Ga naar boven

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Zuid-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B2 Verplaatsen busstation

4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde


Toelichting bij de prestatieverantwoording:

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid
In 2016 zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot de Leidse inbreng in de nieuwe OV-concessie. Dit proces krijgt in 2017 een vervolg. Dit heeft langer geduurd dan verwacht. Het bleek voor de provincie niet mogelijk ambtelijke capaciteit vrij te maken om het proces in onze te starten in verband met hun inspanningen bij de aanbesteding van de DAV concessie, de concessie voor Dordrecht e.o. die in 2017 gegund moet worden. Afspraak met de PZH, Holland Rijnland en de Leidse Regio is nu om in 2017 het programma van eisen voor de nieuwe OV-concessie voor te bereiden.

4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde

De raad heeft het college verzocht meerdere scenario’s op hoofdlijnen voor nieuwbouw van het busstation te ontwikkelen om te kunnen komen tot een integrale beoordeling van de verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiële consequenties. Het college is hiermee aan de slag gegaan. Begin 2017 is besloten meer tijd in te ruimen voor een goede vergelijking van 2 varianten voor de ligging van de halteplaatsen van de bussen. Eén aan de centrumzijde en één variant aan de scienceparkzijde.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal openbaar vervoerkilometers (indexcijfer)*

-9%

+10%

+3%

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag**

77.330

78.532

78.132

**

>66.135

NS

* Indexcijfer t.o.v. het vorige jaar (2014 was een afwijkend jaar vanwege de omleidingen door het werk aan de Breestraat).
** De realisatiewaarde van 2016 wordt verwacht in september 2017.