Ga naar boven

Programmabudget

Bestuur en dienstverlening
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Bestuur

Lasten

15.889

15.619

17.271

32.890

16.575

16.315

Baten

40

-322

207

-115

-175

61

Saldo

15.928

15.298

17.478

32.775

16.399

16.376

Dienstverlening

Lasten

11.976

12.073

1.270

13.342

12.853

490

Baten

-2.747

-2.388

-358

-2.746

-2.878

131

Saldo

9.229

9.685

911

10.596

9.975

621

Programma

Lasten

27.864

27.692

18.540

46.233

29.427

16.805

Baten

-2.707

-2.710

-151

-2.861

-3.053

192

Saldo van baten en lasten

25.157

24.982

18.389

43.371

26.374

16.997

Reserves

Toevoeging

0

100

70

170

175

-5

Onttrekking

-3.116

-3.090

-16.777

-19.867

-3.317

-16.550

Mutaties reserves

-3.116

-2.990

-16.707

-19.697

-3.142

-16.555

Resultaat

22.041

21.992

1.682

23.674

23.232

442

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-26

-14

14

0

0

0

Saldo

-26

-14

14

0

0

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.076

-3.077

-16.373

-19.449

-3.077

-16.373

Saldo

-3.076

-3.077

-16.373

-19.449

-3.077

-16.373

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

0

100

20

120

120

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

100

20

120

120

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

0

50

50

55

-5

Onttrekking

-15

0

-13

-13

-13

0

Saldo

-15

0

37

37

42

-5

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-16

-16

-16

0

Saldo

0

0

-16

-16

-16

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-389

-389

-212

-177

Saldo

0

0

-389

-389

-212

-177

Totaal

Toevoeging

0

100

70

170

175

-5

Onttrekking

-3.116

-3.090

-16.777

-19.867

-3.317

-16.550

Reserves programma 1

-3.116

-2.990

-16.707

-19.697

-3.142

-16.555

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Bestuur

Bijdrage Holland Rijnland
Omdat de definitieve gunning van de aanbesteding voor de Rijnlandroute pas begin 2017 gaat plaatsvinden, zal de voor 2016 geplande bijdrage van € 16.373.000 door Holland Rijnland aan de Provincie Zuid Holland ook in 2017 worden gedaan. Dit heeft tot gevolg dat Leiden het geld ook pas in 2017 aan Holland Rijnland verschuldigd is. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van gelijke omvang doordat het bedrag ook later aan de reserve Holland Rijnland wordt onttrokken. Per saldo is het effect nihil.

Bijdragen aan investeringen Zaakgewijs werken en Ontwikkeling informatieseringsbeleid

In 2016 stond voor in totaal € 852.000 aan exploitatiebijdragen geraamd voor investeringen in zaakgewijs werken (€ 389.000) en ontwikkeling van informatiseringsbeleid (€ 463.000). Beide bedragen worden gedekt door onttrekkingen uit de reserve Informatisering: voor Zaakgewijs werken op dit programma, en voor Ontwikkeling informatiseringsbeleid op het programma Algemene dekkingsmiddelen.

De werkzaamheden voor Zaakgewijs werken zijn bijna afgerond en de uitgaven waren met € 211.000 ook minder hoog, waardoor een voordeel ontstaat van € 177.000. De onttrekking uit de reserve Informatisering P1 zoals hieronder toegelicht is daarom ook € 177.000 lager. Per saldo is het effect op dit programma voor dit krediet nihil.
Door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden binnen het krediet Ontwikkeling informatiseringsbeleid is er € 254.000 uitgegeven, resulterend in een voordeel van € 209.000. De onttrekking uit de reserve Informatisering AD op Algemene dekkingsmiddelen is daarom ook € 209.000 lager. Per saldo is het resultaat voor dit krediet nihil.

Lagere uitgaven voor flankerend beleid

Voor 2016 is met een bijdrage van € 700.000 uit de reserve Flankerend beleid in de begroting rekening gehouden met uitgaven o.a. voortvloeiend uit de reorganisatie van 2015. Per saldo waren de kosten hiervoor in 2016 € 279.000, zodat er een voordeel ontstaat van € 421.000. Dit voordeel valt weg tegen de lagere onttrekking uit de reserve flankerend beleid. Dat resultaat wordt verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen.

