 Stimuleren aandacht voor fair play­
De Pilot Fair Play (die al snel hernoemd werd naar Sportiviteit en Respect) is in samenwerking met hockeyclub Roomburg afgerond. Doordat onvoldoende vrijwilligers werden gevonden, heeft de pilot langer geduurd dan gepland. Andere verenigingen kunnen gebruik maken van de kennis die bij Roomburg is opgedaan.

8C3.5 Ondersteunen en faciliteren topsport­
De Stichting Topsport Leiden heeft een subsidie ontvangen voor het ondersteunen en faciliteren van topsport in Leiden.

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer van inwoners voor de hoeveelheid sportaccommodaties

7,3

-

7,3

-*

-*

Stadsenquête

8C1.b Rapportcijfer van inwoners voor de kwaliteit van de sportaccommodaties

7,2

-

7,1

-*

-*

Stadsenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden (*1.000)

418

414

401

390

420

Sportbedrijf Leiden

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.a Percentage inwoners dat sport

73%

-

67%

-*

-*

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.