Ga naar boven

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

100.717

121.008

Overlopende passiva

19.444

17.464

Totaal

120.160

138.472

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

Kasgeldleningen

0

25.000

Bank- en girosaldi

58.919

47.760

Overige schulden

41.798

48.248

Totaal

100.717

121.008

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.762

8.261

- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

7.085

4.194

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

4.597

5.009

Totaal

19.444

17.464

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo 31-12-2015

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen

Saldo 31-12-2016

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

5.007

433

4.375

1.066

Vooruitontvangen van diverse ministeries

1.428

2.193

705

2.916

Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties

650

26

463

212

Totaal

7.085

2.652

5.543

4.194

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo 31-12-2015

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen

Saldo 31-12-2016

PZH 2009-525083Brug Poelgeest

240

240

0

PZH-2015-508201432 Stad-landverbindingen

172

163

9

PZH-2010-175782917 Bio Science park

3.367

3.367

0

PZH-2014-489158825 Naturalispark/Leeuwenhoekpark

76

76

0

PZH-Diverse Molens

41

10

51

PZH-2014-499247949 Oostvlietpolder

340

340

0

PZH-2014-489179456 Lakenhal

217

198

415

PZH-2015-534224081 Ommelanden

447

216

175

488

PZH-2015-514893527 Bohrweg

98

14

84

PZH-Buslocaties

10

10

PZH-Wandelknoopnetwerk

0

9

9

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

5.008

433

4.375

1.066

Actieplan jeugdwerk

62

1.494

285

1.271

Overgangssubsidie verkeerslawaai

475

475

ESF/Veiligheidshuis

145

80

65

Volwasseneducatie 2015

148

85

63

Van uitkering naar school

156

140

156

140

Onderwijsachterstanden beleid (OAB)

442

99

343

Vroegtijdige schoolverlaters

0

554

554

Rijksdienst Turfmarkt BRP

0

5

5

Vooruitontvangen van diverse ministeries

1.428

2.193

705

2.916