Toevoeging aan voorziening pensioenen wethouders
Net als andere pensioenfondsen in Nederland moet bij de berekening van de benodigde reserves voor de pensioenen van huidige en voormalige wethouders gerekend worden met een historisch laag percentage van 0,864%. Dit lage percentage zorgt in 2016 voor een bijzonder hoge toevoeging aan de voorziening van € 1,4 miljoen, wat uiteindelijk een overschrijding op de prestatie Dagelijks bestuur gemeente door college tot gevolg heeft van € 1,1 miljoen.

Organiseren verkiezingen
Leiden heeft incidenteel extra middelen van het Rijk gekregen voor het organiseren van het Oekraïne-referendum. De extra middelen zijn maar ten dele nodig geweest, waardoor een onderschrijding is ontstaan van € 121.000.

Strategisch beleidsadvies en onderzoek

Op de prestatie is er een voordeel van € 159.000. In 2016 zijn er geen kennisuitwisselingsactiviteiten geweest die drukten op het door diverse universiteitssteden bijeengebrachte budget. Deze worden in 2017 wel voorzien. Daarnaast zijn de budgetten voor de leefbaarheidsmonitor en de stadsenquete in 2016 niet aangesproken, omdat deze werkzaamheden een keer in de twee jaar worden gedaan.

Dienstverlening
De uitgaven voor basisregistraties zijn € 191.000 lager dan begroot doordat diverse aanpassingen wachten op landelijke ontwikkelingen. De toerekening van kosten BSGR aan dit beleidsterrein is € 203.000 lager dan begroot. De digitalisering van de bouwdossiers duurt langer dan gedacht waardoor de kosten € 55.000 lager zijn.

Reserves

Reserve Holland Rijnland
Doordat de voor 2016 geplande bijdrage aan het investeringsfonds van Holland Rijnland is verschoven naar 2017, is de onttrekking aan deze reserve € 16.373.000 lager dan begroot.

Reserve Rekenkamer
Saldi op budgetten van de Rekenkamer worden toegvoegd of onttrokken aan de reserve rekenkamer.

Reserve Informatisering P1
Door lagere uitgaven op het krediet Zaakgewijs werken is de onttrekking uit deze reserve € 177.000 lager dan begroot.

Overschrijdingen op investeringskredieten

Binnen dit programma zijn geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7100383 Basisregistratie adressen gebouwen­
Het krediet Basisregistraties adressen en gebouwen was bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe applicatie en de conversie van de bestaande applicatie.Tevens moest de gemeente de inhoud van de data van niet-woningen aanvullen voor een audit die het Rijk de gemeente had opgelegd. De bestaande applicatie bleek door een upgrade toch goed genoeg voor de komende periode waardoor is afgezien van de nieuwe aanschaf en conversie. De data zijn in 2015-2016 aangevuld en de audit is succesvol verlopen. Alleen hiervoor zijn kosten gemaakt. Het restant kan vrijvallen.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016

7100004 Applicatie basisregistratie
Het krediet is bedoeld voor de ontsluiting van diverse basisregistraties. Deze ontsluiting via het geo-magazijn is nog niet gelukt omdat de landelijke partijen (Kadaster, Kamer van Koophandel) vertraging hebben opgelopen in hun planning en Leiden daarom nog niet kon aansluiten. We verwachten in 2017 aan te kunnen sluiten.
In 2014 is er een gezamenlijke aanbesteding geweest van de regio-gemeenten en Servicepunt71 voor de Digi-koppeling, welke heeft geresulteerd in een werkende Digi-koppeling in 2015. De ontsluiting via een geo-viewer wordt in 2017 (ook) in gezamenlijkheid opgepakt en aangeschaft. Dit is dan het sluitstuk van het krediet.

7100339 Modernisering GBA (mGBA)
Door landelijke vertraging zal de modernisering van het GBA in 2017 starten en duren tot eind 2019. De nieuwe naam voor deze operatie wordt operatie BRP (basisregistratie personen).

7100384 Tachymeters­
De vervanging van de tachymeters heeft vertraging opgelopen. Op dit moment zijn 2 tachymeters vervangen en in 2017 wordt gewerkt aan de vervanging van de tachymeter met scanfaciliteit.

7100340 Basisregistratie ondergrond­
De landelijke overheid is nog druk bezig met het vaststellen van de definities van de BRO. Leiden participeert in de klankbordgroep. Omdat de landelijke basisregistratie nog niet rond is, kan Leiden alleen voorbereidingen treffen op de komende implementatie. De uitgaven op dit krediet zullen dus nog komen.